back

PZz_ Aavq: Bgvg nvmvBb (Avt) Gi Af~vbi PvwiwK wkYxq welqv`x

next

 

PZz_ Aavq: Bgvg nvmvBb (Avt) Gi Af~vbi PvwiwK wkYxq welqv`x

Aviv wece ay GKUv mvgwiK c`cB wQjbv Ges mLvb ay kvgwiK welqv`xB wkYxq bq eis mLvb Abvb bvbvwea welqv`xI wkYxq iqQ Gic GKwU wkYxq welq nj PvwiwK I bwZK wkYxq welq hv Bgvg I Zuvi mx mv_xiv wewfb cvcU gb Pjb| GB welqv`x Avnj evBZi mKj Abymvix`i RbB Ges cwZwU hyMB cևRvh|

Av`e Kvq`v AbymiY

1-     Bgvg nvmvBb (Avt) g`xbv _K ei nevi mgq mdii Av`e Kvq`vmg~n gb Pjb| c_g ivm~j (mvt) Gi Keii KvQ hvb Ges Zuvi mv_ Lv`v nvdRx Kib| ivZi AKvi Zuvi mywcq Rbbx dvZgv Rvniv (Avt) Gi gvhvi hvb Ges Zuvi KvQ _K I we`vq bb, Abyicfve Zuvi fvB Bgvg nvmvb (Avt) Gi gvhvi hvb|

2-     Avivi w`b Kvievjvi cvi hvivB Zvi mv_ Acgvbg~jK K_vevZv ej ZvKB wavi w`q Zvi wei Avjvni `ievi wePvi `b wK Kvb iKg AmRbg~jK AvPiY wZwb Kib wb|

3-     hvi mv_B Zuvi `Lv nZv A_ev Kviv KvQ _K we`vq bqvi cvvj ZvK mvjvg I Lv`v nvdwR (we`vq mvlY RvbvZb) w`Zb| Abyicfve h Kvb wPwVi kl wjLZb والسلام|

4-     Bgvg nvmvBb (Avt) hLb nvi bZZvaxb evwnbxi gyLvgywL nb Ges hLb Rvnii mgq nq ZLb bvgvRi K_v wPv Ki jv kig ev` w`q nviK Dχk Ki ejb, In BqvwR`i c~ (nvi)[1] Zzwg wK Zvgvi mb`i mv_ wbq Avjv`vfve Ges Avwg Avgvi jvKRb`i mv_ wbq Avjv`vfve bvgvR coe? Abw`K nviI[2] Bgvgi mv_ Av`e Kvq`v gb Pj K_v ejwQj, nvi Gfve ejwQj: Avcwb Avcbvi jvKRb`i wbq bvgvR `vovb Avgiv Avcbvi wcQb GKZ`v Kie Ges Gfve Dfq M֓ci jvKRb Bgvg nvmvBb (Avt) Gi BgvgwZZ bvgvR cowQj|

5-     g`xbvq _vKvKvjxb mgq hLb BgvgK MfYii `ievi WvKv nq ZLb wZwb mLvb XyK c_g mvjvg `b Ges gyqvweqvi mK wRvmvev` Kib hLb gyqvweqvi gZzi msev` `qv nq ZLb Bbvwjjvn cob|

6-     gvi MfYi Dgi Beb mvC` hLb ci gvag BgvgK wbivcvi Avkvm `q Bgvg nvmvBb (Avt) Zv Mnb Kibwb| wK GRb ZvK GK cKvi abev` vcb Ki ejb, hw` Zzwg GB c_i Dwmjvq mwZB AvgvK wbivcv w`Z Pq _vKv Zvnj Gi Rvhv I LvBi (cwZ`vb) Avjvni KvQ ciRMZ myiwZ _vKzK|

7-     Kvievjvi cvi wkgvi hLb Avevm Avyjvn I Rvdii (mv_ AvZxqZvi mKi KviY) mvgb Gm Zv`iK wbivcv c`vb Ki (g~jZt Gi gvag Zv`iK Zvi c wbZ PqwQj) ZLb Bgvg Zv`iK ejb, Zvgiv Zvi Reve `vI hw`I m dvmK KviY m Zvgv`i mv_ AvZxqZvi mK ivL|

8-     Bgvg Zvui (mr) fvB Aveyj dvRj Avevmi mv_ mvbi mwnZ K_v ejb, KLbv Gfve ejb, In fvB Avevm Zvgvi Rb Avwg DrmwMZ Avm iIqvbv nB Nvovq Po|[3]

bvq wePvi

Bgvg nvmvBb (Avt) ez, mΓ mn me aiYi jvKi mv_ bvq civqYZvi mwnZ AvPiY Kib| Gic KqKwU `v:

1-     Bqvgbi MfYi BqvwR`i Rb wKQz ikgx Kvco ciY Ki| Bgvg nvmvBb (Avt) ZvwZ kvlK`i cwiZ m me m` Mvm Ki wbq bb wK m me evnK`i mv_ bvq civqYZvi mwnZ AvPiY Kib| Zv`iK ejb, Avwg Zvgv`iK Avgvi mv_ _vKZ eva Kie bv eis hvi BQv Avgvi mv_ BivKi w`K hve Ges hvi Lywk Bqvgvb wdi hZ cvi Dfqi LiPv`x Avwg `e| ZLb wKQz evnK Bgvgi mv_ Avm Ges wKQz wdi hvq|

2-     Bgvg nvmvBb (Avt) Zuvi mdii mgq `~ej mdi mx`i Aev m`q weePbvq ivLb Avi ZvB g`xbv _K iIqvbv nevi mgq Zvi ivnbjvZ c_g gwnjv evPv`iK Avovnb Kivb|[4]

Avnj evBZ I Zuvi mnhvMx`i cwZ fvjevmv I `Zv cKvk

Bgvg nvmvBb (Avt) Zuvi mΓ, ez AvZxq ^Rb mn Avcvgi RbmvaviYK fvjevmZb Ges Zv`i cwZ Zvui AvwiK fvjevmvK cKvk KiZb| Gic KqKwU bg~bvi cwZ j Kib|

1-     Zuvi PvPvZ fvB gymwjg Beb AvwKjK jLv wPwVZ ZvK fvB ej m^vab Kib Ges Zuvi Yvejx eYbv KiZ wMq ejb, Zzwg Avgvi PvPvi Qj, Avgvi viv Zzwg mZvwqZ|

2-     Bgvg nvmvBb (Avt) Gi c_i c_g evavu`vbKvix `ykgb nvi Beb BqvwR` hLb Zuvi fyj eySZ ci ZIev Ki Bgvgi KvQ Avmb ZLb ZvK Mnb Ki bb (eyK Rwoq bb) Ges Bgvgi c hy Ki hLb knx` Aevq wdi Avm ZLb Bgvg Zvi wkqi Kvj Zzj wbq Zvi Rb Kuv`Z _vKb, Zvi bvK gyL nvZ eyjvb Ges i cwivi Kib|

3-     Bgvgi c evnK KBm Beb gvmnvii kvnv`vZi Lei BgvgK `qv nj Bgvg Zvi Rb `b Kib Ges Zvi Rb `vqv Kib|

4-     Bgvg nvmvBb (Avt) Zvi fvwZRv Kvkg Beb nvmvbi mv_ `Zvi mwnZ K_v ejb, ZvK Gfve ck Kib, In erm Zvgvi `wZ gZz Kgb? Kvkg: gayi PqI wgw| Bgvg: nuv! Zzwg mwZ ejQv, Avjvni Kmg Zvgvi Rb Avwg DrmwMZ|

5-     Zuvi ci GK ZzwK fZ hLb knx` nq Bgvg Zvi wkqii KvQ `b Kib| Zvi bvg Avmjvg Beb Avgi h Aviex mvwnZi Dci cwZ wQj Ges KviAvbi Kvix| GB fZ Kvievjvi gq`vb hy KiZ KiZ AvNvZ RRwiZ nq Aekl ek nq co hvq| Bgvg Zvi wkqii cvk `b Kib Zvi Mvji Dci wbRi Mvj ivLb Avi Ggb Aevq mB fZ PvL Lyj `Lb Bgvg Zvi Mvj wbRi Mvji mv_ wgwjq iLQb, Zv `L m nm dj Ges mv_ mv_ Avjvni mvwba Dovj `b|

6-     Bgvg nvmvBb (Avt) KLbv KLbv Zvi ci hvv`iK wbR nvZ hyi cvlvK cwoq w`Zb|

7-     AveyRvi wMdvixi GK K eYi fZ wQj m Kvievjvq DcwZ wQj| Bgvg ZvK ^vaxb Ki `q hvZ hw` m BQv Ki Pj hZ cvi wK m Zv Keyj Kiwb| m Reve ejwQj, Avjvni Kmg Avwg Avcbvi KvQ _K mi hvebv Avwg PvB Avgvi GB Kvjv Pvgovi i Avcbvi I Avnj evBZi ii mv_ wgk hvK| GB fZ hLb knx` nq Bgvg Zvi cvk wMq Zvi Rb Gfve `vqv Kib, ҆n Avjvn Zvi Pnviv Zzwg Dj Ki, ZvK myMwhy Ki, ZvK mr Kgkxj`i mv_ Dvb Kiv Ges ZvK Avj gvnv`i mv_ cwiPq Kwiq w`I|

8-     AbK B Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi mv_xiv hLb hy hZv ZLb Zv`i Rb wZwb `vqv KiZb|

9-     Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi eo Qj Avjx AvKei knx` nj Bgvg ejb, ҆Zvgvi ci GB `ywbqvi cwZ Kx PvIqv _vKZ cvi? ay Avn!

10- Aveyj dvRj Avevm hLb knx` nq ZLb Bgvg Zuvi gv_v Kvj wbq Zvi bvK gyLi i cwivi Kib Ges Zvi `n gveviKmn ZveyZ cZveZb Kib|[5]

11-     hZUzKz me wQj Bgvg nvmvBb (Avt) Zuvi mv_x`i nZvKvix`iK kvw w`Z Pv Kib hgb Kvkg I Avyjvn Beb nvmvbi nZvKvix`iK nvgjv Kib|[6]

mx mv_x`i mv_ mZevw`Zv (Zv`i KvQ Kvb wKQzB Mvcb ivLb wb)

Bgvg nvmvBb (Avt) Zvui mx mv_x`i mv_ Kvb wKQzB Mvcb ivLZb bv eis me wKQz cKvk KiZb| BwZ c~eI Avgiv G welq AvjvPbv KiwQ|

bvgvRi cwZ iZ c`vb

GUvI Avgiv BwZ c~e AvjvPbv KiwQ|

dKxi wgmwKb I GwZg`iK L`gZ

Bgvg nvmvBb (Avt) knx` nevi ci Zuvi wcQ gvj cwienbi wP ^ic `vM `Lv hvq| Bgvg mvv` (Avt) -K G mK wRm Kij Bgvg Reve ejb; wZwb dKxi wgmwKb I GwZg`i Rb ^qs wcV Ki Lv` mvgMx I gvjvgvj enb Ki wbq hZb Avi GUv mB `vM|[7]

KviAvb ZjvIqvZi cwZ AvMn

Avivi 9 ZvwiL weKj ejv Bgvgi mΓ`j nvgjv i KiZ DvM wbqwQj, Bgvg Aveyj dvRj AvevmK ejb: hvI hw` cvi hyUv AvRKi w`b wcwQq `vI hvZ Ki AvMZ ivZwU Avgiv bvgvR, `vqv I ZIev GmZMdvii gvag KvUvZ cvwi| Avjvn Zvjv fvjfve Rvbb h Avwg `vqv I GmZMvdviK KZ fvjevwm|

^vaxbZv I ^vaxb PZbv ewZ (wfb cyil _K cwievi eMK iv Kiv)

GB `ywU welq Avgiv BwZc~e AvjvPbv KiwQ|

kvnv`vZi Kvgbv

G welqI Avgiv BwZc~e AvjvPbv KiwQ|

mKj Aevq gvbylK n`vqvZ I mr c_ c`kb

1-     Bgvg nvmvBb (Avt) Gi mvweK wPv aviv wQj gvbylK n`vqvZ Kiv Avi G j hLbB myhvM AvmZv nv`xm eYbv KiZb GgbwK hy Pjvi g~ZI ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg Gi KvQ _K nv`xm eYbv KiZb|[8]

2-     gv _K Kzdvi c_ mvjvevn bvgK vb GK ew يوم ندعوا كل اناس بامامهم mK ck KiwQj[9] Bgvg ZvK GmK evv weklY c`vb Kib| Abyicfve wevr Kwe dvivh`vKi nR mwKZ cևki Di axi wifve c`vb Kib| G _K Avgv`i Rb wkv nj h, hLbB myhvM Avme wkv `qv bqvi KvR Kiv DwPZ|

3-     Bgvg nvmvBb (Avt) Avbi gZ Ryj eei gvag cwZc mΓ mb`iK n`vqvZ KiZ PqQb| GK chvq wZwb ejb, AvwgZv Zvgv`i cwiZ ci Avnevb GLvb GmwQ, hw` Zvgiv Zvgv`i K_v iv Ki Zvnj GLvbB Pyw mvc Zvgv`i kni cևek KiZ `vI Avi hw` Gic c jLvi KviY AbyZ nq _vK Zvnj AvgvK wdi hZ `vI, hLvb _K GmwQ mLvb wdi hve|

wbRi BQv I wmvi cwZ AUj

g`xbvi ZrKvjxb MfYi Iwj` BgvgK BqvwR`i nvZ evBqvZ Mnb KiZ ejvi ci Bgvg wZb ivZ ci ci ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg Gi gvhvi whqvivZ KiZ hvb Ges Zuvi KvQ G evcvi civgk Pvb Ges Avjvni KvQ G evcvi mvnvh Kvgbv Kib| AZtci wZwb wmv bb h, BqvwR`i nvZ evBqvZ bv Ki gv ZvM Kieb| Gici KLbvB G wmvi cwZ m`n ev mskq cKvk Kibwb| g`xbvq gvnv` Beb nvbvwdqvi mv_ K_v ejZ wMq wZwb ejb, In fvB Avjvni Kmg! hw` `ywbqvi Kv_vI Avgvi Rb Avkqj bv _vK ZeyI BqvwR` Beb gyqvweqvi nvZ evBqvZ bevbv|

    Gici Aviv AbK ew BgvgK g`xbv ZvM KiZ wbka Kib A_ev hw`I g`xbv ZvM Kib hvZ Kzdvi w`K bv hvq hgb, 1- Avyjvn Beb Dgi, 2- Avyjvn Beb hyevBi, 3- Avyjvn Beb Avevm, 4- gynv` Beb nvbvwdqv, 5- Avyjvn Beb Rvdi I Aviv AbK|

Abvb`i Dc`k I civgki cwZ iZ c`vb I g~jvqb

1-     gynv` Beb nvbvwdqv hLb ZvK civgk `b ZLb wZwb ejb, fe `wL wK Kiv hvq| Ab Zvi civgki Rb ZvK abev` vcb Kib|

2-     Dgi Beb Avyi ingvb Beb nvim Bgvg nvmvBb (Avt) Gi KvQ Gm ejwQj, AvcbvK bwmnZ KiZ GmwQ hw` Avgvi bwmnZ Keyj Kib Zvnj ejZ cvwi| Reve Bgvg ejb, ej| AZtci m ejj: BivKi w`K hIbv KviY mLvbi gvbyl w`invg I w`bvii cyRvwi nq MQ| G civgki Reve Bgvg ZvK ejb: Avjvn ZvgvK Rvhv I LvBi c`vb KiK| Avwg Zvgvi bwmnZ cvjb Kwi Avi bv Kwi ZvZ Kvb Amyyweav bB Zzwg Avgvi KvQ mr I fvj civgk `vZv|

3-     Bgvg nvmvBb (Avt) gvbylK GZB ghv`v w`Zb h, Zuvi `ykgbiv ch hLbB ZvK Kvb civgk w`Zv wZwb Zv ahi mv_ bZb hgb g`xbvq gviIqvb Beb nvKvg h Bgvgi mePq eo mΓ wQj hLb BgvgK ejwQj h, Avwg PvB ZvgvK bwmnZ KiZ| Bgvg Zvi K_v ahi mv_ bb hw`I Zvi civgk (BqvwR`i nvZ evBqvZ Ki) gvbb wb|

4-     Avey eKi Beb Avyi ingvb Bgvg nvmvBbK bwmnZ Kij Zvi Reve Bgvg ZvK abev` Rvbvb|

Ryjyg I bxPZv nxbZvi mv_ msMvg

G welq BwZc~e AvjvwPZ nqQ|

mvnvh mnhvwMZv Mnbi my wPv fvebv

h mKj mb mvg GLvb Zvi c Avmwb Zv`iK n`vqvZ Kivi Pv Kib Ges Zv`i civgk I mvnvh mnhvwMZv Kivi Dc`k Mnb Kib hgb nvi Beb BqvwR`, hyevBi|

    wK wKQz wKQz ewZi mvnvh mnhvwMZv cZvvY Kib hgb: Avyjvn Beb nvi Rvwd BgvgK Nvov I Zievwi w`q mvnvh KiZ Pvb| Bgvg Zv cZvvY Kib|

    wKQz nv`xm ewYZ nqQ h, Avyjvn Beb nvi Rvwd Pvi wQj ZvB Bgvg ZvK ZIev KiZ ejb wK m wbR Bgvgi mv_ bv Gm mjv w`q mvnvh KiZ Pvq ZvB nqZv Bgvg Zvi mvnvh Keyj Kiwb|[10]

Dg AvKlY

Bgvg nvmvBb (Avt) Zvi AwZ my`i Bmjvgx Pwi ewki gvag me mvaviY RbMY GgbwK `ykgb`iK ch wbRi c AvbZ mg nqQb| Kvievjvi gq`vb nvi Beb BqvwR`K wbRi c Avbvi Zvi GB PvwiwK ewkB KvR KiwQj|

ah I `pZv

Bgvg nvmvBb (Avt) wewfb vb ah aviY mK ee ivLb Ges Zvi ci jvKRb`iK G mK gbhvM AvKlY Kib| Zuvi Rxebi kl mwܶY ejb, ҇n Avjvn Zzwg Qvov Kvb gvey` bB ZvB Zvgvi GB wmv ah aviY Ki hve|

    Bgvgi ah GZ AwaK wQj h, ZvZ Aevq knx` nb ZeyI AvZmgcb Kib wb eis Rxebi kl g~Z nm djb|[11]

GLjvm I wbvi mv_ Af~vb

1-    Dχki GLjvm:

Kvievjvi Af~vb Bgvg nvmvBb (Avt) Gi Dk wQj BmjvgK asmi nvZ _K iv Kiv, Avjvni bvg DP DVvbv, ivm~ji Av`ki evevqb I g~jZt Avjvni wb`ki AbymiY Avi Zv nj Rvwjg kvmKi wei Avgi e gvid I bvwn AvR gvbKvii gvag Af~vb| Bgvgi Dk wQj Avjvni gneZ Ges AbymiY Avi ZvB wZwb ejb, n Avjvn hw` Zvgvi AbymiYi KviY 70 evi RxweZ I gZz eiY KiZ nq ZeyI Zv fvjevmev| wZwb Zvui KZe h_vh_ Avgj KiQb Ges ah aviY KiQb PvB Zv gvbv nvK ev bv nvK| wZwb Zuvi IwmqZ c ejb, hviv mZK Mnb Ki wVK mfve AvgvK gb be Avi Avjvn Zvjv mZi AwaKZi k Dcgv (Zuvi c_ _vKvi KviY) h KD AvgvK AvNvZ Kie Avwg ah aviY Ki hve Aekl mw`bi Acvq iBjvg hw`b wZwb Avgvi I GB RbMvwi gvS wePvi dqmvjv Kieb| Avi Avjvn Zvjv mek wePviK|

2-               Avjvni Dci ZvIqvzj (wbfiwkjZv) I ZuviB w`K gbhvM:

Bgvg nvmvBb (Avt) Kzdvi c_ wevZ Kwe dvivh`vKi mv_ mvvZ nj ZvK ejb, Avjvni wePvi wVK Avwg hfve fvjevwm hw` ZvB NU Zvnj Zvi Kwiqv| Avi hw` Zuvi wmv Ab wKQz nq _vK m hvi wbqZ mwZKvi fve Avjvni ZvKIqv ARb m Zv _K `~i miZ cvi bv| gv _K Kzdvi w`K iIqvbv nevi cvvj ee c`vb Kvj wZwb ejb, Avjvni mwB Avgv`i Avnj evBZi mw| Avgiv Zuvi evjv gywmeZ I cixvq ah aviY Kie| Avivi w`b mKvj ejv Bgvg ejb, n Avjvn h Kvb wec` Avc` Zzwg Avgvi fimv I Avkqj| hLb Zuvi mKj mx mv_x knx` nq hvq Ges wZwb wbtm nq hvb ZLb Bgvg GK_vwU  لا حول و لا قوة الاّ بالله العلي العظيمAbK evi cybivew Kib|

3-    Bgvgi Pnvivq AZwaK DjZv:

Bgvgi DjZv KLbvB Kgwb eis hZ ewk wbtm nwQjb wZwb ZZ ewk byivwb I Dj nwQjb| Avi GwelqwU Zuvi `ykgbivI ^xKvi KiwQj| njvj Beb bvd ejwQj, Avwg Igi mv`i evwnbxi mv_ Bgvg nvmvBb (Avt) Gi mvgb `vwoq wQjvg Avi ZLb Zuvi byi, DjZv I kvb kIKZc~b weivU fveg~wZ AvgvK wPvq dj w`j h, wKfve ZvK nZv Kie?![12]

Bgvg nvmvBb (Avt) I Zuvi mnhvwMiv mvnwmKZvi Av`k I `v Dcvcb Kib

1- Bgvg nvmvBb (Avt) Gi mvnwmKZv

Bgvg nvmvBb (Avt) mgvR, ivRbxwZ I hyׇmn mevb bRxiwenxb mvnwmKZv c`kb Kib| g`xbvi MfYi Iwj`i `ievi gviIqvbi `qv gKx mg~ni cwZ mvnwmKZvi mwnZ `vZfvv Reve `b Ges ZvZ Kvbic fxZ nbwb|

    wZwb hy AZzjbxq mvnwmKZvi cwiPq `b G mK Gfve ewYZ nqQ,

    wZwb weivgnxbfve hy Ki hvwQjb Gfve AbKK nZv Kib I AwaKmsLKK AvnZ AZtci Igi Beb mv` ejb: Zvgv`i cwZ wavi GRb h, Zvgiv Kvi mv_ joQ Zv Rvbbv (ZvB GKv GKv Zvi mvgb hvQ) m Avie RvwZi hy AvbqbKvixi mvb (Zvi mv_ GgbKB bB gvKvejv Kie AZGe) Pviw`K w`q ZvK nvgjv Ki| Avi Gici Pvi nvRvi jvK GKmv_ Pviw`K _K Zuvi cwZ Zxi wbc KiwQj|

    Avi Bgvgi GB mvnwmKZvi bg~bv Ggb g~Z ck KiwQjb hLb Zvi mv_ Kvb mnhvMx wQjbv, wZwb wbtm nq cowQjb Ges wZwb wbwZfve RvbZb h, ZvK knx` nZ ne ZeyI mvnwmKZvi mwnZ jo hvb I kl wbtkvm _vKv ch mvgb GwMq hvb KLbvB wcQz cv nbwb|

2- Bgvg nvmvBb (Avt) Gi mx mv_x`i mvnwmKZv

Bgvg nvmvBb (Avt) Gi mx mv_x`i mvnwmKZvi evv `qvi cևqvRb bB KviY Avivi ivZ Zv`i cwZwqv _KB Zv`i mvnwmKZvi cgvY cvIqv hvq| Zv`i mvnwmKZv AbK RwZ I Mvmg~n cev` ^ic iq MQ| Zviv mxwgZ msLK jvK (gv 70 _K 80 Rb) cvq 30 nvRvi mΓ mbi mv_ kl wbtkvm Pjv ch gvKvejv Kib| wkqv I mywb`i Kvb MևB Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi Kvb mx mv_xi `~ejZvi K_v DjL Kiv nqwb|

    Bgvg nvmvBb (Avt) Gi mx mv_xiv Ggb wQj h, Zviv Abi AvM hy hvevi Rb AbygwZ cv_bv KiZ wMq KvbvKvwU KiZb  Ges Bgvgi nvZ cvq aiZb|[13]

3- Rqbe (mvjvt) Gi mvnwmKZv

Rqbe (mvjvt) GKRb gwnjv nqI Bgvgi mnhvwMZv Kib| hye`x I Amy jvKRb`i mev k&lv I iYveY mvnwmKZvi cwiPq `b| mvnwmKZvi gvag wZwb Avivi evYx wek evmxi Kvb cQ `b| wZwb hLb e`x wQjb m AevqI AZ mvnwmKZvi gvag Kzdvi Devqv`yjvn Beb whqv` I kvg BqvwR`i gRwjm ee c`vb Kib|[14]  

4- Bgvg mvv` (Avt) -Gi mvnwmKZv

Avivi gq`vb DcwZ I Zv`i ga hviv RxweZ wQj Bgvg mvv` (Avt) Zv`i ga GKRb| Bgvg nvmvBb (Avt) Gi kvnv`vZi ci Kzdvq Devq`yjvn Beb whqv`i `ievi wZwb mvnwmKZvi mwnZ Zvi K_v evZvi Reve w`qwQjb| hLb ZvK nZv Kivi gwK c`vb Kiv nq ZLb Reve ejb, Ze wK Zzwg Rvbbv h, Avgiv Zv gZzK fq cvBbv eis kvnv`vb Avgv`i bh KivgwZ^ic|

    Kvbicfve BqvwR`i ivR`ievi kvg cև`ki LwZe hLb Bgvg Avjx (Avt) I Bgvg nvmvBb (Avt) K gyLi fvlvq Aegvbbv KiwQj ZLb wZwb mvnwmKZvi mwnZ cwZev`i gvag ZvK _vwgq w`qwQjb|[15]

 

 


[1]| Aviex fvlvq KvDK mvbi mwnZ m^vab KiZ PvBj Zvi bvg bv ej Zvi wcZvi m~ ZvK WvKv nq|

[2]| wZwb Bgvgi mΓ c nqI Bgvgi mv_ Av`ei mwnZ K_v ejb KviY Zvi gv ZvK GB wkv w`q wQjb whwb mr gwnjv wQjb| -Abyev`K|

[3]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457|    

[4]| wenvij Avbvqvi 44/313|

[5]| wcqcv I knx``i Rb `b Kiv GK cKvi gneZ I `Zv cKvk Avi Gi dj `ytL fvivv gvbyli `ytL wKQzUv njI jvNe nq ZvB Gic KvR KLbvB `yejZvi jY bq Avi ZvB Bgvg nvmvBb (Avt) wbRB G KvR Kib|

[6]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457|    

[7]| wenvij Avbvqvi 44/289|

[8]| wenvij Avbvqvi 44/297|

[9]| m~iv Gmiv (ewYmvBj) AvqvZ 71|

[10]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457|     

[11]|gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457|     

[12]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457|     

[13]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457|     

[14]| jvd c: 64, 70, 79|

[15]| jvd 71|

index