back

Bonda Filana

next

 

(Nabipumapa)

13-An ka dusukunnasiri Nabipumapa la.

An ba siri an dusukun na ka f nabipumapa, Ala baara do, Ala lasigidenpa do, Ala ba di mg ma, a ye maa min suganti ka kerenkeren a ka jn pumaw na ka walijudafalenw na, u ka adamadenpa na a be sr ku ci ka taa adamaden tw ma, nu kandali lapi ni ye ka taa fen ma u ka nafa nu ka heere be min na jipe ni laahara kn, ani nu sanupali nu jeyali lapini ye, ka sr na ma ke ni jogo jugu ni laada kuntanw ye, ku kalan dnni ni kodn na ani ka kunaja ni heere sira du kr, walasa adamadenpa ka se a ka dafalenpa dan bee la, ani min ka kan, a be krta ka taa ka daraja dan ma so fila kn jipe so ani laahara so.

An ba siri an dusukun na, ka f ngya j sen min beyi na be nana o ba waajibiya Ala ngma in ka ka cidenw ci a ka jnw ma, wala ku kanda, ni ka gilanni ciya lase u ma anu ka ke Ala ka lasigiden na ka nnabilaw ye dukukolokan.

An ba siri an dusukun na tun, ka f masaba in ma cibaa sugantili na wolomani seme mgw la, walima u wolomali, wa sako yere tu la o la, o toyi o kow bee ba bolo a ka se krtalen do sabu a ba ka cidenpa bila yr dn.

Wu sako te u ka kiti ke mg kan a ye min ci ka ke kandabaa ni ninsnjaba ni snsiralibaa ye, wu sako te u ka kiti tige fen na u nana ni kiti ni suna minu ye sariya kn.

14- Nabipumapa ye ngya ye:

I ka dn adamaden ye danfen ye a dancogo dansigi yr kabakoya ka bon kosbe, a sigi sigi cogo pgn kan a dancogo na tabiya na yere kan na hakili la, o toyi adamaden kelen o kelen na cogoya do, I ka dn, ceni samanaw ba dancogo la fan d fe, wa heere ni gilanni wilinaw fana ba la fan were fe, fan d fe a jaaguyalen do nege ni daamu na, ka damine snyere ye ni nin dign, ni talonni fili ani daamu la wa danna ni sesr kanu ni yereyaanga nu pgnna were marali ye, ni yalama yalamani jipe panamaya kn, ani jipe masiriw na daamuw srli I na, f Ala ko a ka se krtalen do

]إنَّ الإنسانَ لَفِي خُسرٍ[ و ]إنَّ الإنسانَ لَيَطغَى أن رآهُ استَغنَي[ و]إنَّ النَّفسَ لأمَارَةٌ بالسُّوءِ[.

I ka dn adamaden be bne na.

I ka dn adamaden be ceni ke na ya ye ka f ka fentigiyala.

I ka dn ninkun ye yamaroyalikela kungana ye juguman keli la. o na pgna Aayaw minu bo yira kene kan kuranaba in kn, a bo cogo la a be fen yira, min ni adamaden nikun gilannen do kan, ka damine nege ni daamu na.

Fan filana na, Ala ye hakili kandalikela dan a la a ka se krtalen do o ba kanda ka taa pani ni heere yrw ma a ye dusukun da ma min ba gen ka b topli ni knkow ma, a ba jalaki juguman keli la min cekajugun.

Wa knna kele te ban hakili ni ding ce ninkun kn, a be yalama yalama u ni pgn ce ni maa min hakili sera a nindingn na, o tigi be ke maa krtalen ye jyr la, o be ke maa kandalen dafalen ye a ka adamadenpa na ninkun na, ni maa min nindingn ya jaguya ka yelen a hakili san fe o tigi be ke maa bnenen ye jyr la wa be ke maa jaasilen ye a ka adamadenpa na, a be ke maa binnen ye pilasi la f ka se baganw ka pilasi hake la.

Min ka sabati na ka se ka jugun ninkun kan kelekela fila in na o ye dingn na ka cedenw ye, o de la I be maa caama ye u tolen do fili la, u yr ka jan kanda la ka sabu ke u nindingn labatoli ye, ani yere to nindign ka weele bolo.

]وَ مَا أَكثرُ النَّاسَ ولَو حَرِصت بِمُؤمِنينَ[

Foyi ma n caa ka mgw b ali nI yu tanga ni muuminuw ye, o kr maa minu nimdign taalen do nu ye fyi ma n caa kolu b ali ni muuminu bu ladi ku kandan ka b dibi la ka taa nr la, o kr ye ka f adamaden ka dnni surupa kosn fenw lakiika na gindow beelajelen dnni na, minu kelen do ka ka panamaya lamini, ani minu be pan ka b u yere ninkun na, adamaden yere te se ka ka trw na ka nafaw bee dn, wa fen o fen ba kunajiya a to fana dn, ko minu be tali ke a yere kan a to tr no heere dn sanko a pgnna were, walima a ka jekulu na lamini kow a to fana dn o toyi kunfin do a yerekun na d be fara a ka kunfiya kan dongo o don, walima d be fara a ka kunfipa kan a yerekun dnni na dongo o don, o be ke waati la waati o waati ni d fara la u ka dnni kan fenw tobiya dnni na, ani farikolomafenw dnni.

O de la sa I ka dn adamaden makoba de be seli la kunadiya ma, wa mako be mg la min bo sira fense a ye ani ko da ye ka taa se kanda ma, ani tukuli kanda k, walasa hakili ka cedenw ka fanga sr no ye, fa ka se sr a kelepgn jugu bilalen in kan, adamaden ba yere laben ka don kele kene kan min be farali ke hakili ni dingn ce wa tuma dw la a be juguya kosbe ka taa mg srli ma min ba teke ta ka taa heere ni gilanni ma, tuma min na dingn ba nege ka ciye ka ba kr- wa kuma caama na a bo ke a ba ka baaraw cepa a yere pe kr, wa ba ka filiw fana cepa a ninkun pe kr, sabu fen min ye puman ye a ba yira a la ko ye juguman ye walima fen min ye juguman ye, a bo yira a la ko ye puman ye, o la hakili fereke a ka sira la, ka taa gilanni ni kunaja ni neema ma, waati kn min na te puman ni juguman dn ka b pgn na, ani tr ni nafa. wan kelen kelen be ni kele kene kan, ka sr an ba dn, walima an ta dn f ni Ala ye mg min tanga.

O de kosn ni de be geleya adamaden peyelelen ma, min be fen dn, sanko bagan mg kunfin min te fen dn o ka se na yere ye heere ni pali sira ma, walima a ka ka nafalan na ka trlan bee dn, aka jipe latige kn, ana ka laahara,a kere fen ye min be tali ka yerekun na wali a ka kafo kn ana lamini, ali na ya yere fangatikiya na pgnna were ye a adamaden pgnw na, min ba yere cogo la, na ye pepini ke nolu ye, wa ali na jela nu ye lasikiliw ni conferansiw la, ka hakilina piniw ku fe.

O tumana a wajibila Ala kan a ka se krtalen do a ka cili ke adamadenw cela ni hine ni magari ye u la, Ala ko (se k):

(رَسُولاً منهم يَتلُو عَليهِم آياتِه ويُزكِيهِم ويُعلمُهم الكِتابَ والحِكمَةَ)

A ye ciden ci ka bu yerekunw cela, a ba ka Aayaw kabakow kalan u ye, a bu sanipa a bu kalan a ka kitaabu kurana ni kodn na, a bu snsira ka b fen ma u ka ceni be min na, a bu nusnja fen na u gilanni nu kunaja be min na.

I ka dn ngya in keli kela waajibi ye Ala kan, sabu ngya in a ka jonw ma, o ya ka dafalenpa kunkelen ye ale ye masa ngman ye a ka jnw kan, ale de ye funasere masaba ye, na ya sr yr min na ka funasereya ni ngya jiginni ka kan, na labennen do a kama, I ka dn Ala (se k) a te ben abada fa ka ka ngya jigin o yr la, sabu a te tekemageleya ke a ka hine kene fereli la wa nakasi ta srli na ka bonpa na.

Unka waajibiyali kr te yan ka f d de be yamaroyali ke no waajibi ye Ala kan ka bo labato no keli ye, ayi a kr to ye,a kr ye I na f ni ko: Ala srli waajibiyalen do, o kr ye, a srli te se ka fara ka b waajibi la, sabu hakili te sn u farali ma abada.

15-An ka dusukunnasiri kiraw ka kabakow kan:

An ba siri an dusuku na ko Ala a ka se krtalen do, na be kandabaa ni cibaa bila a ka danfenw kuna, a bu ladnniya o cibaa yerekun na, a bu kanda ka taa o ma kerenkerenneya la, a ba suganti ka yira u la, o sira dannen do a ka dalilu ke a ka cidenpa kan mgw ye, ngya dafali kosn ani dafalenpa tiimeni kosn.

Wa te ben fo dalilu ka ke sukuya ye min te b fen si la f na kela jipe danbaa ni srlima fen bee dabalibaa ye a kan be min be adamaden ka se sanfe a bo kabako don o cibaa kandalikela bolo, walasa a ka mgw ladniya Ala la ani ku kanda ka taa ma, wo dalilu in de be weele ko(kabako walima kepeko) sabu a be ke pe kan min be adamadenw dese a ladegeli la, ani nani na pgnna ye.

I na f a te ben f kabako d ka ke nabipuma bolo, a be min bange mg pena, walasa ka dalilu wili u kan, a te ben fo kabako ka ke kenekan kepeko ye mgw ni pgn ce, kecogo la dnnibaaw ni taabolo kerenkerennen mgw be dese o la a ke waati la, sanko u pgnna were adamadenw na, ani kira ka kiraya weele a yere la, o ni kabako in ka surupa pg na kira bolo, walasa a ka ke dalilu ye a ka weeleli la a yere la, mg sukuya minu temena fla sisan nolu pgnaw desela u ka kabako pgnna keli la, a be dn ko mg dese ko do maa kamanagan ko do, a be maaw seko sanfe a bu ka laadaw sanfe,a be dn ka f kabako in tigi pilasi na jyr be mgw ta sanfe, sabu ninkun tukupnpali be ani danfenw dabaa masa ce, o tuma na ni kabako bangela mg min bolo no ye nabipumaya weele a yere la, o tigi be pa nabipumapa jyr la, ka sabu ke mgw dali ye a ka nabi-pumaya weele la a yere la, wa mgw be limaaniya a ka cidenpa la, u bu yere majigin a ka kumakan na ka yamaroya la, mg be limaaniya a la maa min ba fe ka limaaniya a la, maa be kaafiriya a ma, maa min ba fe ka kaafiriya a ma.

O de la an ya sr nabipuma bee ka kabako na ka waati dnni lakodnen de be tali ke pgn na, Muusa ka kabako kiisi ba kan o tun ye bere ye min be u ka dabaliw nu ka ngalonw kunu, sabu dabari tun kela dnni taabolo ye a ka waati la, min cerinnen do kosbe, tuma min na Muusa ka bere nana u ka ketaw bee cena dabaliw u ya dn ka f Muusa ta in bu seko sanfe, u ya dn fana ka bu ka dnni taabolo sanfe, ko fen do mgw be dese min pgn ladegeli la, wa dni taabolow ni dnni yere be dgya a kr.

O cogo kelen na Iisa ka kabako fana tun be ten kiisi ba kan no ye bagi banabaatw ni kunatw keneyali ye, ani suw panamayali, sabu Iisa ka kabako nana waati la, waati min ni dktrya tun lakod-nnen do mgw ni pgn ce kosbe, dnnibaaw tun do, wa dktrw fana tun do jyrba tn bu bolo, u ka dnniw desela Iisa ka kabako nalen ladegeli la kiisi ba kan.

An ka nabipuma ka kabako duuminen o ye kuranaba ye, min ye kabako ye na kumabaw na jeyaliw ye, o kera waati kn waati min kumaba taabolo tun lakodnen do kosbe,wa kumaba dni-baaw tun ye pemgw ye adamadenw bolo, nu ka walanwalanni ni nenkun jiya numa ye, kuranaba in nana I na f kaba peren a yu jaasi ku kabakoya ku lafamuya ka fu te se ka kunbe nu taw ye, u yu da ku yeremajigin u deselen kfe a ladegeli la anu deselen kfe a kuma taabolo pgnana na.

Min ba yira ka fu desela, o ye Ala yu ka se dansigi ni suura tan nani ye kurana suuraw cogo la, u ma se ko ke, o kfe a yu dansigi tun ku kana ni suura kelen bpg ye kurana ta cogo la, u desela o la tuma min na an yu ka dese dn a ladegeli la, ani Ala kelen ku ka se dansigi, anan kelen ku pesinnen ye ka taa kurana keleli ma ni pamuruw ye ka nenkunw to an pa dn ka f kurana ya dama kabako ye, cibaa Muhamadu Bunu Abudulayi nana ni min ye, no ni cidenpa weeleli a yere la, o surupala pgn na, an pa dn o la ka f ciden dn, a nana ni tipe ye, ka lakali ni tipe ye kiisi ni neema ba na smgw kan

16-An ka dusukunnasiri Nabipumaw ka tanga la.

An ba siri an dusukun na ka f nabipumaw bee ye maa tangalenw ye, wa imaamuw fana bo cogo la, foli sanumaw bu bee kan, an ni silaama dw fra pgn k o la, u ma tanga waajibiya nabipumaw kan sanko imaamuw.

Tanga: ye sanuya ye ka b jurumi ni kota la, a fitiini na belebeleba, ani sanuya ka b fili ni pine na, ali ni hakili ba ye ka f ka be ben nabipuma ka kolu ye o yere bee toyi a ka kan ka sanuya ka b adamadenpa cennan bee la, I na f ko dn keli mgw cela, ka damine dumunike la sirabaw kan, walima yele lankolon ni kan krta a ni fen o fen no baar- ni kaf laada te sn o ma.

Tanga waajibiyali Dalilu: barisa na benna ko nabipuma be kota ni fili ni pine ke, ko ni dlakelen delila ka ka fe,o kota ni fili min kela a fe, o labatoli tun na ke waajibi ye, wali olu ladekeli te ke waajib ye, nan ka labatoli ye waajibi ye, o ba yira kan ye kota keli daga aye ni Ala ka ngya na ka jipe ye a ka se krtalen do wo ba yira ka f fana nabipuma ka kota ye waajibi ye, diine yere na cogo ni hakili kenema si te sn o ma abada, na dun labatoli ma waajibiya fana, o be nabipumaya bila ka galotikiya, min na te ben abada fa ni labatoli waajibiyali ka taa pgn fe.

Na fla ko nabipumaw mana fen o fen ke, ka damine kewale filila, u labatoli te ke waajibi ye u ka kewale foyi la, no keera cidenpa nafa be taa, nafa fyi te ka la abada, o toyi nabipuma be ke ina f adamaden tw, kiimeba te ku ka dnni ni kuma la, min ni mgw ka kan ku jiki do kan tuman o tuman, I na f labatoli cnpi te ku ka yamaroya la, wa danapa kun kelen te ku ka kumakan nu ka baaraw la.

Wa ni dalilu ni jaati tanga kan o be boli imaamu fana kan, sabu min faridayalen do u ka ko la, o ye ka f, u sigilen do jyr nunu na ni Ala ka yamaroya ye a ka se krtalen do walasa u ka adamadenw kanda, barisa u ye nabipuma ka nnabilaw ye, I na f a be na na pef cogo min na imaamuya bonda kn.

17-An ka dusukunnasiri Nabipuma mankutu la.

An ba siri an dusukun na ka f nabipuma ko in a be waajibiya a ka ke maa tanganlen ye, a be waajibiya o cogo kelen na a ka ke maa mankutulen ye jgo puman dafalen ni hakili dafalen na, min ka fusa ni bee ta ye, ka damine cefarinya ni polotiki ni dabali ni sabali ani hakilija la, f ka se hake ma mg si ta b min na, sabu no te a tun te ben a ka ke kuntiki kun kelen ye danfenw bee kuna, wa jipe bee kow labeni tofagan tun te na ka bolo.

I na f a be waajibiya, a ka ke mg ye min bange yr saniyalen do a kana ke pamaaden ye a ka ke danaa maa ni tipe fla ye, a ka ke maa ye min sanupalen do ka b jaasilenpa beelajelen na sani a ka cidenpa waati ce, walasa dusukunw ka da la ninkunw ka sigi a kan, o toyi walasa u ni Ala jyrba in ka kepe.

18-An ka dusukunnasiri nabipumaw ka gafew la.

An be limaniya kuma bakurumaya la, ka f nabipuma ni ciden bee be tipe kan, I na f an be limaniya nu ka tanga nu ka sanupa ye, unka u ka nabipumaya knni nu nenini, walima ku pagari lab, o be jate kaafiriya filankafoya ye, bawo o ban kan nabipuma knni yira, min ye kibaroya di u kan ku tipetikiya.

Unka minu tgw nu ka sariyaw dnnen do I na f an fa Aadama, ni Nuuhu ni Ibiraahiima ni Daawuda ni Sulayimaana ni Muusa ani Iisa, ani kuranaba ya t minu tg f a pe kan, limaanipa olu la kerenke-rennenya la o be waajibiya, ni maa min ye kelen kn u la o tiki ya bee kn, wo tiki yan ka nabipuma fana kn kerenkerenya la.

A bo cogola limaaniya u ka gafew la, o be waajibiya ani fen min jiginna u kan, unka tawurata ni Inijiila minu be mgw bolo sisan, a sabatila ka f ku bee yalamana ka bu jigin cogo la, ka sabu ke min yu fila sr yalamani ni falenni ni d farankan na Muusa ni Iisa ka waati kfe kiisi bu fila kan ka sabu ke nata tikiw ni nindingo tikiw ka kulonke ye, o toyi min bilalen du fila kn o bee yu fila ka waati kfela ye, ka damine u nfe mgw ka waatiw la anu ka jamakuluw.

19-An ka dusukunnasiri silaamaya la.

An ba siri an dusukun na ka f diine Ala bolo, o ye silaamaya ye, ale de ye Ala sariya lakiika ye, ale de ye sariyaw laaban ye ana dafalen kunadiya srli la, mgw fe, ani min be jipe ni laahara kow gilan u ye wale de ye diine ye min kapi duumini na waati bee kn, a te yalama a te falen wa adamaden mako fen o fen a ba bee fara pgn kan, ka damine maa kelen ka kow laben na ana ka kafo ni polotiki kow, tuma min a sariyaw kela sariya beelajelen laaban ye, ni sariya were si te sr min be adamadenw klsi ku ka kow pe nab adamaden min tununen do tpli ceni ji woyo kn, a te ben f don d kana don min ni silaamaya diine be se sr ka mara bee lab na ka danaya na sariyaw ye.

Na ya sr silaamaya sariya tun baarala na sariyaw ye dukukolo kan a kecogo puma na kiisi tun na ke ka adamadenw bee lab, kunadiya tun na dafa u ye, u tun na se fen sanfe adamaden be suko ni min ye, krta ni bonpa ni fereli ni joko lahrmaw la, wa tonpni tun na fosi ka b jipe kn, kanu ni balimaya tun na ke mgw bee ni pgn ce, wa fantaya ni tekelankoloya tun na ban ka b srli gafe den kan.

Nan be cogoya ye bi don in na min ye kumasuli ni maloya lahalaya ye mgw fe minu bu yere weele ko silaamaw, sabu silaamaya diine lakiika yere la a ma baara ke na kumakanw na ninkunw ye, ka damine seekili fl la u ka waati la, f ka taa se anw ma bi don in na anw minu ban yere weele ko silaamaw a daminena o cogo la juguman na kana se anw ka bi don in na ni cogoya ye min ka jugun ka teme kunu ta kan, silaamaya labatoli ma tonko cejuku sama ka se silaamaw ma dee o kuma toyi I ka f ka kkankalen de do no yu bani nu murutili ye silaamaya walandaw ma, a na sariyaw dgyali u fe, ani juguya ni tonpli cerinni u ce la, ka damine u ka masakew la, ka ta bila u ka maa lankolow la, ka damine u la maa kerenkerennenw na ka taa bila u la foroba mgw la o de kela sabu ye ku ka peta ktike u bolo, a yu ka fanga laafu, a yu ka krma fenw senw kari a ye bne ni wooyi unba den sama ka se u ma, Ala fana yu halaki nu ka jurumiw ye a ka se krtalen do -:

(ذَلكَ بِـأنَّ اللهَ لم يَــكُ مُغَيِرًا نِعمَة أنعَمَها عَلى قَومِ حتَّى يُغَيِرُوا مَا بِأَنفُسِهِم).

Ala ma ke neema yalamabaa ye a ye min ke a ka jnw ye, fu ka fen yalama min bu yerekun na, ni de ye Ala ka taasira ye a ka danfenw na.

]إِنَّهُ لا يُفلِحُ المُجرِمُونَ[

I ka dn kojugukelaw te kiisi.

]وَكَذَلِكَ أَخذُ رَبُّكَ إذا أخذ القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إنَّ أخذَهُ أليمٌ شَدِيدٌ[

A bo cogo la I dabaama ka mineni ka jugun, na ye duku mine ka sr duku in ye tnplikela ye, I ka dn a ka mineni ka jugun kosbe.

Cogo jume diime be makn a ka mgw lakunu ka bu ka sung kuntaala jan na, ka sr diine in kera dabali ye gafeden sanfe baara te ke na dn-niyaw ye ali fitiini.

I ka dn limaaniya ni danaya ni tipef ni knnajeya ni baarapgnya puma ni yerekunmine ani silama d ka fen kanu a balima ye a be min kanu a yerekun ye, o na pgnaw ka damine silaamaya sinsinbere fl la, silaamw yo bilasira u ka waati krw la, ka taa se an ka bi don in ma, waati mana taa pefe cogo o cogo, an ba sr u faran farannen do u kelen do paritiw ni jamakuluw ye, u bu yere bila jipe panamaya minen kn, u bu ka hakili lankolonw ni hakili jalankolow ta, d be d kaafiriya nihakilinaw ye minu faamuyalen te, walima kow minu tu pe sira la, u ye baara ke nu hakilina ye ku yr japa diine sun na, u yu yr japa ka bu ka nafaw nu ka kafo nafaw la, ni pgn sama sama pgnna ye kurana dnni na dnbaliya la, ani ko na kadi Ala ye a be layidu lankulon di a ka jnw ma laahara, I na f ka pumakela don tasuma kn ka jugumankela don Arijine kn na be fo ma ko (wa-iidu) ani pgn sama sama raja-a nfe- dw ka faatu ka kila ka segin, ani ka f ko arijine ni jaahanama ye danfe ye walima ku be na dan, a no pgnna pgn sama samaw min yu kanw bisi, u d ye d kaafiriya o kan, I ka dn ni ni ye fen yira a bu ka jegenni de yira ka b suna sira puman kan min labatoli kela waajibi ye an kan, ka taa halaki ni tacen fan fe, jegenni juguyala u cela ni waati japali ye, f kunfinpa ni fili yu datuku, u yu yere mako don ko lankolow na faraw la, ka kise toyi, ani segenba lankolonw ni ngalonw ni bisikiyaw, ani kelew ni sslibaw, u kilala ka taa u yere kari jahanamaso Haawiya kn, dan te min na, don na don min ni krnfebolo mgw sera ka lapini ka silaamaya maraw na dukukolo mine ka mara ka silaamaw bu ka pine nu ka sunko la, ka sr krnfe bolo mg nunu ye silaamaya jugubilenw ye, u ya damine ka silaamaya mara nunu fili nin dign kpe kn, min kn ka dun kosbe, maa si te min dan na laaban don f Ala kelen a ka se krtalen do

]وَ مَا كَانَ رَبُّكَ لِيَهلِكَ القُرَى بِظُلمٍ وأهلُها مُصلِحُونَ[

I dabaama ma ke duku halakibaa ye ni topli ye ka sr o duku mgw ye pumakelaw ye.

Sira si te silaamaw bolo bi don in na wa tu bolo bi don in fana kfe fu ka segin ka na u yerekun ma, ka kiti tige u yerekunw kan u ka danteme wale la, u ka kunu ka taa u yerekunw gilanni ma, anu ka demisen kulu nataw nu ka diine barikama in kalanni ye walasa u ka tpni ni baare ka bu ni pgn ce u be se ku ben yerekun kiisi la ka b balawuba in na o la a te ben abada o kfe fu ka dukukolo fa ni kilenneya ni dannaya ye, a falen kfe dnpli ni danteme wale la, I na f Ala na ka kira yo layidu di u ma cogo min na, ina f ale Ala de ye diine in kolosibaa ye min ye diine laaban ye wa jigida lapini teyi jipe gilanni na na le silaamaya diine te.

Wa te ben abada f Imaamu de ka na min be miiri lankolon in wili ka b silaamaya kan,min nrla a la ka damine ko kuraw ni filiw la, a be sr ka mgw kiisi ka b fen na u sela min ma, ka damine ceni lablen ni tpli duuminen na, ani juguya min be taala pefe dongo o don, ani joko pumabaw ni adamadenpa ninw bee dgyali Ala ko Imaamu bli teliya, no ye Imaamu Mahadi ye.

20-An ka dusukunnasiri silaamaya sariya bilalen na.

An ba siri an dusukun na ka f silaamaya cidenpa ye Muhamadu Bunu Abudu laahi ye, ale de ye ciden bee laaban ye ale de yu bee kuntiki nu lafusamaci ye, kuma bawoyo siratige la, I na f adamaden bee kuntigi do cogo min na, fusamaci si ta b fusamaciya la, wa bonpatigi si yere te surupa a la bonpa la,wa hakilitiki si ta b hakili la, wa maa si na blen te danni na I ka dn ale kira be jogo pumaba de kan.

I ka dn o daminena danni kun fl la, f ka taa se kiyaama don ma.

21-An ka dusukunnasiri kuranaba la.

An ba siri an dusukun na ka f kurana de ye Ala ka wahayi ye min jigina ka b Ala yr a ka se krtalen do a ka nabipuma nenkun kan, walanwa-lanni bee ba kn, ale de ye kira ka kabako ye min duuminen do, ani min ni adamadenw desela a ladegeli la kuma bakuruma ni jeyali ta fan fe, ana kelen be ka lakiika ni dnniyaba minu kafo pg kan a kn yalamani ni falenni te se ka min peda, wa min ban bolo ni ye nan bo kalan o de ye kurana yere ye min jigina kira kan, ni maa min ye fen were fa kn min ta knta ye, o tiki ye ngalontigela ni ferekelikela ni maa fililen ye wu bee be kandanbaliya sira kan, I ka dn Ala ka kumakan min ye ni ye, o ba f:

]لا يَأتِيهِ البَاطِلُ مِن بَينِ يَدَيهِ ولا مِن خَلفِهِ[

Fili te na bolo fila ni pgn ce, wa te na a knfe.

Kurana kabako daliluya d ye, waati mana taa pefe cogo o cogo, dnni fana mana taa pefe cogo o cogo,a ba cogo la ninkun ja ni daamu ta fan fe, wa ba hakilina lapini krtalen cogo la, wa fili te bange a kn dnni taabolo sabatilen si fe, wa miiri yere fana te ke a filozofi lakiika dangineyalen lagosili la, o kkan kalen do, dnnibaa ni filozofi dnnibaw ka hakilinaw na, sabu o be yalama ni waati yalamaw ye, ali nu ka dnni pilaasi nu ka miiri pilaasi sela a dan bee la, I ka dn, o dnni dw be bange a la, dgma na ka ke dnni nafatan ye, walima kalatan walima dnni min bee ye fili ye, tuma o tuma ni dnni pepininiw ni dnni hakili lajeli kuraw taara pefe, d be fara filiw fana bangeli kan, ali yunaani filozofi dnnabaw ka dnniw nu hakilinaw, I na f Sokarati ni Afilatoni ani Orosito minu ni son kela u ye mgw fe minu nana u kfe ka fu ma kolu de ye dnni faw ye ani hakili miiri krtalen tikiw

An ba siri an dusukun na tun ka f kurana bonpali na lahrmani waajibiyalen do wan bo fan da la, ka baara fana ke na ye a te ben a kumakan kelen si ka ng min jatelen do ali no kera kuma kunkunru ye, a mana ke a pe o pe kan na sabatila ka d do, a te ben a ka ng, I na f a te ben mg ye min te sanuya la o ka maga a kumakan kelen na walima a siginiden kelen na.

]لا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَّهَرُونَ[

Maa si te maga a la f na kela maa sanumaw ye, ng in kela ng belebeleba ye o I na f kalobo koli- ni janaba ani bange joli o na pgnnaw, walima a kela ng fitiini ye o, ali sung a te ben a ka maga kurana na fa ka ko walima ka seliji ta I na f fiku gafew ya walanwalan cogo min na.

An ba siri an dusukun na fana ka f ka jenini te ben, wa dgyali fana te ben a mana ke dgyali suku o suku ye adamadenw ka kafo kn min lakodnnen do mgw ce la, I na f a filili na ngli na terekeli sen jukr, walima a bilali yr jaasilen na, ali mg min yi tugu ka ni dgyali kelen o kelen ke, o na pgnnaw o tiki be jate silaamaya lahrma knbaga d ye, kiti tigهlen be minu kan ni murutili ye ka b diine na ani kaafiriya masaba in na min ye jipe bee danbaga ye.

22- Silaamaya ni sariya Temenenew sabatili sira.

Na ya sr an ye maa d kelepogonpa silaama-ya diine tipetigiyali kosn, an be se ko tiki kele ni kurana ye, min ye kabako duuminen ye, I na f a keli kabako ye o temena cogo min na, a bo cogo la o de yan ka sira ye walasa kan dusukunw dangenipa sika sika ni yere piniga damine waati la min na te ben abada fo fila ka teme adamaden hrn kan a ka panamaya kn, a miiri la tun min na ba fe ka ka dusukunnasiri sabati pgn kan.

Unka sariya temenenw I na f yahauudiya ani nasraaniya, anw sani, an ka da kuranaba in na, walima nan ya lapini kan yere fosi ka b silaamaya dusukunnasiriw la dalilu si te sr an bolo ka yerekun dangineya ni sariya nunu tipe tikiyali ye wan te se ka sikabaato dangineya na ye sabu kabako tolen ta la I na f kuranaba be cogo min na, a labatobaaw be min lakali ka damine kira temenenw ka mg desekow nu ka kabakow la, I ka dn a lakalibaw lagosilen do na lakalili ye walima u ka kiti u kan.

Gafe minu ban bolo kr ni ye no ye tawurata ni inijiili ye minu danbeyalen do ka taa kiraw ma a te pa olu ka ke kabako duuminen ye min be se ka ke tigekan dalilu ye min be maa dangineya a yerekun na yani silaamaya ko sabati.

Unka I ka dn a benna anw silaamaw kan an ka sariya temenen tikiw ka nabipumaya tipetikiya, sabu an kelen kfe ka silaamaya diine tipetikiya, o mana na ni fen min ye an ko fana tipe tikiya, silaamaya nana ni fen minu ye ka tipetikiya, o d ye nabipuma kulu dw ka nabipumaya tipetikiyali ye minu temena, I na f a temena fli la cogo min na.

A mana ke cogo cogo silaamaw kaarilen do ka b nasaara diine fese feseli ma ani sariya minu temena a kfe, a kelen k ka silaamaya diine mine a bolo fila la, sabo silaamaya tipetikiyali yu tipetikiyali ye, limaaniya silaamaya la, o ye limaaniya yu la, cibaaw ni nabipuma minu temena, a te waajibiya silaama kan a ka pepini ka fese fese, walasa ka nabipumaw ka kabakow tipetikiya, o te waajibiya sabu min pininen do silaama fe o ye limaaniya ye silaamaya la na limaniyala silaamaya la, o ya limaniyalen ye u la, o ba wasa.

Tipe do na ya sr d ye silaamaya tipeko lapini na tipeko ma sabati a bolo, a be waajibiya a kan hakili la dnni pinini waajibiya kosn a ka nasaara diine pepini, bawo ale de ye diine laaban ye minu ye silaamaya kn, na yo pepini na ma dangeneya sr o fana na tun, a be waajibiya a ka segin ka taa diinew laaban fana pepini min knna ale fana pe no ye yahuudiya diine ye a bo cogo la a be to ka yalama yalama pepinini na f dangeneya ka sr a fe diine dlakelen na diinew la, walima a ka ban a bee la pgn fe.

A kkan unkalen ye, maa min lamna yahuudiya diine kn walima nasaara diine kn, I ka dn yahuudiya diine mg ka diine dusukunnasiri ta bali ka nasaara diine pepini ani silaamaya diine, o toyi dnni ni lajeli be waajibiya a kan hakili yere ka kiti la, a bo cogo la nasaara diine mg ka limaniya Masiihu Iisa la, kisi ba kan, o ta wasa, o toyi a be waajibiya a kan a ka silaamaya diine tipeko pepini, wa te haketo na ka dangeniya ye a ka diine na ka sr a ma pepinini ni fese feseli ke, sabu yahuudiya,a bo cogo la nasaraaniya ta kfe sariya nata bali, wa ta kitiw baare, wa Muusa ni Iissa Masiihu- ko nabipuma te n kfe kiisi bu fila kan.

Cogo jume na a be ben nasaara mgw ni yahu-udiya mgw ye, u ka dangeneya nu ka dusukun-nasiriw ye ka sabati u ka dinew kan ka sr u ma sariya were tipeko laje I na f nasaraaniya diine - keretipeya yahuudiya diine kfe,a ni silaamaya diine yahuudiya diine ni nasaara diine kfe, o toyi a be waajibiya hakkili dancogo la, u ka pepinini ke diine kura cipeko la, ni kura tipe sabatila u bolo, u be yalama ka bu ka diine na ka taa o diine kura la, no dun ma ke pewu a be pa u bolo o tumana u ka tu ka sariya krlen ni diine krlen kan, hakili yere ka kiti la.

Unka silama I na f an ya f cogo min na I ka dn na donna silaamaya la a te waajibiya a kan a ka pepinini si ke a kela diine temenenw ye o walima a kela diine kuraw ye, minu be weele la, unka diine temenenw te pepini a fe sabu a jate minennen do ka fo tipetikiyalen do a fe, muna a be dalilu were pini o la, I ka dn a pefla a ye ka f diine krlen baarelen do ni silaamaya sariyaw ye a te waajibiya a kana ka baara ke na kitiw na gafew ye, ani diine kura minu nana a kfe o pepinini te waajibiya sabu silaamaya cibaa nana no ye Muhamadu ye kiisi ni neema ba na smgw kan, a ko:

]لا نَبِيَّ بَعدِي[

Ko nabipuma were si te ne kfe.

Ale de ye danayamaa tipetiki ye, I na f a pininen do cogo min na.

]لا يَنطِقُ عنِ الهَوَى إن هو إلَّا وحيٌ يُوحَى[

A te kuma a kun fe unka wahayu de don min be jigin.

Munna a be dalilu were pini nabipumaya laaban tipeko la ni maa d yo weele a yere la?.

******

Tipe do a be pini silaama fe waati japalen kfe cidenpa tiki la, ani hakili fflenw pgn k ani taabolow ni hakilina fflenw pgn k ani bolofaraw ni taasira kelen jekuluw ye, a ka sira ta min na be do la ka fo ba lase kitiw ma, minu jiginna Muhamadu kan, min ye cidenpa tiki ye, sabu a yamaroyalen do ka baara ke ni kitiw bee ye, minu jigina sariya kn I na fa jiginna cogooni min na, unka a be se ko dn cogo jume na ka f ko kitiw do ku jiginna jigincogo min na ko de ye ni ye, ka sr silaamaw fflen do pgn k, wa jamakuluw fran farannen do, seliw kecogo te kelen ye wa batow yere fana bennen te pgn ma wa baaraw yere fana te juru kelen ye baarapgnyaw la! o tuma na silaama in be mun de ke? a be na seli kecogo jumen de la o tuma na? hakilina jume de beyi na kakan ka baara ke no ye a ka batow ni baarake pgnpaw la I na f furu ni furusa ni cipeta ni feere ni sani ni hadu ani ninsngyaw o na pgnnaw?

Wa te ben silaama si ye a ka faaw ladege, walima a jepgnw na smgw be min kan ka tuku o nfe, o toyi a te ben abada fa ka danganepa sr o na yerekun ce, ani ka danganepa sr a yerekun ni Ala ce a ka se krtalen do I ka dn musalaka ni negeli te yan, wa dansiki ni yeremafusaya te yan, tipa do, a te ben fa ka danganepa ka fa ye sira fusamaci ta, min na ba siri a dusukun na ka fa ya kan b yamaroya waajibilenw juru la, a yerekun ni Ala ce, a ka se krtalen do, wa ba siri a dusukun na ka f jurumu ni jalaki ta kan, Ala yr a ka se krtalen do, ka sabu ke kitiw bee tali ye, a te ben jalakibaa ka jalakili ke ka mine Alako la.

]أيَحسَبُ الإنسانُ أن يُترَكَ سدى[ وقال: ]بل الإنسانُ على نَفسِه بَصِيرَةٌ[ وقال أيضا: ]إنَّ هَذِهِ تَذكِرَةٌ فمن شاءَ اتخذ إِلى ربِّه سبيلاً[.

A be Adamaden kn ka ka toyi gansan.

I ka dn adamaden pe ba yerekun na.

I ka dn ni ye hakili jigin ye na ye maa min diya o na sira ta ka taa Ala yr.

I ka dn fen fl min no yinigali be ke a na yerekun ce, o ye ka f yala a ka kira smgw ka taabolo ta wa? walima a ka sira were ta, na ye kira smgw ka sira ta, yala siraw lapuma ye Imaamu tan ni fila ka sira ye wa? walima taabolo were de ye tipe ye, o kfe na ye sunamgw ka sira ta, a be na taabolo jume ladege o taabolo naani na, walima taabolo were minu bo jukr, a be na o jume ladege? a bo cogo la pinigali be ke maa bolo min ni miiri hrnpa bo bolo, fa ka segin ka b tipe ma ka taa jsen barikaman ma.

Ni de kosn a waajibila an kan ni kfe an ka Imaama pepini, anan ka fen pepini min be tuku Imaamu tan ni fila ka dusukunnasirw k.

 

index