په‏ند و چيروٌكه  ئايينى‏يه‏كان له ميٌژوودا  به‏رگى يه‏كه‏م‏

      به‏رگرى‏يه‏ك له رٍاستى‏

      په ‏يامنيٌر ( په ‏روه ‏ردگار ) په ‏يامبه ‏ر ( پيٌغه ‏مبه ‏ر ) په ‏يام‏ ( ئيسلامه ‏تى ) ـ

په‏ند و چيروٌكه  ئايينى‏يه‏كان له ميٌژوودا  به‏رگى يه‏كه‏م‏

 به‏رگرى‏يه‏ك له رٍاستى‏

په ‏يامنيٌر(په ‏روه ‏ردگار)په ‏يامبه ‏ر(پيٌغه ‏مبه ‏ر)په ‏يام(ئيسلامه ‏تى)

 

 

 

      په ‏يامنيٌر ( په ‏روه ‏ردگار ) په ‏يامبه ‏ر ( پيٌغه ‏مبه ‏ر ) په ‏يام‏ ( ئيسلامه ‏تى ) ـ

      په ‏يامنيٌر ( په ‏روه ‏ردگار ) په ‏يامبه ‏ر ( پيٌغه ‏مبه ‏ر ) په ‏يام‏ ( ئيسلامه ‏تى ) ـ

      په ‏يامنيٌر ( په ‏روه ‏ردگار ) په ‏يامبه ‏ر ( پيٌغه ‏مبه ‏ر ) په ‏يام‏ ( ئيسلامه ‏تى ) ـ

    دولگه‏ له روانگه‏ ى شاعيرانى كورد 

    مه‏هدى له ئه‏نديٌشه‏ى ئيسلاميدا

ميَذووي ئيسلام

      په ‏يامنيٌر ( په ‏روه ‏ردگار ) په ‏يامبه ‏ر ( پيٌغه ‏مبه ‏ر ) په ‏يام‏ ( ئيسلامه ‏تى ) ـ

په ‏يامنيٌر ( په ‏روه ‏ردگار ) په ‏يامبه ‏ر ( پيٌغه ‏مبه ‏ر ) په ‏يام‏ ( ئيسلامه ‏تى ) ـ

      په ‏يامنيٌر ( په ‏روه ‏ردگار ) په ‏يامبه ‏ر ( پيٌغه ‏مبه ‏ر ) په ‏يام‏ ( ئيسلامه ‏تى ) ـ

    وتوويٌژيٌكى زانايانه‏

    باوه‏رٍ له به‏رگيٌكى نويٌدا

       قيامةت و ذيان لة ثاش مردن

     

     

 

 
bullet

ئه‏و كاته هات‏

bullet

نووريٌكى گولٌدار (روون و پرٍشنگدار)

bullet

موعجيزه‏ى رابه‏ر (ئيمام) مه‏هدى‏

bullet

شوٌرٍشيٌكى فرميٌسكاوى‏

bullet

نوريٌك له مانگى پيٌغه‏مبه‏رايه‏تى‏

bullet

تيشكى زانستيٌكى به‏هره‏دار

bullet

هه‏وريٌكى ره‏ش‏

bullet

 فه‏رمانيٌك له خوداوه‏

bullet

چيروٌكيٌك... رووبارى ديجله ده‏يگيٌرٍيٌته‏وه‏

bullet

رووناكيه‏كه‏ى شار

bullet

رووداويٌ-كى له بير نه‏كراو

bullet

گه‏شتيٌك به هوٌى په‏رٍتوكه‏وه‏

bullet

بانگهيٌشتيٌك بوٌ جيهاد

bullet

پرسين‏

Index