back

Bonda Sabana

next

IMAAMA

23-An ka dusukunnasiri Imaama kan

An ba siri an dusukun na ka f imaama ye diine lasili d ye, limaaniya te dafa ka sr I ma siri I dusuku na, wa te ben I ka faaw ni smgw ni lambaaw ladege, u mana kr ka bonpa cogo o cogo, o toyi a lajeli ni hakili ye o be waajibiya I na f kelenbantiya ni nabipumaya be waajibiya cogo min na.

A mana dgya cogo o cogo, I ka dn baaligu yamaroyalen kan ferelen ka b sariya yamaroyaw juru la, minu waajibiyalen do a kan, o be sabati na siri ye dusukunna ka f maa munu ye kira ka nnabilaw ye, sabatili ni banni fan fe, ali ni mgw snna a ma ka sabati walima u banna a ma o tuma na na ma ke lasili ye diine lasiliw la, a te ben ladegeli ka ke u ka pemgya ni nnabilaya sinsini na ka faa ni somgw ni lambagaw ladege ka sabu ke lasili do tipe yere la, I ka dn imaama dusukunasiri be waajibiya ni yr fan fe, a kan be baaligu yamaroyalen kan fereli ma ka b sariya yamaroya waajibiyalen ma, a yerekun kan danganeya la, min yamaroya bla Ala yr a ka se krtalen do wa waajibi do hakili yere fana na, wo sariya yamaruyaw bee dnnen te sira danganiyalen kan, o de la a te ben abada fan ka segin ka taa mg ma an be danganniya nan kan fereli ye ka b sariya yamaroyaw juru la nolu labatoli ye,no ma ke Imaamu ye - pemg nnabila imaamiya taabolo mgw ka sira la walima u pgnna were ka taabolo sira la.

I na fan ba siri an dusukun na ka fa bI na f nabipumapa, ngya do ka b Ala yr a ka se krtalen do a te ben abada f Imaamu kandalikela ka sr waati bee la min be bila nabipuma n na, a ka baaraw na ka mg kanda la ka taa fen ma gilanni ni kunandiya be min na panamaya fila kn - jipe ni laahara wa fen min be nabipuman bolo pemgya kunkelen na o fana be Imaamu bolo, na be fo ma ko (wilaaya Aama) mgw kan, walasa ku ka kow dabali ani ku ka nafaw fana laben u ye ani ka kilenneya j u ni pgn ce, ani ka tnpni ni juguya wili ka bu ni pgn ce.

Ni cogoya in na, an ba f ko imaamuya ye nabipumapa samani ye ka taa pefe wa dalilu min be cidenw ni nabipumaw cili ke waajibi ye, o kelen de fana be Imaamu ka sabati waajibiya kira kfe.

O de la an ba f ko: Imaamu te sabati f na kela sariya kumakan ye, ka b Ala yr a ka se krtalen do a ka nabipuma nenkun kan, walima Imaamu nenkun kan, min knna a pe.

I ka dn o te adamadenw ka sugantili nu ka wote bolo, u sako te ka fu ka Imaamu sigi min yu ja, wu sako te fana ka Imaamu yira min nu yere yo suganti, wu sako te ka f na yu ja u ba suganti na yu ja fana u ba toyi, wala u ka toyi ka sr imaamu tu kuna,o toyi.

(مَـن مَـاتَ وَلَم يَـعرِف إِمَـامَ زَمَـانِهِ مَـاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً).

Ni maa min sala ka sr a ma ka Imaamu dn - pemg- o tiki sara jaahiliya la, I na fa sabatila ka b kiraba la cogo min na hadiisa kn min ye musitafiidu ye (hadiisa keneman minenen ka b kira la).

Ka do kan sa a te ben waati si ka lankolonpa ka b Imaamu na, min labatoli waajibiyalen do, min sigilen do ka b Ala yr a ka se krtalen do, mgw snna a ma o walima nu ma sn a ma, u ya deme o walima nu ma deme, u ya labato o walima u ma labato, a be mgw cela o walima a tununen do u pew la, I na f a be ben nabipuma ka tunu kuluwo kn walima mgw cela. a benna Imaamu fanna ka tunu, wa danfara te hakili ka kiti la, a waati kuntaala janpali na surupali la, Ala ko (se k):

]ولِكُلِّ قَومٍ هَاد[ سورة الرعد آية 8 وقال أيضا ]وَإِن مِن أُمَّةٍ إلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ[ سورة فاطر آية 22.

Mg o mg kandabaa bo la, suratu Ra-adu Aaya 8.

A ko tun: jamakulu o jamakulu f snsiralibaa ka teme olu la. suuratu faatiru Aaya 22.

24- An ka dusukunnasiri Imaamu ka tanga la.

An ba siri an dusukun na ka f ko Imaamu be I na f nabipuma, a be waajibiya a ka ke mg tangalen ye ka b jaasilenpa ni jogo juguya bee ma, a dogolen fara a bangelen kan ka damine a denpa waati la f ka taa bila a saya la, tuku fara pinen kan I na f a be waajibiya a ka ke maa tangalen ye ka b pine ni fili talonni ma, ka sabu ke Imaamuw ye minu ye sariya tangabagaw ye, wolu de jlen do ni sariyaw ye, u lahaala ye kira lahaala ye o la, wa dalilu min ya ke nan ye kira ka tanga siri an dusukun na o dalilu kelen ba to an be Imaamuw ka tanga siri an dusukun na, danfara tu ni pgn ce.

لَيسَ عَلَى اللهِ بِمُستَنكِر          أن يَجمَعَ العَالَمَ فِي وَاحِدٍ.

A knnen te Ala ma ka        fa ka jipebe ke kelen ye.

 

25-An ka dusukunnasiri Imaamuw mankutu nu ka dnni na.

An ba siri an dusukun na ka f Imaamu be I na f kira, a be waajibiya a ka ke mgw la fusamanci ye dafalenya mankutuw la, ka damine cefaripa ni bopa ni yerekun mine ni tipef ni danapa, ni ko dabali ni hakili ni kodn ani jogo, dalilu nabipuma kan o dalilu kelen fana de do Imaamu kan

Imaamu ba ka dnni na ka kitiw bee mine ka b kira la, walima Imaamu min kna a pe, ni ko srla a te ben abada fa ko dn ni Ilihaamu sira ye, o min ye, masaya fanga, sanuma ye min ni Ala yo bila u dancogo la (se k) na yI pesin fen ma ka lapini ka ba dn a pe lakiika kan a te fili o la abada, wate yiran yiran o la tun wo mako yere fana te hakili daliluw la walima karaamk ka lakalanni ni donda ka kalan don a da kn ali na ya sr a ka dnni be sn d farankan ni jiidili ma o de la kira ko (ki) a ka duwawu kn:

]رَبِّي زِدنِي عِلمًا[

Ko Ala, un dabaama d fara n ka dnni kan.

Un ba f ko ninkun dnni pepini baaw ya sabati ka f adamaden o adamaden leeri kelen ba bolo leeriw la, a ka panamaya kn a be se ka ke a be fen dw dn hakilija ka sira fe o min ye ilihaamu bolofara d ye, ka sabu ke Ala yo min bila adamaden dancogo la hakilija tofangan la, o tofangan min file ni ye o f pg k caaya ni dgya ta fan fe ani faranga ni dgya fana fan fe adamadenw na nu yerekunw ffli ye pgn k, o tuma na adamaden hakili be niyr sr dnniya dw la o waati kn ka sr na mako ma kemiiiriba la ani pebilaw ni daliluyaw, walima karamg d ko don a da kn, wa adamaden bee be ni pgnna sr a yerekun na, a ka panamaya waati caama kn, o tumana ni ko kera o cogo la a beben adamaden ka Ilihaamu tofanga be se a daraja dafalen dan bee la, ni ye ko ye filozofi dnna laabanw yo sabati.

O de la sa, an ba f wo fli ye ko benta ye a yerekun na ka f ilihaamu tofanga Imaamu la, min be weele ko Ala hakitija fanga sanuma, o be se a dafalenya daraja dan bee la, o fanga in be ke a dusukun sanuma in na a labennen do ka dnniyaw kunbe waati bee, ani lahalaya bee la, na pesinna fen o fen ma ka lapini ko dn a ka dnni be se ni Ala fanga ni ye ka sr na ma ke ni jli ni sika sika ye, ani pebila ni karamg ka donda ye.

O tuma na sa dnniyaw be bange a dusukun na I na f yelifenw be bange dubalen jelen kan cogo min na, ka sr na ma ke bugun ni dogoli ye.

Ni ko bangela ksbe Imamuw ka taariku kn (ki) I na f o fana bangela kira ye cogo min na taariku kn, I ka dn u ma lam ni maa si ka kalan ye, u ma kalan ke maa si bolo ka damine u ka denmisenipa waati la f ka taa se u ka maakrya ni baaliguya waati ma, ali kan ni sebeni, wa ma sabati u dlakelen si fe ku dnna bulonkn kalan na walima ku ye kalan ke karamg d bolo fen dn kun kan, u nu ka dnni jyrba in min te bpnguya, wu ma piniga fen na fu ko jaabi a waati la, wa n ta dn kumakan ma teme u nenkun kan abada, wu ka jaabi ma to k walasa ka taa segin o walanda kan walima ka miiri o la, o na pgnnaw.

Ka sr I te bayalamanikela ni peflikela si sr silaamaya fiku dnnaw na kuma lakalilaw la, fo ka f a ka bayalamani na, kale lamna yan walima a kalanna karisa bolo walima a ya lakaleli mine ka b karisa la, walima a ya ka dnni mine ka b maaw la minu lakodnnen do, walima a ba f ka jla masala dw kan a ma se ka peboli sr u la walima a sikala kosbe dnnipa dw la minu ka can, I na f adamaden ka dnni be cogo min na waati o waati.

26-An ka dusukunasiri Imaamuw labatoli la.

An ba siri an dusukuna na ka f Imaamuw ye kow tikiw na pemgw ye minu ni Ala ye yamaroyali ke nu labatoli ye, ka f ku ye seerew ye adamadenw kan ani ka f ku ye sodaw ni siraw ani yiralikelaw ye ka taa ma ani ka f ku ya ka dnni gindo ye, ana ka wahayo bayalamabaaw, na ka kelenbanciya unguloma a na dnnipa magazanw, o de kosn u kera kiisi ye dukukolo mgw kan I na f lolow ye kiisi ye sankolo mgw kan cogo min na, kira ka lakaleli hake la.

Wa bo cogo la, a ya lakali cogoya were la min file nin ye.

]إِنَّ مَثَلهم فِي هَذِهِ الأُمَّةِ كَسَفِينَةِ نُوحٍ من رَكِبَهَا نَجَا وَمَن تَخَلَّفَ عَنهَا غَرِقَ وَهَوَى[.

I ka dn u misaaliya nin mantow cela o bI na f Nuhun ka batn jikan kurun ni maamin yelenna a kan o tiki kiisila, ni maa min fana fra a k o tiki tra ka tunu.

A na nana kitaabuba kn cogo min na.

]عِبَادُ اللهِ المُكرَمُونَ الذِينَ لا يَسبِقُونَه بِالقَولِ وهُم بِأَمرِهِ يَعمَلُونَ[

Ala ka jn lahrmaw do minu ta kn kuma na,wu be baara ke na ka yamaroyaw ye.

Wa ko Imaamuw ye maaw ye Ala ye ng lataa ka bu kan ku sanupa sanupa dan bee la,- ng kr ye, jogo juguya sukuya bee-.

O toyi an ba siri an dusukun na ka f u ka yamaroya ye Ala ka yamaroya ye, u ka balili ye Ala ka balili ye, u labatoli ye Ala labatoli ye, u kotali ye Ala kotali ye, u kelebaa pemg ye Ala kelebaa pemg ye u jugu ye Ala jugu ye, wa te ben u ka kuma ka lasegin u ma, u ka kuma laseginbaa o bI na f kira ka kuma laseginbaa, kira ka kuma laseginbaa o bi na f Ala ka kuma laseginbaa, a ka se krtalen do, yerekundi u ma, o be waajibiya, ani fereke u ka yamaroyaw juru la o fana be waajibiya, nu ka kumaw mineni ye ka bara ke na ye.

Ni de kosn an ba siri an dusukun na ka f Ala ka sariya kitiw te min abada f na kela mini ye u ka ji la, wa te ben sariya nunu ka mine ka b mg were la f na kela u ye, wa baaliku yamaroyalen kan te fere ka b yamaroya juru la ni seginni ye ka taa mg were ma ku ka sariya mine ka bo la, wa hakili te siki ani Ala cemance la ka f ka ye Ala ka yamaroya waajibiyalenw bee ke f na kela u ka sira ye, I ka dn u be I na f Nuuhun ka jikurun, ni maa min yelenna a kan o tiki kiisila ni maa min fonna a k o tiki tola ni bajikulun na, min falen do fili ni fereke jikulun na ani ssli ni weelen yerela.

***

Imaama pepinini waati nunu na an te hami nu keli ye sariya kalifaw ye anu keli Ala fanga tikiw ye, I ka dn o ye ko ye min temena taariku kn, sabu o sabatili te se ka waati lasegin kura ye, walima ku ka hakew lasegin u ma min minena u la, I ka dn mun de ba hami sisan u ka ko la, o yan ka flen ye no ye seginni ye ka taa u ma Ala ka sariya kitiw mineni na ka be la, ani kira nana ni min ye ka se ko sr a pe puman kan min nana no ye.

I ka dn kitiw mineni ka b lakalibaa cerilenw na minu ka dnni minji te b imaamuw ka dnni kji la,nu tu nu ka dnni nr ye, ka sabu ku yr janpani ye ka b diine sababa la, wa baaliku yamaroyalen hakili te sigi ka f a kan ferela ka b yamaroyaw juru la min ye waajibi ye a kan ka b Ala yr, a ka se krtalen do sabu nan ya ke ka f hakilina fpgn beyi taabolo kuluw ni pgn ce fen na min be tali ke sariya kiitiw la, ffli la, min fka ben te jikiya abada, yr foyi te to baaliku ye fa ka yere suganti ka segin a ka taabolo ma min ya diya, o toyi a te ben abada fa ka pinini ni fesefeseli ke, walasa ka dalilu danganepalen sr ani Ala ni pgn ce, a ka se krtalen do, walasa a ka taabolo kerenkerennen sr danganepa be sr min na, no ba lase Ala ka kiitiw ma, na kan fereli ye ka b yamaroya waajibiyalen juru la, sabu I ka dn komi a be tigeganpa ni kiiti waajibiyalen srli waajibiya ye a yere kan,a be waajibiya a ka tigekan sr na kan fereli ye ka bo juru la, sabu baara keli ni danganepa ye o be danganeya yere fere ka b yamaroya juru la.

Tigenkan dalilu ba yira ko seginni waajibiyalen do ka taa kira smgw ma, ani ka f ku ye segin yr lasili ye kira kfe Ala ka kitiw mineni na a ladgman ye kira kumakan ye foli sanuma na fusamanci ba ye.

(إنِّي قَد تَرَكتُ فِيكُم مَا إن تَمَسَّكتُم بِهِ لَن تَضِلُوا بَعدِي أَبَدًا الثَّقَلَينِ وأحدُهُمَا أكبرُ منَ الآخرَ كِتَابَ اللهِ حَبلٌ مَمدُودٌ من السَّماءِ إلَى الأرضِ، وعِترَتِي أهلَ بَيتِي، إلا وإنَّهُمَا لن يَفترِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الحَوضَ).

I ka dn ne ye fen to aw cela, na yo mine ka baara ke no ye aw te fili ne kfe abada o ye danfen fila ye, giriman fila,a dlakelen ka bon ni d ye, o ye Ala ka kitaabu ye kurana min ye jurukise samanen ye ka b sankolo la ka taa dukukolo la,ani n smgw kanu, I ka dn u fila te faran pgn na fu ka n sr hawudu k la.

Ni hadiisa in lakaleli benna suna mgw ni Shii-a mgw fe

E ka lajeli misenpa ni hadiisa lahrmaba in na, I be na fen sr a kn min bi danganipa ki kabakoya a sigi cogo na kr la, foyi kr ma dun ka ka kumakan b, no ye ko:

(مَا إِن تَمَسَّكتُم بِهِ لَن تَضِلُوا بَعدِي أَبَدًا)

Na yo mine ka baara ke na ye aw te na fili abada ne kfe, a ye min toyi an cela, o ye danfen fila ye, sabu a yu fila ke fen kelen ye, ama wasali ke ni kelen dama mineni ye dee, nu fila ye an te fili a kfe abada, wa foyi bangeli te ka kumakan b min ba f ko:

(لَن يَفتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الحَوضَ)

U fila te faran abada fu ka ne kunbe hawudu k la, a te kanda sr abada na ye danfara te don u ni pgn ce, na ma sn ku mine ka baara ke nu ye, o de la u kela Nuuhun ka batn ye no kiisi batn ye, ani kiisi dukukolo kan mgw ye, ni maa min fna u k o tiki tola fili jikurun kn o tiki ma kiisi ka b halaki ma, wu krfli nu kanuni dama te wasa ke ka sr na ma ke nu ka kumakanw mineni ye, a ni ku ka sira toyi boli kama ka b tipe pe, fyi to ke f na kela Arabukan kuma krfli ye min barikalen do kosbe na ka bon u ka faamupa ma.

27-An ka dusukunnasiri kira Smgw kanu na.

Ala ko - a ka se krtalen do - Suuratu shuura kn 23.

(قُل لاَ أَسأَلُكُم عَلَيهِ أَجرًا إلاَّ المَوَدَّةَ فِي القُربَى)

A f mgw ye ko n tu piniga sara la f na kela n smgw kanu ye.

An ba siri an dusukun na ka fara kira smgw labatli kan, a be waajibiya silaama bee kan u ku kanu, ka ku fe, sabu Aaya temennen in kn Ala ye mgw pinigali dan kira smgw kanu ma

I ka dn a mine yr caayala ka b kira la (ki) ka fu kanu ye limaaniya ye wu juguya ye naafikuya taamasipe ye, ko ni maa min yu kanu o tiki ye, Ala ni kira kanu, ni maa min yu juguya o tiki ye Ala ni kira juguya.

O toyi u kanu ye farida ye silaama diine te taa min k, min te sn ssli ni sama samali ma, I ka don silaama bee benna o kan, u nu ka taabolo ni hakilinaw faran faranni ta o ta, f na kela jamakulu fitiini ye jate la minu ye kira smg juguw ye, minu tgw weelela ko: (Nawaasibuw) juguya siribaaw kira smgw la o de la u be jate silaamaya juguw ye fen na silaamaya yere te ta min ko no sabatilen do ni tigenkan ye ani minu be silaamaya fenw kn Silaamaya yere te fen minu kn, I na f seli ni jaka, o tikilamg be jate ka ka kiti ke I na f cidenpa lasili knbaa, o toyi lakiika yere la cidenpa knbaa do, ali na ya sr a ye sereya fila f kene kan, o de la kira smgw juguya kela naafikuya taamasipe ye, wu kanu kela limaaniya taamasipe ye, o de kosn tun u juguya kela Ala juguya ni kira juguya ye.

Sika ta la ka f Ala (se k) a mu kanu ka teme faridaya mgw kan f na kela ka f ku ye kanu tiki ni pemgya tikiw ye, fan d fe a yu lasurunpa a yere la sanuya ba ye, wa yu jyr ke a yere feyi ani ku sanupa ka b filankafoya ni Ala kota bee ma, ani fen o fen no de be yrmajapa ke ka b Ala ka bopa na ka jipe kanu na.

A te ben a ka mg kanu faridaya min be kota ke walima a ta labato a labato cogo lakiika la, ka sr balima surupa ta ni ma si ce wa teriya fana ta ni maa si ce, wa adamadenw ta yr fyi ye f na kela danfen ni jnw ye, u bee dama ka kan unka I ka dn u la maaba Ala yr o yu la Ala pesirapebaa ye, ni maa min kanu kela waajibi ye mgw bee kan, a te ben abada fo ka ke u la Ala pesirapebaa ni u la fusamaci ye, no ma ke u pgnna were be fusaya nu ye, walima Ala be mg dw fusaya ni d ye nu kanu wajibiyali ye, anu ka pemgya waajibiyali gansan walima kulon ke la ka sr na ma ke bonpa ni kotikiya ye.

28-An ka dusukunnasiri Imaamuw kan

An te fen siri an dusukun na gulaatuw ni huluuliyu-unaw be min siri u dusukun na - o ye dan sago mgw ye ani fen bee dagalikelaw Imaamu la-

(كَبُرَت كَلِمَةٌ تَخرُجُ مِن أَفوَاهِهِم)

Kuma bonpana min be b u daw kn, o toyi an ka dusukunnasiri kerenkeren, o ye ka f adamadenw do anw cogo la, fen bo ye min ban ye wa fen bu kan min ban kan I ka dn jnw do minu lahrmanen do Ala yu kerenkeren na bonpa ye a yu sn a ka pemgya bonpali la, fu sera dafalenpa daraja tenkun na min bennen do ni adamaden ye, ka damine dnni ni Ala pesiranpe ni cefaripa ni bopa ni yeremine na, ani jogo fusamaci ni mankutu tannunen beelajelen, maa si te suma nu ye adamadenw na fen foyi la u kerenkerenna ni min ye, o de la a benna u ka ke Imaamuw ni kandabaaw ni seginyr ye kira kfe fen o fen no de be segin kana adamadenw ma kiiti la, ani fen min be segin kana denw ma kiiti la, ani fen min be segin kana diine ma walanwalanni kunda, ani sariya kunda ani kurana kerenkerenneya la, ka damine a kr fli la ka taa bila kr yalamani na, an ka Imaamu Sdiku ko (kiisi ba kan).

(مَا جَاءَكُم عَنَّا مِمَّا يَجُوزُ أَن يَكُونَ فِي المَخلُوقِينَ، ولَم تَـــعلَمُوهُ، وَلَم تَفهَمُوهُ فلاَ تَجحَدُوهُ وَرُدُّوهُ إِلَينَا، ومَا جَاءَكُم عَنَّا مِمَّا لاَ يَجُوزُ أَن يَكُونَ فِي المَخلُوقِينَ فَاجحَدُوهُ ولاَ تَرُدُّوهُ إِلَينَا).

Ni fen nana aw ma ka b anw yr min keli be ben danfenw na, naw mo dn wan ma faamuya, aw kana ban o la, a yo segin ka na anw ma, unka ni fen nana ka b anw yr min keli te ben danfenw na a ye ban o la aw kana o segin ka na an ma.

29-An ka dusukunnasiri ka f Imaamuya be ke ni sariya kumakan ye.

An ba siri an dusukunna imaamuya be I na f nabipumaya a te sabati f na kera sariya kumakan ye, ka b Ala yr (se k) a ka nabipuma nenkun kan, walima Imaamu nenkun kan min sigila ni sariya kumakan ye, na ya lapini ka sariya kumakan ke Imaamu kan a kfe, a ka kiiti o la, o ye nabipuma ka kiiti ye danfara tu ni pgn ce, sako te adamadnw na u ka kiiti ke mg kan u ye min suganti ka ke kandalikela ni bilasirali kebaa ye ka taa mgw bee ma I na f hake tu bolo ka suganti walima ka yira wali ka wote, sabu mg min ni ninkun sanuman bo la, min labennen do ka Imaamuya -pemgya kunkelen doni bee ta, ani adamadenw bee kandali,a be waajibiya o kana dn f na kela Ala ka lakodnni ye wo te suganti f na kela a ka sugantili ye.

An ba siri an dusukun na ka f kira (ki so) a ye sariya kuma ke a ka kalifaya kan ani Imaamu, danfenw cela a kfe, a ya binaace den suganti min ye Ali Bunu Abi Tlibi ye, ka ke muuminuw pemg ye, ani ka ke wahayu danaya tiki ye, ani ka ke danfenw ka Imaamu ye yr damad la, a ya siki pemgya sikilan kan, a ye bayaa mine a ye na keli ye muuminuw pemg ye gadiiru don na a ko:

(أَلاَ مَن كُنتُ مَولاَهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَولاَهُ، الَّلهُمَ وَالِ من وَالاَهُ وَعَادِ مَن عَادَاهُ، وَانصُر مَن نَصَرَهُ واخذُل من خَذَلَهُ، وَأَدِر الحقَّ مَعهُ كَيفَمَا دَارَ).

A file ni ye dee ni ne kela maa min ka pemg ye, ni ye Ali ye a fana yo tiki ka pemg ye, Ala ma a ke pemg ye min ye Ali ke pemg ye maa juguya maa min ye Ali juguya, maa deme maa min ye Ali deme maa jaasi maa min ye Ali jaasi tipe munumunu a nfe a mana munu fan o fan fe

Yr fl min na ye sariyakumakan ke a ka Imaamuya kan, o ya kumakan ye tuma min na a ya somg surunw weele ana ka denbaya surunw a ko:

(هَذَا أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي مِن بَعدِي فَاسمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا).

Ni ye ne balimace ni n ka layidu tiki ni n ka kalifa ye n kfe a ya lame ka labato ka tuku a la.

O don Ali tun ye demisen ye a tun ma se suko ye, a ya ka kuma ni segin segin sipe damad:

(أنتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَ بَعدِي).

E be ne yr I na f Haaruna jyr muusa la, f na kela nabipuma were si te ne kfe, o na pgnna caama lakaleliw ni kurana Aayaw min ye pemgya kunkelen sabati a ye I na f Aaya min be suuratu Maa-ida kn, 60 na.

]إِ نَّمَا وَلِيُكُم اللهُ وَرَسُولُهُ وَالذِينَ آمَنُوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ[

I ka dn aw ka waliju - pemg ye Ala na kira ye a ni maa minu limaaniyalen do, ma minu be seli j ka jaka di ka sr u be rukuu la seli birili I ka dn Aaya ni jiginna Ali de hake la tuma min na a tun be seli la, a ya ka bololaneke ke saraka ye ka sr a be rukuu la, ni gafe bataki in t( d(m( k( f(n f(li la minu ba ka imaamuya yira, kurana Aayaw ni lakaleliw la ka b( kira la (ki) wa t( se ka daliluya y(r(w fana walanwalan(1).

O k(fe kira ni Ala ye sariya kumakan k( Hasani ni Husayini ka imaamuya la, Husayini fana ye sariya kumakan k( a denc( Ali Zayini Aabidiina ka imaamuya kan, a bo cogo la Imaamuya k(la, imaamu k(nnen ((f(, o b( sariya kumakan k( a k(f(ta kan f( ka taa bila u laban na anu la sugantilen ina f( a b( na cogo min na.

30- Aan ka dusukunnasiri Imaamu jate da la.

An ba siri an dusukun na ka f( Imaamu minu ni Imaamuya mankutu lakiika bu la olu de yan segini y(r( ye sariya kiitiw mineni na sariya kuma nana minu kan ku ke Imaamuw ye, o ye Imaamu tan ni fila ye, kira ye sariya kuma ku bee kan nu tgw ye, o kfe pemgw ya ke kmg kan ni nacogo in na.

1- Abu hasani Ali Bunu Abii tlibi Muritadaa min bangela san 23 sanihijira ce, a fagala hijira san 40

2- Abuu Muhamadu Hasani Bunu Ali (zakiyi) a bangela Hijira san  2  a faatula hijira sau  50

3-Abuu Abudulayi Husayini Bunu Ali seyidu suhadaa- I Hijira san 3 a bangela, a faatura Hijira san 61

4-Abu Muhamadu Ali Bun Husayini(ziyini Aabiduuna) Hijira san 38 a bangela,a faatula Hijira san 95

5-Abuu jaafari Muhamadu Bunu Ali Baakiru a bangela Hijira san 14 a faatula Hijira san 57

6-Abuu Abudulayi jaafari Bunu Muhamadu (Sdiku) a bangela Hijira san 83 a faatula Hijira san 148

7-Abuu Ibirahim Muusa Bunu Jaafari (kaazimu) a bangela Hijira san 12 a faatula Hijira san  183

8- Abuu Hasani Ali Bunu Muusa (Ridaa) a bangela Hijira san 148 a faatula Hijira san 203

9- Abuu Jaafari Muhamadu Bunu Ali (Jawaadi)a bangela Hijira san 195 a faatula Hijira san 220

10- Abuu Hasani Ali bunu Muhamadu (Haadii)a bangela Hijira san  212 a faatula Hijira san 254

11- Abuu Muhamadu Hasani bunu Ali (Asikari) a bange la Hijira san 232 a faatula Hijira san 260

12- Abuu Kaasimu Muhamadu Bunu Hasani)Mahadi)a bangela Hijira san 256

Ale de ye Ala ka dalilu ye an ka bi don in na min tununen do na be ka makn,Ala ka boli ngya ka teliya. walasa a ka dukukolo fa danapa ni kilenneya la I na f a fara tnpli ni danteme wale la cogo min na.

31- An ka dusukunnasiri Mahadi kan.

I ka dn nisondiyali ni Mahadi bli ye fatumata denw na dipe laaban na, walasa a ka dukukolo fa kelenpa ni danaya la a falen kfe tnpli ni dantemewale la, o sabatilen do ka b kira (ki so) la ni nasira ye min lakalibaaw ka can, silaamaw bee ya seben, ka bu ka hadiisa lakalelenw na nu nacogow ffli ye pgn k.

Mahadi ko te miiri kura gansa ye Shii-a mgw bolo, ka f ku tnplen de kosn, ani danteme wale cerinnen u kan, ku yu sinsin Mahadi bliko kan ko de bena dukukolo sanupa ka b tnpli ni dantemewale la, I na f ferekelikela kilenbali dw ba miiri codo min na, ni Mahadi ko miirina sabatili tun te ka b kira la, cogoyala silaamaw bee ye min dn, na sabatila u dusukunw na, a tun te ben cogoya si la maa minu ye Madiyuya weele u yere la - seekili fl la I na f kiisaaniya taa bolo mgw ani Abaasiiyiianw ani Alawiyiina mg dw, ku ke adamaden nekelikelaw ye, wu tun te na dn mgw ye minu ye Mahadiya dusukunnasiri ta ka ke fangan masaya pinini sira ye, o de la u ye Mahadiya weele u yere la ka sr nkalon do ka ke sira ye walasa ka n bila kunfinw na, ani ku ka kannuw fere ka taa u fanfe.

Anw nan ka limaaniya ni silaamya diine in tipe tikiyali ye, ani ka f ko diinew laaban do minu ye Ala ka diinew ye wan te diine si were klsi min be adamaden gilan anan pebe tpli ni ceni min cerinen na jipe kn cogoya la I te bilayr sr danapa ni gilani senpaara la mara bolo jkopumaw na, anan pebe silaamaw kelen na ku wasa du yere la ku ka diine toyi ka kitiw toyi silaamaya marabolow bee kn, anu ka matarafabaliya diine kiti kelen na kiti bakele pgnna na silaamaya kitiw la o na ta bee a te ben fan ka nr bangeli makn ni silaamaya diine in seginni ye ka taa a fanga kr ma ana seli ka jipe gilan min tununen do tpli ni ceni jikulu kn.

O kfe a te ben f silaamaya diine ka segin ka taa a fangan na ka se ma mgw bee kan silaamaya ba ka fangan ntanpa na ka se nntanpa kan bi don na ani sani bi don in ce, ka sabu ke silaamaya mgw yere ka fngnpgnpa ye pgn kn silaamaya sariyaw na kitiw na hakili miiriw la, o de la u be fen kan bi don in na ani sani bi don in ce ko kura daminenenw na silaamaya kn ana kitiw bayalamani, ani filiw u ka weelew la, tipe do silaamaya diine te se ka segin ka taaa fangan kr ma f ni gilannikelaba nana a pemgya la min be kumaw bee fara pgn kan ani ka fililikelaw ka bayalamaniw segin u ma, fili minu ni ko kura minu nrla a la, abo bee ke ngalon ye ni Ala ka tanga na ka ngya ye, walasa a ka mg kandalikela kandalen bila silaamaya in kuna min bra a yere yr, jyrba in ni pemgyaba ani seba be min bolo, walasa a ka dukukolo fa kilenneya ni danaya la a falen kfe tpli ni danteme wale la.

Lasurupali la, I ka dn ceni yere tbiya adamadenw cela, ceni ni tpni min sera a dan bee la, ka fara limaaniya kan silaamaya dine in tipetikiyali la, ani ka f ko diine bee laaban do, o be gilannikela in maknni yira no ye Mahadi ye, walasa ka jipe lakunu ka b fen na a be min na bi don in na, o de la silaamaya taabolo bee limaniyalen do a maknni na, o toyi ali mg minu te silaama ye, unka danfara min be Imaamuya taabolo ni taabolo were ni pgn ce, o de ye ka f imaamuya ba dusukunnasiri ka f gilannikela in ye Mahadi ye, ale ye mg yiralen ye a dnnen do, a bangela hijira san 256 alisa a be panamaya la Hasani Asikari den do a tg ye ko (Muhamadu) min sabatila ka b kira na smgw la layidu ta fan fe, ani min nana kumakan caama na a bangeli kan ana ka daliluya adamadenw cela anw fe.

A te ben Imaamuya ka ktige waati d kn ka kila ka tuku waati were kn unka ni Imaamu dokolen do, walasa a ka b waati kn min ni Ala kelen be ko layidu ta a ye, o min ye Ala ka gindo ye min ni maasi to dn f na kela ale Ala ye a ka se krtalen do.

A ka panamaya kela ka waati jan in sr o te bali fen ye, sabu kabako do Ala ye min ka ye (se ko) wo ma bon ka kabako b, no ya keli ye Imaamu ye danfenw kuna ka sr san duuru den do a faa faatu don na, wa ma bon fana ka Iisa ka kabako b sabu o kumana mgw fe ka sr den do bamunan kn ka ke ciden ye kana mgw ma.

panamaya kuntaala janpali ka teme a tabiya kan, walima u be min jate ko de ye tabiya ye, dktrya dnni to bali wa ta ke kebali ye, unka na ta o ta u ma se ka fen sr min be se ka adamaden foyi japa, o tumana ni adamaden dktrw desela o la, I ka dn Ala be se fen bee la a ka se krtalen do, o dun kela lakiika la, a ye Nuuhun si janpa ani Iisa duumini, kiisi bu fila kan, I na f kurana yu fila kibaroya di cogo min na o tuma na ni maa min sela ka kurana ka kibaroya sa ka su don o tiki ye koba ke.

Kabako d ye silaamaw ku yere piniga o seli la ka ke, ka sr a ba f ka limaaniyalen do kitaabuba in na.

Wa min ka ka ni fli ye nan ka kan kan hakili jigin o la, o ye ka f gilannikela kiisilikela (Mahadi) maknni kr te ka f silaamaw ku j ku bolow kuru ka b fen ma min be segin ka taa tipe ni diine ma ani ku yere bali ka b diine demeni ma, ani jihaadi keli a taape kosn, ani kitiw mineni ka baara ke no ye, ani ka yamaroyali ke ni puman keli ye ni ka papali ke ka b juguma keli ma, o toyi I ka dn silaama yamaroyalen do badaa badaa ni baara keli ye ni silaamaya sariyaw ye, wa waajibiyalen do a kan ka wili ka pepini a pe keneman kan min ba se lakiika ma, wa waajibiyalen do a kan a ka yamaroya ke ni puma keli ye ni ka papali ke ka b juguman keli ma, a seko damayira la.

(كُلُّكُم رَاعٍ وَكُلُّكُم مَسؤُولٌ عَن رَعِيَتِهِ)

Anw bee ye genikela ye waw bee be piniga a ka geni fenw na.

A te ben silaama ye a ka ka waajibiw keli to kfe ni Mahadi maknni dama ye min ye kandalikela ni gilannikela ye ni nusunjalikela na bli ye. I ka dn maknni in te yamaroya si bin a te baara si keli yaakaroya, wa te mgw ke maaw ye minu bilalen du kun fe I na f banga gengentaw

32-An ka dusukunnasiri segini kan" Raja-a. "

I ka dn imaamiya be taa hakilina min fe u ye min mine ka b kira smgw la, Ala ka jipe bu kan o ye ka f Ala (se ko) be mg dw lasegin suw la kana jipe kn nu lahala kr ye u tun be min kan ka kr, a be dw bonpa u la ka dw jaasi u la, a be tipetikiw woloma ka b filitikiw la, a be tplenw woloma ka b tnplikelaw la, o be ke waati kn ni Mahadi bla, min ye kira smg ye kiisi ni foli sanumaw ba kan.

Mg te segin f ni min ka limaniya sela a daraja dan na walima min ka ceni sera a daraja fana dan bee la,o kfe u be sr ka pesin saya ma, o kfe u be belakunu kiyaama kununi na, u ka baraaji bere be di u ma walima u ka pangata bere be di u ma I na f Ala ya lakali cogo min na a ka kuranaba kn, maa seginen nunu ka nata kuma fli la ka sabu ke u seginen, u ma puma ke, u ye Ala ka dimin sr ka lapini u ka b a ka dimin pagata kn ka taa jipe kn sipe sabana na a d la ku na puman ke.

]قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا إِثنتينِ وَأَحييتَنَا إثنتينِ فَاعتَرَفنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ[. سورة المؤمن آية 11.

U ko Ala I yan faatu sipe fila, kan panamaya sipe fila, an sna an ka jurumiw ma, yala sira beyi ka taa bli ma tun. suura Muuminu: Aaya 11.

Tipe do kurana ye segini sabati ka na jipe kn kibaroya cayala a kan ka b kira smgw la, olu minu ye tanga so ye ani imaamiya bee snna a ma f na kela maa dama dni ye, sabu u ye seginni kr yalama ka ke silaama jamana seginni ye, ani yamaroyali walepuma keli la ani balili ka b walejugu keli ma ka taa kira smgw ma ni Imaamu maknta bli ye, no ye Mahadi ye, ka sr na ma ke mgw yerekun seginni ye, walima su panamayali ka na jipe so kn kura ye.

Segini kuma fli suna mgw bo jate ka ke konfenw d ye, min dusukunnasiri cekajigun, a gafe gilannaw tun kera hadiisa lakalibaaw la, u be segini dusukunnasiribaa lagosi wa maa minu tun be segini hadiisaw lakali u tun bolu fana lagosi, lagosi la min ba to ni mgw be ban u ka hadiisaw la ni ko ngalontikiya, a ka ke ssli in fila ka ke tipe ye, unka a be ka pef cogo min na ka cejuguya, a daraja ma se o ma, sanko ko bila dusukun na, ni ye fen ye Shii-a kelebaaw bolo o dusukunnasiri joli joli de be Silaamaya jamakulu tw la, I ka dn o ye fen ye hakili makan ka sn o ma, wa sariya kumakan ma sabati, wo mu ke kaafiriw ye a mu b silaamaya kn.

Sika ta la pew ka f ni pgnna kuma lankolon minu ni silaamaya taabolow bo ta ka pgn lagosi no ye waati temenew na,ani d ka fbali f d k kan, wa tipe yere la an pe te fen na kena kan min bo kuman lankolonw sn ji la, sabu seginni sirili dusu-kun na o te fyi cipe kelenbaatiya ni cidenpa dusu-kunnasiri la, o toyi a bo dusukunnasiri fila geleya ka sinsin.

Ka sr segini ye Ala ka se dafalen de ye a ka se krtalen do, I na f lakununi ani cerinni j don na, wa ni de ye kow d ye min be laada sanfe, a be pa min ka ke an ka nabipuma ka kabako ye, ana smgw kiisi ni neema ba na smgw be ekan, lakiika yere la, o ye su panamayali kabako ye min kela Masiihu Iisa ye kiisi ba kan, o toyi a ka bon ka teme o kan, sabu ni panamaya be ke suw kelen kfe bukuri muku ye.

]قَالَ مَن يُحيِي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُل يُحيِيهَا الذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةِ وَهُوَ بِكُلِّ خَلق عَلِيمٌ[ سورة يس آية 79.

A ko jni de be kolow panamaya ka sr bukuri muku don, a fu ye masa ba panamaya masa min ya panamaya sipe fl la ale de be danfen bee dn. suuratu yaasii Aaya 79.

Unka ni maa min ye segini lagosi ka f ko yalamani do min te tipe ye, I ka dn o tiki ma danfara ke yalamani ni Alikiyaama don farikoloko la, wa seginni ye kiyaama farikolo pgnna d ye, sabu I ka dn yalamani kr ye ko ninkun yalamani ka b farikolo la ka taa farikolo were la min ni fl te kelen ye, unka kiyaama farikoloko kr to ye I ka dn yala a kr ye ko farikolo fl yere segini na taamasipew yereyere ye wa seginni bo cogo la, o tumana seginni kela yalamani ye, o kr ye ko panamayali min kela Iisa bolo ko fana ye yalamani ye, ni seginni kela yalamani ye, o kr ye ko lakunini ni kiyaama farikoloko fana ye yalamani ye.

Foyi ma to sisan fan ka seginni ss ka pini fan fila fe.

Fl: o ye ka f ko seginni ye fen ye hakili te sn min ma.

Filana: hadiisa minu nana seginni kan kolu ngalontikiya.

Nan ya ke ka f ssli fila in bee ye tipe ye, unka I ka dn a dusukunnasiri te jatemine daraja la min cekajugun I na f Shii-a kelepgnw ya da u la cogo min na, dusukunnasiri joli joli de beyi ni silaamaya bolofara werew kelen be ko sabati ka sr hakili te sn o ma wa sariya kumakan yere ma boli o kan, unka o ma kafiriya waajibiya u kan kolu b silaamaya la, wa ni pgnna misaaliya caama de beyi, o d ye ka siri dusukun na ko kira be pine walima ka be kota ke, a d ye ka f ko kurana krlen do, ani ka f ko Ala be layidu brt ni pumakela donni ye jahanama kn ni ka jugumakela don alijine kn na ya diya cogo min na, a d fana ye ka f ko kira ma sariya kumakan di a ka kalifako la a kfe.

An be se ka f ko ni ssli fila in si mankene unka ka f ko seginniko hakili te sn o ma, o te tipe ye, sabu an ya sabati sisan ka f ko lakununi ni kiyaama farikoloko pgnna do, unko lakununni do min dannen do jipe kn, wa daliluya min be kiyaama lakununi sabati o dalilu kelen fana be seginni sabati, wa sababu yere fana te kabakoya la, f na kela ka f fen do na ma deli ka layidupgnpa na pgna ye wan te fyi dn a sababuyaw na balilima fenw na min be se ka to nan be da a la walima an be yr japa a la, wa ka ng adamaden miirina ma a ka sn fen ma a hakili ma se ka min sigi pgn kan ka donyr sr a la, wo bI na f maa min be kiyaama lakununi ke kabako ye na ba f ko:

]مَن يُحِي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ[ فَيُقَالُ لَهُ: ]يُحيِيهَا الذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلقٍ عَلِيمٌ[.

Jni de be kolo panamaya ka sr bukuri muku do, o be jaabi ko:

Masa ba panamaya masa min ya panamaya sipe fl la, wale de be danfen bee dn.

Tipe do ni pgnna ye fen ye hakili ka daliluya tan bolo a sabatili na balili la walima an ka bisikiya ka f dalilu ta la, o la a be ke jaaguya ye an kan ka segin ka taa diine sariya kumakanw ma min ye Ala ka wahayu d ye, fen nana kurana kn min be segini sabati ka na jipe kn su dw panamayali la, ani bagitw ni kunatw keneyali, a ye suw penemaya ni Ala ka jipe ye ina f Ala ba f a ka se krtalen do:

]أَنَّى يُحِيي هَذِهِ اللهُ بَعدَ مَوتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامٍ ثُّمَ بَعَثَهُ[.

Jni de be ni su nunu panamaya, Ala de bu panamaya u salen kfe,a yu faatu san keme, o kfe a yu lakunu.

Ani Aaya min temena sisan no ye:

]قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا إِثنَتَينِ ...[.

U ko anw dabaama, I yan faatu sipe fila I ka dn ni Aaya in kr te kilen f nan seginna ka taa jipe seginni ma saya kfe, ali na ya sr kurana krfla dw ya kr yalama ka taa kr were fe min ni krlen in te kelen ye, min te mingt yere ka ming b a la, wa te Aaya kr sabati.

Unka ssli filana, o ye ka f hadiisa minu ba kun kan ko ye hadiisa gilannenw ye, I ka dn o kuma min file ni ye pe to la, ka sabu ke seginni ye kow lageleman d ye min nana kira smgw ka kibaryaw la minu nasira mgw ka can.

Ni temennen kfe, a fi te kabakoya sebennikela ka kumakan na min be ni kuma pgnna f, I na f Ahamadu Amiini, a ka gafe kn min tg ye ko (Fajiru Isilaamu) tuma min na a ba f ko: (Yahuudiya bangela Shii-aya kn na fli ye ko seginni kana jipe kn saya kfe, wa ne yere ba f a ye ka da a ka kuma kan) yahuudiya bangela tun kurana kn ni seginni kuma fli ye wa? I na f a temena pefla cogo min na kurana Aaya temenenw na.

An be d fara pefli kan an ba f: lakiika yere la a te ben abada f yahuudiyaya ni nasaraya ka bange silaamaya dusukunnasiri kitiw la, sabu Nabipuma lahrma nana walasa sankolo sariya minu ba bolo kolu sn ji la ali na ya sr a dw falen na ka yalama, o la yahuudiya bangeli walima nasaraya bangeli silaamaya dusukunnasiri la, o te lebu ye silaamaya ma, na jate minena ka f segini kana jipe kn ko ye yahuudiya hakilina d ye, I na f kitaabu in ba sabati cogo min na.

Amana ke cogo o cogo segini te lasili ye, min dusukunnasiri be waajibiya walima a lajeli hakili la, unka I ka dn a dusukunnasiri srla kumakanw fe minu minena ka b kira smgw la kiisi bu kan, minu nan be limaniya u ka tanga la, ka b ngalon ma, wa seginni kibaroya ye ko dogolenw d ye, u ye min kibaroya di, wa keli fana te bali.

33- An ka dusukunnasiri yerekun tanga la.

A minena ka b Sdiku la kiisi ba kan hadiisa kenemanw na.

(التَّقِيَةُ دِينِي وَدِينُ آبَائِي) وَ قَالَ أيضًا (مَن لاَ تَقِيَّةَ لَهُ لاَ دِينَ لَهُ).

Yerekun tanga (Takiya) ye ne faaw ka diine ye.

Ni yerekun tangan te mg min na diine to tiki la.

A bo cogola yerekun tanga kela kira smgw ka taamasipe ye kiisi bu kan walasa ka tr pni ka bu kan, nu nfe mgw, ani ku joliw tanga, ani wala ka silaamaw lahala pa, ni ku ka kumakanw fara pgn kan ku ka benbaliya fara pgn kan.

Ali bi tulu d beyi Imaamiya dnnen do ni min ye ka sr a pgnna were ma dn no ye silaamaya taabolo la, ani jekuluw la adamadepa jekuluw la, ka f na smina tr la a yerekun na walima a ka nafolo la, ka sabu ke a ka dusukunnasir bangeli ye walima yere jira na ye, a te ben abada fa ka yere sutura ka yere tanga faratiyrw la, wa ni ye ko ye hakili dancogo be sn o ma a dnnen do ka f Imaamiya na ka Imaamuw u ye geleya ni koron nniya bee sr u ka hrpa kosn waati bee kn, min ni maa si ma o pgnna kunbe jekuluw la, walima jamakuluw la, u labana ka segin ka taa yerekun tanga ma o waati caama kn ni dogoli ye u fonpgbaw la, ani ka yeremajira dabila ani ku ka dusukunnasiri dogo, ani ka baara kerenkerennew, tuma min na u ya ye ka f ka klaban bena segin diine jipe panamaya ma, o de sababuya la kira smgw sugantila ni yerekun tanga ye (takiya) wu dnna na ye ku pgnna were to.

Yerekun tanga kitiw ba waajibiya na waajibiya-baliya la ni tr yrw ffli ye pgn k, o peflen do a bondaw la, fiku dnnibaw ka gafew kn, no te waajibi kun kelen te, o toyi a be ben, walima a be waajibiya ka sabu ke lahaalaw ffli ye pgn k, I na f lahalaya la min ni tipe bangeli ni yerejira na ye o be diine lafasali na demeni na, ani jihaadi Ala ka sira kosn, I ka dn ni yerekun tanga ma dabila o la, a be ke I na f nafolo jaasila, wa nin kun yere fana ma ka bopa sr, tuma dw la yerekun tanga be haramuya baaraw la min be nin lahrman fagali sababuya, walima na be fili warankata ka caaya, walima a be fili caya diine kn, walima a be trba lase silaamaw ma nu filili ye, walima ka tpli ni dantemewale cerin u ni pgn ce, a mana ke cogo o cogo la yerekun tanga kr te Imaamiya fe, ko ka gindo tn d gilan silaamaya bini na celi kama, I na f u jugu dw ba bisikiya cogo min na ka sr u te kow faamuya a pe jeelen kan, wu te sn ku yere segen hakilina lakiika pinini kama ka b a tigiw la, wa kr te fana ka f a be diine na kitiw ke gindo ye min te se ka f mg were ye, min te diine in mg ye, cogo jume na Imaamiya mgw ka gafew nu ka wlfulenw kerenkerennen do fiku ni kitiw ni dusukunnasiri kumaw kan min kelen do ka fan bee fa min temena hake kan min be maa sukuya bee makn walasa ka ke diine taabolo in mg d ye.

Tipe do I ka dn an ka dusukunnasiri yerekun tangan kan maa dw ya lapini ku be Imaamiya lagosi na ye, u ya ta ka ke u ka lagosibere d ye, a tun kela I na fu ka bana tun te ban fu ka Shii-a mg d kan ye panmuru la. ka sabu ke u fosili ye ka bu ma, o waati la wasa tun be ke na fli ye ko ni ye Shii-a mg ye walasa ka sama ka se saya ma, kira smgw juguw fe Amawiyunaw ni Abaasiyu-unaw ani ale Usumaaniyuunaw la.

Ali na ya sr a lagosibaw ba lagosi ku jigi da kan ka f ko sariya te diine ta fan fe, an ba fu ye.

Fl: anw tukulen do an ka Imaamuw k kiisi bu kan, wan be kanda nu ka kanda ye, u yan yamaroya na ye, u ya ke farida ye an kan mako tuma na, diine do Imaamuw bolo I ye sdiku ka kuma me kiisi ba kan:

(مَن لاَ تَقِيَّةَ لَهُ لاَ دِينَ لَهُ)

Ni yerekun tanga te mg min na diine to tiki la.

Filana:a kela sariya ye, o nana kuranaba kn, o ye Ala ka kumakan ye a ka se krtalen do. suuratu nahali kn Aaya 106.

(إِلاَ مَن أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنٌ بِالإِيمَانِ)

F ni maa min jaaguyala ka sr a dusukun basikilen do limaniya la.

I ka dn Aaya in jiginna Amaari Bunu yaasiri kan, min yi pesin kaafiriya bangeli ma siran kosn silaamaya juguw pe, ani Ala kumakan were a ka se krtalen do:

(إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنهُم تُقاةً)

F na kela yerekun tanga ye u pe kr yerekun tanga la.

A ya ka dusukunnasiri bange kene kan f na ye tr nat ye ka bu yr kana aw ma, o la a ya yerekun klsi u pe kr, ani Ala ka kumakan were, a ka se krtalen do, Suuratu muuminu kn Aaya :28 na.

(وَقَالَ رَجُلٌ مُؤمِنٌ مِن آلِ فِرعَونَ يَكتُمُ إِيمَانَهُ)

Ce limaniyalen d ko Firi-awuna ka mgw la a ba ka limaniya dogo.

A ye kuma d f min na dusukunnata flen do pgn k, ni ba fe ka Aaya in dafalen na kr dafalen dn I be segin ka ta tafisiru gafew ma.


 

 

(1) E ka sakiifa gafe laje, a gilanbaga ye walanwalanni dw ka kn ni kurana seereya dw ye, o na pgn werew.

 

 

index