ميَذووي ئيسلام

 

 


ناوي كتيَب          :   ميَذووي ئيسلام

نوسةر               :   مةهدي ثيَشوايي

وةرطيَر             :   داود قةلَةولؤسي

بلآوكةر             : دامةزراوةي  جيهاني "اهل البيت"

نؤرةي ضاث       :   يةكةم، سالَي 1426ي هةيظي بةرامبةري 2005 زاييني

 

Index