back

wZxq Aavqt ZvM I cwZiva Kivi Av`k Dcvcb|

next

 

wZxq Aavqt ZvM I cwZiva Kivi Av`k Dcvcb|

Kvievjvi gq`vb AvZZvM, e`vbZv I Pig D`viZv c`kYi K` wQj hLvb Avjvni mZwb ev`viv Zv`i Bgvgi KvQ _K GB wkv wbqwQj|

Bgvg nvmvBb (Avt) Gi AvZZvM I cwZiva

1-        wZwb GKRb ^vaxb PZv I mwZKvi gywgb ewZ wQjb whwb Zuvi kl iwe`yK Avjvni c_ `vb Kib, Zuvi cwievi eMi m`m`iK mZc_ DrmM Kib Ges Zvi mZwb mx mv_x`iKI mc_ DrmM Kib| Zuvi cwievi eMK e`x `kvq cwZZ KiI wZwb m _vKb KviY wZwb RvbZb h, GmeB Avjvni `xbK Zuvi Rwgb wUwKq ivLZ mvnvh Kie| Avi Bgvg nvmvBb Avjvni c_ knx` nZ GZB Avbw`Z nb h, hLb Zuvi nvZ Zxi we nq ZLb mLvb _K evwni nIqv i w`q Zuvi gyL gj gL bb AZtci ejb, Avwg PvB Gfve igvLv Pnviv wbq Avjvni mv_ gvjvKvZ Kiev|

2-        `ykgbiv hLb BgvgK AvKlYxq wewfb Iqv`v c`vb Ki ZLb Bgvg m avKvq cibwb eis Zv cZvLvb Kib|

3-        KwVb cwiwwZ BgvgK KwVb nZ eva Ki| Avi ZvB hLb gymwjg I nvbxi gZyi msev` bb ZLb ejb, Gme NUbvi ci Rxeb Kvb Avb` bB| Avjx AvKeii kvnv`vZi ci ejb, Zvgvi gZzi ci GB `ywbqvK Avn! (wavi)|[1]

Bgvgi mx mv_x`i AvZZvM I cwZiva

1-                Avivi ivZ (10B gniigi c~e ivZ) KZZv I AvZZvMi ivZt mB ivZ Bgvgi cvk AevbiZ mx mv_xiv wbwZ fve RvbZb h, hw` Bgvgi mv_ _vKb Zvnj AekB AvMvgxKvj gZzeiY (kvnv`vZ Mnb) KiZ ne ZeyI Zviv mvnmx cyili gZ Bgvgi cvk _K Zuvi cwZ KZZv c`kb Kib Ges Zuvi cvk _K Gnb gZzK k I mvbRbK gZz gb Kib|

2-                nhiZ Kvkg Beb nvmvb Gi D`vniY Avgiv BwZ c~eI w`qwQ, hLb Bgvg ZvK ck Kib, Zvgvi KvQ gZz Kgb? Reve ejb, n PvPv! gayi PqI wgw|

3-                Bgvg hLb ivZi AKvi Zuvi mx mv_x`i KvQ _K evBqvZ Zzj wbq Zv`iK ^vaxbfve Pj hZ ejb, Zuvi mx mv_xiv Zvi Gnb c֯ve cZvLvbKi Bgvgi cwZivq wbR`iK wbqvwRZ ivLvi `p Iqv`v c`vb Kib| hynvBi bvgi GK mvnvex ZvK ejb In ivm~j mvb Avwg PvB Avcbvi c_ Ges Avcbvi cvk _K gZzeiY Kie AZtci RxweZ ne, AZtci gZz Ges RxweZ Gicfve hw` Zv 100 eviI cybivewZ nq ZeyI Avcbvi _K `~i mi hvebv|[2]

4-                hLb Avyjvn Beb DgvBi Kvex A_ev Inve Avivi w`b hy KiZ KiZ 10 Rb mvaviY mΓ mbK nZv Kivi ci mΓ`i nvZ e`x nq| AZtci ZvK Dgi mv`i KvQ wbq hvIqv nq| Dgi mv`i wb`k Zuvi wkiQ` Ki Zv Bgvgi mwbK`i w`K Qzo gvi| wK Zuvi gv mB KwZZ gv_v Zzj wbq (bvK gyL nvZ eywjq Av`i Ki Pzgv Lvq Ges AZtci) mΓ mwbK`i j Ki Qzo gvib|

5-                KBm Beb gvmnvi whwb Bgvgi c evnK wnme Kzdvq cwiZ nqwQj| Kzdvi MU ZvK AvUK Kiv nq Ges ZvK GBgg eva Kiv nq h, m Kzdvi `ievwi wg^vi DV Bgvgi wei jvbZ ck Kie, evwnKfve m ivwR nq| AZtci hLb wg^vi DVvb nq ZLb m ivm~j (mvt) Gi Dci `i` I mvjvg, Avjx (Avt) I Zuvi    mvb`i Dci mvjvIqvZ cob Abw`K Devq`yjvn Beb whqv` (BqvwR`i cwZwbwa hvi wb`k gymwjg Beb AvwKj I nvwbmn AviI Abvb Bgvgi eo eo Abymvix`iK nZv Kiv nq) Gi wei jvbZ cvV Ki| AZtci G KviY ZvK ivR`ievii Qv` _K bxP dj `qv nq, Zvui nvo jv f hvq wK ZeyI Bgvgi Avmvi Lei Zv`i KvQ cKvk Kiwb (Bgvgi `qv wPwVi MvcY Z_ Zv`i mvgb cKvk Kibwb)| Aekl ZvK knx` Kiv nq|[3]

6-     Bgvgi mx mv_xiv GZB Bgvgi cwZ wek I hZkxj wQjv h, Zviv RxweZ _vKZ Bgvgi Mvq Kvbic AvNvZ AvmZ `qwb Ges Bgvg I Zvi cwievii m`m`iKI hy hZ `qwb|

7-     Avivi ivZ Bgvgi cvk AevbiZ Zuvi cwievii m`meM Ges Abvb mv_xiv Dfq M֓cB wmv wbqwQj h, Zviv mec_g hy Ask Mnb Kie wK Bgvgi mv_xiv Zuvi cwievii jvKRb`iK Zv`i AvM hy hZ `qwb| Zviv mevB knx` nevi ci Kejgv Zviv hy hvb|[4]

8-     knx` nevi cwZhvwMZv (Bgvb I wekvi wkv): Bgvgi mx mv_xiv knx` nevi GZB cvMj wQj h, Zviv G GK Acii mv_ cwZhvwMZvq wj nq|

9-     Avnj evBZi m`miv hyi Bgvgi AMeZx f~wgKvq wj nb| Zuviv RxweZ _vKZ BgvgK hy hZ `bwb| Avnj evBZi ga mec_g whwb hy hvb wZwb njb Avjx AvKei Avi mekl Bgvg nvmvBb (Avt)|[5] Avjx AvKei A_vr Bgvg nvmvBb (Avt) Gi eo Qj hy AMbx f~wgKv cvjb Ki Bgvgi mKj Abymvix`iK GB wkv w`q hvb h, hviv Bgvgi mv_ hZ NwbZi ne AvZZvMi m ZZewk AMbx f~wgKv cvjb Kie| Avi Bgvg nvmvBb (Avt) Zvi Qj mvb-`iK wRnv` DrmM Ki mg gymjvgvb-`iK GB wkv w`qQb h, Zviv hvZ Zv`i wcqcv·`iK mZi c_ DrmM KiZ AMbx f~wgKv cvjb Ki|


 

 

[1]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457|  

[2]| wenvij Avbvqvi 44/316|

[3]| wenvij Avbvqvi 44/371|

[4]| Avivi hy cUf~wg g~jZt hy wQjbv eis  weivU GK evwnbxi gvKvejvq mvgvb wKQz jvKRb`i cwZiva I `p gvKvejv KviY GKc 30 nvRvi mb Abw`K Bgvgi mv_ gv 70/80 Rb hvv?! -Abyev`K 

[5]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457|   

index