back

Gfe bkofl pe bila

next

 

بسم الله الرحمن الرحيم

Tannuni ni kosumani ni seli ani kisi ban kuntigi Muhamadu kan, adamadenw laheerema, ana smg kandalikelaw.

Ne ye ni dusukunnasiriw seben, wa n ka hami ma ke foyi ye f na kela dusukunna siri fen dw lasu-ruyali ye silaamaya kn kira sngw ka taasira la (ki-so).

I ka dn ne ye ni lasuruyalen seben ka lankolonya ka b dalilu fli la,ka n tanpa ka b sariya kumakanw na minu minenen do ka b imaamuw la Akiida hukumu kn walasa mg min ba ka kalan damine na ani min ba ka dnni damine na o ka se ka nafa sr, wa n ya tg da ko (Akaa-idu imaamiya) ne ka lapini Shii-a la yan imaamiya isinaa-ashara kodon kerenkerenneya la, -a kan be kira smg pemg ce tan ni fila ma-.

A sebenni kera san 1363H, ne tun ya laben ni knferansi d sababuya ye min kera semeneeri d la kalanyrba kn min tg ye kuliyatu Muntadaa Nashiri Diiniya, a sebenna ne fe wala nafa ka ke na ye, a kera laben ye kuma dnni pepinini hukumu kn Akiida (dusukunnasiriw),o waati la sa ne ye fen caama fli toyi a la, sabu ne tum ma jate o don na ka f ka be na ke gafe ye, min be cerin na be kalan, un ye caama fililen to gafeden fililenw kn, ka sr jyr caama ba la knferansi ni walanda la, sanko min be tali ke Akiida (dusukunnasiri) ni kuma dnni hukumu kn.

Unka ni san kelen ni na, ani san seegi temenen kfe Nabiili Muhamadu kaazimu kutubi ya nege mine Ala ka tanga ba kan ka lajeli kura kuraya a kan, a ya fara pgn kan bataki suruma kn min gulon gulon yrw tuku tukulen do pgn na, ka sabu ka nafa bonpali na cerinni lapini ye, ani ka sabu ke lagosili ye min nrlen do imaamiya la, sanko bi don in gafe blenw Misira kn, o na pgnnaw, ali sini u ba kan ka lagosili cun a kan nu ka kalemuw ye, wa lagosili do min ka gelen kosbe Shii-a na ka dusukunnasiri kan, ka sabu ka dnbaliya ye walima kala lafili kira somgw ka sira dnni na (ki-so) anu ka taabolo diine hukumu kn.

Ni cogo in de la, u ye tipe tnp, ka fili cerin u ka gafe kalanbaaw ni pgn ce, ku weele ka taa silaamaw faran faranni ma, ani ka juguya ni hasidiya don u dusukun na, o toyi u ye kow fereke ku don pgn kn.., wa ma dogo maa kunafoninen na mako hake la baara keli la ka taa lasurupali ma silaamaya taabolo flenw na pgn k, walasa ka juguya ni kniya sudon ka bu ni pgn ce, ali na ma se ku safaw ni hakilinaw ke kelen ye.

Ne ba f sa, ka sr n nimisalen do sabu an te se ka fen foyi ke ni lapini munu ye, ka sr sebennikelaw yan krb an ka baaraw la, I na f dktr Ahamadu Amiinu, o na pgnnaw minu be weeleli ke ka taa faran faranni ma, wa imaamiya taabolo na dusukunna siriw walanwalanni ma foyi fara nunu kan f na kera d farali ye u ka juguya kan, ani ku bu ka filiw kalama f na kela tununi ye fili ji kulun kn

An mako te nunu nu pgnnaw ka ketaw la ali nu ye d fara u ka juguya kan imaamiya k kan, nan te siran pinenbaatw ka tuku u nfe, anu ka paganmini fanga kana su la, anu ka tukuli u nfe o kana ke sabu ye ka juguya ni mankan caya silaamaw ni pgn ce.

A mana ke cogo o cogo ne ka ni bataki in dili nacerili la, un kelen do ka jigiya a ka ke kalandenw ni pininikelaw nafalan ye tipe nfe, o la ne be ke silaamaya demen nafa srbaa ye, o toyi adamadenya yere demebaa ye, ne yu sigi pgn kan ka ke pebila ni sow ye ne be sawaba srli pini Ala kelen pe fe a ka se krtalen do.

 

Muhamadu Muzfari.

Najafu Ashirafu IRAKI

27 jumaada Aakiri 1370 H.


index