صفحة الآتية

    گه‏شتيٌك به هوٌى په‏رٍتوكه‏وه‏

الصفحة الماضية

 

     پيٌشه‏كى‏

    سپاس بوٌ يه‏زدان و درودى خودا له‏سه‏ر به‏نده هه‏لٌبژيٌردراوه‏كانى موحه‏ممه‏د و نه‏وه رابه‏ره مه‏عسوومه‏كانى بيٌت.

    هه‏رچى سيفاتى چاكه كارى و ره‏وشت به‏رزى هه‏يه هه‏مووى له ژيانى مه‏عسوومه‏كان كوٌ ده‏بيٌته‏وه، چونكه ئه‏وانن ريٌنمايكه‏رى مروٌثايه‏تى و چاكه‏خوازى، خوداى گه‏وره پالاٌوتونى و هه‏لٌيبژاردون بوٌ ئه‏وه‏ى ببنه سه‏ركرده‏و نمونه‏يه‏كى باش و شياو هه‏تا خه‏لٌكى چاويان لىٌ‏بكه‏ن و ژيان به‏سه‏رهاته‏كانيان پرٍن له چيروٌكى پرٍ مانا كه گرنگى ئه‏رزش و په‏ندى به‏رز له ژيانى نه‏ته‏وه‏كان ده‏گه‏يه‏نيٌت.

    له‏به‏ر ئه‏وه‏ى به‏سه‏رهاته پرٍشنگداره‏كانيان لاپه‏رٍه‏يه‏كى زوٌرى داپوٌشيوه به‏وه‏ى له‏سه‏ريان نووسراوه. بوٌيه دامه‏زراوه‏ى ئيمامى عه‏لى‏عليه السلام ده‏ستى كرد به ده‏ركردنى كوٌمه‏لٌه زنجيره‏يه‏ك كه دارٍيٌژرابىٌ به شيٌوازيٌك 

 له‏گه‏لٌ ئاستى روٌشنبيرى تازه پىٌ‏گه‏يشتوان گونجاو بيٌت و به ئاسانى لىٌ‏ى تىٌ بگات.

    به هه‏لٌبژاردنى هه‏ندىٌ بوٌنه‏ى ديارو روون له به‏سه‏رهاتى ژيانيان و خستنه روويان به شيٌوه‏يه‏كى چيروٌكى جوان بوٌ ئه‏وه‏ى سوودى زانستى ببه‏خشىٌ و هانده‏ريٌك بيٌت بوٌ روٌلٌه به‏رٍيٌزه‏كانمان هه‏تا زانياريان و به‏خشينى گيانى (روحى) كه‏له‏پوورى ئيسلامى نه‏مريان زياتر بيٌت.

    له خوداى به توانا ده‏پارٍيٌينه‏وه له راژه‏ى شويٌنه‏وارى به‏سه‏رهاتى پاكه‏كان سه‏ركه‏وتوومان بكات.

    سه‏ركه‏وتن هه‏ر له خوداوه‏يه‏

 

    دامه‏زراوه‏ى ئيمامى عه‏لى‏عليه السلام‏

    شه‏والى پيروٌز/ 1418كوٌچى‏

 

     گه‏شتيٌك به هوٌى په‏رٍتوكه‏وه‏

     په‏رٍتوكيٌكم به ده‏سته‏وه گرت‏و ده‏مخويٌنده‏وه‏و لاپه‏رٍه‏كانيم ئاوديو ده‏كرد، له‏و ساتانه‏دا وا هه‏ستم كرد كه له ده‏رگاى شاريٌكى كوٌنه‏وه چوومه ژووره‏وه. له شيٌوه‏ى ده‏ره‏وه‏ى را وا دياره به شاريٌكى ئيسلامى ده‏چىٌ. چونكه زوٌربه‏ى ئه‏و پياوانه‏ى له پيٌش چاوانم ديٌن و ده‏چن، جل و به‏رگى ئيسلاميان له‏به‏ر كردووه. كه‏واته ئه‏وه شاريٌكى ئيسلاميه، به‏لاٌم ليٌره‏دا چه‏ند ديارده‏يه‏كى تر به‏دى ده‏كرىٌ كه له‏گه‏لٌ باوه‏رٍى ئيسلامه‏تى ناگونجىٌ... وا هه‏ندىٌ مروٌثان ده‏بينم به‏سه‏ر خوٌشى به پيٌشم دا تىٌ‏ده‏په‏رٍن و ده‏رٍوٌن و به‏لادا ده‏چن (ده‏له‏نگيٌنه‏وه) و تريقه‏ى پيٌكه‏نينى به هيٌز له زاريان به‏رز ده‏بيٌته‏وه‏و به جوٌريٌك گفتوگوٌ ده‏كه‏ن كه ئه‏م وشانه له جيٌگا گشتيه‏كان نابىٌ بگوترىٌ... ئه‏وانه له‏باره‏ى ئافره‏تانه‏وه ده‏دويٌن و به ئاشكرا باسى شويٌنه جوانه‏كانى ئافره‏ت ده‏كه‏ن... هه‏روه‏ها له زوٌر شويٌنى جيا جيا دا ده‏نگى موسيقاو گوٌرانى ديٌته گويٌمه‏وه... هه‏روا ده‏رٍوٌيشتم و به خه‏يالاٌوى‏يه‏وه له به‏رامبه‏ر گه‏نجيٌك كه جل و به‏رگى ئيسلامه‏تى له‏به‏ر كردبوو و به‏ره‏و لام ده‏هات، خوٌم ديٌته‏وه‏و له رووى وردبوومه‏وه... له سيماى‏دا گه‏نجيٌكى خاوه‏ن ره‏وشت و ره‏فتار

  جوان ديار بوو. گه‏نجه‏كه هات به‏لامدا تىٌ‏په‏رٍىٌ، ئه‏منيش سلاٌوم ليٌكرد. له جيٌگاى خوٌى راوه‏ستاو ئاورٍيٌكى لىٌ‏دامه‏وه‏و به زه‏رده‏خه‏نه‏يه‏كى زوٌر جوانه‏وه پىٌ‏ى وتم: سلاٌو و درودى خودا له‏سه‏ر توٌ كاكه برا، وا دياره خه‏لٌكى ئه‏م شاره نيت، جل و به‏رگه‏كه‏ت به‏لٌگه‏ن و وا ده‏گه‏يه‏نن...

    به‏لٌىٌ ئه‏من خه‏لٌكى ئه‏م شاره نيم... به‏لاٌم كاكه برا ئه‏وه گرنگ نيه... من ده‏مه‏وىٌ له‏باره‏ى ئه‏م شاره‏وه پرسياريٌكت لىٌ‏بكه‏م... ئه‏و شاره له شيٌوه‏ى خانووه‏كانى و جل و به‏رگى خه‏لٌكه‏كه‏يدا له شاريٌكى ئيسلامى ده‏چىٌ... به‏لاٌم من هه‏ندىٌ ديارده ده‏بينم له‏گه‏لٌ ئيسلامه‏تيدا ناگونجىٌ... هوٌى ئه‏وه چيه؟! له ناكاو... په‏شيٌويو دلٌگيريم له رووى گه‏نجه‏كه به‏دى كردو... به چاويٌكى فرميٌسكاويه‏وه ده‏يگوت: ئه‏وانه ئه‏مه‏وييه‏كانن، ئه‏مه‏وييه‏كان له سايه‏ى فه‏رمانرٍه‏وايه‏تيان چييان پىٌ‏خوٌش بىٌ، بوٌ خوٌيان ده‏يكه‏ن.

    گوتم: ئه‏مه‏وييه‏كان؟... بوٌ تا ئيٌستا فه‏رمانرٍه‏وايه‏تى ده‏كه‏ن؟! گه‏نجه‏كه كاتىٌ فرميٌسكه‏كانى وشك ده‏كرده‏وه‏و گوتى: بوٌ ده‏يانناسى؟!

 - به‏لٌىٌ وه‏ختىٌ له‏باره‏ى ژيانى بنه‏مالٌه‏ى پيٌغه‏مبه‏رم (سلاٌويان له‏سه‏ر بىٌ) ده‏خويٌنده‏وه زوٌرم له‏باره‏يان زانيوه.

 - كاكه برا... توٌ ئيٌستا له‏سه‏رده‏مى ئيمام موحه‏ممه‏د كورٍى عه‏لى باقردا (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) ده‏ژى و ئا ئه‏وه‏تا ئه‏مه‏وييه‏كان هيٌشتا هه‏موو جوٌرو شيٌوه‏كانى هه‏وه‏سبازى پياده ده‏كه‏ن و له كوٌشك و يانه‏كانيان به ئاشكرا خواردنه‏وه‏و جوٌره‏ها ره‏فتارى تر ئه‏نجام ئه‏درىٌ و بوٌ هه‏ر كوىٌ بچن وا ده‏كه‏ن.

    سه‏ر له نوىٌ چاوه‏كانى گه‏نجه‏كه پرٍ بوونه‏وه له فرميٌسك و گه‏روى گيرا؛ له كاتىٌ هه‏ولٌى ده‏دا له قسه‏كانى به‏رده‏وام بىٌ. له‏به‏ر ئه‏وه زوٌر بوٌى په‏شيٌو بووم و هه‏ولٌم دا هه‏نديٌك ئه‏و باره‏ى له‏سه‏ر سووك بكه‏م، بوٌيه رووم تىٌ‏كردو گوتم: كاكه برا تكايه ... هيٌمن و له‏سه‏ر خوٌبه.

 - كاكى برا زوٌر به‏داخه‏وه‏م بوٌ ئه‏و ره‏فتارانه‏ى له كوٌشكه‏كانى ئه‏و ئه‏مه‏وييانه ده‏كرىٌ و ئه‏نجام ده‏درىٌ، چونكه ئه‏وه كاريٌكى زوٌرى كردوٌته سه‏ر زوٌر له موسلٌمانان و ئه‏وانيش وايان ليٌهاتووه هه‏موو جوٌره ره‏فتاريٌكى ناشيرين ئه‏نجام ده‏ده‏ن و به دواى خوٌشى ژيان و هه‏وه‏سه‏كانى دونيادا ده‏گه‏رٍيٌن.

 چيمان پىٌ‏ده‏كرىٌ تا بيكه‏ين؟!

    فه‏رمانرٍه‏وايانى ئه‏مه‏وى بوٌ دروست كردنى ده‏ولٌه‏ته‏كه‏يان هه‏موو جوٌره ريٌگاو ره‏وتيٌكى توندو تيژى و زولٌم و چه‏وساندنه‏وه‏يان هه‏لٌبژاردووه‏و زوٌريان له بىٌ‏تاوانان و پياوچاكان كوشتووه، پاره‏ى موسلٌمانيان له ريٌگاى ته‏خت و تاج و هه‏وه‏سبازيان خه‏رج كردووه.

     (عه‏له‏وييه‏كان) و ياوه‏رانيان له پيٌناوى ئه‏و سياسه‏ته چه‏وتانه ئه‏بوونه قوربانى، چونكه ته‏نها له‏به‏ر خوٌش ره‏فتارى، خه‏لٌكيان بوٌ لاى خوٌيان راده‏كيٌشاو زاناو دانا بوون و شايه‏نى خه‏لاٌفه‏تى (جىٌ‏نشينى) په‏يامبه‏رى خودا (درودى خودا له‏سه‏ر خوٌى و له‏سه‏ر بنه‏مالٌه‏ى بىٌ) بوون.

 - من بيستوومه كه ئه‏وانه له ره‏فتاريان له‏گه‏لٌ بنه‏مالٌه‏ى په‏يامبه‏ر (سلاٌويان له‏سه‏ر بىٌ)و ياوه‏رانيان (شيعه‏كانيان) گه‏يشتوونه‏ته ئه‏وپه‏رٍى سنوورى توندو تيژى و له خويٌن رشتن و له كرٍينى كه‏سانيٌكى ده‏روون نزم زوٌر زياده‏رٍه‏وييان كردووه. تا واى ليٌهات دونيا له زولٌم و خراپه‏كارى پرٍ بوو.

 - تا ئيٌستاش خه‏لٌك به‏رده‏وامن له روو وه‏رگيٌرٍان له كه‏سانى بنه‏مالٌه‏ى په‏يامبه‏ر (سلاٌويان له‏سه‏ر بىٌ) له روٌژانى ناخوٌشييان كه تيايدا هه‏ولٌ ده‏ده‏ن زولٌم له‏سه‏ر لاوازان و هه‏ژاران هه‏لٌبگرن و ئيسلامه‏تى له‏و چاره‏نووسه‏ى ده‏يه‏وىٌ له ناوى به‏رىٌ به هوٌى به‏رده‏وام بوونى زوٌردارى فه‏رمانرٍه‏وايان، رزگار بكه‏ن...

    گوٌرٍانكارييه‏ك له بيرو بوٌچوون و هه‏موو هوٌيه‏كانى ژيان روويداوه...

    جوٌره‏ها چينى جياخوازى و لايه‏نگيرى به دياركه‏وتن كه له دواى خوٌياندا بىٌ دينى و بىٌ‏باوه‏رٍى راده‏كيٌشن.

    هه‏موو ئه‏و شتانه‏ى له‏سه‏ر بيرى ئيسلامه‏تى روويدا، په‏ره‏ى‏ده‏سه‏ند، هه‏تا واى ليٌهات باوه‏رٍى ئيسلامه‏تى له ده‏روونه‏وه بخاته مه‏ترسى‏و ئه‏وانه‏ى هه‏لٌگرى ئه‏و بيرو باوه‏رٍه چه‏وتانه بوون و ريٌگايان بوٌ خوٌش ده‏كرد، كه‏سانيٌك بوون هيچ په‏يوه‏ندييه‏كيان به ئيسلامه‏وه نيه، به‏لاٌم موسلٌمانه‏كانيان بوٌ لاى خوٌيان راكيٌشاو وايان ليٌكردن بيرو باوه‏رٍى وان هه‏لٌگرن.

     ئه‏ى روٌلٌى ئيمام باقر (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) به‏رامبه‏ر به‏و بارودوٌخه چى بوو؟ چونكه من له‏و باره‏يه‏وه خويٌندمه‏ته‏وه‏و زانيومه كه ئه‏و خه‏لٌيفه‏ى باوكى، عه‏لى كورٍى حوسين (سلاٌويان له‏سه‏ر بىٌ) جيٌگرو هه‏لٌسورٍيٌنه‏رى ئيمامه‏ت بوو له پاش باوكيدا.

    له نيٌو هه‏موو برايه‏كانيدا به چاكه‏كارى و زانايى و خواپه‏رستى و سوودبه‏خشى به دياركه‏وتبوو. له هه‏موويان زياتر ريٌنمايى خه‏لٌكى بوٌ خوداناسين ده‏كردو له لايه‏ن گشت كه‏س شكوٌدارترين و به تواناترينى براكانى بوو. زانيارى و كه‏له‏پورى ئيسلامى و سوننه‏تى په‏يامبه‏رو ليٌكدانه‏وه‏ى ماناى قورئانى پيروٌزو هه‏موو جوٌره هونه‏ريٌكى زانستى تر ئه‏وه‏نده له‏سه‏ر ئيمام باقر (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) به ديار كه‏وتبوو، له‏سه‏ر هيچ يه‏كيٌك له كورٍانى حه‏سه‏ن و حوسه‏ين (سلاٌويان له‏سه‏ر بىٌ) به ديار نه‏كه‏وتبوو، بوٌيه له‏قه‏بى باقريان پىٌ‏به‏خشى، چونكه په‏رده‏ى زانيارى دادرٍى و زانستى فراوان كردو به هه‏موو بنج و بنه‏ماى زانيارى ده‏زانى و شاره‏زايى لىٌ‏ى هه‏بوو. له‏به‏ر ئه‏وه‏ى كه ئيمام باقر (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) يه‏كيٌكه له دوازده ئيمامه‏كان، بوٌيه من له‏و بارودوٌخه‏دا له روٌلٌى ئيمام پرسيارت لىٌ‏ده‏كه‏م؛ له‏و كه‏ش و هه‏وايه تيٌك ئالٌوٌزاوييه به ناكوٌكيه باوه‏رٍييه‏كان، ئيمام موحه‏ممه‏د باقر (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) هه‏ستى كردو ديتى كه به‏رژه‏وه‏ندى ئيسلام خوٌى به‏سه‏ر دا ده‏سه‏پيٌنىٌ، بوٌ به‏رگرى كردن له باوه‏رٍو بلاٌوكردنه‏وه‏ى ئاموٌژگارى و زانيارييه‏كانى ئيسلامه‏تى، هه‏موو كاتى خوٌى ته‏رخان كرد، بوٌيه به هه‏زاران له داواكارانى زانست‏و فه‏رمووده له شيعه‏كانى و كوٌمه‏لاٌنى خه‏لٌكى تر له ده‏وره‏ى كوٌبوونه‏وه. بوٌ په‏ره‏پيٌدانى ئه‏م ئه‏ركه، ئيمام (سلاٌوى له‏سه‏ر

  بىٌ) له شيٌوه‏ى بازنه بازنه كوٌرٍو كوٌبوونه‏وه‏ى له مزگه‏وتى شاردا ده‏به‏ستاو باسى زانستى بوٌ ده‏كردن. له‏به‏ر ئه‏وه هه‏نديٌك كه‏س ئه‏و بازنانه‏يان به زانكوٌ ناو ده‏برد، چونكه له نيٌوان هه‏ر ماوه‏و ماوه‏يه‏كى تردا به سه‏دان له داواكارانى زانيارى ئيسلامى‏و فه‏رموده‏ى پيٌغه‏مبه‏رو فه‏لسه‏فه‏و ماناى قورئان و ريٌزمانى عه‏ره‏بى و جوره‏ها زانيارى تر له ولاٌتانى جياوازدا له‏و بازنانه‏دا يه‏كيان ده‏گرته‏وه. چه‏ندين شارى وه‏كو كوفه، به‏سره، واست (كوت)، حيجاز جگه‏رگوٌشه‏كانى ناردبوو بوٌ ئه‏و زانكوٌيه... ئيٌستاش هيٌنده‏ى نه‏ماوه زاناى گه‏وره‏و شاره‏زايانى ريٌزمان و فه‏رمووده‏ى لىٌ‏ده‏ربچىٌ.

 - له‏م سه‏رده‏مه‏دا فه‏رمانرٍه‏واى ئه‏مه‏وى كىٌ‏يه؟

 - ئيٌستا عه‏بدولمه‏ليك كورٍى مه‏رٍوان فه‏رمانرٍه‏وايه‏و هه‏ولٌيدا له‏گه‏لٌ عه‏له‏ويه‏كان (بنه‏مالٌه‏ى ئيمام عه‏لى) نه‏رم بىٌ و كه‏متر توندو تيژى بنويٌنىٌ، له‏وانه‏ى پيٌشترى و له نووسراويٌكيدا كه نووسيبووى بوٌ كاربه‏ده‏سته‏كه‏ى له حيجاز دا هاتووه (جنبنى دماء آل ابى‏طالب) - واته: له خويٌنى نه‏وه‏ى ئه‏بوتاليبم به دوور بيٌخه‏وه.

    له‏سه‏ره‏تا دا وامانزانى كه عه‏بدولمه‏ليك هه‏ستى به‏و بيٌزارييه كرديه كه ره‏فتارو سياسه‏تى مه‏عاويه‏و يه‏زيدى كورٍى جيٌيانهيٌشتبوو، كه كوٌمه‏لاٌنى خه‏لٌك له ناوچه جياجياكانى ده‏ولٌه‏ت به گژيدا ده‏هاتنه‏وه، به‏لاٌم له پاشان به دياركه‏وت كه عه‏بدولمه‏ليك كورٍى مه‏رٍوان ركاربه‏ريٌكى هه‏يه له حيجاز پيٌى ده‏لٌيٌن كورٍى زوبه‏ير كه ده‏يويست ده‏سه‏لاٌتى

  فراوان بكات، تا ده‏گاته عيٌراق و جوره‏ها ناوچه‏ى تر. پاش ئه‏وه‏ى عه‏بدولمه‏ليك توانى دوژمنه‏كه‏ى له ناو به‏رىٌ، بوٌ كاربه‏ده‏سته‏كانى نوسى و فه‏رمانى پيٌكردن كه به‏توندو تيژى له‏گه‏لٌ شيعه‏ى بنه‏مالٌه‏ى پيٌغه‏مبه‏ر ره‏فتار بكه‏ن و فه‏رمانى به حه‏جاج كرد به‏ره‏و عيٌراق به‏رٍيٌكه‏وىٌ و پيٌى گوت: (هه‏موو جوٌره فيٌلٌيٌك به‏كاربيٌنه بوٌ ئه‏وه‏ى بيانكوژى، چونكه ئه‏وه‏ى من رقم لىٌ‏ده‏بيٌته‏وه له‏وانم گوىٌ ليٌبووه‏و ئه‏گه‏ر گه‏يشتيه كوفه، به جوٌريٌك پيٌت له‏سه‏ر خاكى دابنىٌ كه خه‏لٌكى به‏سره له‏به‏رى پووچ ببنه‏وه، پاشان هه‏موو ره‏فتارو جوولاٌنه‏وه‏ى بنه‏مالٌه‏ى په‏يامبه‏رى خسته ژيٌر چاوديٌرى‏يه‏وه.)

 - ئه‏من له‏باره‏ى حه‏جاجم خويٌندوٌته‏وه‏و زانيتم كه چه‏ند جوٌره هه‏لٌويٌستيٌكى هه‏بووه له‏گه‏لٌ ئيمامه‏كان (سلاٌويان له‏سه‏ر بىٌ) و شيعه‏كانيان به‏تايبه‏ت شيعه‏ى عيٌراق كه ميٌژوو له‏وه‏ى خراپترى نه‏گيٌرٍاوه‏ته‏وه‏و له‏به‏ر ئه‏وه‏ى حه‏جاج به فه‏رمانى عه‏بدولمه‏ليك كورٍى مه‏رٍوان كارى ده‏كرد، ماناى ئه‏وه‏يه حه‏جاج كرداره‏كانى خوٌى به پالٌپشتى عه‏بدولمه‏ليك ئه‏نجام داوه.

 - به‏لٌىٌ ئه‏وه راسته.

 - كاكه برا شتيٌك هه‏يه سه‏رسامى كردووم... كاتىٌ عه‏بدولمه‏ليك كورٍى مه‏رٍوان به ئاگاهات، له‏و پاره كاغه‏زه‏ى كه رازاوه‏ته‏وه به چه‏ند وشه‏يه‏كى روٌمى... فه‏رمانيدا ماناى بگوٌرٍن بوٌ سه‏ر زمانى عه‏ره‏بى... كه وه‏ريان گيٌرٍا، وتيان ماناى

  ئه‏وه‏يه باوك، كورٍو گيانى پيروٌز (كه دروشمى خاچ‏په‏رستانه). عه‏بدولمه‏ليك له‏و كاره زوٌر توورٍه بوو، بوٌيه بوٌ كاربه‏ده‏سته‏كه‏ى له ميسر كه براكه‏ى عه‏بدولعه‏زيز كورٍى مه‏رٍوان بوو، نووسى و فه‏رمانى پىٌ كرد هه‏موو ئه‏و جوٌره پاره كاغه‏زانه پووچ بكاته‏وه‏و فه‏رمان‏بدات به دروستكه‏رى ئه‏و كاغه‏زانه، به سوورٍه‏تيٌكى قورئانى پيروٌز بيرٍازيٌننه‏وه. هه‏روه‏ها بوٌ كاربه‏ده‏ستانى له ولاٌتانى دوورى نووسى و فه‏رمانى پيٌكردن كه ئه‏و پارانه‏ى به‏و شيٌوه‏يه رازاندرايته‏وه، پووچى بكه‏نه‏وه‏و هه‏ركه‏سيٌك ئه‏و جوٌره پاره‏ى له لابدوٌزريٌته‏وه، ده‏بىٌ يان به ليٌدان يان به به‏ندكردنى دريٌژخايه‏ن سزا بدرىٌ.

    كاكه له نيازت گه‏يشتم، چه‏ند زوٌرن ئه‏وانه‏ى گرنگى ده‏ده‏ن به روالٌه‏تى ئيسلامه‏تى و وازيان له ناوه‏روٌكى هيٌناوه‏و يه‏كيٌك له‏وانه‏ش عه‏بدولمه‏ليك كورٍى مه‏رٍوانه.

 - ئه‏گه‏ر چى پاشاى روٌم هه‏ولٌى دا كاريگه‏ر بىٌ له‏سه‏ر عه‏بدولمه‏ليك كورٍى مه‏رٍوان سه‏باره‏ت به پووچ كردنه‏وه‏ى پاره‏كه، به‏لاٌم ئه‏و هيچ ئاسانكارييه‏كى بوٌ به ديار نه‏خست به‏رامبه‏ر به‏و كاره تا له دواييدا پاشاى روٌم هه‏رٍه‏شه‏ى ليٌكردو گوتى ئه‏گه‏ر ئه‏و پارانه پووچ بكه‏يته‏وه، جنيٌودان به پيٌغه‏مبه‏ر (درودى خوداى له‏سه‏ر خوٌى و له‏سه‏ر بنه‏مالٌه‏ى بىٌ) له‏سه‏ر هه‏موو جوٌره درهه‏م و ديناريٌك هه‏لٌده‏كه‏نم.

 - ئايا چوٌن ده‏ولٌه‏تيٌكى وه‏كو روٌم ده‏توانىٌ ده‏ست له كاروبارى ناوه‏خوٌى ده‏ولٌه‏تيٌكى تر وه‏ربدات، به تايبه‏ت له‏باره‏ى ئالٌ‏و گوٌرٍ كردنى پاره‏ى تايبه‏ت به ده‏ولٌه‏ت؟

  - ئه‏وه له‏به‏ر ئه‏وه‏ى ده‏ولٌه‏ته‏كه‏ى ئيٌمه پاره‏يه‏كى تايبه‏تى نه‏بوو ئالٌو گوٌرٍى پىٌ‏بكرىٌ، هه‏موو ئه‏و درهه‏م دينارانه ده‏ولٌه‏تى روٌم له ميسر دروستى ده‏كردن و چونكه ئه‏وان ده‏ولٌه‏تيٌكى نه‏سرانى بوون (فه‏له بوون) بوٌيه له‏سه‏ر شيٌوه‏ى خاچ‏په‏رستان پاره‏كانيان ده‏رٍازانده‏وه.

 - ليٌره‏دا عه‏بدولمه‏ليك كورٍى مه‏رٍوان خوٌى به‏رامبه‏ر كيشه‏و ئاژاوه‏يه‏ك ديته‏وه، نه‏يده‏توانى چاره‏سه‏رى بكات و ليٌى ده‏ربچىٌ‏و ... هه‏موو ئه‏و راويٌژكارانه‏ى له ده‏وره‏ى بوون، نه‏يانتوانى ريٌگاچاره‏يه‏ك بدوٌزنه‏وه بوٌ ئه‏و كيٌشه‏يه... تا له دواييدا ئاماژه‏يان بوٌ كرد كه له‏گه‏لٌ ئيمام موحه‏ممه‏د كورٍى عه‏لى باقر(سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) دا له‏و باره‏يه‏وه راويٌژ بكات.

    ئينجا ئيمام باقر (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) ئاماژه‏ى بوٌ كرد كه له‏و زيٌرٍو زيوه‏ى هه‏يه له ناوه‏وه‏ى ولاٌت جوٌره پاره‏يه‏ك دروست بكه‏و به شيٌوه‏يه‏كى ئيسلامى بيرٍازيٌنه‏وه‏و جوٌره پيلانيٌكى بوٌ دارٍشت كه به هيچ شيٌوه‏يه‏ك نه‏توانرىٌ له‏گه‏لٌ كيٌشى ئه‏و درهه‏م و دينارانه‏ى دروست ده‏كرىٌ يارى بكرىٌ.

 - به‏لٌىٌ ئه‏وه راسته... ئه‏وه‏تا له‏و به‏رواره‏وه پاره‏يه‏كى تايبه‏تمان هه‏يه له ناوه‏وه‏ى ولاٌت كارى پىٌ ده‏كه‏ين.

 - به‏لاٌم چوٌن ئيمام موحه‏ممه‏دى كورٍى عه‏لى باقر به‏ره‏و پيرى يارمه‏تيدانى فه‏رمانرٍه‏وايه‏كى زالٌم چوو و له

 ته‏نگاويه‏كه‏ى سه‏رى خست و ئه‏و كيٌشه‏يه‏ى كه هيٌنده‏ى نه‏مابوو له‏ناوى به‏رىٌ، بوٌى چاره‏سه‏ر كرد؟

 - وه‏لاٌمه‏كه زوٌر ئاسانه... هيچ بيركردنه‏وه‏يه‏كى ناوىٌ، له‏به‏ر ئه‏وه‏ى هه‏ر ئيماميٌكى پاريٌزراو له هه‏لٌه به‏رژه‏وه‏ندى گشتى ئيسلام له‏سه‏ره‏وه‏ى هه‏موو بوٌچوونيٌك داده‏نىٌ. ليٌره‏دا كاتى ئيمام موحه‏ممه‏د باقر (سلاٌوى له‏سه‏ر بىٌ) ديتى كه به‏رژه‏وه‏ندى ئيسلام له پروٌژه‏ى گوٌرٍينى پاره وا ده‏خوازىٌ يارمه‏تى عه‏بدولمه‏ليك كورٍى مه‏رٍوان بدرىٌ، بوٌيه له‏به‏ر خاترى به‏رژه‏وه‏ندى ئيسلام و موسلٌمانان ده‏ست پيٌشخه‏رى كرد، نه‏وه‏ك له‏به‏ر خاترى عه‏بدولمه‏ليك.

 - پاشان گه‏نجه‏كه به زه‏رده‏خه‏نه‏يه‏كه‏وه پىٌ‏ى گوتم:

 - ئايا چ پرسياريٌكى ديكه‏ت ماوه؟

 - سوپاست ده‏كه‏م كاكه له‏سه‏ر ئه‏و ره‏نجه‏ى له‏گه‏لٌما مانديبووى، خودا ئاگادارت بيٌت.

 - خوات له‏گه‏لٌ‏

    پاش ئه‏وه‏ى خواحافيزم له‏و گه‏نجه كرد، له كاتىٌ پيٌوه‏دانه‏وه‏ى په‏رٍتووكه‏كه به ئاگاهاتمه‏وه‏و وه‏كو ئه‏وه‏ى له خه‏ونيٌك دابم و هه‏ستمه‏وه وابوو.

 

عنوان الکتاب