back

ZZxq Aavq

next

ZZxq Aavq

Av`k Dcvcb

gvbylK mwVKfve Mo Zvjvi Rb AbZg GKwU c_ I aviv nj Zv`i Rb Av`k I bg~bv Dcvcb| Avi hnZz agi cavb Dk nj gvbeZvi cwkY I gvbexq bvejxi ewntcKvk NUvbv ZvB ag cPviK I cwZwbwa`iK Av`k I bg~bv wnme DcvwcZ nZ ne hvZ Ki Abvb gvbyl Zv`iK AbymiY Kivi bg~bv I Av`k gb KiZ cvi|

       G bex ivm~j I cwe Avnj evBZ (Avt)-`i m`mMY wekl vb `Lj Ki AvQ| cwe KviAvb ivm~j (mvt) K Av`k I bg~bv wnme Dcvcb KiQ|[1]

       Bgvg nvmvBbI (Avt) eBRv bvgK vb nvi Beb BqvwR`i evwnbx I wbRi mx mv_x`i Dχk ee w`Z wMq wbR`iK Av`k I bg~bv wnme Dcvcb KiQb|[2]

       G chvq Avgiv Bgvg nvmvBb (Avt) Gi Kvievjvi wece DcvwcZ KqKwU Av`k I bg~bv chvjvPbv Ki `Lev|

Kvievjvi NUbv m~cvZi Rb Bgvg nvmvBbi f~wgKv

G welqwU wbgwjwLZ fve DcvwcZ nqQ|

1-           Bmjvgi BwZnvm Kvievjvi NUbvK iZ mnKvi Dcvcb Kiv nqQ|

2-           Kvievjvi f~wgK Ges Bgvg nvmvBb (Avt)-Gi whqviZK iZ `qv nqQ|

3-           Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi Rb Kvu`v Ges Ab`iK Kuv`vbvKI cyb wnme Dcvcb Kiv nqQ|[3]

4-           Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi whqviZ m^wjZ `vqvmg~n Zuvi mv_ _vKvi Avc Kiv nqQ|

5-           Bgvg nvmvBb (Avt)-Gi nZvKvix`i Dci jvbZ Kivi gvag|

6-           wewfb vb I mgqi cvcU Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi Rb whqviZ m^wjZ `vqvmg~n ZvK iYi gvag| hgb whqviZ Aviv, ke K`ii iv Bgvg nvmvBb (Avt) Gi whqviZ Ges `vqv by`e|

Av`k Dcvcbi dq`v I Zvi AvjvgZ

Bgvg nvmvBb (Avt) Gi Kvievjvi wece wkqv mybC mn Avcvgq gymjgvb`i gvS wekl Ki wkqv`i gvS wekl Kvq`v I AvjvgZ DcvwcZ nqQ| Gic KqKwU weqq GLvb DjL Kie|

1-    Bmjvgi BwZnvm gymjgvbiv Zv`i Rxebi wewfb Bgvg nvmvBbK Av`k wnme Mnb Ki hgb, wRnv`, ^vaxbZv, AcgvbK cwinvi Ki kvnv`vZi Kvgbv BZvw`|

2-    Bgvg nvmvBbi weceK iY Kivi gvag Rvwjg mvkK`iK fq I gwK c`vb Kivi dj gymjgvbiv kvwZ _vKZ ciQ|

3-                AvivK iY Kivi gvag gymjgvbiv me`vB wbR`iK wece I Afyvbi Rb c֯yZ iLQ wekl Ki cwZ eQi gniig gvm gvZg I AvnvRvwi Dcvcbi gvag|

gymjgvb`i Ges mKj gvbyli gvS Bgvg nvmvBb K Av`k wnme cwiwPZ Kivbvi gvag|

cwe Bgvg (Avt) -MY ek wKQz w`K w`q AbymiY hvM|

1-        Zv`i K_v Ges Av`k wb`k

2-        Zv`i KvR, AvPvi AvPviY hgb- Zv`i hy, Pzw I wewfb Gev`Z Abyvb BZvw`|

3-        Zv`i AbygwZ I mZvqb g~jK KvRmg~n| Ze gb ivLZ ne h, Gme Zv`i _K ewYZ mnxn nv`xmmg~n AbymiY KiZ ne|

     mg gymjgvb GgbwK mgM gvbe RvwZi Rb Bgvg nvmvBbi wece wewfb w`K w`q Av`k ^ic| Zuvi GB wecei wkv nj:

     hLbB `Le ҆Kvb Rvwjg kvmK wnme AwawZ nqQ ZLb Afyvb Kie| KviY civaxbZv I AcgvbK Mnb bv Ki ^vaxbPZv nI| mvbi mv_ gZzK Acgvbi mwnZ euP _vKvi Dci cvavb w`I|

     Cgvb I agK Rvb I gvj w`q iv Kie| BgvgZ I ejvqvZi Rb mwZKvi mvnvhKvix I Iqv`v ivKvix ne|

Av`k I bg~bv AbymiYi mxgv I

bex (mvt) I cwe Bgvg`i K_v, KvR Ges Zv`i Abygv`b GgbwK Kvb welq Zv`i wbzcZvI Avgv`i Rb Av`k I bg~bv ^ic wK Gi gaI GKUv mxgv I iqQ| GB mxgvK Avgiv `yfve eYbv Kie|

1-                `ywbqv Ges AvLivZ Dfq Zviv Av`k ^ic|

     gvbyli `ywbqvex I AvLivZi Dfq mdjZv eq Avbvi ag eev cewZZ nqQ Ges bex ivm~j I BgvgMY agi Rb Abymibxq Av`k I `v| AZGe Zv`i AvPvi AvPiY I KvhKjvci meB gvbyli Rb `ywbqv I AvLivZi mdjZvi KviY I Dwmjv|

     hw` Kn Gic gb Ki _vK h, ag aygv ciKvjxb wPv PZbv I mdjZvi gaB mxgve Zv`iK GB ck KiZ PvB h, Zvnj Kb Bgvg nvmvBb (Avt) BqvwR` I Zvi evwnbxi mv_ (mxwgZ msLK mvnvex wbq) hy Kib I kvnv`vZi c_K eQ bb? wZwb hw` ay ciKvjxb wPv PZbv I mdjZvi K_v wPv KiZb Ges gvbylK ay m w`K Avnevb KiZb Zvnj G c_ eQ bqvi cևqvRb wQj bv|

     Rvwjg kvmKeM KLbvB Nii Kvb ev Rj em Gev`Z e`wM Kivi cwZ fq cZvbv eis KLbv KLbv GgbI `Lv MQ h, Zviv Gic Gev`Z KivK DrmvwnZ KiZv|

     Zviv Ggb ag eevK fq cZv hv Zv`i `ywbqvex kvmb eevK wQwbq wbq agxqKiY KiZ PZv, hv mgvR I kvmb eevi Rb gWj ev Av`k wnme DcvwcZ nZv|

2-        mvweKfve weePbv Kij `Lv hve h, Aviv I Bgvg nvmvBb (Avt) Gi wece I Afyvbi wkbxq welq `yfvM wef| GK cKvi wkv me mvaviY welq Ges meKvj I mKj gvbyli Rb cևhvR| hgb ^axb PZbv, Acgvb I `vmZ _K gyw Ges GKgv Avjvni e`wM Kiv, Rvb w`q `xb I  agi cwZiv kvnv`vZi evmbv I gZzK fq bv cvIqv| Avi Abw`K ivRbwZK I kvgwiK welq m^wjZ wkv| Gic wkYxq welqv`x aygv wekl cwiek I cwiwZ AbymiY hvM| KviY Bgvg (Avt) -MYi mvgb KLbv KLbv wekl GK cwiwwZ nvwRi nZv h KviY Zviv gvbylK mfve w`K wb`kbv w`Zb Ges GB w`K wb`kbv aygv mB wekl cwiwwZi Rb cևhvR, Ab cwiwwZZ Zv cևhvR bq, hgb- mΓ evwnbxi mb`i mv_ wbq bvgvRi RvgvZ Kiv I Zv`i Dχk ee wVK mB cwiwwZZB cևhvR Ab cwiwwZZ Zv cևqvM nZ cvi bv| wK AvRKi hyM KvbgZB mΓ mb`i mv_ wbq GK mv_ bvgvRi bvgvZ Ask Mnb Kiv KvbgZB me bq Ges hw` mΓ mb`i Dχk ee weewZ w`Z nq Zvnj AekB Zv iwWI Uwjwfkb ev Ab Kvi eZvi hi gvag cPvi KiZ ne| Abyicfve g`xbv I Kvievjvi cw_ga Bgvgi `Lv mci wfwˇZ wmv Mnb Ab`i mci gZ bq|[4]

 

Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi Av`k I mgvRi Dci Zvi cfve

Bgvg nvmvBb (Avt) Gi Afyvb I wece gymwjg mgvRi Dci bvbvwea cfve dj AvmQ|

     c_gZ: m hyMi mgvRi Dci cfve| Kzdvevmx`i `vIqvZ mvov w`q Bgvg nvmvBb (Avt) mw`K Avmb Ges cw_ga knx` nb wK KzdvewmxMY Zv`i `vwqZ h_vh_fve Avvg `qwb| Bgvgi kvnv`vZi ci hLb Zvi cwievieMi m`m`iK e`x Aevq Kzdvi ga w`q Avbv nq ZLb Avnj evBZi m`mMY Kzdvevmx`i Dχk wavig~jK ee c`vb Kib Ges Zv _K Zviv Zv`i fyj eySZ cvi Ges eySZ cvi h Zv`i mnhvwMZvi Afve Bgvg nvmvBbK knx` nZ nqQ dj Zviv AZ e_xZ nq| G welqwU BwZnvm Gfve ewYZ nqQ:

     ZLb Kzdvevmxiv wKsKZeweg~p nq cowQj, KvbvKvwU, wejvcI AvnvRvwi KiZv, gyL nvZw`q em _vKZv Kx Kie fe cvwQj bv| G _K eySv hvq h hqbe (mvjvt) Gi ee I cPvi Kzdvevmx`i Dci c~Yfve cfve djwQj| AZtci GB GKB cPvi kvg cև`kI cybtcPvi nq|[5] Avi ZvB Gic cPvi cPvibvi KviYB gvLZvi I ZvIqvweb`i Afyvb msMwVZ nqwQj|[6]

     wZxqZt m hyMi cii mgvRi Dci cfve|

     Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi wece I Afyvb cwZwU mgvRi DciB cfve djQ GgbwK Agymwjg mgvRi Afyvbjv weklfve DjLhvM| D`vniY^ic Bsjvi wei cvK fviZi Avcvgq RbmvaviYi Afyvb|

     Ze wkqv mgvRi Dci GB cfve AbK ewk I Mfxifve coQ| Avi ZvB wkqv AvjgMY h mKj `k Rvwjg I ZvZx kvmK Rvi c~eK Pc emwQj Zv`i wei Afyvb NUvZ Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi Afyvb _K MnxZ wkvi cfve m mgvR cwZdwjZ KivZ Pv Ki AvmQ Ges wKQz wKQz mdj nZ ciQ| Bivbi Bmjvgx wecei bvqK Bgvg Lvgbx (int) Zvi wecei wewfb cֶvcU G welqi BwZ w`qQb| G K_v mZ h, G welq wevwiZ AvjvPbv KiZ Mj mZ GKwU eB wjLvi cևqvRb cie| Avi ZvB Avgv`i AvjvPbvi Kjie mxgve ivLvi j Avgiv cieZx Aavq gbthvM AvKlY KiwQ|


 

 

[1]| m~iv Avnhve -21|

[2]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 3160 wewfb m~ _K eYbv KiQ|

[3]| wenvij Avbvqvi 44/278; Avwgwj _K eYbv Kiv nqQ|

[4]| wenvij Avbvqvi 44/313, 314; Avwgwj _K eYbv Kiv nqQ|

[5]| jvd c: 64, 82|

[6]| wenvij Avbvqvi 45/ 93 c: Gi ci _K|

index