ชีอะฮฺตอบ

Shiah Answers


คำถามที่ ๑ อิตระตี ถูกต้องหรือซุนนะตี

คำถามที่ ๒ จุดประสงค์คำว่าชีอะฮฺ หมายถึงใคร

คำถามที่ ๓ ทำไมท่านอะลี บุตร อะบูฏอลิบจึงได้เป็นวะซียฺ ...

คำถามที่ ๔ อะอิมมะฮฺเป็นเป็นใคร

คำถามที่ ๕ ทำไมเวลาเซาะละวาต (สรรเสริญ) ท่านศาสดา ...

คำถามที่ ๖ ทำไมจึงถือว่าบรรดาอิมามเป็นผู้บริสุทธิ์ (มะอฺซูม)

คำถามที่ ๗ ทำไมเวลาอะซานต้องกล่าวว่าอัชฮะดุอันนะอะลียันวะลียุลลอฮฺ ...

คำถามที่ ๘ มะฮฺดี อาลิมุฮัมมัดเป็นใคร ทำไมต้องรอคอยการมาของท่านด้วย

คำถามที่ ๙ ถ้าหากชีอะฮฺถูกต้อง ทำไมจึงเป็นมุสลิมส่วนน้อย ...

คำถามที่ ๑๐ ร็อจอะฮฺคืออะไร และทำไมต้องเชื่อด้วย

คำถามที่ ๑๑ ชะฟาอะฮฺ (ความอนุเคราะห์) ที่ชีอะฮฺมีความเชื่อนั้นหมายถึงอะไร

คำถามที่ ๑๒ การขอชะฟาอะฮฺจากผู้ที่มีสิทธิ์ให้ชะฟาอะฮฺเป็นชิรีกหรือไม่

คำถามที่ ๑๓ การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮฺเป็นชิรีกหรือ

คำถามที่ ๑๔ การอ่านหรือการเรียกคนอื่น เป็นสาเหตุของการเคารพบูชาพวกเขา ...

คำถามที่ ๑๕ บะดาอฺหมายถึงอะไร และทำไมต้องเชื่อด้วย

คำถามที่ ๑๖ ชีอะฮฺเชื่อว่าอัล-กุรอานถูกเปลี่ยนแปลงหรือ

คำถามที่ ๑๗ ชีอะฮฺมีทัศนะเกี่ยวกับเซาะฮาบะฮฺอย่างไร

คำถามที่ ๑๘ จุดประสงค์ของมุตอะฮฺคืออะไร และทำไมชีอะฮฺจึงถือว่าฮะลาล

คำถามที่ ๑๙ ทำไมชีอะฮฺจึงซัจดะฮฺบนดิน

คำถามที่ ๒๐ ทำไมเวลาซิยารัต (เยี่ยม) สถานที่ฝังศพ ...

คำถามที่ ๒๑ ทัศนะของอิสลามถือว่าศาสนาไม่ได้แยกออกจากการเมืองใช่ไหม

คำถามที่ ๒๒ ทำไมชีอะฮฺจึงถือว่าบุตรของท่านอิมามอะลี (ฮะซันและฮุซัยนฺ) ...

คำถามที่ ๒๓ ทำไมชีอะฮฺจึงถือว่าเคาะลิฟะฮฺต้องมาจากการแต่งตั้ง

คำถามที่ ๒๔ การสาบานด้วยกับนามอื่นที่นอกเหนือจากพระนามของอัลลอฮฺเป็น   ...

คำถามที่ ๒๕ การขอผ่าน (ตะวัซซุล) ไปยังเอาลิยาอฺ (มวลมิตร) ...

คำถามที่ ๒๖ การจัดฉลองวันเกิดบรรดาเอาลิยาอฺของอัลลอฮฺเป็นชิริก ...

คำถามที่ ๒๗ ทำไมชีอะฮฺจึงนะมาซ ๕ เวลาเหลือเพียง ๓ ครั้ง

คำถามที่ ๒๘ แหล่งที่มาของฟิกฮฺชีอะฮฺ (นิติศาสตร์) คืออะไร

คำถามที่ ๒๙ ท่านอะบูฏอลิบได้สิ้นชีวิตลงในฐานะมุสลิมหรือไม

คำถามที่ ๓๐ ในทัศนะของชีอะฮฺญิบรออีลผิดพลาดในการนำวะฮฺยูลงมาหรือ ...

คำถามที่ ๓๑ หลักฐานของการตะกียะฮฺคืออะไร

คำถามที่ ๓๒ ตามหลักการชีอะฮฺนะมาซวิตรฺเป็นวาญิบหรือ

คำถามที่ ๓๓ การเชื่อเรื่องพลังอำนาจที่เร้นลับของเอาลิยาอฺเป็นชิริกหรือไม

คำถามที่ ๓๔ ทำไมตำแหน่งอิมามะฮฺจึงสูงส่งกว่าตำแหน่งริซาละฮ

คำถามที่ ๓๕ มาตรฐานการแบ่งเตาฮีดกับชิริกคืออะไร

 

ชื่อหนังสือ : ชีอะฮฺตอบ

เขียนโดย : ฮุจญฺตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน ซัยยิดริฎอ ฮุซัยนี นะซับ

แปลโดย  : อุษา  จิตดำหริ

เรียงพิมพ์และรูปเล่ม นีกีย์ กราฟฟิก อาร์ต

จัดพิมพ์โดย : มูลนิธิ สถาบันอิมามอะลี (อ.)

ปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1  ปี  2005

พิมพ์ที่ : ซิตอเระฮฺ

จำนวนพิมพ์: 2000 เล่ม

 index books