back

wZxq fvM

next

wZxq fvM

      ewMZ Avivi wkv

 

c_g Aavqt Aviv wecei Abyf~wZ (gvbexq Abyf~wZ)

hy me`vB KwVb wechq I wZ AwfZvg~jK vb mLvb Lye Kg jvKB `Zv I Abi mnvbyf~wZZ mnvbyf~wZkxj nZ cvi wK Bgvg nvmvBb (Avt) Kvievjvi mB KwVb cwiwwZi ga GKw`K wmsnic exi hvv I ivRbwZK KzU Kkjx Ges Abw`K mB hy B Avjvni GKwb Gev`ZKvix Ges mx mv_x I mnhvMx`i fvjevmv I gneZ Abyf~wZkxj I myhvM cwgK wQjb|

Bgvg nvmvBb (Avt) Gi my `Zv I Abyf~wZ

Gic KqKwU bg~bvi cwZ jKib|

1-        Bgvg nvmvBb (Avt) hLb g`xbv (meZ gv) _K we`vq wbwQjb ZLb gynv` Beb nvbvwdqvi mv_ Lv`v nvdRx KiZ wMq `yB fvB GKmv_ `b Kib| Abyicfve gymwjg gvqvbKvn Gi mv_ Lv`v nvdRx Kivi mgqI `b Kib| GKBfve gvq Beb Avevm I Bgvg GKBmv_ `b Kib|

2-        knx` cwievieMi mv_ Bgvg fvjevmvi mwnZ `Zvc~Y AvPiY Kib| gymwjg Beb AvwKji knx` nIqvi msev` hLb Bgvgi KvQ Avm ZLb wZwb gymwjgi gqK Dk Ki ejb, In wcq Kbv Zzwg AvR _K Avgvi gq Ges Avgvi gqiv Zvgvi evb| Avi AvwKji mvb`i mwnZ (gymwjgi vZvMYi mwnZ) GBgg civgk Kib h, Zuviv GB c_ wK GwMq hve bvwK wdi Avme|

3-        we`vqejv Kvbv KvwU: Bgvg nvmvBb (Avt) hLb Zvi eo Qj Avjx AvKeiK hy hvevi AbygwZ `b ZLb Ku` djb| Abyicfve hLb Bgvg nvmvb (Avt) Gi mvb KvkgK AbygwZ `b ZLbI Kvu`b| A_vr Bgvg nvmvBb (Avt) Zuvi mvgb AvMZ KwVb cwiwwZi gvKvejvq GKw`K hy Kivi cևqvRbxqZv Abyfe Kib Ges GBK mv_ wechq cwiwwZi K_v wPv Ki AvwiK `Zv cKvk Kib|

4-        hyvnZ mwbK`iK Pzgv Lvb: wechqg~jK mB KwVb cwiwwZZ Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi mB mvnmx mx mv_xiv hy wMq hLb AvnZ Aevq wdi AvmZb ZLb Bgvg Zv`i (eyK Rwoq ai) Pzgv LZb|

5-        wk evPv`i cwZ Mfxi fvjevmv: Bgvg nvmvBb (Avt) Zvi wcq Kbv mwLbvK Mfxi fvjevmZb Ges ZvB `Lv hvq h, hyi mB weksLj I KwVb cwiwwZZ Zvi GB KbvK eyK Rwoq wbq Zvi Ak֓wk `yB PvLi gvS Pz^b Lvb I PvLi cvwb gyQ `b| Bgvg nvmvBb (Avt)-Gi Gnb `Zvc~Y AvPiY Avgv`i Rb GKcKvi wkv^ic KviY KwVb I wechqg~jK cwiwwZZI cwievii m`m`i mv_ Zvi cfve KwVb AvPiY Kiv mwgPxb bq|

6-        mΓ`i AZv I fyji KviY Zv`i fwelr wPv Ki KvbvKvwU: Bgvg nvmvBb (Avt) h wek evmxi Rb mZi c_ c`kK AwffveK ZvB Zuvi mΓ`i weic AvPiYi gvKvejvq mwVK c_ c`kb KiZ e_ nq ew_Z nb Ges KvbvKvwU Kib| KviY wZwb `LZ cvQb h, gvbyl `j `j Avjvni ingZ _K `~i mi hvQ|[1]

    

Bgvg nvmvBb (Avt) Gi mx mv_x`i Lvjm wek I wbvc Abyf~wZ

Bgvg nvmvBb (Avt) `Zv I mnvbyf~wZi K` wQjb Avi Zvui GB `Zv Zvi mx mv_x`i AiI cfve dj Ges ZvivI mic nq| Gic KqKwU `v j Kib|

1-        emivi wKQz jvK Bgvg nvmvBb (Avt) K mnhvwMZv Kivi j iIqvbv nq wK cw_ga Zviv Bgvgi kvnv`vZi Lei cvq dj Zviv Lye ew_Z nq KviY Zviv BgvgK Zuvi wec`i g~Z mvnvh KiZ cviwb| Avi mLvbB Zviv KvbvKvwU wejvc I AvnvRvwi KiZ _vKb|

2-        Avivi ivZ hLb Bgvg nvmvBb (Avt) Aveyj dvRj Avevmi bZZ 23 Rbi GKwU wUgK dvivZ b`x _K cvwb AvbZ cvVvb| Zv`i ga GKRb mvnvexi bvg wQj njvj Beb bvd| mΓ mb`i ga hviv b`xi cvk cvnvov w`wQj hvZ Bgvgi mx mv_xiv cvwb wbZ bv cvi ZLb njvjK Zviv wPb dj wK Zuvi cwZ mnvbyf~wZkxj nq ZvK cvwb cvb Kivi AbygwZ `q wK njvj Reve ejb, Avjvni Kmg Avwg Bgvg (Avt) I Zvi mx mv_x`i ZvZ iL GK dvUv cvwbI cvb Kie bv|

3-        wekZv I ezZ iv: nhiZ Aveyj dvRj Avevm Ges Zvi vZvMY Bgvg nvmvBb (Avt) Gi mwbK`i ga c_g kYxi mb wQjb| Avi ZvB mΓ mbiv AbK Pv KiwQj Zv`iK Bgvgi KvQ _K `~i mivZ| c_gevi Beb whqv` Zv`i Rb wbivcv g~jK c ciY KiwQj wK Aveyj dvRj AvevmI Zvi vZvMY Zv Keyj bv Ki ejwQjv, Avgv`i Rb Avjvni `qv wbivcv gviRvbvq (h gwnjv RbvKvix wnme mycwiwPZ wQj) cyi `qv wbivcvi Pq AbK Dg| wZxq evi wkgvi wbR Aveyj dvRj Avevmi mvgb Avm Ges mivmwi Zv`iK wbivcvi Avkvm `q wK Aveyj dvRj Avevm Zvi `qv wbivcvK frmbv Kib I cZvvY Kib| wZwb Zvui cwZwU Kvhg cwZ g~Z wbRK Bgvg nvmvBb (Avt) Gi wek, wbvc I AbyMZ vZv wnme BwZnvm wjwce Kib|[2] wZwb mKj c~Yi cZxK wnme Mo DVb|

4-               ivZi AKvi Bgvgi mvnvexiv wgwQj I vMvb `q: Bgvg nvmvBbi wKQz wKQz mx mv_xiv hLb eySZ cvijv h Rqbe (mvjvt) Zv`i wekZv wbq m`n cvlY KiQb ZLb ewY nvkg Mvi evBii m`miv Avjv`vfve wgwUs Ki m welq AvjvPbv Kib, AZtci msMefve Bgvg nvmvBb (Avt) Gi mvgb Gm NvlYv Ki ejb, Avgiv Avcbvi wekZv iv Kie Ges Avcbvi cwZivq wbqvwRZ _vKev|

5-        Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi mx mv_x`i ga hv`i x I mvb mv_ wQj Zv`i Dχk Bgvg ejb, Zvgiv Zvgv`i x  mvb`iK ewY Avmv` Mvi KvQ iL Avm hvZ Zviv e`x `kv _K gy _vKZ cvi| wKQz wKQz gwnjv Zv Keyj Kib wb| Avjx Beb gvRvnixi x Zvi ^vgxi Dic c֯vei Reve ejb, Avjvni Kmg! Zvgiv cyil`iK mvnvh Ki Avi Avgiv gwnjv`iK mvnvh Kie| hLvb ivm~j (mvt) Gi mvbiv e`x ne mLvb Avgiv Zv _K gy _vKev Zv wKfve me?! Zvi ^vgx Bgvgi KvQ wdi Gm m K_v Rvbvj Bgvg Ku` djb I Zvi Rb `vqv Kib|

6-        Rqbe (mvjvt) -Gi Abyf~wZt Rqbe (mvjvt) Bgvg nvmvBb (Avt)-K GZ AwaK fvjevmZb h, Bgvgi AeZgvb (kvnv`vZi ci) wKfve euP _vKe Kbv KiZ cviwQjb bv| Avivi ivZ wZwb Bgvgi KvQ Gm Gic Abyf~wZ e KiwQjb, Bgvg ZvK mvbv `b Ges Abyiva Ki ejb hvZ Zvui kvnv`vZi ci nZvk bv nq hvq| wK GK chvq Rqbe (mvjvt) ek nq cib, Bgvg Zvi bvK gyL cvwb wQwUq k wdwiq Avbb AZtci ZvK Abyiva Ki ejb, Avgiv mevB knx` ne wK Rqbe hvZ m cwiwwZZ nvq Zvk bv Ki I Mvqi Rvgv hvZ wQo bv djb| ewY nvkg Mvi Abvb gwnjvivI Gic Kib Ges Bgvg Zv`iKI mvbv w`q Abyic Abyiva Kib|

7-        Bgvgi mv_xiv hLb hy hvevi Rb Bgvgi KvQ AbygwZ wbZ AvmZv ZLb Zv`i PvL w`q cvwb SoZv| Avj Rvewiqvb I Avj Mvdwiqvb bvgi `yB fvB hviv Kvievjvq Bgvgi evwnbxi Af~ wQjv Zv`i mK Gic ewYZ nqQ h Zviv AbygwZ wbZ Gm Kv`uZ wQjv Bgvg Zv`iK wRm Kib, Zvgiv Kb Kvu`Qv? Zviv ejj, Avgiv Avgv`i wbR`i Rb Kvu`wQbv eis Avcbvi wbmtZvi K_v fe Kvu`wQ KviY Avgiv Zv Avcbvi mKj `ykgb`i _K wbivc` KiZ cveevbv| Abyicfve Avyjvn Beb nvmvb I Kvkg Beb nvmvbI hyi AbygwZ PvBZ Gm Kvu`Z _vKb|

8-        Bgvgi mx mv_xiv Ggb cwiwwZ Kbv KiZ cviZvbv h, Zviv RxweZ _vKe wK Bgvgi wbmtmZvq ZvK mvnvh KiZ cviebv (e`x A_ev AvnZ nIqvi KviY) ZvB Zviv `Z knx` nevi Rb GK Acii mv_ cwZhvwMZvq wj nZv| Avey mvgvgv mvq`x I Avgi Beb Lvj` mB`vfx bvgi `yRb mnhvMx Bgvgi KvQ Gm ejb, Avgiv RxweZ _vKZ Avcbvi wbmtmZv A_ev Avcbvi Avnj evBZi kwn`x Aev `L LyeB `ytLxZ nev ZvB Avgv`iK AbygwZ w`b Zv`i AvM hy hvevi Ges Bgvg G KviY Zv`i hy hvevi AbygwZ `b|

9-        Bgvgi mnhvwMZvq be weevwnZ xK cwiZvMt bvd Beb njvj bvgi Bgvgi GK mx bZzb weq KiwQjb, Zvi x Kvievjvi mB fqven cwiwwZ `L Lye ewk KvbvKvwU KiwQjv| Bgvg ZvK ejb, hw` PvI Zvnj Rxebi fvM wejvmK cvavb w`Z cvi| wK bvd Zv cZvvY Ki ejwQj, hw` AvRK AvcbvK mnhvwMZv bv Kwi Zvnj Kvj KqvgZi w`b ivm~j (mvjvt) Gi Reve wKfve `e? m hy hvq Ges knx` nevi Mie ARb Ki|

10-    Aveyj dvRj Avevmi `Zvt Aveyj dvRj Avevm cvwb Avbvi Rb b`xZ hvb, wbR AZ ZvZ _vKv mˡI cvwbi KvQ wMq Bgvg nvmvBbi Zvi K_v gb Ki cvwb cvb Kiv _K weiZ _vKb| cvwb wbq Avmvi mgq `ykgbiv hLb Zvi `ynvZ KU dj ZLb cvwbi gkK `vZ w`q Kvgwoq aib| wZwb GZB f` I mf wQjb h, hy hvIqvi mgq Bgvgi KvQ AbygwZ Pvb Ges wKQz wKQz eYbv gZ wZwb hLb knx` nevi Dcg nb ZLb ZvK ZveyZ Avbvi Pv Kiv nq wK wZwb AbygwZ `bwb KviY wZwb Zv`i Rb cvwb AvbZ cvibwb| knx` nIqvi g~Z wZwb Zuvi fvB Bgvg nvmvBbK WvK `b, PvL gj `Lb h, Zvui gv_v Bgvgi Kvj Ges Zv `L Ku` djb|

11-           Bgvg mvv` (Avt) Avivi gq`vb Amy wQjb wK ZeyI hy hZ Pvb wK Bgvg nvmvBb (Avt) ZvK evav `b|

12-           Bgvg nvmvb (Avt) Gi (QvU Qj) Avyjvn BgvgK GZB fvjevmZb h KviY hyi gq`vb Bgvgi cvk Pj hvq| Bgvg Abyivai myi ZvK ZveyZ wbq hvIqvi Av`k `b wK Avyjvn cej Avcw Ki Ges ZvB `ykgb`i Zxii AvNvZ Aekl GB wk evPv gvwUZ jywUq co Ges Bgvg ZvK Zzj wbq eyK Pc aib|

13-           gymwjg Beb AvDmvRv knx` nIqvi c~eg~Z nvwee Beb gvRvniK IwmqZ Ki ejb, Avwg ZvgvK GBgg IwmqZ KiwQ h, GB ewi (Bgvg nvmvBb Avt) cvk _K knx` ne| nvwee ejb, Avjvni Kmg, Zvgvi IwmqZ cvjb Kie|[3] 

mΓ`i bxPZv, nxbZv I AmfZv

mΓZv me Kvj I vbB iqQ wK KLbv KLbv GB mΓiv mf I ewZ mb Avevi KLbv Amf, bxP I nxb cKwZi nq _vK hv`i gvS gvbeZvi mvgvbZg MI bB| Bgvg nvmvBb (Avt) Kvievjvi cvi hme mΓ`i gyLvgywL nqwQjb Zviv wZxq cKwZi wQj| Zviv GZB bxZ I nxb cKwZi wQj h, wPiKvjb Rb Zviv BwZnvm Rvwjgi cev` cePb f~wlZ nq _vKe|

Gic KqKwU bg~bvi cwZ j Kib:

1-        Zviv Bgvg nvmvBbK (Ges Zvi mx mv_x`iK) b`xi wKbvi ZvZ Aevq knx` Ki| GgbwK wk evPviv hv`i gvqi eyKi `ya wKq wMqwQj Zv`iK ch cvwb `qwb|

2-        wbvc wk evPv`iKI knx` KiZ Kzveva Kiwb| 6 gvmi wk evPv Avjx AvRMiK Zuvi wcZv Bgvg nvmvBbi mvgb knx` Ki| Zvi Rb cvwb PvIqv nqwQj ZvK cvwb bv w`q Zvi cwieZ Mjvq Zxi wbc Ki|

3-        BgvgK knx` Kivi ci Zuvi Mvqi Rvgv Kvci Lyj wbq hvq| evni Zvi mjvqvi, AvLbvm Zuvi cvMox, AvmIqv` Zvi RyZv WvKvZx Ki wbq hvq|

4-        GgbI ewYZ AvQ h, BqvR`vj Beb mvwjg bvgi GK jvK Bgvgi Avyj KU ZvZ cwiwnZ AvswU Lyj wbq hvq|

5-        wbj I envqv GB mΓ`j BgvgK knx` Kivi ci ZveyZ AewZ Avkqnxb wk evPv, Amy ivMx I gwnjv`i Dci nvgjv Ki Ges G KvRi Rb GK Acii mv_ cwZhvwMZvq wj nq|

6-        BgvgK knx` Kivi ci ZveyjvZ Avb Rvwjq `q|

7-        gwnjv`iK bM cvj ew` Ki| Zv`i wcqRb`iK jvki cvk w`q wbq hvq|

8-        Avnj evBZi gwnjv m`m`iK Lvwj gv_vq DU Pwoq RbMYi mvgb c`kbx ic Dcvcb Ki|

9-        Dgi mv` 10 Rb A^vivnxK GB gg Av`k `q h, Zviv hb Bgvgi gZ `ni Dci Nvov Pvjvq Ges G KvRi Rb m cyivi cvq|

10-        BgvgK Zviv AZ K w`q axi axi knx` Ki hvZ AwaK K cZ nq|

11-    knx``i gv_v KU wbq Zv e`x gwnjv`i w`K Nywoq ivL hvZ Zviv AwaK K cvq|

12-        Bgvg nvmvBb (Avt) Gi gv_v BqvwR`i mfvq wbq Zuvi cwZ Aev c`kb Ki|[4]


 

 

[1]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457| 

[2]| Aveyj dvRj Avevm Bgvg nvmvBbi fvB nIqv mZI Bgvgi KvQ wbRK fic AvPiY Kib Ges me`v BgvgK Bgvg I gvIjv ej AwfwnZ KiZb|

[3]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457|   (jvd)|

[4]| jvd, gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457|   

index