back

Dua' Kumail.

next

 

 

 

Dua' Kumail.

Imam Zain ul-abedins bønner for hver ugedag.

Hans bøn for sine forældre.

Hans bøn til at fjerne bekymringer.

Hans bøn for sikkerhed og nåde.

 

 

 

”Oh Du, som har begunstiget Dine skabninger med velvilje og venlighed og ødslet godhed og gavmildhed over dem. Hvor er Dine velsignelser tydelige iblandt os og hvor er Dine begunstigelser perfekte for os og Du har beæret os med Din godhed. Du har vejledt os til Din religion, som Du har valgt, og til Din tro, som Du har anerkendt og til Din vej, som Du har gjort nem. Du har vist os vejen til at nå Dig, og midlerne til at opnå Din nåde.”

 

Dua-e-Kumail

 

En intelligent læsen af Dua-e-Kumail, den beskrevne bøn skænket af Hazrat Ali til en af hans nære tilhængere, Kumail Ibne Ziad, vil åbenbare for læseren en unik natur af den rørende anmodning den har til at anråbe den Guddommelige barmhjertighed, så vel som den veltalenhed som den præsenterer.

Engang anmodede Kumail Imam 'Ali ibn Abu Talib om en bøn, som han kunne sige for at berolige sit hjerte. Imamen gav ham denne dua' og sagde:

”Kumail! Tag denne bøn og læs den hver aften. Hvis du ikke kan gøre det hver aften, så reciter den en gang om ugen. Hvis du ikke kan gøre dette, så reciter den en gang om måneden. Hvis du ikke kan gøre dette, så reciter den en gang om året. Hvis du ikke kan dette, så reciter den i det mindste en gang i dit liv”.

Denne du’a er blevet delt op i fireogtyve vers. Det er anbefalet at recitere mindst et vers om dagen for at realisere skønheden og kraften i denne bøn.

 

 

I Guds navn, den Godgørende,  den Barmhjertige

 

1.

Oh min Gud! Jeg bønfalder dig ved hjælp af din barmhjertighed, som omgiver alle ting,

 

og gennem din mægtighed som overvælder alle ting, til Hvem alle ting underkaster sig og sammenlignet med Hvem alle ting er ydmyge

 

og ved hjælp af din magt, igennem hvilken du har udkonkurreret alt

 

og ved hjælp af din højsindethed, imod hvilken ingenting kan stille noget op

 

og ved hjælp af din storhed, som hersker over alle ting

 

og ved hjælp af Dig, som vil fortsætte med at eksistere, når alle ting forsvinder

og ved hjælp af dine attributter, som manifesterer din magt over alt

 

og ved hjælp af din viden, som gennemtrænger alt.

 

2.

Oh Du som er lyset, Oh Du som er det mest hellige.

 

Oh Du som eksisterede før de første ting (fra tiden uden begyndelse), Oh Du som skal eksistere efter de sidste ting vil forsvinde (du er evig - uden begyndelse og uden ende)

                                                 

3.

Oh min herre! Tilgiv disse mine synder som kan bringe mine dyder i unåde; Oh min herre! Tilgiv disse mine synder som kan nedsende en straf (fra himlen)

 

Oh min Herre! Tilgiv disse mine synder som kan ændre held og lykke (til plager og sorger)

 

Oh min Herre! Tilgiv disse mine synder som hindrer mine påkaldelser og bønner

 

Oh min Herre! Tilgiv disse mine synder som undertrykker håb

 

Oh min Herre! Tilgiv disse mine synder som medfører sorger

 

Oh min Herre! Tilgiv alle de synder som jeg har begået og alle de umoralske handlinger

 jeg er skyldig i.

 

4.

Oh min Herre! Jeg stræber efter at opnå din gunst ved hjælp af påkaldelser og lovprisninger til Dig, jeg beder Dig gå i forbøn hos Dig selv på mine vegne; jeg beder om din velvilje til at skænke mig din nærhed, at skænke mig egenskaben af at føle taknemmelighed overfor Dig og at inspirere mig til at blive ved med at ihukomme og påkalde Dig.

Oh min Herre! Jeg beder Dig underdanig, beskeden og ydmyg, at behandle mig barmhjertigt, at have medlidenhed med mig, at gøre mig tilfreds med hvad der er tildelt mig af Dig og lad mig blive ved med at være mild og beskeden i alle situationer (i alle livets faser).

 

5.

Herre! Jeg beder Dig, som én der gennemgår ekstrem nød og i sin elendighed beder om sine behov hos Dig og som én, hvis begærlighed higer efter det som er Dit.

 

Herre! Storslået er dit kongerige, ophøjet er din plads, uudgrundelig er dine veje, tydelig er din autoritet, overvældende er Din mægtighed for evigt i drift er din magt og ingen flugt er mulig fra Dit domæne.

 

6.

Herre! udover Dig finder jeg ingen der kan tilgive mine synder, skjule mine nedværdigelser

og lede mig fra laster til dyder.

 

7.

Der er ingen Gud udover Dig, æret og priset være Du, Jeg har skadet mig selv (ved ulovlige gerninger) jeg har dristigt begået synder og laster, fordi jeg var uvidende (om Din vrede og magt) og overbevist angående mine fortidige bønner og påkaldelser og Dine konstante skånsel og velsignelser overfor mig (som jeg tog for givet)

 

Oh Gud! Oh min Herre! Hvor mange af mine laster har Du skjult (fra offentlighedens skue), hvor mange ulykker (der ville ramme mig) har Du reduceret kraften af; hvor mange af mine fejl har Du rettet, hvor mange uheld har Du afværget, hvor meget elegant ros har Du spredt om mig, som jeg ikke fortjente.

 

 

 

8.

Oh min Herre! Mine prøvelser og uheld er mange, og mine sorger og lidelser er intense,

 

 og mine gode gerninger er få, og mine lænker (forpligtelser og ansvar) ligger tungt på mig.

 

Og ubeherskede lyster holder mig væk selv fra lovlige gevinster.

 

Verdenen har snydt mig med dens forfængelighed og min forstand har bedraget mig med uærlighed og nølen.

 

Derfor min Herre, bønfalder jeg Dig i Din Mægtigheds navn, ikke at lade mine synder og laster hindre mine bønner i at nå Dit rige og ikke at nedværdige mig, ved at udstille mine (skjulte) synder og laster, som Du er vidende om, og ikke at skynde på Din straf for de laster, jeg har begået i hemmelighed og som er skyld i ondsindethed, syndighed, uvidenhed, vellystighed og forsømmelse.

 

Sådan min Herre, bønfalder jeg Dig for Din Mægtigheds skyld under alle før nævnte omstændigheder og i alle tilfælde vær barmhjertig mod mig.

 

9.

Oh min Herre! Har jeg nogen udover Dig, Oh min Herre, som jeg kan vende mig til i sorgens time som beroliger mine sorger og tager hensyn til mine anliggender...

 

10.

Min Gud! Min Herre! Du har fremsat ordrer, men jeg fulgte dårlige intentioner fra min (forkvaklede) forstand, og jeg ænsede ikke (disse bud) på grund af tillokkelser arrangeret af min fjende, som bedragede mig ved hjælp af mine lidenskaber og min ulykke favoriserede ham i dette.

 

Således undertrykte jeg nogle af de grænser Du har pålagt, og jeg var ulydig overfor nogle af dine ordrer.

 

Priset være Du, min Herre! Du som har bevis imod mig i alle disse sager og jeg har intet argument at protestere med imod Din dom og Dine Ordrer og Straffen (sendt af Dig)

 

11.

Jeg vender mig til Dig, efter at have begået synder i  forsømmelse og betroelse imod mig selv (og jeg står foran Dig) undskyldende, angrende, sønderknust, bedende om tilgivelse, undskylder mine synder, tilstående mine laster ydmygt og indrømmende.

 

Jeg ser ingen anden udvej fra det som er blevet gjort af mig og jeg finder ingen ly jeg kan vende mig til, undtaget at Du vil acceptere min bøn

 

og tillade mig at træde ind i Dit rige af barmhjertighed.

 

12.

Oh, min Herre! Accepter min bøn og hav medlidenhed med mine intense lidelser, og slip mig fri af de tunge lænker (som mine onde handlinger har pådraget mig)

 

Herre! Vær nådig overfor min krops svaghed og min huds følsomhed og mine knoglers skrøbelighed

 

Oh Du! Som skabte min skabning og tildelte mig berømmelse og ære, (som) sørgede for min opvækst og forsikrede mit velbefindende og sørgede for min føde. Som Du har været gavmild overfor mig lige fra begyndelsen af mit liv, ønsker jeg, Du vil forsætte din gunst og velsignelser som før.

 

 

 

13.

Oh min Herre! Oh min Hersker. Vil Du se mig straffet i Dit helvede, efter at jeg trofast har troet på Din Enhed?

 

Og når mit hjerte har været sandfærdigt og loyalt fyldt med viden om Dig?

 

Og når min tunge vedvarende har prist dig og gentaget Dit navn, og jeg samvittighedsfuldt, trofast og konstant har elsket Dig, og efter inderlige tilståelser (af mine synder og laster) og efter rørende og ydmyge bønner bedt af mig?

 

Nej, min Herre! Sådan en handling er fjernt fra Dig, Du er alt for venlig og generøs til at lade dén gå til spilde, som Du har givet næring, underholdt og støttet, eller skubbe en væk fra Dig som du har beskyttet.

 

Eller at skræmme en som du har beskyttet eller at efterlade en til sorger og prøvelser, som du har passet på og vist venlighed og nåde.

 

14.

Oh min Hersker! Min Gud og min Herre! Jeg kan aldrig tro at Du vil bemyndige helvedes ilden at brænde de ansigter som underdanigt har bøjet sig i prostration for Din Storhed.

 

Eller (at Du vil lade brænde i helvede) de tunger som inderligt har deklareret Din Enhed og altid har været taknemmelige.

 

Eller (Du vil tillade helvedes ilden at konsumere) de hjerter, som har erkendt Din Guddommelighed med overbevisning.

 

Eller (du vil tillade at blive kremeret i helvede) de sind som har samlet viden nok om Dig til at føle sig ydmyge og underdanige overfor Dig.

Eller du vil overgive de kroppe til helvede hvis stræben, lige meget hvor de levede, var rettet mod tilbedelse og tjenester for Dig og som havde anstrengt sig selv for at tjene ydmyghed og søge Din Tilgivelse.

 

Sådan en holdning kan aldrig forventes af Dig. Ej heller vil Din venlighed og nåde tillade mig at tro således, oh Den Generøse!

 

15.

Oh Herre! Du kender min svaghed over at bære selv små sorger og ulykker i denne verden eller deres konsekvenser, og også over modgangen, som møder menneskene, der bor i denne verden, selvom alle disse prøvelser og sorger er kortvarige, og forbigående.

 

Min Herre! Hvordan kan jeg bære gengældelsen og straffen i det hinsides, som er enorme og intense lidelser i en længere periode eller af bestandig varighed og som aldrig bliver reduceret eller lindret for dem som fortjener disse  straffe; fordi disse straffe er resultatet af Din Forbitrelse, Din Straf, og Din Vrede, som hverken himlene eller jorden kan modstå eller bære.

 

Oh min Herre! Hvordan kan jeg, en af Dine svage, ubetydelige, ydmyge, ringe og nødlidende skabninger bære disse straffe?

 

16.

Oh min Gud! Min Herre! Min Konge! og min Hersker! Om hvor mange anliggender skal jeg klage til Dig og  hvor mange skal jeg begræde:-

 

for den hårde straf og dens grusomhed eller for de lange lidelser og dens varighed?

 

Fordi min Herre! Hvis Du vil overlade mig, sammen med Dine fjender, til helvedes straffe og sætte mig sammen med dem som har fortjent deres straffe, og hvis du vil adskille mig fra

Dine venner og fra dem som elsker Dig, så erkender jeg at Du har ret til at gøre dette, men min Gud, min Herre og min Hersker! Selvom jeg tålmodigt vil tage straffene, hvordan kan jeg roligt acceptere adskillelsen fra Dig?

 

Og tillad mig, selvom jeg tålmodigt vil udholde ildens brændende varme, hvordan kan jeg tålmodigt udholde smerten ved at blive berøvet forbindelsen til Din mildhed? Hvordan kan jeg forblive i ilden, når jeg stadig har håb om Din Tilgivelse?

 

17.

Sandelig sværger jeg ved Din ære, Oh min Herre og Hersker, at hvis Du vil tillade min kraft til at tale at blive tilbage hos mig, vil jeg, fra iblandt helvedes beboere skrige til Dig, som de der tror på Din Godhed og Medlidenhed.

 

Og jeg vil højlydt bede Dig om hjælp og nåde, som dem der skriger dig om hjælp og jeg vil jamre som dem, der desperat har brug for Din hjælp og jeg vil blive ved at kalde til Dig: "hvor er Du, oh de troendes Ven! Oh Du som er det sidste håb og udvej for dem som tror på Din Mildhed og Din Godhed; oh Hjælperen for dem der søger Din hjælp. Du som er kær for disses hjerter som sandfærdigt tror på Dig. Og oh Du som er Universets Herre."

 

Ser Du min tilstand, oh min Herre. Helliget være Dit navn Hører Du inde fra ilden, Din ydmyge tjeners stemme, som er fængslet for sin ulydighed og smager sine overtrædelsers pinsler og holdes indespærret i helvede for sine synder og forbrydelser og skriger med en stemme som dem, der håber på Din medlidenhed og råber med en tunge som én der tror på Din Enhed og søger Din hjælp, med tro på Din autoritet og Herredømme.

 

18.

Oh min Herre!

 

Hvordan skal synderen forblive i pinslernes favn mens han hviler i sin tiltro til Din tidligere Mildhed, Godgørenhed og Nåde?

Og hvordan kan ilden såre ham, når han nærer håb til Din Gunst og Godhed?

 

Og hvordan kan dens flammer brænde ham, imens Du hører hans stemme og ser hvor han er?

 

Og hvordan kan dens lyde skræmme ham, når Du er vidende om hans svage tilstand?

 

Og hvordan kan han blive kastet omkring i helvedets rum, når Du er vidende om hans oprigtighed?

 

Hvordan kan helvedes flammer torturere den, som bliver ved med at kalde Dig sin Herre?

 

Hvordan er det muligt at imens en person har tiltro til Din Godhed og Barmhjertighed til at sætte ham fri fra helvede, skulle Du svigte ham der?

 

Nej, men Herre! Ingen kan tro Du er således, heller ikke Din Nåde har et sådant ry. Aldrig har Du ved Din Godhed og Mildhed handlet således ved dem som tror på Din Enhed.

 

19.

Jeg er  fuldstændig sikker på, at havde Du ikke fastsat en straf for dem, som ikke tror på Dig og havde Du ikke bestemt, at Dine fjender skulle forblive i Helvede, ville Du have lavet helvedes ilden kold og behagelig, og det ville aldrig være blevet en bolig eller et opholdssted for nogen.

 

Men helliget være Dine Navne, Du har svoret at fylde helvede med alle de vantro blandt jinner og mennesker og at smide alle Dine fjender i helvede og lade dem blive der forevig.

 

Og Du, ophøjet være Din velsignelse, har sagt i begyndelsen ud af Din Nåde, Godgørenhed og Gavmildhed, Er den som har troet lig den, som ikke har troet? De kan aldrig være lige!

 

20.

Min Herre! Min Hersker!

 

Derfor beder jeg Dig ved den Kraft og Magt som Du besidder og ved Din tro og forordnet og derved har overvundet dem hvorpå Du har pålagt den, at tilgive i nat og gennem selve denne time alle de overtrædelser som jeg har begået.

 

alle de overtrædelser jeg er skyldig i og alle de synder jeg har begået og alle de beskidte handlinger jeg har holdt hemmelige og alle mine dumheder, skjulte eller åbenlyse, og alle de dårlige handlinger Du har beordret de to fejlfrie skribenter at nedskrive - De fejlfrie skribenter som Du har udvalgt til at notere alt hvad jeg gør og som Du har sendt ned som vidner til enhver af mine handlinger, sammen med mine lemmer, som også er vidner, imens Du Selv holder vagt med det hele,

 

og er vidende om alt, som er skjult for dem (englene) og Du holder de onde handlinger skjult (for alle) ved Din Barmhjertighed og Du dækker dem til med Din Nåde.

 

Og jeg beder Dig, at øge min del i alt det gode som Du skænker; og alle de tjenester som Du giver; alle de dyder som Du tillader blive kendte over alt; alt det underhold og levebrød Du uddeler (i større og større mængder);

 

Alle synderne som Du tilgiver og alle lasterne som Du dækker over.

 

 

21.

Oh Herre! Oh Herre! Oh Herre!

 

Oh min Gud! Min Herre! Min konge!

 

Oh Hersker over min frihed! Oh Du! som har min skæbne og er opmærksom på mine lidelser og min fattigdom, Oh Du! Som er vidende om min armod og sult, Oh Herre! Oh Herre! Oh Herre.

 

Jeg beder Dig ved Din Hæder og Ære, ved Dine Højeste Egenskaber og Dine Navne, at gøre mig optaget dag og nat med Din ihukommelse, engageret i at tjene Dig (Din Sag) og at lade mine gerninger være acceptable for Dig, så meget så alle mine handlinger og ofre (bønner) bliver omdannet til en vedvarende og langvarig præstation og at mit liv bliver en konstant og evig tjeneste for Dig (Din Sag).

 

22.

Oh min Hersker!  Oh Du som jeg er afhængig af og til hvem jeg bønfalder om (kvalerne og lidelserne i) mit liv.

 

Oh Herre, oh Herre, oh Herre

 

styrk mine lemmer til din tjeneste og intensiver min vilje i denne beslutning og bevillig mig at stræbe efter at frygte Dig (i mit sind) og forblive forevig optaget i Din tjeneste.

 

indtil jeg succesfuld kan konkurrere (med dem der stræber) for at nå Dig (Din Nåde) hurtigere end dem som er i første række; så jeg kommer så tæt på Dig, som de oprigtige, som har opnået Din Nærhed, og jeg må blive ved med at frygte Dig lige som de oprigtige troende, som konstant frygter Dig i deres sind og således må jeg slutte mig til de troendes forsamling  (forsamlet) nær Dig

 

23

Oh Allah! Lad dårligt ramme den, der ønsker mig noget dårligt og bring sorg over den, der smæder rænker imod mig.

 

Og tilskriv mig en plads i Din Nærværelse med de bedste af Dine tjenere, hvis pladser er tættest på Dig, for sandelig den position kan ikke blive opnået uden Din Gunst.

 

Herre! Behandl mig venligst velvilligt og ved Din Mægtighed skænk mig Din Gunst og ved Din Nåde beskyt mig og lad min tunge være beskæftiget konstant med Din Ihukommelse og lad mit hjerte være fyldt med Din Kærlighed og vær venlig mod mig med Elskværdig accept (af mine bønner og tjenester) og formindsk mine lasters intensitet og tilgiv mine dårlige handlinger.

 

For sandelig Du har forordnet at dine skabninger skal tilbede Dig og Du har budt dem at bede til Dig og Du har sikret deres accept.

 

24.

Så, min Herre! Jeg har fastgjort mit blik på Dig! Og min Herre! Jeg har udstrakt mine hænder i bøn mod Dig.

 

Derfor, for Din Æres skyld, accepter mine bønner og tillad mig at opnå mit mål; og ved Din Gunst beder jeg Dig, frustrer ikke mine håb, og beskyt mig fuldstændigt fra mine fjenders fjendskab og ondsindethed, blandt jinner og mennesker.

 

Oh Du! som er hurtig tilfreds, tilgiv én hvis eneste værdier er bøn, sandelig Du gør hvad Du vil.

 

Oh Du ! Hvis navn er lindring og beroligelse og hvis Ihukommelse er helbredelse for enhver lidelse og hvis tilbedelse vil gøre én uafhængig af alt, hav medlidenhed med én hvis eneste værdi er hans håb (i Din Godhed og Barmhjertighed) og hvis eneste bevæbning er hans bøn til Dig.

 

Oh Du! Som skænker helbredelse og lykke, som giver hjælp og velsignelser og som afværger uheld oh Lys, som tænder dem, der er i mørket (af synder og sorger) Oh Alvidende! som ved uden at lære, Velsign Muhammad og Muhammads efterkommere og gør med mig hvad der behager Dig Din Barmhjertighed, Godhed og Nåde).

 

Og min Herre! Velsign Muhammad og hans velsignede repræsentanter (Ahl al-bayt) og giv dem fred og ro i rigelig omfang.

 

   Imam Zain ul-Abedîns bønner for hver ugedag

 

SØNDAG:

 Ved Allahs navn, jeg håber ikke på noget udover Hans nåde. Jeg frygter intet, undtaget hans retfærdighed og jeg stoler ikke på andet end Hans ord og jeg klamrer mig til Hans bånd.

Oh tilgivelsens og bevilgelsens Herre, Dig beder jeg om beskyttelse fra tyranni og undertrykkelse, fra tidens skiften og på hinanden følgende sorger og fra et liv, der afsluttes uden forberedelse.

Jeg beder Dig om vejledning, hvori der er reformation og fremskridt.

Jeg beder kun Dig om hjælp til at give mig succes og tilfredsstillelse.

Jeg beder Dig om sikkerhedens klæder og at Du tildeler mig fred og dens bestandighed.

Oh Herre, jeg søger Din beskyttelse imod Satans forslag og med Din magt gardere mig imod kongers tyranni.

Accepter derfor alle mine bønner og faste og lad min morgendag og mit liv i det hinsides være bedre end min nuværende time og dag. Gør mig respekteret blandt mine slægtninge og i mit samfund og bevogt mig i min søvn og min opvågning. Du er Gud, den bedste Bevarer og Du er den mest barmhjertige.

Oh Herre, på denne dag og de søndage som følger efter, renser jeg mig selv i Din tilstedeværelse for at tilskrive Dig partnere og for vantro. Jeg beder Dig oprigtigt for at opnå Dit svar og jeg adlyder Dig i håb om Din belønning.

Velsign derfor Muhammad, den bedste af alle Dine tjenere, ham der prædikede Din sandhed og ær mig med Din værdighed, som ikke kan formindskes og vogt mig med Dit øje, som ikke sover. Afslut mine foretagender, så jeg bliver uafhængig af andre og kun afhængig af Dig alene. Afslut mit liv i tilgivelse. Du er den Tilgivende, den Barmhjertige.


 

       MANDAG:

Priset være Gud, som ikke tilkaldte vidner, da Han skabte himlene og jorden, og som ikke havde nogen hjælper, da Han skabte sjælene.

Aldrig har Han haft en partner i sin guddommelighed og aldrig blev Han hjulpet i sin enhed.

Tunger er ikke i stand til at prise Ham til det yderste omfang og fornuften fatter ikke Hans væsen. Den mægtige ydmyger sig foran Hans Majestæt, deres ansigter bøjes nedad på grund af Hans ærefrygt og alle de fornemme underkaster sig Hans ære.

Derfor tilkommer al pris Dig i øget efterfølgelse og uafbrudt fortsættelse.

Må Hans nåde være over Sin budbringer for evigt og bestandig fred i al evighed.

Oh Herre, lad den første del af min dag bestå af forbedring, den midterste del af den i fremgang og den sidste del af den i succes.

Jeg søger gennem Dig tilflugt fra en dag som begynder i frygt, dens midte forårsager sorg og den ender med lidelser.

Oh Herre, jeg beder om Din tilgivelse for enhver ed jeg har indgået, ethvert løfte jeg har lovet og enhver pagt jeg har lavet med Dig og derefter ikke har overholdt dem.

Jeg beder til Dig angående de uretfærdigheder begået mod Dine skabninger. Uanset hvilken af Dine slaver eller slavinder som har lidt noget ondt på grund af  mig, som jeg måtte have gjort imod deres person eller omdømme, ejendom eller slægtninge og afkom, eller bagtalelse hvori jeg har sagt noget dårligt om dem eller noget jeg måtte have pålagt dem på grund af tilbøjelighed eller lidenskab eller magt eller jalousi eller hykleri eller fordom. Om de er tilstede eller fraværende, levende eller døde og derefter kom mine hænder til kort og mine midler for snævre til at give erstatning til ham eller søge hans tilgivelse. Jeg beder Dig…Oh Du som er bønnernes Herre (og de adlyder Din vilje og er i overensstemmelse med Dit ønske) om at skænke Muhammad og hans familie nåde og forsone mig med ham uanset hvilken måde Du vælger og lad mig få barmhjertighed fra Dig. Sandelig, tilgivelse koster Dig intet ej heller beskadiger gavmildhed Dig, oh den mest Barmhjertige.

Oh Herre, giv mig hver mandag to gaver fra Dig. Held til at tilbede Dig i begyndelsen af dagen og velsignelsen af  Din tilgivelse når dagen ender.

Oh Du, som er det eneste mål for tilbedelse og udover hvem, ingen kan tilgive synder.

 

TIRSDAG:

Priset være Gud, og lovprisning er passende for Ham. Han fortjener rigelig lovprisning.

Jeg søger tilflugt hos Ham fra Satans ondskab, som tilføjer synder til mine synder, og jeg beskytter mig mod enhver ond tyran, undertrykkende konge og overvældende fjende ved hjælp af Ham.

Oh Herre, lad mig være en del af Dine tropper, for sandelig Dine tropper er sejrrige. Lad mig være en del af Din skare, for sandelig Din skare er lykkelig. Gør mig til en af Dine venner, for sandelig Dine venner frygter intet, ej heller skal de fortryde.

Oh Herre, forbedr min tro for mig, for sandelig det beskytter mine anliggender og gør det hinsides nem for mig, for sandelig, det vil blive mit hvilested. Dertil vil jeg vende tilbage fra de ondes selskab.

Lad mit liv være en forøgelse af alt godt for mig og lad min død være en trøst for mig overfor alt ondt.

Oh Herre, velsign Muhammad, den sidste profet, ham, som afsluttede rækken af udsendinge, og hans familie, de rene, hellige og  hans udvalgte ledsagere. Skænk mig tre ting på denne tredje dag i ugen, tilgiv mine synder, fjern min sorg og lad mine fjender forsvinde.

Med Allahs navn, det bedste af navne, med Allahs navn, jordens og himlens Herre, driver jeg al ondskab væk, hvoraf den første er Hans utilfredsstillelse. Jeg ønsker at opnå alt godt, hvoraf det første er Hans billigelse. Lad derfor min eksistens ende med Din tilgivelse, oh velviljens Herre.

 

 

ONSDAG:

Priset være Gud, som fastsatte natten som et dække til søvn og hvile, og gjorde dagen til udbredelsens tid..

Al pris tilkommer Dig for at hæve mig fra min søvn. Havde Du ønsket det således, kunne  Du have gjort søvnen evig. En bestandig og uophørlig lovprisning ingen skabninger vil være istand til at beregne.

Priset være Du, oh Herre. Du skabte og gjorde det med symmetri. Du målte og fordelte, lod dø og leve, gjorde syg og helbredte, gav sikkerhed og bedrøvede. Du er ophøjet over Arsh (tronen) og besidder fuldt ud suveræniteten.

Jeg beder Dig, som en person med en svag sag og hvis ressourcer er afskårne og hvis død nærmer sig og hvis verdslige håb er indskrænket og hvis behov for Din nåde er blevet presserende og hvis fortrydelse af sine forsømmelser er blevet intens og hvis brøde og vildfarelse har været for ofte og hvis anger overfor Dig er oprigtig.

Velsign derfor Muhammad, den sidste profet, og medlemmerne af hans familie, de rene og hellige. Lad mig få Muhammads forbøn -  må Din nåde være med ham og hans familie og berøv mig ikke hans selskab. Sandelig, Du er den mest Barmhjertige.

Oh Herre, skænk mig på denne fjerde dag i ugen fire ting: beskæftig min styrke i Din tjeneste, lad min glæde bestå af Din tilbedelse, lad mig elske Din belønning og afhold mig fra det som gør mig fortjent til Din smertefuld tugt. Sandelig, Du er venlig overfor dem, Du vil.

 

  

TORSDAG:

Al pris tilkommer Gud, som fjernede den mørke nat med Sin magt og bragte den lyse dag med Sin nåde og beklædte mig med sit lys og gav mig  Sin velsignelse.

Oh Herre, siden Du har bevaret mig i live til denne dag, vær venlig at skåne mig for andre dage ligesom denne. Velsign Muhammad og hans familie. Plag mig ikke på denne dag eller andre dage og nætter, fordi jeg har gjort forbudte ting og begået synder. Giv mig dens fordele og  giv mig de fordele der er i den og fordelene af hvad der kommer bagefter. Vend mig væk fra dens fortræd og den fortræd der er i den og den fortræd, der kommer bagefter.

Oh Herre, sandelig søger jeg tilslutning til Dig gennem islams garanti. Jeg stoler på Dig  på grund af Koranens ære. Jeg søger forbøn hos Dig igennem Muhammad den udvalgte, må Gud velsigne ham og hans familie. Oh Herre, anerkend min garanti, hvorved jeg håber på tilfredsstillelse af mine behov. Oh den mest Barmhjertige.

Oh Herre! Skænk mig fem ting på denne femte dag i ugen, som ingen har magt til at stå inde for undtaget Din ædelmodighed, og som ingen andre er istand til at give udover Din gavmildhed. Den første ting er sundhed, så jeg kan have styrke til at tjene Dig. Derefter hengivelse, hvorved jeg gør mig fortjent til Din store belønning. Derefter en umiddelbar lykke, opnået ved retfærdige fortjenester. Vogt mig i farefulde situationer med Din beskyttelse og placer mig under Dit forsvar imod fremtidige sorger og bekymringer.

Oh Herre, velsign Muhammad og hans familie og lad min troskab til ham være en virkningsfuld forbøn på dommedag. Sandelig Du er den mest barmhjertige.

 

 

 

FREDAG:

Priset være Gud, som eksisterede før skabelsen og før der blev givet liv, og som vil fortsætte med at eksistere når alt er gået til grunde.

Den Alvidende, som ikke glemmer den, der husker Ham. Han formindsker ikke den, som takker ham og ikke skuffer Ham med sine bønner. Han skuffer ikke dem, som stoler på Ham.

Oh Herre, jeg beder Dig bevidne, og Du er tilstrækkelig som vidne, og jeg tilkalder alle engle og beboere i Dine himle og dem, som bærer Din arsh (trone) og Dine profeter og sendebud, som du overlod Din mission og de forskellige skabninger Du har skabt, bevidn at jeg bærer vidnesbyrd om at Du og kun Du er Gud. Der er ingen Gud udover Dig. Du er den eneste og Du har ingen fæller eller ligemand. Der er ingen usandhed eller forandring i Dine ord.

Og at Muhammad, må Dine velsignelser være over ham og hans familie, er Din tjener og Dit sendebud. Han leverede Dit budskab til Dine tjenere, som du havde betroet ham, og han anstrengte sig for den Ærefulde og Ophøjede Guds sag, som den fortjente. Han bragte gode budskaber om sikker belønning og truede med en sand straf.

Oh Herre, bevar mig sikker i Din religion så længe Du holder mig i live og lad ikke mit hjerte afvige efter Du har vejledt mig. Lad mig få nåde fra Dig, sandelig, Du og Du alene er Den, der giver.

Velsign Muhammad og hans familie og lad os høre til blandt hans tilhængere og hans ledsagere. Opløft mig på dommedag til hans skare og giv mig nåde til at være regelmæssig i min udførsel af fredagsbønnen og at opnå så meget af Din gavmildhed, som Du tildeler til de, der overholder fredagene, på gengældelsesdagen. Sandelig, Du alene er den Mægtige, den Vise.

 

 

 

LØRDAG:

Bismillah  er troen for den, som søger beskyttelse og mottoet for den, der søger tilflugt.

Jeg  begiver mig til den ophøjede Herre for at få beskyttelse fra tyranners undertrykkelse, fra de misundeliges list og fra de ondes forræderi og lovprise Ham mere end alle dem, der lovpriser.

Oh herre, Du er En uden fæller og kongen uden at være blevet udnævnt konge:

Din ordre er uden modkandidat og Din suverænitet bestrides ikke.

Jeg beder Dig begunstige Din tjener og Dit sendebud Muhammad og at inspirere mig med en sådan taknemmelighed for Dine begunstigelser, at jeg gør mig fortjent til det yderste omfang af Din billigelse. Hjælp mig med Din venlighed til at tjene Dig og tilbede Dig regelmæssigt og fortjene Din belønning.

Begunstig mig ved at afholde mig fra ulydige handlinger overfor Dig, så længe Du holder mig i live og giv mig nåde til at gøre det, som vil være fordelagtigt for mig så længe Du skåner mig. Oplys mit sind med Din bog og fjern syndens byrde fra mig, fordi jeg læser den. Begunstig mig ved at bevare min tro og mit liv sikkert. Lad ikke dem, der elsker mig, blive bange for mig og fortsæt Din godhed overfor mig resten af mit liv, ligesom du har gjort førhen, oh Du barmhjertige.

 

 

 

Imamens bøn for sine forældre

(fred være med dem)

Oh Herre, velsign Muhammad Din tjener og Dit sendebud og hellige profet i Hans hus og begunstig ham med det bedste af Din gunst, nåde, velsignelser og fred.

Oh Herre, udmærk mine forældre med Din nærhed og Din nådes fortræffelighed. Oh den mest barmhjertige.

Oh Herre, velsign Muhammad og hans familie og gør mig gennem inspiration bekendt med viden om, hvad jeg skylder dem. Saml den fuldendte viden om dette for mig, og lad mig handle i overensstemmelse med det Du åbenbarer for mig ved denne inspiration. Giv mig den gode egenskab til at absorbere denne viden Du lærer mig, så jeg undgår at gøre noget Du ikke har lært mig. Lad ikke mine lemmer blive tunge så de forhindres i at overholde det, Du har åbenbaret for mig.

Oh Herre, velsign Muhammad og hans familie, da Du har ophøjet os sammen med ham, og begunstig Muhammad og hans familie, da Du har givet os krav på Dine skabninger på grund af ham.

Lad mig frygte mine forældre, som jeg ville frygte en magtfuld monark, og elske dem med en  overbærende moders ømhed.

Lad min lydighed overfor mine forældre og min godgørenhed overfor dem være sødere for mine øjne end søvnen er for den døsige og køligere for mit bryst end det bedste drikkevand er for den tørstige, indtil jeg altid sætter deres ønsker fremfor mine egne og tilfredsstillelsen af deres behov kommer før tilfredsstillelsen af mine.

Lad mig overvurdere deres velvilje overfor mig selv i små ting og undervurdere min godgørenhed overfor dem selv i store ting.

Oh Herre, lad mig sænke min stemme overfor dem og lad min tale være behagelig for dem, blødgør min opførsel overfor dem og lad mit hjerte være venlig overfor dem og gør mig mild og skånsom overfor dem begge.

Oh Herre, beløn dem for at have opfostret mig og elsket mig og pas på dem, som de passede på mig i min barndom.

Oh Herre, lad enhver smerte de har haft på grund af mig og enhver ubehagelighed jeg måtte have forårsaget dem og enhver pligt jeg skylder dem men ikke har opfyldt, være en undskyldning for deres synder og en ophøjelse af deres rang og en tilføjelse til deres gode handlinger. Oh Du som gør dårlige handlinger til mange gode.

Oh Herre, jeg tilgiver dem for den tale hvori de var uretfærdige overfor mig og handlinger hvori de var urimelige overfor mig og de af mine krav som de ikke kunne opfylde og gæld de ikke betalte. Begunstig dem dermed. Jeg vender mig til Dig med en hensigt om at fjerne deres straf for disse handlinger.

Sandelig, jeg beskylder dem ikke urigtigt for at have gjort noget for at skade mig. Jeg mener heller ikke, at de forsømmer at gøre noget godt for mig og jeg foragter ikke den pleje de gav mig, oh Herre.

Deres fordringer overfor mig er så store og deres velvilje overfor mig er så storslået. Jeg er så højt forbunden til dem, at jeg ikke kan opfylde det ordentligt eller betale dem tilbage, som de fortjener.

Oh min Gud, hvordan kan jeg  betale dem tilbage for deres trættende beskæftigelse med min opfostring? Og deres hårde arbejde med at passe på mig? Og for deres selvfornægtelse, når de ødslede behageligheder over mig?

Ak, ak! (Jeg kan ikke)

Deres krav kan aldrig tilfredsstilles af mig og jeg kan ikke opfatte det jeg skylder dem eller helt udføre pligten med at tjene dem.

Velsign derfor Muhammad og hans familie og hjælp mig, oh Den Bedste af dem, hvis assistance bliver bedt om. Oh Den største Vejleder som menneskene vender sig til, giv mig nåde og lad mig ikke være blandt dem, som handlede forkert mod sine forældre, på den dag, hvorpå enhver sjæl bliver betalt for det den har fortjent, og de vil ikke blive behandlet uretfærdigt. (3:5).

Oh Herre, velsign Muhammad og hans familie og udmærk mine forældre med de bedste udmærkelser, som Du tildeler fædre og mødre til dine oprigtigt troende tjenere, oh Den mest barmhjertige.

Oh Herre, lad mig ikke glemme at ihukomme dem efter min namaz (den regelmæssige bøn) og på ethvert tidspunkt af min nat og i hver time i løbet af min dag.

Oh Gud, velsign Muhammad og hans familie og tilgiv mig for mine bønners skyld og giv mig tilgivelse for dem på grund af deres godhed overfor mig.

Vær fuldt tilfreds med dem på grund af min forbøn for dem og bring dem ved Din nåde i sikkerhed.

Oh Gud, hvis Din tilgivelse af dem er gået forud (for mine bønner), så lad dem gå i forbøn for mig. Hvis Din tilgivelse af mig er gået forud (for deres tilgivelse), så lad mig gå i forbøn for dem, så vi kan samles ved Din barmhjertighed på Din nådes sted og stedet for Din tilgivelse og barmhjertighed.

Sandelig, Din gavmildhed er stor og Din venlighed er evig. Du er den mest barmhjertige.

 

Imamens bøn som fjerner bekymringer.

  

Oh Den, der fjerner ængstelse og tungsindighed, oh Den der besidder medlidenhed og barmhjertighed i denne verden og den næste. Velsign Muhammad og hans familie og fordriv min ængstelse og fjern min tungsindighed. Oh Den ene, Den eneste, Den evige.

Oh Du som ikke avler og ikke er blevet avlet. Du har ingen ligemand. Beskyt mig og fjern mine kvaler.

 

Reciter her de følgende vers:

Ayat al-kursi – 2:254-257

Sura Ikhlas – ’Renhed’ (af tro)  – 112

Sura Falaq – ’Morgengryet’ – 113

Sura Nas – ’Menneskeheden’ – 114

 

Oh Herre, jeg beder Dig, som en hvis trange kår er blevet intense, hvis styrke er svækket og hvis synder er utallige. Jeg beder Dig, som en der ikke finder nogen der tilser hans mangler, ingen der styrker hans svaghed eller tilgiver hans synder undtaget Dig, oh Besidder af ære og majestæt.

Jeg beder Dig om at lade mig gøre gerninger, som fremmaner Din kærlighed for den, der udfører gerningerne. Jeg beder Dig om en sådan overbevisning, som vil fremmane Din hjælp til den, som er fuldstændig overbevist om at Din ordre er gældende.

Oh Herre, velsign Muhammad og hans familie og lad mig dø i sandfærdighed. Afskær min interesse for denne verden og lad mig elske det som er nær Dig for at gøre mig ivrig efter at møde Dig. Giv mig nåde til at  tro oprigtigt på Dig.

Oh Herre, lad min alvor i denne anmodning være lig Dine venners alvor i deres. Lad min frygt være lig Dine venners frygt. Beskæftig mig med gerninger, hvori jeg ikke udelader nogen af Din religions elementer på grund af frygt for nogle af Dine skabninger, så jeg kan opnå Din anerkendelse.

Oh Herre, dette er min anmodning. Forøg derfor alvoren i den og åbenbar deri min undskyldning, lær mig derved mit argument og bevar derved min krop ved godt helbred.

Oh Herre, der er dem, som står op om morgenen med andre end Dig som mål for deres tro og håb, men jeg står op om morgenen med Dig som det eneste mål for min tro og håb i alle mine anliggender. Tildel mig derfor disse anliggenders succesrige manøvrering og red mig fra  vildledende fristelser ved Din nåde, oh Den mest Barmhjertige.

Må Gud velsigne vores profet Muhammad og de hellige medlemmer fra hans hus.

 

Imamens bøn om sikkerhed og nåde.

 

Oh Herre, velsign Muhammad og hans familie og beær mig med Din sikkerhed og gør mig uafhængig med den. Giv mig den som almisse og begunstig mig med den. Spred den ud for mig og gør den passende for mig. Lav ikke distance mellem mig og Din sikkerhed, hverken i denne verden eller den næste.

Oh Herre, velsign Muhammad og hans familie og giv mig sikkerhed i tilstrækkelig mængde, godt helbred, ophøjethed og vækst og en betryggelse, der skaber sikkerhed for min krop og en sikkerhed for mit liv i denne verden og den næste.

Begunstig mig med godt helbred, sikkerhed og fred i min tro og min krop, indsigt i min sjæl, succes i mine anliggender og frygt for Dig og ærefrygt for Dig og kræfter til at udføre det, Du har befalet til Din tjeneste, samt vilje til at undgå det Du har forbudt.

Oh Herre, giv mig nåde til i dette år og alle fremtidige år at udføre Hajj og ’Umra og besøge Din profets grav, må Dine velsignelser og Din nåde og Din gunst være over ham og hans familie og Profetens families gravsteder (fred være med dem), så længe du bevarer mig i live.

Lad dette blive accepteret, anerkendt, husket og bevaret af Dig.

Lad min tunge ytre Din lovprisning, Din tak, Din ihukommelse og en flot lovtale til Dig.

Udvid mit sind, så det kan modtage anvisninger (på accept) af Din religion.

Beskyt mig og mit afkom fra djævelen, den, som blev drevet væk med sten, og fra de giftige og stikkende skabningers ondskab og fra den vulgære og den onde og fra enhver genstridig djævels skade og fra enhver ondskabsfuld konges fortræd og fra den misundelige og arrogante blandt de riges fortræd og fra den svage og den stærkes skader, den høje og den lave, den store og den lille, den nære og den fjerne og fra fortræd fra enhver ånd og menneske, som insisterede på at kæmpe imod Dit sendebud eller personerne fra hans hus, og fra enhver ondskab fra enhver skabning, der bevæger sig på jorden og hvis pandelok holdes af Dig. Sandelig Du er den rette vej.

Oh Herre, velsign Muhammad og hans familie. Vend mig væk fra enhver som ønskede mig ondt og forsvar mig mod hans list og driv hans ondskab væk fra mig og sæt (løkken af) hans bedrageri om hans egen hals og placer en barriere foran ham indtil Du gør hans øje blindt overfor mig og gør hans øre døvt, så han ikke hører mig og låser sin hjerne fast, når han skal til at tænke på mig og gør hans tunge tavs angående mig. Pres hans hoved og vanær hans værdighed, ødelæg hans stolthed og ydmyg hans nakke. Ødelæg hans storhed og sikre mig imod al hans fortræd, ondskab, bagtalelse, sladder, ærekrænkelse, misundelse, ondsindethed, snarer, fælder og hans fodsoldater og kavaleri.

Sandelig , Du besidder ære og magt.

 

  

Forældre og børn.

 

 

Hazrat Ibrahîms bøn (aleihi salâm).

Oh min Herre, lad mig være en af dem der opretholder regelmæssig bøn og opfostre mit afkom således, oh Herre, og accept min bøn”.                                                                   14:40

 

”Oh vor Herre, dæk os med Din tilgivelse, mig selv, mine forældre og alle troende, på den dag regnskabet fastsættes”.                                                                                                14:41

 

Forældres og børns pligter.

Rettigheder og pligter for forældre og børn hænger sammen. Det som er barnets rettigheder er forældrenes pligter. Ligeledes er forældrenes rettigheder barnets pligt.

Det er forældrene, som skal føre an i denne retning og sørge for, at barnet forstår vigtigheden af deres pligter overfor dem.

Hvis forældrene opfylder deres pligter med ordentlig opdragelse og uddannelse af deres børn, vil de sidstnævnte blive i stand til at forstå Allahs budskaber. Men for at forældrene kan være i stand til at videregive denne viden til deres børn, må de selv være kyndige i religion.

Dette budskab blev bragt til os af vores hellige profet, Guds sidste budbringer, og han understregede kraftigt, at forældre skal opfylde deres pligter overfor deres børn og omvendt.

Allah giver en tydelig ordre i den hellige koran. Han siger: ”Oh I som tror, red jer selv og jeres familier fra ilden”.                                                                                                      (66:6)

Andre ayats i den hellige koran siger:

”Oh min Herre, forøg min viden”.                                                                                  (20:114)

”For dem som søger vejledning, styrker Han Vejledningens lys, og tildeler dem fromhed og tilbageholdenhed fra ondskab”.                                                                                        (47:17)

Hvis børn ikke lærer religion, vil de erklære sig uvidende på Dommens dag, og de vil sige: ”oh Allah, vores forældre forsynede os ikke med ordentlig uddannelse og oplæring”. Her betyder uddannelse og oplæring uddannelse indenfor religiøse principper og bekendtskab med religiøs  praksis.

 

FØR UNDFANGELSE:

Når en mand har kønslig omgang med sin kone, er der mulighed for at hun bliver gravid og de skal derfor recitere Bism-illa-ir-Rahman-ir-Rahim. Dette vil holde satan væk fra dem og det barn, der fødes, vil være fri for satans onde planer.

 

EFTER UNDFANGELSE:

Når graviditeten er bekræftet, skal forældrene påkalde Allahs velsignelser for et barn som er fromt, adlydende og lovende.

 

BARNETS FØDSEL:

Først og fremmest er det vigtigt af Adhan og Iqama reciteres i begge barnets ører.

 

AQÎQA:

På den syvende dag efter barnets fødsel, bør forældrene udføre Aqîqa-ceremonien (barnets hår barberes af og et dyr eller flere dyr ofres) og barnet navngives. Man kan også navngive barnet den dag det fødes, eller endda mens det stadig er i sin moders mave.

At udføre Aqîqa er Sunnat (stærkt anbefalet). Hvis man ikke kan udføre ceremonien inden syv dage, anbefales det at gøre det så hurtigt som muligt. Hvis forældrene ikke har gjort det før barnet når puberteten, skal barnet selv gøre det.

En dua’ (påkaldelse) reciteres på det tidspunkt geden eller et andet dyr ofres. Denne dua’ gør det tydeligt at barnets kød, hud, hår og knogler er sikrede fordi kødet, skindet og knoglerne på dyret ofres. Aqîqa er en slags velgørenhed og almisse for det nyfødte barns sikkerhed. Derfor er det ikke korrekt at man skal underholde venner og familie ved denne lejlighed og svigte de fattige, som har ret til at få en del af dette kød.

Imam Jâfar as-Sâdiq reciterede den følgende dua’ ved zibha af et dyr: (Zibha betyder slagtning af et dyr i henhold til islamisk lov) ”I Allahs navn og med Allahs hjælp! Oh Allah, jeg slagter dette dyr for Din skyld. Dette (dyr) er Aqîqa (særlig offer) for _____________ (her nævnes barnets navn). Dets kød for hans kød, dets blod for hans blod og dets knogler for hans knogler. Oh Allah, gør dette barn til en beskytter af Muhammads efterkommere. Må Allah velsigne Muhammad og hans familie.

 

OMSKÆRING:

Omskæringen af et drengebarn anbefales kraftigt på den syvende dag og er meget hygiejnisk fra et sundhedsmæssigt synspunkt. Udførelsen af omskæringen i en tidlig alder, gør barnet i stand til at hele hurtig.

Ifølge imam Jâfar as-Sâdiq skal den følgende bøn reciteres når omskæringen udføres: ”I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådefulde. Oh Allah, udførelsen af omskæring er befalet af Dig  således at dens udførelse er ensbetydende med adlydelse af Dig og det er sådan, fordi Du med Din vilje, intention og forordning har erklæret det wajib (obligatorisk). Vi underkaster os Din ordre og  vi underkaster os Din dom som er bindende og udfører det, Du har forkyndt og på grund af Din ordre har barnet mærket knivens skarphed, mens han blev omskåret. Oh Allah, Din ordre fører til barnets blødning, om dets fordele ved Du mere end vi. Overøs barnet med dine velsignelser.”

At videregive viden om religion er den første og vigtigste pligt for forældrene. Når barnet er i stand til at lære, skal det lære kalima og salawat. Derefter de 14 ma’sums navne, usul-ad-dîn, furu-ad-dîn og andre ting, som passer til barnets alder og forståelse.

Når forældrene har gjort deres pligt overfor barnet, pålægges det barnet at følge denne lære.

 

UDTALELSER FRA DEN HELLIGE KORAN, DEN HELLIGE PROFET

OG HAZRAT 'ALI:

Den hellige profet har sagt:

”Himlen ligger for mødrenes fødder”.

”Guds fornøjelse ligger i en fars fornøjelse og Guds misfornøjelse ligger i en fars misfornøjelse”.

”Den, som ønsker at komme i Paradis via den bedste dør, skal behage sin far og mor”.

”Et menneske er bundet til at behandle sine forældre godt, selvom de har skadet ham”.

”Ethvert barn, som behandler sine forældre godt og ser på dem med venlighed og kærlighed, vil Gud belønne ved enhver lejlighed og denne belønning er lige sunnat pilgrimsrejse”.

 

Hazrat 'Ali har sagt:

”Ulydighed mod sine forældre er en af de største synder”.

”Faderens rettighed er at blive adlydt i alle sine befalinger, undtaget når han beder om at få gjort en ting, som Allah har forbudt og er en synd”.

 

Den hellige koran siger:

”Min Herre har forordnet at I ikke tilbeder andre end Ham og at I er venlige mod forældre, lige meget om en af dem eller begge opår høj alder i din levetid”.

”Sig ikke et ord i foragt til dem, men sænk ydmyghedens vinge overfor dem og sig: ”Min Herre! Giv dem Din nåde, ligesom de værnede om mig i min barndom”.

Efter dette skal børn overveje følgende spørgsmål:

·      Gud gav dig liv, men hvem opfostrede dig?

·      Gud gav dig føde, men hvem madede dig?

·      Du var ingenting, alt blev tildelt af  Gud, men hvis blod løber i dine årer?

·      Gud har givet dit liv sammenhæng, men hvem har holdt sig vågen om natten for din pleje og velfærds skyld?

·      Hvis disse handlinger ikke er tjenester og velvilje, hvad kan så kaldes således? Næstefter Godgøreren, hvem andre end dine forældre er værdige til respekt og ærbødighed?

 

 

index