back

cg Aavq

next

cg Aavq

Aviv wece gwnjv`i f~wgKv

Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi wece gwnjv`i AskMnb I Zv`i f~wgKv cwZwU wecex bZv I bvix mgvRi Rb Av`k^ic| Bgvg nvmvBb (Avt) Zv`i DcwwZ I Zvi djvdjK iZi mv_ weePbv Kib| Gi KqKwU w`K I wefvM mK AvjvKcvZ Kie|

gyRvwn``i DrmvwnZ I AbycvbxZ KiZ gwnjv`i f~wgKv

1-        hynvBi hLb Bgvg nvmvBb (Avt) Gi WvK mvov `qv _K weiZ _vK ZLb Zvi x ZvK DrmvwnZ Kivi j ejb, myenvb Avjvn! ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg-Gi mvb ZvgvK WK cvwVqQ, wKfve Zzwg Zvui WvK mvov `qv _K weiZ _vKQv?! Avi GB gwnjvi D f~wgKvi KviYB hynvBi Bgvgi WvK mvov `q I Aekl Bgvgi evwnbxi mv_ wgwjZ nq hy KiZ KiZ kvnv`vZi Mie ARb Kib|

2-       GK gwnjvi ^vgx Kvievjvi cvi Bgvg nvmvBb (Avt) Gi c hy KiZ KiZ knx` nIqvi ci mB gwnjv Zvi Qj`iK Abyivai m~i Av`k w`q ejb, hvI! ivm~ji mvbi c hy KiZ hvI| Zviv hy hvq wK eMwZK cwiwwZ `L hLb hyi gq`vb _K wdi AvmZ DvMx nq ZLb Zv`i gv ejb, In erm! Zvgvi wbRi myZvK wK ivm~jb mvbi Dci cvavb w`Q?

mΓ`i mv_ hy I nvgjvi cwZ gwnjv`i f~wgKv Avivi wece wKQz wKQz gwnjv exeZc~Y f~wgKv cvjb Kib, Gic KqKwU bgybvi cwZ j Kib|

1-        D Inve bvgi GK gwnjv whwb Kvievjvi cvi nvwRi wQjb, hLb `Ljb h, Zvi Qj knx` nqQb (Zvi gv_v wewQb nq hy co AvQ, KvQ Mjb KwZZ gv_v DVvjb bvK gyL nvZ eyjvjb) ZLb ZvK abev` RvbvZ jvMjb Ges AZtci `ykgb`i Dci c wMq Zvi gv_vK wXji gZ Qzo gvijb `ykgb`i w`K| AZtci Zveyi GKwU LywU nvZ wbq `ykgb`iK nvgjv KiZ QzU Mjb|

2-        D NUbvi ci Zuvi ^vgx hy gq`vb hvq| Zvi ^vgxi eMwZK cwiwwZ `L wZwb Zveyi GKwU jvwV wbq mnhvwMZvi Rb GwMq hvq wK Bgvg nvmvBb (Avt) ZvK mvgb hZ wbka Kib Ges ZveyZ wdi hvevi Av`k `b KviY gwnjv`i Rb wRnv` Kiv diR bq|

gyRvwn``i mev klvq Rqbei (mvjvt) f~wgKv

Bgvg Avjx (Avt) G Kbv I Bgvg nvmvBb (Avt) evb Rqbe (mvjvt) Aviv wece iZc~Y f~wgKv cvjb Kib Ges Zvi f~wgKvmg~ni ga AbZg GK Kvhg wQj AvnZ gyRvwn``i mev klv I wKQz ewi iYv eY|

1-        Rqbe (mvjvt) wk evPv`iK Zveyi wfZi iYv eY KiZb I Zv`iK hy _K `~i I wbivc` ivLZb|

     hyi ci bex cwievii mKjK e`x Kivi ci Zv`i mKji Rb gvqi f~wgKvq Rqbe (mvjvt) AeZxb nb|

mviv wekevmxi wbKU Avivi evYx cPvi gwnjv`i f~wgKv

h mKj gwnjviv Kvievjvi cvi Ges Zvi ci Avnj evBZi m`m`i mv_ Ask Mnb KiwQj Zvi Gnb gnveo wecei evYxK wekevmxi Kvb cQ w`qwQj| Gic KvRi KqKwU bg~bvi cwZ j Kib|

1-        Beb whqv`i mfvq hLb Rqbe (mvjvt) K wRvm Kiv nqwQj h, Avjvn Zvjv h Zvgvi fvBK nZv Kijb Zv wKic `Lj? Rqbe (mvjvt) mv_ mv_ Reve `jb, ما رايت الاّ جميلا hv wKQz `LwQ fvj Qvov AbwKQzB `LZ cvBwb|[1]

2-        Rqbe (mvjvt) Kzdvevmx`i Dχk eei gvag Bgvg nvmvBbi mwZKvi cwiPq Zv`i KvQ Zzj aib|[2]

3-        Ab GK eYbv gZ KzdvZ D KzjmygI eZv Kib|[3]

4-        Ab AviKwU eYbv gZ dvZgv mvMivI mLvb eZv Kib|[4]

     G me eZv Kzdvevmx`i Dci GZB cfve djwQj h, m KviY Zviv wejvci mwnZ Kvbv KvwU KiwQj|

     5- Rqbe (mvjvt) ZrKvjxb Bmjvgx ivRi Z_vKw_Z MfYi BqvwR`i ivR `ievi hv kvg wQj mLvb BqvwR`i ckvw`i Reve mvnwmKZvi mwnZ w`qwQjb Ges wbRK ivm~ji mvb wnme cwiPq `b Abw`K BqvwR`K ivm~ji mvaviY gv cv߇`i ga MY Kib|

bvnMvi ^vgxi weivaxZv

Kv`x bvgi GK jvK Kvievjvq knx` Bgvg nvmvBb (Avt) Gi Rvgv Kvco Lyj wbq evwoZ Avm Ges mjv ayq gyQ i cwivi Kivi KvR wbqvwRZ wQj Ggb mgq Zvi x h Bgv`vi I Avnj evBZi f wQjb ejjb, Zzwg Kgb h GB cvkvK jv dvZgvi mvbi Muv _K WvKvZx Ki Gb Avgvi Ni cևek KiQv?!

     AZtci mB gwnjv Zuvi ^vgxK Zuvi evwo _K ei Ki `b dj m jvK Zvi evwK Rxeb feii gZ KvUvq| 

 

[1]| jvd c: 70|

[2]| jvd c: 64|

[3]| jvd c: 67|

[4]| jvd c: 65|

 

 

index