back

Gafe bko filana pebila

next

 

بسم الله الرحمن الرحيم

San tan temena ni gafe in bli kan, ne ma fen sr min be ke sabu ye ka n hakilina falen gafe in kn, ka sabu ke min nana a kn o ye mg beelajelen ka mako ye Shii-a imaamiya ka dusukunnasiri fenw sabatii la.

O toyi ne ye fen sr min be n jalageleya walasa ka sawaba sr gafe in cerinni na sipa kura were la, ka sr n ka lapini a ka lapini sr- no ye imaamiya taabolo faamuya laseli ye ani a ka sako pinita sr min be kabank wili ka b silaamaya taaboloba fila in kan, suna mgw ni Shii-a mgw, kabank min ye waati jan ke ku datuku, ani gafe in ka se ka gngn wili ka b taabolo fila in kan, waati temennen ye dogoli ke silaamaya dusukunnasiri taabolo kenema na.

I ka dn ne ali ni n be daala ka ko taabolow suruyali pgn na ko kera silama kelen kelen bee ka mako na ka hamin ye ana ka lapini silaamaya kun kan, ali no tigi ka taaboloko sama samali ka juku, ali na ya sr o tigi ka hakilina be dusukunna siri fflila pgn k, wa fyi ma fusa lasuruyali la f taabolo mg bee ka yerekun lataa tipe dogolen bangeli la.

Ni sira in, ne ka dusukunnasiri la, o de kiisi ka bon kosbe hakilina puma dili la taabolo kan wo de kasuru tipe na ka teme hakilina kan min ni a ka taabolo mgw bo siri u dusukun na.

Ne kanubaa ka weele kama, min ye baara kela ye Ala ka sira kan, no ye Faadilu Muritada kasihimiiri ye, a ya ka lajeli ke ni gafe in kan a ye gilanni dw ke a kan, ani ka dafalan dw fara a kan, a sera ka min waati sr, ka sr kunkow tonnen do a dala, ani gafe fl min no bilala gilani dakun na, fili minu kera o la ka damine sebenni filiw na talonniw la, o na pgnnaw, a yolu gilan, walasa n ka di sebenni yr la kura ye, un ye pinini kebaa ye Ala fe- a ka se krtalen do a ka lapini sabati a kn min jikiyalen do, wa kan sabaabaya tipe srli ni sababa srli la, ale Ala ye deelili ke yr heerema ye.

Gafe sebenbaa.

21 Shawaali kalo / san 1380

index