back

คำถามที่ ๔ : อะอิมมะฮฺเป็นเป็นใคร

next

คำถามที่ ๔ : อะอิมมะฮฺเป็นเป็นใคร

คำตอบ : ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า ภายหลังจากท่านยังมีเคาะลิฟะฮฺอีก ๑๒ ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวกุเรช และความยิ่งใหญ่ของอิสลามอยู่ใต้ร่มเงาแห่งคิลาฟะฮฺของพวกเขา

ท่านญาบิร ซัมเราะฮฺพูดว่า

سمعت رسول الله (ص) يقول لايزال الاسلام عزيزا الى اثني عشر خليفةً ثمّ  قال كلمة لم اسمعها فقلت لأبى ما قال ؟ فقال : كلّهم من قريش

ฉันได้ยินท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า อิสลามจะมีเคาะลิฟะฮฺที่ยิ่งใหญ่ถึง ๑๒ ท่านหลังจากนั้นท่านได้กล่าวคำพูดหนึ่งแต่ฉันไม่ได้ยิน ฉันจึงได้พูดกับบิดาว่า ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) พูดว่าอะไร บิดาได้บอกฉันว่า พวกเขาทั้งหมดเป็นชาวกุเรช [1]

ประวัติศาสตร์อิสลามได้ยืนยันให้เห็นสิ่งนี้ได้อย่างดีว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านจะไม่พบว่ามี ๑๒ เคาะลิฟะฮฺใดทำหน้าที่ปกป้องอิสลามที่บริสุทธิ์ได้ดีเยี่ยมไปกว่า ๑๒ เคาะลิฟะฮฺ หรืออิมามตามที่ชีอะฮฺได้ศรัทธา เพราะว่าเคาะลิฟะฮฺ ๑๒ ท่านที่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้แต่งตั้งไว้นั้น พวกเขาได้เป็นเคาะลิฟะฮฺทันที่หลังจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ)

จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบว่า เคาะลิฟะฮฺทั้ง ๑๒ ท่านนั้นเป็นใคร ฉะนั้นถ้าหากไม่นับเคาะลิฟะฮฺ ๔ ท่านแรก ตามนิยามของอฮฺลิซซุนนะฮฺเรียกว่า เคาะลิฟะฮฺรอชิดีน ท่านจะไม่พบว่ามีเคาะลิฟะฮฺท่านใดอีกที่ทำให้อิสลามพบกับความแข็งแกร่ง ดังที่เราได้ประจักษ์ชัดกับชีวประวัติของบรรดาเคาะลิฟะฮฺแห่งอะมะวียฺหรือ อับบาซียฺ แต่สำหรับ ๑๒ อิมามผู้บริสุทธิ์ที่ฝ่ายชีอะฮฺมีความเชื่อ ล้วนเป็นผู้มีความยำเกรง มีความบริสุทธิ์ปราศจากบาปและความผิด เป็นผู้ปกป้องซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) และความศักดิ์สิทธิ์ของอัล-กุรอานได้อย่างดีเยี่ยมด้วยชีวิต จนเป็นที่สนใจของเหล่าบรรดาเซาะฮาบะฮฺ ตาบิอิด ตาบีอีนและชนในรุ่นต่อมา และประวัติศาสตร์ยังได้จารึกความรู้ ความสัตย์จริง และความกล้าหาญไว้อย่างละเอียด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานยืนยันถึงความถูกต้องของพวกเขา     อิมามทั้ง ๑๒ ท่านได้แก่

๑. อะลี บิน อะบี ฏอลิบ

๒. ฮะซัน บิน อะลี (มุจตะบา)

๓. ฮุซัยนฺ บิน อะลี (ซัยยิดุช ชุฮะดา)

๔. อะลี บิน ฮุซัยนฺ (ซัยนุลอาบิดีน)

๕. มุฮัมมัด บิน อะลี (บากิร)

๖. ญะอฺฟัร บิน มุฮัมมัด (ซอดิก)

๗. มูซา บิน ญะอฺฟัร (กาซิม)

๘. อะลี บิน มูซา (ริฎอ)

๙. มุฮัมมัด บิน อะลี (ตะกียฺ)

๑๐. อะลี บิน มุฮัมมัด (นะกียฺ)

๑๑. ฮะซัน บิน อะลี (อัซการียฺ)

๑๒. อิมามมะฮฺดี (กออิม) ซึ่งมีริวายะฮฺมุตะวาติรฺ (เชื่อถือได้) กล่าวถึงท่านในฐานะของ มะฮฺดีเมาอูด เล่าโดยนักฮะดีซของอิสลาม

ชีวประวัติของบรรดาผู้นำที่บริสุทธฺ์ ซึ่งท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้กล่าวนามไว้อย่างชัดเจน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือดังต่อไปนี้ ตัซกิเราะตุลคอซ (ตัซกิเราะฮฺ คอซุลอุมมะฮฺ) กิฟายะตุลอะซีร วะฟะยาตุลอะอฺยาน หรืออะอฺยานุชชีอะฮฺ (ค้นคว้าและวิจัยโดยซัยยิด มุฮฺซิน อะมีน อามิลี) เป็นหนังสือที่มีความสมบูรณ์กว่า ๓ เล่มแรก

 

 [1] เซาะฮียฺมุสลิม เล่มที่ ๖ หน้าที่ ๒ พิมพ์ที่อียิปต์

 

index