back

ZZxq Aavqt Gev`ZMZ wkv

next

ZZxq Aavqt Gev`ZMZ wkv

Bgvg nvmvBb (Avt) wVK hfve Aviv wecei cwZ iZ w`qQb wVK GKBfve Gev`Z e`wMi w`KI h_vh_ iZ c`vb KiQb| Zuvi AvavwZK I Gev`ZMZ KqKwU welqi cwZ BwZ c`vi Kie|

K ) bvgvRi cwZ iZ c`vb

1-                Bgvg nvmvBb (Avt) hy I RvgvZi mwnZ bvgvR cob| Avhi welq nj h, Bgvg Zvi QjK AvRvb w`Z ejb Ges Gi gvag wk evPv`iK bvgvR I Gev`Zi vb wbq Avmb Ges Zv`iK bvgvRi cwZ iZ c`vb KiZ Dy Kib|

Avivi w`b `ycyiejv hLb Avey mvgvb (Dgi Beb Avyjvn mvq`x) BgvgK ejb, Avgvi BQv nq (Rxebi kl bvgvR) hvnii bvgvR Avcbvi BgvgwZZ coe, ZLb Bgvg ejb, Bgvg nvmvBb (Avt) (AvKvki w`K) ZvKvjb| AZtci Zvi K_v mZvqb Kijb| AZtci GB evKwU ejjb,

ذكرت الصلوة جعاك الله من المصاين الذاكرين

       Zywg bvgvRi K_v iY KiQv, Avjvn ZvgvK bvgvRx`i Af~ KiK| h ew Zvi RxebK evRx iLQ Ggb ewK Bgvg `vqv KiQb h, Avjvn ZvK bvgvRx`i ga Af~ KiK| `Lyb mwZKvi bvgvRxMY Kx ghv`vi AwaKvix| ejjb, nuv, bvgvR coe, hyi gq`vbB bvgvR coe; mLvbB bvgvR coQb, h bvgvRK Bmjvgx cwifvlvq bvgvR LvId ev fqi bvgvR ejv nq _vK| wdKvn kvi gZ GB bvgvR gymvdi`i bvgvRi bvq 4 ivKvZi j 2 ivKvZ coZ nq| hw` mdi Ggb NUbv NU Zvnj Zv Kvb K_vB bB wK hw` wbRi `k G NUbv NU ZvnjI 4 ivKvZi j 2 ivKvZ coZ ne Ges hnZz m cwiwwZZ hw` mKjB GKmv_ RvgvZ bvgvR Av`vq KiZ `uvovq Zvnj Zv`i Rb wVK ne bv, KviY `ykgbiv nvgjv Ki Zv`i mevBK asm Ki `e, GwU Ame evcvi| ZvB mKj GKmv_ RvgvZ kwiK bv nq AaK jvK c_g Bgvgi mv_ `uvwoq 1 ivKvZ bvgvR coeb Ges Bgvg GKUz Acv Kieb hvZ Zviv AviK ivKvZ GKvwK co kl KiZ cvi I evwK jvK`i vb `uvovq Ges evwK jvK Bgvgi mv_ evwK 1 ivKvZ GKZ`v KiZ cvi| Bgvg Avev Avew`jvn Avj nvmvBb (Avt) Gic GK bvgvR LvId cob| wK Zvi Aev wQj LyeB cwZK~j, mΓmb wQj LyeB mwbKU ZvB Zvi mx`i GKvsk Bgvg nvmvBbi mvgb `uvwoq wQjb hvZ k`i Zxi Gm Bgvgi Mvq we bv nq| wbj I envqv mΓmb Gnb AevqI AvgY Kiv _K weiZ nqwb|  ^wi mv_ bvgvR coviI myhvM `qwb| Bgvg bvgvR covq gkj Avi `ykgbiv Zxi wbc e| `yB cKvi Zxi wbc KiwQj| c_g cKvi Zxi nj gwLK, Avi wZxq cKvi nj eve Zxi| gyL ejZwQj nvmvBb! bvgvR co, Zvgvi bvgvR Kvb dvq`v ne bv, Zzwg Zvgvi hyMi Lwjdv GwR`i weivwaZv KiQv ZvB Zvgvi bvgvR Keyj ne bv| Gi mv_ mv_ Zv`i abyK _KI eve Zxi wbc KiwQj| dj Bgvgi mvgb `uvovbv `yB GKRb jvK Zxii AvNvZ gvwUZ jywUq coj| Zv`i `yRbi ga GKRb wQj mvB` Beb Avyjvn nvbvdx| m Ggb mgq gvwUZ jywUq coj hLb Bgvg nvmvBb (Avt) Gi bvgvR mgv nwQj| Zvi `n _K in ewiq hvIqvi Dcg nwQj| Bgvg Zvi wkqii KvQ Mjb| Bgvg Zvi KvQ hvIqvi ci PgrKvi GKwU evK m ejj, Avwg wK Avgvi `vwqZ cvjb KiZ ciwQ? wZwb GLbv wPv KiQb h, Bgvg nvmvBbi AwaKvi I ghv`v GZB Ea h, GLbv nqZv Zv Av`vq Kiv nqwb, GZUzKzI nqZv h_ bq| (Bgvg nvmvBbi Avt) Kvievjvi cvi mw`bi bvgvR wQj Gic| Avev Avew`jvn (Avt Gi) m bvgvR ZvKexi ejwQjb, whwKi ejwQjb, myenvb Avjvn ejwQjb, iKz mR`v KiwQjb| Gi wZb NUv ci Bgvg nvmvBbi Rb AviKwU bvgvR nvwRi nj, AviKwU iKz, AviKwU mR`v Ges Zv wQj wfb cKwZi| ZLb Zvi iKz Ggb Aevq wQj hLb Zvi eyK Zxi we wQj Ges ZvB Nvovi wcV _K gvwUZ co wMqwQjb| wZwb eva nq wcVi w`K w`q Ub Zxi ei Ki Avbb hvZ mR`v w`Z cvib| ejZ cvieb? m bvgvR Bgvg nvmvBbi mR`v Kgb wQj? wZwb m mR`vq gvwUZ Kcvj ivLZ cvibwb, Nvov _K co wMq D evjyKvi ga Mvj iL mR`v w`qwQjb, Zvi mR`vq cwVZ Zmwen wQj GwU بسم الله و بالله و على ملّة رسول الله wemwgjvwn Iqv wejvn Iqv Avjv wgjvwZ ivm~jvjvn|[1]  

2-     Avivi ivZi Gev`Z: Kvievjvi cvi Bgvg nvmvBb (Avt) K Zuvi mx mv_x I AvZxq ^Rb mn mevBK NovI Ki ivLv nqwQj dvivZ b`xi cvk Aevb Kiv mI Zuvi mx mv_x`iK cvwb ch msMn KiZ `qv nqwb| `~i `~iv Akivnx`i viv cvnvov `qv nqwQj hvZ KnB Zv`i mnhvwMZvq AvmZ bv cvi| GgZvevqI Bgvg nvmvBb (Avt) I Zvi mnhvwMiv ivZ fi Gev`Z e`wMZ gkj wQjb|

L) KviAvb ZjvIqvZi cwZ iZ c`vb

G cm Bgvgi ewMZ PvwiwK ewki w`K iRy Kib|

M) `vqv, I ZIev GmZMvdvii cwZ iZ c`vb

N- gyvnve I Bmjvgx Av`e Kvq`vi cwZ iZ c`vb

1- Bgvg nvmvBb (Avt) hLb gZzi KvQvKvwQ DcwbZ nb ZLb Zvi Mvuqi g~jevb Rvgv ZvM Ki mvaviY Kg `vgx Rvgv w`Z ejb hvZ Zvi gZzi ci Kn Mv _K Rvgv Kvco Lyj bv bq| GgZvevq Zvi Rb wekl GKwU Kg`vwg Rvgv hv hy e`x Kvdi`i Rb wbavwiZ Zv Avbv nq wK Bgvg Zv cobwb KviY Zv Zvi Rb gvevn wQjbv|

2- g`xbv _K ei nevi mgq IwmqZ c wjL Zvi fvB gvnv` nvbvwdqvK `b Ges GKBfve Kvievjvq Zvi mvb Bgvg mvv` (Avt) K IwmqZ c wjL `b|[2]

3- hLb gymwjg Beb  AvwKj I nvbxi gZz msev` bZ cvb ZLb ejb,

اناّ لله و اناّ اليه راجعون رحمة الله عليهما

    Avgiv Avjvni Rb Ges ZviB w`K cZveZb Kie Zv`i `Rbi Dci Avjvni ingZ ewlZ nvK|   

 

[1]| knx` gvZvn& nvixi AvavwZK AvjvPbv (dZi nq gvbvwf), ct bs 96, 99|

[2]| KviY KD hLb Zuvi gZzK Avmb `LZ cvq Zvi Rb IwmqZ c jLv IqvwRe Ges BwZc~e Zv wjL ivLv gvvnve| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457|   

index