back

Islams grundprincipper

next

 

 

Islams grundprincipper.

 

 

Det er forbeholdt Guds mænd at se de mest ophøjede mysterier i den åndelige verden og vejlede mennesker til oprigtighed; de advarer og beskytter mennesket mod ondskab. Men ingenting kan formindske hver sjæls personlige ansvar for sine egne handlinger. Enhver bærer sin skæbne om sin egen nakke. Guds gaver er til alle, men ikke alle modtager de samme gaver, heller ikke er alle gaver af lige værdighed og fortræffelighed.

 

Islams grundprincipper.

Islam er en perfekt livsform. Ved at præsentere denne livsform, sørger Islam både for dannelsen af grundlæggende ideer og typen af handlinger.

 

Kalima

1)    LA ILAHA  ILLALLAH,

2)    MUHAMMADUN RASOOLLAH

3)    ALIYUN WALI-ULLAH

4)    WASI-O-RASOOLILLAH

Jf. 1) – Der er ingen gud undtagen Gud

Jf. 2) – (vores profet) Muhammad Mustafa (må Gud give ham og hans efterfølgere fred) er Allahs sendebud.

Jf. 3) –Hazrat ’Ali (må Guds fred være med ham) er beskytteren (imam) udvalgt af Allah.

Jf. 3) - Han (imam ’Ali) er den retfærdige udøver af profetens vilje.

 

Husk:

Når vi udtaler eller hører vores profets navn, skal vi recitere salawat. Samtidig bør vi rejse os op eller sænke vores hoveder for at markere ærefrygt, når vi udtaler eller hører navnet på den 12. Imam.

 

Vigtige aspekter.

A.i)          Gud er en.

ii)         Panjetan er fem

iii)                 Der er 12 imamer

iv)                 Der er 14 ufejlbarlige personer

v)                      Profeterne sendt af Allah total 1 lakh (= 100.000) og 24.000

 

B. PANJETANS NAVNE:

      i)        Muhammad ( Må Guds fred være med ham og hans efterfølgere)

  ii)          ’Ali (Må Guds fred være med ham)

iii)          Fâtima (Må Guds fred være med hende)

iv)          Hasan (Må Guds fred være med ham)

 v)          Husain ( Må Guds fred være med ham)

 

C. IMAMERNES NAVNE:

    i.          1. Imam – Hazrat ’Ali (alaihi-salam)

  ii.          2. Imam – Hazrat Hasan (alaihi-salam)

 iii.          3. Imam – Hazrat Husain (alaihi-salam)

iv.          4. Imam – Hazrat ’Ali ”Zain-ul-Abedin” (alaihi-salam)

  v.          5. Imam – Hazrat Muhammad ”Bâqir” (alaihi-salam)

vi.          6. Imam – Hazrat Jâfar ”Sâdiq” (alaihi-salam)

vii.          7. Imam – Hazrat Mûsa ”Kazim” (alaihi-salam)

viii.          8. Imam – ’Ali ibn Mûsa ”Reza” (alaihi-salam)

ix.          9. Imam – Hazrat Muhammad ”Taqi” (alaihi-salam)

  x.          10. Imam – Hazrat ’Ali ”Naqi” (alaihi-salam)

xi.          11. Imam – Hazrat Hasan ”Askari” (alaihi-salam)

xii.          12. Imam – Hazrat Mahdi ”Sahib -uz-Zaman” (alaihi-salam)

 

D. DE 14 MASÛMS:

Vores hellige profet Muhammad Mustafa (Må Gud velsigne ham og hans efterfølgere), hans datter Fâtima Zahra (fred være med hende) og de 12 imamer (fred være med dem) er de 14 masûm. Masûm betyder syndfri.

 

E. RECITATION AF SALAWAT:

”Allahumma salle ala Muhammadin wa-ala Muhammad” – (Oh Gud! Velsign Muhammad og Muhammads efterkommere.)

 

F. DE ISLAMISKE MÅNEDERS NAVNE:

1)    Muharram

2)    Safar

3)    Rabi’-ul-awal

4)    Rabi’-ul-âkhar

5)    Jamadi-l-awwal

6)    Jamadi-l-âkhar

7)    Rajab

8)    Shaban

9)    Ramadan

10)   Shawwal

11)   Dhil kad

12)   Dhil hajj

 

 Ligesom træer består af to dele, rødder og grene, opdeles  islams læresætninger i 2 kategorier:

A)  USUL-E-DIN – religionens rødder.

B)   FURU-E-DIN – religionens grene.

 

A)  USUL-E-DIN:

Religionens grundprincipper. Der er 5 Usul-e-Dîn:

1)    TAWHID (GUDS ENHED)

2)    ADL (RETFÆRDIGHED)

3)    NUBUWAT (PROFETGERNINGEN)

4)    IMAMAT (PROFETENS VICEREGENTER)

5)    QIYAMAT (DOMMEDAG)

 

1)    TAWHID – (Guds enhed)                                                                                                                                                                                                                                               

Tawhîd betyder at Gud er en. Han har hverken en hjælper eller en partner. Han avler ikke og er ikke avlet og ingen er Ham jævnbyrdig.

2)    ADL - (retfærdighed)

Det betyder at Allah er retfærdig. Han vil belønne eller straffe enhver person efter deres gerninger.

3)    NUBUWAT – (profetgerningen)

En nabi (profet) overgår alle andre mennesker, som han er sendt til af Allah. Han er masûm (ufejlbarlig). Profet Muhammad Mustafa (må Gud velsigne ham og hans efterkommere) er den sidste profet Gud har sendt. Profeterne Allah har sendt, inklusiv vores Profet, svarer til 1 lakh (= 100.000) og 24,000.

4)      IMAMAT- ( Vejledning)

Nubuwat sluttede med Profet Muhammad (må Gud velsigne ham og hans efterkommere). Så Allah gav imamerne fuldmagt til at vejlede os. De var masûm (syndfri). Imamen har fået sin viden fra Gud, og hans afgørelse er Guds afgørelse. Der var 12 imamer og de er de eneste retmæssige imamer. Der er ingen efterfølger til den 12. imam. Han er levende, men usynlig i overensstemmelse med Allahs vilje og vil komme til syne, når Han befaler det, hvilket vil markere  jordens ende.

5)    QIYAMAT- (genopstandelse)

Det betyder dommedag.

 

B)   FURU-E-DIN:

Der er 10 furu-i-din:

I.          Namaz

II.             Ruze

III.          Hajj

IV.          Zakat

V.            Khums

VI.          Jihad

VII.       Amra-bil-ma’aruf

VIII.     Nahi-anil-munkar

IX.          Tawalla

X.            Tabarra

 

 

 

I.     NAMAZ ELLER  SALAT (bøn)

Salat, namaz eller bøn er wajib (obligatorisk) for en muslim 5 gange om dagen. Bønnerne er obligatoriske for dem som er blevet ”baligh”. En dreng bliver ”baligh” når han når det 15. år og en pige når hun når sit 9. år, hvilket vil sige at de bliver istand til at opfylde religiøse pligter.

Det følgende er de obligatoriske wajib bønner:

1)    De fem daglige bønner : Salat-e-Fajr, salat–e-Duhr, salat-e-Asr, salat-e-Magrhib og salat-e-’Isha.

2)    Salat-e-Ayaat.

3)    Salat–e-Tawaf

4)     Salat-e-Qaza

5)    salat –e-Ahad

6)    Salat-e-Istejara

7)    Salat-e-Nazar

8)    Salat-e-Mayyat

9)    Salat-e-Qasam

10)  Salat-e-Juma’

11)  Salat-e-Ihtiyat

 

WAJIB (Tvungen): at udføre disse bønner giver en himmelsk belønning, hvorimod forsømmelse vil medføre straf i det hinsides.

(For flere detaljer henvises til kapitlet om Bøn)

Den hellige profet har sagt: ”hvis Allah accepterer ens salat (bøn) vil også ens andre gode gerninger blive accepteret af Ham. Men hvis ens bøn afvises af Allah, vil ens andre gode gerninger også blive afvist.”

Den hellige profet har også sagt:

”alt har noget som pryder det. Og det som forskønner Islam er den obligatoriske salat, fem gange om dagen. Alt støttes af noget og en mu'mins (en trofast) støtte  er bønnen. Alt har brug for et eller anden slags lys, og for en mu'min giver bønnen dette lys. Alt har sin pris, og prisen for paradiset er salat. Salat er en måde at angre på for den angerfulde og en lykkekilde. Det er gennem bønnen at den lydige kan håbe på Allahs gavmildhed, accept af sine bønner og ophør af sine synder.

Imam Jâfar-e-Sâdiq har sagt: ”Den, som tager let på salat, og ikke respekterer det, hører ikke til os og vil blive nægtet forbønnens fordele (på dommedag).”

Islams profet siger: ”at bede er den sande troendes frelse, islams søjle og himmelens lys på jorden”.

Hazrat ’Ali har sagt:” Den bedste tilbedelse er at afholde sig fra det, der er forbudt, og den mest velvillige af jordiske handlinger overfor Gud er at bede til Ham, for bøn jager et påbud bort selvom det er fastsat, det er nøglen til nåde, midlet hvorved behov tilfredsstilles og enhver ulykke afvises.”

Imam Muhammad Bâqir har sagt: ”Den, som beder skal aldrig mangle noget”. Han sagde engang til Mir (en af sine tilhængere) ”oh Mir, bed og sig ikke, at alt der er fastsat aldrig kan udvikles. Sandelig, der er en grad af Guds nærhed som aldrig kan opnås undtaget ved bøn og bønfaldelse”.

Til spørgsmålet om hvad der er den mest hengivne handling, svarede han, at der ikke er noget mere velvilligt overfor Gud end bøn og bønfaldelse, for Gud elsker dem, som beder til Ham og der er ikke noget mere modbydeligt overfor Ham end dem, som er stolte og afholder sig fra fromhed og bøn.

Hazrat ’Ali har sagt:

”bed regelmæssigt, vær omhyggelig når du udfører bøn, bed så ofte du kan og søg Hans Riges nærhed. Bønnen er gjort obligatorisk for rettroende muslimer. Har I ikke læst svaret til dem, som vil blive kastet i  helvede, i den Hellige Quran? Når de bliver spurgt: hvad bragte jer til helvede, vil de sige: vi var ikke blandt dem som bad!”

 

2. FASTE: at holde faste er obligatorisk fra dagen efter tilsynekomsten af nymånen i Ramadan måneden indtil det bliver nymåne i den efterfølgende måned.

”oh I som tror, faste er jer foreskrevet for jer som det var foreskrevet for dem før jer, så at I må udføre selvbeherskelse.”                                                                                                      (2:183)

”Så enhver af jer som bevidner denne måned bør faste i den”                                            (2:185)

 

3. HAJJ: at tage på pilgrimsrejse til Mekka kaldes Hajj. Pilgrimsrejsen er obligatorisk for den, som har midler nok til sin hjemrejse såvel som underhold til sin familie under sit fravær. Hajj udføres den 9. i den sidste måned i den islamiske kalender, Dhil hajj.

”og udråb til Valfartsfesten blandt menneskene, at de kan komme til Dig til fods og på kameler af alle slags; de vil komme fra ethvert dybt bjergpas”                                                       ( 22:27)                                                                                    

”Og en valfart til Huset (Kabaen) til(kommer) Allah fra menneskenes side, den, der formår en vej derhen.”                                                                                                                            (3:97)

 

4. ZAKAT ( eller fattigskat):

Det svarer til at betale 1 fyrretyvende del af værdien af ens besiddelse af guld eller sølv mønter, hvede, byg, dadler, rosiner, kameler, kvæg og får, når man har opfyldt visse betingelser.

”og oprethold bønnen og giv almissen og bøj jer ned sammen med dem, der bøjer sig ned (i tilbedelse)”                                                                                                                             (2:43)

 

5. KHUMS:

At betale 1/5 af et års opsparing (efter alle retmæssige udgifter fra indkomsten for det år er trukket fra) kaldes Khums.

Sadâts (den Hellige Profets efterkommere) har retten til halvdelen af dette beløb, som skal betales til dem blandt dem, der er fattige og i nød. Den anden halvdel tilkommer imamen og skal betales til hans Nabi (mujtahid)

”og vid at af al den rigdom der tilkommer jer, er en femtedel til Allah og hans budbringer og hans slægtninge og de forældreløse, den fattige og den rejsende”                                        (8:41)

                                                          

6. JIHAD:

Betyder at stræbe eller kæmpe på Allahs vej. Jihad betyder bogstaveligt talt ”at anstrenge sig” og eftersom man kan anstrenge sig på forskellige måder, inkluderer det også at kæmpe når det er det eneste alternativ til at forsvare troen og den troende.

”og bekæmp I på Allahs vej dem, der bekæmper jer, men gå ikke for vidt, Allah elsker sandelig ikke dem, der går for vidt.”                                                                                                  (2:190)                                                                                                                           

 

7. AMRA-BIL-MA’ARRUF: betyder at påbyde det der er korrekt.

”Lad der fremkomme blandt jer en gruppe folk, som inviterer til alt der er godt, påbyder det der er korrekt og forbyder det der er forkert. De er de eneste der opnår lykke.”                      (3:104)

                                        

8. NAHI-ANIL-MUNKAR: betyder at forbyde det, der er forkert.

” Lad der fremkomme blandt jer en gruppe folk som inviterer til alt der er godt, påbyder det der er korrekt og forbyder det der er forkert. De er de eneste der opnår lykke.”                      (3:104) 

                                        

9. TAWALLA: betyder at elske og respektere Ahl-ul-bait og være venligsindet overfor deres venner.

 

10. TABARA: betyder at ikke slutte sig til eller at holde sig udenfor Ahl-ul-baits fjender.

 

TAQLEED

Taqlîd er at henvende sig til en levende Mujtahid for at få forklaret et problem vedrørende religion, med intention om at handle i overensstemmelse med afgørelser når som helst behovet opstår.

 Taqlîd fra en afdød Mujtahid er tilladt (jaiz) med tilladelse fra en levende, til og med de af hans fortolkninger, som man har handlet efter mens mujtahid levede. Hvis man ikke har efterlevet den afdøde Mujtahids afgørelser i hans levetid, skal man henvende sig til den levende Mujtahid for en afgørelse på problemet.

Udførelse af religiøse ritus uden brug af en Mujtahids Taqlîd anses som ugyldig (batil).

 

SIFAT (Allahs Egenskaber):

De positive egenskaber kaldes Sifat Subutiyah.

De negative egenskaber kaldes Sifat Salbiya.

 

SIFATE SULBUTIYAH:

Disse egenskaber som sømmer sig for Allah kaldes Sifate Subutiyah. Der er otte og de forklares her:

1)        QADÎM:       Det betyder at Gud er evig. Han har hverken en begyndelse eller en slutning

2)        QÂDIR:        Det betyder at Gud er Almægtig, dvs. Han har magt over alle ting.

3)        ÂLIM:          Det betyder at Gud er Alvidende. Han ved alle ting, intet er skjult for Ham.

4)        HAI:             Det betyder at Gud er levende og  altid vil være det.

5)     MURID:      Det betyder at Gud gør alle ting i overensstemmelse med Sin vilje og intentioner.                                       

6)        MUDRIK:              Det betyder at Gud er opmærksom på alle ting. Han er Althørende og

                                     Altseende.

7)        MUTAKALLIM:  Det betyder at Gud kan indgyde tale i alle ting, f.eks. træer, sten o.s.v.

8)        SADIQ:                 Det betyder at Gud er indbegrebet af sandhed.

 

SIFATE SALBIYA:

 Der er syv negative egenskaber. De forklares i det følgende:

1)    MURAKKAB:    Allah er ikke skabt eller sammensat at noget materiale.

2)    JISM:                  Allah har ikke en krop.

3)    MAKAN:           Allah har ikke en bolig. Han eksisterer overalt.

4)    MUHTAJ:          Allah  er ikke afhængig af nogen eller noget.

5)    MARA-I:           Allah er aldrig blevet set og vil aldrig blive set.

6)    MAHAL:           Allah underkastes ingen forandringer. Der sker ingen tilstandsændring i Ham.

7)    SHARIK:           Allah har hverken en hjælper eller en partner.

 index