back

PZz_ Aavq

next

PZz_ Aavq

^vaxb PZbv

gvbeZvi BwZnvm ^vaxbZv kwU mePq wcq k ev cev`| Ze GB kwU bvbvwea A_ cPwjZ nq _vK| D`vniY^ic `vkwbK ^vaxbZv, AvZMVbi ^vaxbZv, AwaKvi ARbi ^vaxbZv, `vmZi gvKvejvq ^vaxbZv (RvZxq I  AvRvwZK ^vaxbZv) Ges PvwiwK bvejx ARbi ^vaxbZv| Avi Aviv wecei gvSI bvbvwea welq ^vaxbZv ARbi w`K wb`kbv cvIqv hvq| Gmei ga KqKwU welqi BwZ c`vb Kie|

Aviv wecei cavb kvMvb nj ^vaxbZv

Aviv wecei ^vaxbZv I Gi PZbvg~jK wkv g~jZt PvwiwK ^vaxbZv I mKxqZv mwKZ wK Gi mv_ mv_ Zv ^vaxb ewZ I civaxbZv _K gyw ARbi wkvI w`q _vK|[1]

     G mwKZ KqKwU `v Zzj aiwQ|

     1- Avivi w`b Bgvg nvmvBb (Avt) ejb, mvbi mwnZ gZz Acgvbi mwnZ ePu _vKvi Pq kq|[2]  

     2- Bgvg nvmvBb (Avt) cwZc I mΓ mb`i Dχk Gfve ejb, hw`I Zvgv`i ag bv _vK Ges KqvgZ w`em wekvm bv _vK Ze AZtc `ywbqvZ ^vaxbfve euP _vK Ges hw` Avie nq _vK Zvnj AZtc Zvgv`i c~e cyil`i Av`e Kvq`v I wbqg Kvbyb AbymiY Ki|

     hw` KD KqvgZi cwZ wekvm ivL Zvnj m KviY ZvKIqvi AwaKvix nZ Pv Ki Ges Abi Dci Ryjyg Ki bv wK G Qvov I hw` Kn ^vaxbPZv nq Ges civaxbZvi ksLjZvi Nvo bv _vK ZvnjI m Abi Dci Ryjyg KiZ cvi bv Ges m Abi AwaKvii cwZ mvb c`kb Ki|

1-        Bgvg nvmvBb (Avt) Zvi myL Avmb wec`i g~ZI Acgvbi nvZKov cwiZvM Kib (hw` BqvwR`i weivaxZv bv KiZb Zvnj AbK fvjfve Rxeb Rvcb KiZ cviZb wK wZwb Zv Kibwb)|

2-        Aviv wece Bgvg nvmvBbi kvMvb wQj, AcgvbI nxbZv Avgv`i _K `~i|[3]

cwZci Kn ZIev Kij wZwb ZvK gv Ki `b

^vaxbPZv jvKRb`i ag nj, mvnwmKZvi mwnZ Abi fyj vw I Abvq AcivaK gv Ki KvQ Ubbqv| Bgvg nvmvBb (Avt) G Pig mnbkxjZvi cwiPq `b|

     nvi Beb BqvwR` (h Bgvg nvmvBb (Avt) K eva Ki Kvievjvi cvi Gb NovI Ki wQj m) hLb ZIev Ki Bgvgi KvQ Avmb ZLb Bgvg nvmvBb (Avt) ZvK `ynvZ evwoq w`q eyK Rwoq bb|

     PgrKvi welq nj, nvi hLb Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi KvQ Avmb Gfve K_v ejb, Avwg mB ew h Avcbvi c_ e Ki GLvb wbq GmwQ, Avgvi Rb wK ZIevi c_ Lvjv AvQ?

     AbwZwej^ Bgvg Reve ejb, nuv; Avjvn Zvjv Zvgvi ZIev Keyj Kieb, Zzwg wVK micfve ^vaxb wVK hgb fve Zvgvi gv Zvgvi bvg iLQ nvi (^vaxb)|[4]

     AZtci Bgvg ZvK fvB ej m^vab Kib يا اخي ان تبت ... ...|

gwnjv`i BZ mvbi cwZ hZkxj _vKb Ges Mvqi gvnviivg`i _K ndvRZ ivLb

hv`i AvZmvbeva iqQ Zv`i `n AvZv _vKv ch Kvb Mvqi gvnviivg jvKK Zv`i A`i gnj cևeki AbygwZ `qbv| Bgvg nvmvBb (Avt) Zuvi Avivi wece wekevmxK GB wkvI w`qQb| Zuvi Afyvbi cyiv mgqB gwnjv`i cwZ hZkxj wQjb| c_gZt Zv`iK evnb Pwoq wbq hvb| ZveyjvK Gfve Zwi KiwQjb hvZ Zviv mwbK`i wcQb _vK Ges mΓiv mLvb nvgjv Kivi myhvM bv cvq|

     Bgvg nvmvBb (Avt) Zvi Rxebi kl g~Z hLb wbtm nq cob, ZLb nxb Pwi mb mΓiv Zvi ZveyZ AewZ gwnjv I evPv`i Dci nvgjv Ki| GgZvevq Bgvg wPrKvi w`q ejb, hw` Zvgv`i `xb I ag bvI _vK ZeyI AZtc `ywbqvq ^vaxb PZbvi AwaKvix nI| Avwg Zvgv`i cwZ؛`x GLbv hy gq`vb AvwQ, gwnjv`i Zv Kvb `vl bB| AZGe Gme nxb gb I A jvK`iK VKvI, Avwg euP _vKZ Avgvi cwieMi Dci nvgjv KiZ w`Ibv|

mΓ mb`iK Lv` c`vb I Zv`iK Zv _K iv Kib

nvi Beb BqvwR`i evwnbx hLb Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi gyLvgywL nq Zvi mbiv ZvZ wQj| Bgvg Zuvi mb`iK cvwb c`vbi Rb mx`i Av`k `b| GgbwK Zv`i Nvov jvKI cvwb cvb Kivb|[5]

mx mv_x`i KvQ _K evBqvZ Zzj wbq Zv`iK ^vaxb Ki `b

^vaxbZvKvsLx h Kvb msMVbi Rb Kviv BQvi wei Kvb KvR eva Kiv AcQ`bxq KvR| Avi G KviYB Avgiv `LZ cvB h, Bgvg nvmvBb (Avt) gv _K Kzdvi c_ ek KqKevi Zvi mv_i Abymvix`i KvQ _K evBqvZ Zzj wbq Zv`i ^vaxb Ki`b GgbwK Gfve NvlYv Ki `b h, hvivB Avgv`i mv_ _vKe Zv`i knx` nZ ne|

     AvivI Avhi welq nj h, Bgvg nvmvBb (Avt) Zv`i ivZi AKvi ^vaxb Ki w`q Pj hZ ejb hvZ KD jv bv cvq Ges mΓiv ZvK AbymiY KiZ bv cvi|

     G cm Bgvg nvmvBb (Avt) ejb, GLb ivZ mewKQzK XK djQ, GB myhvMi m`envi Kiv, hvi hw`K Lywk Pj hvI! Giv Zv Avgvi mv_ mΓZv ivL hw` AvgvK cvq Zvnj Avi wKQz Pvq bv|[6]

     cևZK gymjgvbi Dci KZe nj Zvi hyMi Bgvgi Rxeb iv_ mP _vKv Ges Zv IqvwRe (diR) KvR| Bgvg nvmvBb (Avt) hLb `Ljb h, `ykgb`i Dci weRq ARb Kiv me bq ZLb Zvi mx`i Dci _K evBqvZ Zzj wbq g~jZt cixv Kib, hvZ Ki Zuvi mwZKvi cwgK f`i wPbZ cvib| Aciw`K Zvui mx mv_xiv G cixvq mdjZvi mwnZ Dxb nb Zviv Zv`i Rvb, gvj, cwievii m`me` mn mewKQz Bgvgi Rb DrmM Kib Ges kl wbkvm _vKv ch Bgvgi Rb msMvg KiZ KiZ knx` nb|


 

[1]| G welq mK wevwiZ GKwU ce jLK wjLQb, bvg KviAvb I ^vaxbZv|

[2]| wenvij Avbvqvi 44/192|

[3]| wenvij Avbvqvi 44/192|

[4]| nvi Aviex k Gi evsjv nj, ^vaxb|

[5]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 395| 

[6]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 296|

 

index