back

wZxq Aavqt mvgwiK wkv

next

 

wZxq Aavqt mvgwiK wkv

      

Bgvg nvmvBb (Avt) Gi Avivi Afyvbi cwZ hLb KD kvgwiK `wKvb _K j Kie ZLb eySZ mg ne h, Bgvg nvmvBb (Avt) m wece AwZ my I LywUbvwU kvgwiK welqv`xi cwZ my `w iLQb Ges G _K gb ne h, wZwb Ggb GKRb cwic mbv Awdmvi wQjb whwb weki eo eo mvgwiK cwkY K` jv ev KvWU wekwe`vqj _K cwkY cv wQjb| Bgvg nvmvBb (Avt) Gi mB Avivi Afyvb Gic AbK wkYxq mvgwiK welqv`x iqQ Avi mLvb _K KqKwU Avgiv GLvb Zzj aie|

mvgwiK I wbivcvg~jK welqv`x gb Pjb  

1- g`xbvq Iwj` Beb IZev (g`xbvi MfYi) hLb Bgvgi mv_ KqKwU welq wbq AvjvPbvi j Zvi cmv` Avg Ki, Bgvg eySZ cvib h, wbq gyqvweqv gviv MQ Ges mKviYB GB Avgb, wZwb ejb h, Avwg wKQzY ci AvmwQ| Avi BZemi Bgvg Zvi esk I mx mv_x`i ga_K KqKRb hyeKK wbevwPZ Ki ejb, Zvgv`i Zievwi mg~n Rvgvi wbP jywKq iL Avgvi mv_ Avm Ges MfYii cvmv`i evBi Acv Kie| GKwU msKZ g~jK k wVK Ki ejb hLb GB kwU bZ cve mv_ mv_ mLvb cևek Kie Ges Avgvi Av`ki Acvq _vKe|

Avi mB msKZwU Gic wQjt (يا ال الرسول ادخلوا)

n ivm~ji eskai! cևek Ki|

Ab GK nv`xm Gicfve ewYZ nqQ h, hw` Kvb m`ng~jK K_v bZ cvI Zvnj mv_ mv_ cևek Kie| Avi Avhi welq nj, hLb Bgvgi DP K Zv`i Kvb Avmj mv_ mv_ Zviv Zv`i Zievwo DvPb Ki mLvb cևek Kij wK Bgvg wb`k w`jb Zvgiv wdi hvI! KviY ZZY wec` KU wMqwQj|

       G NUbv Avgv`iK Gic wkv w`q _vK h, cwZci mv_ K_vcK_vbi mgq wbivcvg~jK welqv`xi cwZ c~Y j ivLZ ne|  

2- nvi Beb BqvwR`i evwnbxi gyLvgywL nIqvi ci hLb bvgvRi mgq nq ZLb wZwb wbRi BgvgwZZ bvgvR covb (PgrKvi welq nj mΓ mbI Bgvgi wcQb bvgvR co)| bvgvRi ci Bgvg Dfq M֓ci mwbK`i Dχk ee c`vb Kib wK G mgq wZwb Zvui wbRi Zievwoi Dci fi Ki `vovb|[1]

       Avivi 9 ZvwiL weKj hLb wZwb Zvi Zveyi wfZi A mgqi Rb wekvg wbwQjb Ges ^ci ivR Pj hvb ZLbI wZwb Zvi mx mv_x`iK cnivq wbhy ivLb|

       Gicfve GKRb mvgwiK Awdmvi me`vB c֯yZ _vK hvZ Ki bvgvR ev ee `vb Kvj mc Avgb KiZ bv cvi|

       3- nvi Beb BqvwR`i evwnbxi gyLvgywL nIqvi mv_ mv_ Bgvg wLgv ev Zvey vcbi wb`k `b hv_ cwZc Zv`iK fxZz gb bv Ki|

       4- nvi Beb BqvwR`i evwnbxK `Lv gvB Bgvg nvmvBb I Zvi mx mv_xMY Zievwi DgvPb Kib Ges gv_vq cvMox evab (njgU cob)| Gfve cwic~Y fve mvgwiK c֯ywZ Mnb Kib|[2]

       5- nvi Gi evwnbxK `Lv gvB Bgvg Zvui GK mx hvnvBiK wRm Kib, Gi Avk cvk Ggb RvqMv AvQ wK? hLvb Avgiv Aevb Kij GK w`K DPz wUjv _vKe Ges Aciw`K Avgiv mci gyLvgywL Aevb wbZ cvwi|[3]

       hvnvBi ZLb wR Rvmvg ceZi K_v ejb, Ges Bgvg m vbKB Dchy gb Kib Ges Bgvgi Gnb cևki KviY nj, wZwb Pvb fMwjK Aevbi w`K w`q wZwb Ggb GKwU vbK mΓi gyLvgywL nevi Rb wbevPb KiZ hvZ mΓc Pviw`K w`q nvgjv KiZ mg bv nq| KviY wbR`i Zzjbvq cwZ ci mb msLv wQj Zzjbvg~jK fve AwaK Ges Zviv hw` Pvi w`K w`q nvgjv Kivi myhvM cvq Zvnj AwZ mnRB Zv`iK NovI I cvKovI KiZ cvie|[4]  

6- Bgvg nvmvBb (Avt) h Kvb aibi ki cwZ j ivLZb GgbwK ZKwei awb ch| Zvi GK mx nVvr ZKwei w`j mv_ mv_ wRm Kib Kb ZKwei w`qQv? m Reve ejj, Avwg wKQz LRyi MvQ `LZ cvwQ wK Avgv`i mv_i ewY Avmv` Mvi jvKRb ejQ h, Avgiv BwZc~e GLvb Kvb LRyi MvQ `LZ cvBwb| Avi ZvB ZKwei w`qwQjvg| Bgvg ZLb Zv Abymvb Kib Ges eySZ cvib h, nvii mbiv iIqvbv nqQ Ges `~i _K Zv`iK LRyi MvQi gZ gb nQ|[5]

7- c_ wb`kK gbvbqb `vb: Bgvg nvmvBbK `L nvi ejwQj h, g`xbvq Ges Kzdvi w`K hZ `ebv Ab h Kvb w`K hZ cvib|

ZLb Bgvg Zuvi mx`i gvS NvlYv Kib, Zvgv`i ga KD wK GLvbi c_ mK aviYv ivL?  

Zvigvn Beb Avw` Zvwq mZ njb Ges c_ c`kK wnme gbvbxZ njb AZtci mvgb wMq Bgvgi mx mv_x`i GwMq wbq hvwQj|[6]

8- m`n g~jK wPwVc I Leiv`xi cwZ wbfikxj nbwb|  

10 B igRvb ZvwiL hLb Kzdvevmx`i c_g wPwV (Kzdvq hvIqvi `vIqvZ) Bgvgi nvZ cQ ZLb Zvi Reve `vb weiZ _vKb (KviY ZvZ m`n cvlY Kib) AZtci 12B igRvb ZvwiL cybivq 150 wU wPwV Zuvi nvZ Avm Ges 14B igRvb Aviv wKQz wPwV| Avi ZLb GB me c evnK`iK wRm Kib, GB me c jLvi mgq Kviv Kviv mLvb DcwZ wQj?[7]

       AZtci mme ci mZZv hvPvB I Kzdv-evmx`iK cixv g~jK gymwjg Beb AvwKjK cwZwbwa wnme cib Kib|

       G _K Bgvg wkv `b h, Zuvi KvQ h Kvb c ev Lei AvmyKbv Kb meB wekvm Kib wb Ges mveavb m me wKQz weePbv KiZb|

       9- mbv AwabvqKi wbivcv weavb: Igi Beb mv` hLb Zvi c _K 2Rb cwZwbwai gvag Bgvgi KvQ msev` cvVvb, Bgvgi c _K 2Rb Zveyi ix wnme wbqvwRZ wQj| vi ixq m 2Rb cwZwbwaK evauv w`q A gy Kivi ci ZveyZ cևeki AbygwZ `q wK Zv`i 2Rbi ga GKRb A ZvM KiZ ivwR bv nIqvZ ZvK Bgvgi mv_ mvvZi AbygwZ `qv nqwb dj eva nqB m wdi hvq|[8]

       Avgi Beb KviRvn whwb Kvievjvi gq`vb Bgvgi `niw wnme wbqvwRZ wQj, Bgvgi w`K hLbB Kvb Zxi AvmwQj wZwb nvZ w`q Gw`K Iw`K wdwiq w`wQj Ges hZb GB ZvMx mvnvex RxweZ wQj Bgvgi Mvq Kvbic AvNvZ jvMwb|[9]

       Avivi w`b hvni bvgvR Av`vqi mgq Bgvg nvmvBb (Avt) Gi 2Rb mvnvex hynvBi Beb KBi I mvB` Beb Avyjvn Bgvgi mvgb `vovb hvZ Zuvi Mvqu Kviic AvNvZ bv Avm|[10]

       nvjvj Beb bvdbvgi Bgvgi GK mvnvex ivZi ejvqvZ Zievwi wbq Bgvgi cvk cwZiwi f~wgKv cvjb KiZb| wekl Ki wec` mzj g~ZjvZ wZwb Bgvgi cvk _vKZb KviY wZwb AZ `yi`kx wQjb|[11]  

10-Bgvg nvmvBb (Avt) Avivi w`b hvni bvgvR Av`vqi mgq Zuvi mvgbi AaK jvKK mv_ wbq bvgvR `vuovb Ges evwK AaK cwZivi KvR wbqvRZ wQj (hvZ Ki Zv`i bvgvR eNvZ bv NU)|[12] G _K Avgv`i Rb wkYxq welq nj h, wbivcvi welqwU me`vB GgbwK Gev`Z e`Mxi mgqI gb PjZ ne|

       11- cwZwU mbK ^ ^ Dchy Mv cևqvM:

hLbB cwZc Bgvgi M֓ci _K GKK jovBqi Rb Avnevb KiZv Bgvg cwZci kw mvg_ eyS Dchy GKRbK gbvbxZ KiZb| GK mgq `Lv hvq h, nvexe nvwee I eyivBi GK gvKvejv KiZ DvMx njI Bgvg Zv`i vb Avyjvn Beb DgvBi KvjexK gbvZ Kib KviY D mB kwgvi w`K w`q Dchy wQj|[13]

       12- hyi evBi Abvb mg~n h_vh_ mveavbZv Aej^b|

       Avivi 9 ZvwiL weKj ejv hLb mΓ mbiv nvgjvi c֯wZ NvlYv Ki ZLb Aveyj dvRj AvevmK ciY Kib Zv`i Dk mK ck KiZ wK ZvK GKv cvVvbwb eis Zvi mv_ Aviv 20 Rb mvnvexK cvVvb|[14]

       Abyicfve hLb Avivi ivZ Aveyj dvRj AvevmK cvwb AvbZ cvVvb Zvi mv_ 23 RbK cib Kib|[15]

       GKBfve hLb Avivi w`b cwZci Kgvvi Igi mv` Gi mv_ AvjvPbvi Rb gq`vb hvb ZLb Zvi mv_ 20 RbK mv_ bb Ges AvjvPbv j `nix wnme Avjx AvKei I AvevmK mv_ ivLb AAbw`K Bgvgi `Lv`wL Igi mv`I GKB KvR KiwQj|[16]

13- Avivi ivZ Bgvgi GKRb mvnvex (Avey hvii GK fZ) Zuvi Zievwo aviw`q avivjv KiwQjv[17] Ges Avivi w`b wZwb A m mwZ Aevq hyi gq`vb hvb hw`I m Aevq wZwb GKvKx wQjb Ges GB me A m mv_ bqvZ Zgb Kvb jvf wQjbv|

       Avivi ivZ Bgvg I Zuvi mv_i mevB Gev`Z e`MxZ gkj wQjb hw`I mevB fvj fve RvbZb h, AvMvgxKvj Zviv knx` nq hve| GgZvevqI Zviv Zv`i A m c֯Z ivLb|

       14- Zuvi mx mv_x`iK hyi Rb cixv Ki bb| Avivi ivZ Rqbe (mvjvt) Bgvg nvmvBb (Avt) K ck Kib, Avcwb wK Avcbvi mvnvex`iK cixv KiQb? Avgvi wK fq nQ|

       Bgvg nvmvBb (Avt): Avjvni Kmg, Zv`iK cixv KiwQ Ges GUv wbwZ h, Zv`i gvS Kvb `~ej Bgvb`vi bB| gZzK Zviv fq cvqbv GgbwK wk evPv hgb gvqi `yaK fvjem Zviv gZzK wVK mic fvjevm|[18]

       Bgvg nvmvBb (Avt) Gi nvZ BwZc~eB Zvi mvnvexiv evBqvZ KiwQj Z_vwc wZwb Avivi ivZ Zv`i KvQ _K evBqvZ Mnb Kib| GUv GK iKg cixv g~jK welq| Avi ZvB G mg ek KqKwU nv`xm ewYZ nqQ|[19]

       15- mbv Kivi j ivZi AKvi cwZci Pvi cvk cwi`kY Kib hvZ PvLi Aivj nvgjv KiZ bv cvi|[20]

mwbK I Kgvvi`i gvS ksLjv weavb

       Bgvg nvmvBb (Avt) ksLjv I wbqgvby ewZZvi Rb GK Av`k wQjb| G mK wZwb Zvi Abymvix`iK wkv w`q _vKb| Gic KqKwU `vi cwZ j Kib|

1-                    Bgvg nvmvBb (Avt) Zvui ^ M֓ci Rb GKUv wbw` cZvKv, wP I GKRbK Zvui iK gbvbxZ KiQb Ges G KvR Zuvi fvB Aveyj dvRj AvevmK gbvbxZ Kib|[21] Avi G KviY mevB mB cZvKv Zj HKe nq Ges Zvi ci mwbK`i gvS ksLjv weavb Kiv nq|

2-                    Bgvg Wvb I evg Dfq w`Ki mbK wbw` Ki `b|[22]

3-                    hyi avivevwnKZv iv Ki Pjb hgb 9B Avivi weKji NUbvq Bgvg Aveyj dvRj AvevmK cvVvb cwZci Dk mK ck KiZ, cwZc Reve `q I Zv`i Dk RvbZ Pvq| Avevm Reve bv w`q ejb, GKUz meyi Ki GKUz ci ejwQ, BZemi Bgvgi KvQ _K Rb Gm Reve `b|[23]

4-                    Bgvg nvmvBb (Avt) Zvi mwbK`iK Av`k c`vb Kivi AwZ my I wbLyZ wPv fvebv Kib| D`vniY ^ict Bgvg gymwjg Beb AvwKjK cwZwbwa wnme Kzdvq cib Kib, cw_ga wZwb c_ nvwiq djb I BgvgK wPwV wjLb h, AvgvK G `vwqZ _K AenwZ w`b| wK Bgvg `pZvi mwnZ Zv cZvLvb Ki ejb, bv Rvwb Zzwg fqi KviY GK_v ejQv?[24]AvRKi GB hyMI mb evwnbxi GB wbqg cvwjZ nq _vK A_vr mb evwnbxi KD hw` hyi Kvb `vwqZ _K AenwZ Pvq Zvnj ZvK AenwZ `qv nq bv|

5-                    Bgvg nvmvBb (Avt) Gi mbiv GZB cwkY cv wQj h, h hyi h Kvb aibi msev`K AwZ `Z BgvgK AeMZ KiZb| ZvB `LZ cvB h, 9 ZvwiL hLb cwZc hyi WvgvWvj evRvZ _vK ZLb GKw`K Rqbe (mvjvt) `ZZvi mwnZ Gm Zv BgvgK AeMZ Kib[25] Ges Ab w`K Aveyj dvRj Avevm|[26] Zviv wbR wbR Kvb wmv bqv _K weiZ _vK|

6-                    Bgvgi mv_i KnB Zvui AbygwZ eZxZ Kvb iKg nvgjv Kiv _K weiZ _vK| D`vniY^ic Avivi c~e iv nvwee Beb gvRvni Bgvgi AviK mv_x njvjK ejb, Avjvni Kmg hw` Bgvgi Av`ki Acvq bv _vKZ nZv Zvnj GB ivZB `ykgb`iK nvgjv Ki Avgvi Zievwo viv wbw KiZvg|

7-                    Aveyj dvRj Avevm Bgvgi Av`ki wbizk Abymvwi wQjb| Bgvg ZvK cvwb Avbvi Av`k `b, Aveyj dvRj Avevm Rvb cvb w`q Pv Kib cvwb Avbvi Rb| cvwb Avbvi mgq Zvi nvZ KU djv nq ZLb cvwbi gkK `vZ w`q Kvgo aib, Gfve knx` nIqv ch m Av`k evevqb Kivi Pv Kib|

8-                    Bgvgi cwZwU mnhvMxB hyi gq`vb hvIqvi Rb Bgvgi KvQ _K Av`ei mwnZ AbygwZ cv_bv Kib| Avi Gnb Ave`b BwZnvm Gfve ewYZ nqQ: GKRbi ci AviKRb Bgvgi mnhvMx Bgvgi KvQ Gm ejZb In ivm~j mvb| Avm& mvjvgy AvjvBKzg Ges Bgvg Reve ejZb, AvjvBKvm mvjvg AvgivI Zvgvi wcQb AvmwQ|

mwbK`i AvZej iv Ki Pjv|

Kvb hy weRqi Rb AbZg GKwU  Kgm~Px nj mb mvgvi AvZ gbvtej iv Ki Pjv KviY wbivk, fM `q, wbik BZvw` ewk mb mb evwnbx Kvb hy Zgb mydj eq AvbZ cvibv| Avi ZvB Bgvg nvmvBb (Avt) wewfb fve Pv KiZb Zvui ci mb mvgi AvwZK gbvtej iv Ki PjZ| G chvq Avgiv Gic KqKwU `v Zzj aivi Pv Kie|

mwbK`i Cgvbx kwi `px KiY GKRb mwbKi Cgvbx kw hZ gReyZ ne wekl Ki ciKvjxb wekvm hZ gReyZ ne gZzi fq Zvi ZZ Kg _vKe| Bgvg nvmvBb (Avt) Zuvi Kvievjvi mwbK`iK bvbvfve enkwZ I ciKvjxb `v  Dcvcb  Ki `wLqQb, dj Zviv mvQ`i mv_ mΓi Zxi wbRi eyK Avwjb KiZb|

1- Bgvg (Avt) ivm~j    mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv  mvjvg Gi KvQ _K ewYZ nv`xm eYbv KiZb, hvZ mwbK`iK wRnv` DvMx Kiv nqQ|[27]

2- cw_ga hLb gymwjg Beb AvwKji kvnv`vZi K_v bb ZLb kvK I mge`bv vcb Kib wK KvbvKvwU I wejvc Kiv _K weiZ _vKb hvZ nhvMx`i gbvej b bv nq|

3- Bgvgi `pZv mwbK`i gbvejK `pZi Ki|

       GUv GKUv wPivqZ wbqg h, hLb Kvb mb evwnbxi mevwabvqK, mvnvex I `pgbvtej mb nq ZLb Zvi mb evwnbxI Abyic nq _vK|

       hLbB hyi cwiwwZ fqven I KwVb nq vovZv ZLb Zvi mv_xi Zvui,Pnvivi w`K `wcvZ KiZv| wKQ wKQz ew hw`I gbvtej nvwiq djZv wK Bgvgi `pZv I mv gbvtej `L ZvivI DwwcZ nZv|

Bgvg nvmvBb (Avvt) Zuvi mv_i mwbK`i KvQ gZz mK mwVK avibv Zzj aib| gZzi A_ asm  ev wbkm bq eis Zv ci RMZ Mgb ^ic| hw` G welqwU mwbK`i gvS Ki Zzj aiv hvq Zvnj Zviv mvnwmKZvi mwnZ hy hZ cvie Ges gZzK fq cve bv|  

Avi ZvB Bgvg ejb, gZz Ggb GKUv cyj hvi Dwmjvq cw_exi GB `ytL e`bv mg~n AwZg Ki mywekvj mB enkZi Ab bqvgZ cևek KiZ cvie| Zvgv`i ga Ggb K AvQ, h KvivMvi _K ewoq ivR cmv` hZ Pvq bv?

       wK Zvgv`i `ykgb`i Rb Gi wecixZ A_vr ivRcmv` _K KvivMvi Mgb|[28]

       Ab GK cm wZwb ejb, mvbi mwnZ gZz Ab GK Rxeb jvf e Ab wKQz bq Ges Amvbi mv_ Rxeb hvcb g~jZt gZz I asm ^ic|[29]

Avgvi wcZv ivm~j (mvt) Gi KvQ _K eYbv Kib h, `ywbqv gywgb`i Rb KvivMvi Ges Kvdi`i Rb enkZ ^ic|[30]

Avi Zuvi Gnb ee GZUvB cfve djwQj h, hLb KvkgK ck Kiv nq h, gZz Zvgvi KvQ wKic? m Reve ej, gayi PqI wgw|[31]

`ykgb`i gbvtej `~ej Kivi j cPvi cPvibv

1-                    Bgvg Ges Zuvi mx mv_xiv `ykgb`i Dk AbK ee weewZ w`qQb| KLbv KLbv `Lv MQ Bgvgi Kvb mnhvMx m ci mv_ weZK Kivi Rb AbygwZ cv_bv KiZb| Gic cPvi GZB AwaK wQj h, cwZc mn KiZ bv ci nvgjv KiZ DϨZ nZv KviY Zv`i Kvb hywhy Reve wQj bv| hynvBi bvgi Bgvgi GK mvnvexi hywi Reve cwZc Zvi w`K Zxi wbc Ki|[32]

2-                    cwZcK wavi c`kbi j KweZv AvewZ| ciewZZ Avgiv G welq AvjvKcvZ Kie|

3-                    cwZci cwZwU gwK Bgvg `pZvi mv_ Reve w`Zb|

nvi GK chvq BgvgK gZzi gwK w`j Reve Bgvg ejbt Avgvi gZ ewZ gZzK fq cZ cvi bv, AvgvK gi djZ cvie wK Avgvi BZ mvb b KiZ cvie bv|

4-                    Bgvg c_g _KB `ykgb`i mv_ KVvi gbvfve c`kb Kib Ges Zv`i mv_ msMvgi K_v NvlYv Kib| nvi Gi evwnbxi gyLvgywL nj Bgvg ejb, Avwg Zvgvi KvQ bZ ne bv hw`I wbnZ nB| `yB ci mb hy Kivi c֯ywZ bq wK nvi AbygwZ `qbv| m ejwQj, AvgvK hy Kivi Av`k `qv nqwb| Ab w`K Bgvg nvgjv Kiv _K weiZ _vKb KviY wZwb Pvbwb h, Zuvi gvag c_g hy i nvK|[33]

Bgvg hyi m~Pbv Kiv _K weiZ _vKb

       Bgvg nvmvBb (Avt) Gi Afyvbi GKwU cavb mvgwiK wkv nj h, hyi nvZv ev KviY nIqv _K weiZ _vKv| D`vniY ^ic, 61 wnRwii gniigi 2 ZvwiL Bgvg nvmvBb (Avt) Zvi mx`i mn Kvievjvq cQb Ges nvi Gi evwnbxi gyLvgywL nq| nvi Gi evwnbxZ ZLb mb msLv Kg I mxwgZ wQj| hynvBi Beb KBb bvgK Bgvgi mx ejj, GLb hw` Avgiv nvgjv i Kwi Zvnj Zv`i mv_ gvKvejv Kiv Avgv`i Rb mnR ne (KviY GLb mb msLv Kg I mxwgZ, Gici Zv mb msLv evoZ _vKe?)| Bgvg ejb, Avwg hy i KiZ cvwi bv (KviY Bgvgi `vwqZ nj n`vqvZ I c_ c`kb Ges hy nj mekl chvqi KvR)|[34]

       AviK hLb Beb AvImvRv bvgi GK mwbK PqwQj, wkgviK Zxi eiY Ki gi djZ ZLb Bgvg ejb, bv G KvR Kivbv hvZ Avgvi gvag hy i bv nq|[35]

mx mv_x`i gbvtej `~ej nIqv _K weiZ _vKZ Drmvn c`vb

       G Rb Bgvg ek wKQz c`c Mnb Kib D`vniY ^ict

1- gwnjv`iK KvbvKvwU I wejvc KiZ wbla Kib|

       Avivi w`b Avjx AvKei (Avt) hyi gq`vb wMq knx` nq GgZvevq Rqbe (mvjvt) Zvi kvwqZ `ni w`K QzU hZ Pvb wK Bgvg Zvi nvZ ai ZveyZ wdwiq wbq Avmb|    

       Ggb NUbv Aviv eevi NU| wewfb cֶvcU Bgvg wbRB ew_Z nZb I Zuvi PvL w`q Ak֓ SoZv wK Z_vwc gwnjv`iK KvbvKvwU I wejvc KiZ w`Zb bv|[36] Gi KviY meZ GUv wQj h, `ykgbiv Zvnj gb Kie h cwZc `~ej nq coQ|

2- h me jvK Bgvgi KvQ AvmZv Zv`i c mg_b `p cwZiv

       D`vniY ^ic Kzdv _K Pvi Rb jvK GK vb Gm Bgvgi mv_ wgwjZ nq ZLb cwZci mbv Kgvvi nvi Beb BqvwR` ejwQj h, Giv Kzdv _K GmQ, Giv Zv Zvgvi mx mv_x bq, G`iK w`q `vI hvZ Ki nq e`x Kiev A_ev Kzdvq diZ cvVvev| G Bgvg k fvlvq cwZev` Ki ejb, Avwg G`iK wVK mfve iv Ki hve wVK hgb Avgvi wbRi Rxeb iv Kie|

       AZtci nvi wcwQq hvq Ges Zv gb bq|[37]

Z_ I Leiv`x msMn

              mvgwiK evwnbxi Rb GwU AZ iZc~Y KviY hw` cwZci wewfb Z_ I Leiv`x nMZ Kiv bv hvq Zvnj mgqvchvMx I Dchy c`c Mnb Kiv me nebv Ges cwZci Pv I Avgb _K wbivc` _vKv me ne bv| Bgvg nvmvBb (Avt) Kvievjvi cֶvcU bvbv fve Z_ msMn Kivi Pv Kib Ze Pv KiZb hvZ me Z_ mwVKfve msMwnZ nq| Gic KqKwU bg~bvi cwZ j Kib|

1- ez eve`i KvQ _K Z_ msMn

Bgvg nvmvBb (Avt) hLb gv _K Zuvi fvB gvnv` Beb nvbvwdqvi KvQ _K we`vq wbwQjb ZLb ZvK ejb, g`xbvi Leiv`x Avgvi KvQ eYbv Ki Avwg bZ PvB|

gymwjg Beb AvwKjK Kydvq cvVvb hvZ Zvi gvag msev` msMn KiZ cvib| ZvK Av`k `b h, hvZ AwZ `Z Leiv`x Zvi KvQ cQvq Ges m AbycvZ Avgj KiZ cvib|

       Gme Z_ wZwb AwZ `ZZvi mwnZ msMn KiZb KviY hw` h_v mgq Z_ msMn bv Kiv hvq I `wi nq Zvnj m Z_ Kvb mydj bB| gv I Kvievjvi cw_ga KBm Beb gvmnvi I Avyjvn Beb evLZviK cv`x mnhvM Kzdvq cvVvb|

2- cw_K`i KvQ _K Z_ msMn

gv _K Kzdvi c_ GK vb cwm Kwe dvivR`vKK `LZ cvb Ges Zvi KvQ _K Kzdvi kvmb gZv mK RvbZ Pvb|

       dvivR`vK: Avwg mZ eje?

Bgvg:Avwg mZ Lei RvbZ PvB|

       dvivR`vK: Zv`i AvZv Avcbvi mv_ wK Zv`i Zievwi ewY DgvBqv`i c|

       ZLb Bgvg Zvi GB K_vi evLv KiZ wMq ejb, gvbyl m`i cyRvwi Ges `xb I ag Zv`i gyLi eywj, hLb Kvb A_ I wRexKvi welq DcwZ nq ZLb mw`K wdi hvq|

Kzdvi c_ ewki Beb Mvjei KvQ _KI wZwb Z_ bb|

3- cwZci mb`i KvQ _K Z_ msMn

c_g hLb Bgvg nvi Gi evwnbxi gyLvgywL nq ZLb Zv`iK ck Kib, Zvgiv Kviv? Zvgv`i Kgvvi K? AZtci nvi K wRm Kib, Zzwg Avgv`i c bvwK wec?[38]

bZzb bZzb mwbK`i wbRi w`K AvKlY

Bgvg nvmvBb (Avt) GKw`K w`q wbRi mb msLv ewi Pv KiZb Ges Abw`K cwZci mb`iK ciKvjxb gywi Rb Pv KiZb|

1-cwenxb mb`iK wbRi w`K AvKlY Kib

Bgvg wewfb fve Pv KiQb Gic mvaviY mb`ie mZi w`K AvKlY KiZb hvZ Zuvi mb msLv ew cvq|

(K) ci gvag

ci gvag Bgvg Kzdv I emivi bZZvbxq ew`iK Zvi mv_ wgwjZ nevi Rb `vIqvZ `b| dj emiv _K ek wKQz jvK Bgvgi mv_ wgwjZ nevi Dχk iIqvbv nq wK `wi nq hvq Ges cw_gaB Zviv Bgvgi kvnv`vZi Lei cvq|

(L) cwZwbwa ciYi gvag `vIqvZ

hvi` bvgK vb Bgvg Zvi GK mxK hynvBi Beb KBm Gi wbKU cvVvb Ges ZvK Bgvgi KvQ AvmZ ejb| hynvBi ZvZ ivwR nbwb wK Zvi x ZvK wavi w`q ejb, ҇Kb Zzwg ivm~ji mvbi `vIqvZ wdwiq w`Q? Avi hynvBi xi mv_ K_vcK_vbi ci wmv cwieZb Ki Bgvgi mv_ wgwjZ nq|[39]

(M) Kvievjvi Mv mg~ni KvQ cwZwbwa ciYi gvag `vIqvZ c`vb

Bgvg (Avt) nvwee Beb gvhvniK Kvievjvi GK Mvi ewY Avmv` wbKU cvVvb Ges Zv`iK `vIqvZ w`Z ejb| Zviv Bgvgi `vIqvZ Mnb Kib Ges Zv`i ga _K 90 Rb Bgvgi KvQ Avmvi Rb c֯yZ nq wK Zv`i gaKvi GK Pi Igi mv`i KvQ GB Lei cvVvq dj Igi mv` GK mb evwnbx cvwVq Zv`i c_ iva Ki| dj Zviv eva  nq wdi Avm|

(N) ewMZ fve `vIqvZ

Kvb Kvb ^qs Bgvg Kviv mvvZ hZb Ges Zv`iK wbRi w`K `vIqvZ KiZb|

       hgb Bgvg (Avt) Avyjvn Beb nvi Rvdxi KvQ Zvi GK mxK `vIqvZ w`Z cvVvb, m Zv cZvvb Ki, AZtci Bgvg wbRB Zvi KvQ hvb, ZLb m wbR ivwR bv nq Zvi wbRi Zievwi I Nvov w`q BgvgK mvnvh KiZ ivwR nq wK Bgvg Zv cZvvb Kib|[40]

2- cwZci mwbK`iK wbRi w`K AvKlY

       G wbgwjwLZ `v mg~ni cwZ j Kib|

Kvievjvi gq`vb hy i nevi c~e Bgvg nvmvBb (Avt) cwZci mwbK`i gyLvgywL vuwoq cP Dvc AvbSov ee `b, k hywi wfwˇZ Zv`iK n`vqvZ KiZ Pvb, wbRK (mZi Zix wnme) cwiwPZ Kivb GgbwK Kzdvi RbMYi cwiZ cv`x Zv`i PvLi mvgb Zzj aib|[41]

Gfve wZwb cwZci mwbK`iK fvjfve eywSq wbRi c Avbvi Pv Kib| Zvui mv_ mv_ Zvi mx mv_xMYI wbR^ eei gvag mnvqZv Kib|[42]

       Gic eei ci ciB cwZc _K wKQz mwbK ZIev Kib, mvnwmKZvi mwnZ m c ZvM Ki Bgvgi c hvM`b I Zuvi c hy KiZ KiZ knx` nb| G`i ga Avgiv KqKRbi bvg DjL Kie |

       1- ҆nvi Beb BqvwR` wiqvwn whwb cwZci mwbK`i ga c_g M֓ci Kgvvi wQjb Ges mec_g Kvievjvq BgvgK Kzdvq cևeki c_ iva Ki `vouvq wK Bgvgi Gnb ee cfvweZ nq ZIev Kib I Bgvgi KvQ cZveZb Kib Ges BgvgI Zvi ZIev Keyj Kib|[43]

       2- BqvwR` Beb whqv` Avwe kvkv Kvw` wZwb Igi mv`i evwnbxi mv_ Bgvgi wec hy Kivi Rb Avmb wK Bgvgi hywhy `vex I ee bvi ci Bgvgi c hvM`b| wZwb Zxi wbc mywbcyb wQjb I Bgvgi c hvM `qvi ci cwZci w`K 100wU Zxi wbc Kib| BgvgI Zvi Rb wekl fve `vqv KiwQjb Ges Aekl wZb kvnv`vZi cqvjv cvb Kib|[44]

       3- Igi mv` KqKRb jvKi GKwU M֓cK Bgvgi KvQ evZvevnK wnme ciY Ki, Zviv Bgvgi KvQ Gm Igi mv`i evZv cQvq I Bgvgi mv_ K_vcK_vb Ki, K_v evZvi kl mevB wdi Avm wK Zv`i ga _K GKRb (Ze Zvi bvg Kx wQj Zv BwZnvm I nv`xm cvIqv hvqwb) wdi hZ ivwR nqwb, Bgvg ZvK ejwQjb, ҇Zvgvi ezi KvQ (Igi mv`i KvQ) wdi hvI wK m Reve ejwQj, n Avgvi gvIjv! Ggb K AvQ h, enkZ ev` w`q AvbK cvavb `e AZtci Bgvgi M֓ci mv_ wgwjZ nq|[45]

       Bgvg nvmvBb (Avt) cwZci cavb mbvcwZ Igi mv` Gi mv_ msjvc I AvjvPbvi c֯ve `b, Igi mv` gb bq I AvjvPbvq em| msjvc PjvKvj Bgvg Zuvi ee Ggbfve Dcvcb Kib hvZ ZvKI nvi Beb BqvwR`i gZ cfvweZ Ki wbRi c wbq Avmv hvq| Bgvg ZvK BnKvjxb mvdji Iqv`v c`vb Kib GgbwK Zvi Avw_K wZc~iY mn Zvi fvv evwo NiK c~Ywbgvbi Iqv`v `b|

       Bgvgi K_v Zvi Dci GZB cfve dj h, m Bgvgi mw PzwZ Ave nZ mZ nq Ges GB gg Kzdvi MfYi Beb whqv`i KvQ c ciY Ki Zvi KvQ AbygwZ Pvq|

       wK Beb whqv` ivMvw^Z nq wkgviK Kvievjvq cvVvq Ges Igi mv`i KvQ GBgg evZv ciY Ki h, hw` hy bv Ki Zvnj mbvcwZi `vwqZ _K AenwZ wbq Zv wkgvii KvQ Acb Ki|[46]

3- mvgwqK fve mvnvh Kvix`iKI wZwb Keyj Kib

       ҇`vnvK Beb Avyjvn kviwK I gvjK Beb bv`i Avinvwe cw_ga Bgvg nvmvBbK mvjvg `qvi Rb Avmb| Bgvg Zv`iK ck Kib, (Avgvi Gnb wec`) Kb AvgvK mnhvwMZv bv Ki wdi hZ PvI? Zviv ejj, Avgiv FYM| `vnvK ejj, Ze Avwg mvgwqKfve AvcbvK mnhvwMZv KiZ ivwR AvwQ Ges hZY me Avcbvi c jo hve, hw` hyi cwiwwZ msKxY nq hvq Zvnj I eMwZK cwiYwZ nq ZLb Avwg wdi hve|

       Bgvg Zvi GB kZ Keyj Kib Ges `vnvK Avivi w`b ch Bgvgi c hy Kib I ek wKQz cwZci mbK nZv Kib| AZtci Bgvgi KvQ _K AbygwZ wbq hy gq`vb ZvM Ki wdi hvq|[47]

4-hyi gq`vb Dy mnhvwMZvi Ave`b

       Avivi w`b hLb Bgvgi mKj mnhvMx knx` nq hvq I Bgvg wbtm nq hvb ZLb Bgvg (Avt) NvlYv Kib, Ggb Kvb mvnvhvix AvQ wK h ivm~j    mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg Gi cwe mvbK mvnvh Kie? Ggb Kvb mvnvhKvix AvQ wK h, ivm~j    mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg Gi A`i gnjK iv Kie?[48]

       Bgvgi Gic Avnevbi ga `yB iKg Dk _vKZ cvi nqZv mvnvhi Ave`b bZzev `ykgb`i Rb mekl `wjj Dcvcb h, Zv`i ga Ggb Kn bB h mZi cw_K ne|

wbLyZ I mywbcyb fve mb mv I webvk

       Avivi w`b Kvievjvi gq`vb `yB ci mb mvg gyLvgywL mvwie fve `vuovq| GKw`K Igi Beb mv` Gi bZZ wekvj evwnbx Ges Abw`K Qv mb evwnbx GZB my I mywbcyb fve mwZ wQj h, hZY GB evwnbxi mekl m`m A_vr Bgvg nvmvBb (Avt) RxweZ wQj ZZY cwZc Bgvgi ZveyZ nvgjv KiZ cviwb| Gic fve wbLyZ I mywbcyb mb mv mvgwiK Kgvvi`i Rb wPivqZ GKwU wkv|

       Gic KqKwU bg~bvi cwZ j Kib|

1-                     Bgvg Zvui ci cwZwU Zveyi PZzcvk L`K Lbbi Av`k `b hvZ Ki `ykgb mnRB Zv AwZg Ki ZveyZ nvgjv KiZ bv cvi|

2-                     mB L`Ki wfZi Rvjvbx fwZ Ki Avb Rvwjq `qv nqwQj Ges ay GKw`K Lvjv wQj hvZ `ykgb`i gyLvgywL msMvg Kiv hvq I Abw`K _K nvgjv KiZ bv cvi|[49]

3-                     Bgvgi mb mvgi mevB Zveyi myL cvPxii gZ mvwie nq `vwoq wQj dj cQb w`q nvgjv Kivi Kvb iKg myhvM wQjbv|[50]

4-                     mg ZveyjvK KvQvKvwQ Avbvi Av`k `qv nqwQj hvZ Zveyi `wojv m Ki Ges `ykgb`i Rb Zv AwZg KiZ K mv nq|[51]

Avi Gfve Bgvg nvmvBb (Avt) I Zvui mx mv_x`i Qv evwnbx wekvj GK evwnbxi gvKvejv Kib Ges Zv`i Rxeb _vKv ch ZveyZ Kvb iKg Avgb nZ `bwb| cwZwU ZveyB mekl knx` kvnv`vZi cqvjv cvb Kiv ch wbivc` wQj|

cv`x ciYi wbivcvi welqv`x weePbvq ivLb

       Gic KqKwU `vi cwZ j Kib|

1-                   gymwjg Beb AvwKjK hLb c mnhvM KzdvZ ciY Kib ZLb Zvi mv_ mv_ wKQz w`K wb`wkKv c`vb Kib, D`vniY ^ic ejwQjb; Kzdvi mePq wek I wbfikxj ewi evwoZ DVe, gvbyli KvQ _K (Avgvi c _K) evBqvZ be Ges hw` Zviv evBqvZ Ki Zvnj AwZ `Z AvgvK msev` `e Ges AvivI Avhi welq nj h, Bgvg cv`xjvK cuwPq Zvi Dci mxj gvni jvwMq w`qwQjb| (hvZ Ki, hw` cw_ga Kvb mΓ`j ZvK ai Rvi c~eK cθjv wbq bq Zvnj hvZ ZvZ KvUv QMv ev Kg ewk KiZ bv cvi)| Abw`K gymwjg Beb AvwKjI GmwKZ AwZ myvwZ my welqv`x gb Pjb| wZwb ivZi AKvi iIqvbv nb hvZ Kn Zvi mK Kvb Z_ wbZ cvi Ges c_ c`kK wnme 2Rb jvKK mv_ bb hvZ c_ nvwoq bv djb|

2-                   Bgvgi AviKRb cwZwbwa KBm Beb gvmnviK Kzdvq e`x Kiv nq ZLb m AbwZ wej^ Bgvgi `qv c hv Zvi nvZ wQj Lq djb hvZ mΓiv mB ci Mvcb Z_ mK AeMZ nZ bv cvi|[52]

 

wbRi mb evwnbxK A_bwZK I Abvb eev`xi cwic~Yfve mwZ Kivi Pv Kib

       Bgvg nvmvBb (Avt) Gi Kvievjvi wece Gw`K w`qI wkYxq wQj, Gic KqKwU bg~bvi cwZ j Kib|

1-                     cw_ga Bgvg nvmvBb (Avt) GKwU KvdjvK `LZ cvb h, Zviv miKvix A_ m` Bqvgvb _K kvgi w`K A_vr BqvwR`i KvQ wbq hvQ ZLb wZwb mB evwnbxK iL `vuovb Ges Zv`i A_ m` Kuo wbq Bmjvgi evwnbxi KvR jvMvb|

2-                     gv _K hviv Zuvi mnhvMx nqwQj Zv`i cևZKK GKwU DU I 10 w`bvi ^Yg~`v w`qwQjb hvZ Zviv Zv`i cևqvRbxq wRwbmc msMn Ki enb Ki wbq hZ cvi|

3-                     Bgvg nvmvBb (Avt) gv _K iIqvbv nevi mgq Zuvi mv_i hyeK`iK cPzi cwigvb Lvevi cvwb msMn Ki mv_ wbZ ejb| A_vr wbRi evwnbxi Rb cևqvRbxq gvj `vgRvZ Ki mv_ ivLvi welq weePbv Kib|

4-                     Avivi w`b hLb Zvi evwnbxZ cvwb msKU `Lv w`qwQj Ges Zvi KviY mKjB cvq nvnvKvi KiwQj ZLb wZwb Zveyi cvk Kzqv Lbbi Av`k w`qwQjb| wK hLb cvwb cvIqv wMqwQj ZLb cwZci Kgvvii Av`k mB Kzqv fi djv nq ZeyI Bgvg evis evi m Pv Kib|[53]

Zvi ci mwbK`i KvQ h Kvb Z_ fve eYbv Kib

Gic KqKwU D`vniY j Kib|

1- gv _K iIqvbv nevi c~e Zvui mx mv_x`i KvQ fve NvlYv Kib hvZ mevB c~Y c֯ywZ wbZ cvi| iIqvbv nevi c~e fvlvq ee `b, m ee gZzi welq ciKvjxb welqv`xi cwZ `w AvKlY Kib| Gi gvag gyRvwn``iK gZzi Rb gvbwmK c֯ywZ Mnb KiZ DrmvwnZ Kib| c_g w`b hw`b wZwb gv _K iIqvbv nb ejb, ҇h KD c֯yZ AvQ GB wecei c_ wbRi i w`Z m hb Avgvi mv_ iIqvbv nq|

2- Bgvg nvmvBb (Avt) gv I Kvievjvi gvSvgvwS mvjvweqvn bvgK vb 2Rb ewK Avyjvn Beb mvwjg I gvwR Beb gvkAvj `Lb hviv nR mgv Ki AwZ `Z Bgvgi mv_ wgwjZ nevi Rb GmwQj| Zviv cw_ga gymwjg Beb AvwKj I nvwbi gZzi msev` bwQj| Bgvgi KvQ Gm ejb Avgv`i KvQ iZc~Y msev` AvQ hw` Pvb MvcY eje Avi hw` Pvb cKvk mevi myL|

Bgvg ejb, Avgvi mv_i Gme ewi KvQ Kvb Z_ Mvcb ivLvi cևqvRb bB (ZvB m Z_ mevi myL cKvk ewYZ nj|

3- gv I Kvievjvi gvSvgvwS hvevjvn bvgK vb Avyjvn Beb BqvKZvi[54] Gi gZzi msev` fve NvwlZ nq| Bgvg hLb Kvievjvq cQb ZLb ck Kib, GB RvqMvi bvg Kx? ejv nj: Kvievjv| Bgvg: GUv `ytL I e`bvi vb Ges GUvB Avgv`i kvnv`vZi vb|

4- Avivi ivZ (c~e ivZ) Bgvg Zuvi mx mv_x`iK iY Kwiq `b h, GLvb wZwb I Zuvi mv_i mevB knx` ne| AZtci ejb, Avgvi fq nq GB KviY h, nqZvev Zvgiv bv Rb A_ev jvi KviY Avgvi mv_ _K Rxeb w`e| Ze Avgv`i KvQ (Avnj evBZi KvQ) cZviYv I avKvevwR Kiv nvivg| AZGe hvi BQv AvgvK Qo Pj hZ cvi|[55]

 gyRvwn``i Ai fwelr Avkvi Avjvi mviY (Bgvg gvn`xi iY)  

Bgvg nvmvBb (Avt) 10B gniig Zvi mv_x`i Dχk ee c`vb Kib mLvb wZwb ivm~j    mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg Gi fvlvq Bgvg gvn`xi Avwefve I Zuvi gvag bvq wePvi I ivRAvZ[56] Gi K_v eYbv Kib| G _K Avgv`i Rb wkYxq welq nj h Kvb aibi mywLZ wec`i gyLI gyRvwn``iK Avkvi evwY kvbvZ ne|

gyRvwn``i LvR Lei bqv

       Bgvg nvmvBb (Avt) Gi wecei AbZg AviKwU wkv nj, Kvb evwnbxi cavbi `vwqZ nj Zvi evwnbxi LuvR Lei bqv|

       Avivi ivZ Bgvgi KvQ GB gg Lei Avm h, Zvui GK mnhvMx gvnv` Beb evkvi LvRivwgi GK mvbK Ab GK kni e`x Kiv nqQ| ZLb Bgvg evkvi Gi KvQ _K evBqvZ Zzj wbq ejb, Zzwg Pj hvI I Zvgvi QjK gy Ki| wK evkvi Zv Kibwb| AZtci Bgvg ZvK GK nvRvi w`bvi ^Y gy`vi mg cwigvb g~jevb Kvco `b hvZ Zvi Ab GK Qji gvag Zv wew Ki Zvi mB Qji gyw cb w`q gy Kib|[57]

hy wk I bvix`i Rb wekl fve bRi `wcvZ

       Ggb KqKwU welqi cwZ j Kib|

1-                 Bgvg nvmvBb (Avt) Gi Kvievjvi wecei kvgwiK wbqgi ga Ggb AvBb wQj h, Zib wKkvi I knx``i mvbiv hw` hy gq`vb hZ PvBZv Zvnj Zv`iK Zv`i AwffveK`i KvQ _K AbygwZ wbZ nZv| GKRb kwn`i mvb Avgi Beb Rbv`Kvn Avbmvix hLb hy gq`vb hZ DvMx nq ZLb Bgvg ejb, ҇m Zv AgyKi mvb h knx` nqQ, Zvi gv wK ZvK hy cvVvZ ivwR ne? m ejj, Avgvi gv AvgvK hy hvevi Rb Av`k w`qQb| AZtci m hy hvq Ges knx` nq|[58]

2-                 Kvkg Beb nvmvb (Avt) hLb Bgvg nvmvBb (Avt) Gi KvQ Kvievjvi gq`vb hy Kivi Rb AbygwZ PqwQj ZLb Bgvg ZvK AbygwZ `qwb KviY Kvkg ZLbv evjM nqwb| Bgvg ZvK `L Kv`Z wQjb wK Kvkg Bgvgi nvZ cvq ai GZv ewk Abybq webq KiZwQj hKviY Aekl Bgvg ZvK AbygwZ `b Ges Kvkg Rvb cvY w`q hy KiZ KiZ knx` nq hvb|

3-                 Bgvg nvmvBb (Avt) Zuvi mv_i wk evPv`iK hy _K `~i ivLb| D`vniY ^ic Avyjvn Beb nvmvb hyi gq`vb Avm, Rqbe (mvjvt) ZLb Zvi wcQz wcQz Gjb| Avyjvn ZLbv wk evPv (Zvi gyL `vwo gvQ wKQzB MRvqwb) Bgvgi mv_ Nl `uvwoqwQj| Bgvg Zuvi evb RqbeK ejjb, IK `~i mwoq wbq hvI wK Avyjvn Kvb gZB hZ PvwQjbv, m ejZwQj, Avjvni Kmg Avwg Avgvi PvPvi KvQ _K `~i mie bv|[59]

mvgwiK MvcbxqZv iv

Gic KqKwU bg~bv j Kib|

1-                      Bgvg nvmvBb (Avt) Kzdvi w`K hZ gb KiwQjb wK Zv mKji KvQ Dyfve cKvk Kibwb| Avi ZvB Kviv Kviv cևki Reve mvweKfve BwZ Ki Gwoq hvb| hgb Beb Avevm hLb ZvK civgk w`q ejwQjb h, BivK hqv bv| ZLb Bgvg ejb, Avjvni KvQ gj Kvgbv KiwQ Ges `Lv hvK Kx KiZ cvwi? Abyicfve Beb hyevBi Gi cևki Reve wZwb ejb, Kzdvq hvIqvi K_v wPv KiwQ wK wbwZfve ejZ cviwQbv mLvb hve wKbv|

2-                      Avnj evBZ (Avt) `i gwnjvMY hLb eySZ ciwQjb h, Bgvg AwZwkNB g`xbv ZvM Kieb ZLb Bgvg Zv`iK Kmg w`q ejb, hw` GB Lei cKvk Ki `vI Zvnj Avjvn I Zuvi ivm~ji mv_ weivaxZv Kij I bvnMvi ne|

3-                      Mvqex fve cv wbRi kvnv`vZi Lei wKQz jvKi KvQ Lyj ejb hgb gynv` Beb nvbvwdqv wK Zv Igi Beb mv` I g`xbvi MfYii cwZwbwa`i KvQ ejb wb| GB kvnv`vZi K_vwUB wZwb Zv`iK Abfve ejb| wZwb Zv`iK ejb, Zvgvv`i Kviv mv_B KvbiKg K_v ejevbv hw`I G Rb Avjvni mvwba Pj hZ nq|

Abyic fve Avyjvn Beb Rvdii KvQ wjwLZ c G welqwU fve bv ej BwZ c`vb Kib| KviY cw_ga GB c `ykgb`i nvZ covi mvebv wQj|[60]

hy gq`vb kvMvb I KweZvi PiY AvewZ

       hy Kkji AbZg GKwU wkv nj kvMvb I KweZvi gvag gyRvwn``iK Zv wcq Zvjv Ges Abw`K cwZcK fxZz I `~ej Ki djv| Bgvg nvmvBb (Avt) I Gic Kib| Gic KqKwU D`vniY j Kib|

1-                  Bgvg mvw`K (Avt) Gi KvQ _K ewYZ nqQ h, Avgv`i cwZwU hyB kvMvb `qv nqwQj| hgb e`i hy ejv nqQ Bqv bvmivjvn BKZvwie| IZi hy ejv nqwQj, Bqv bvmivjvn BKZvwei BKZvwie| ZveyK hy ejv nqQ, Bqv Avnv` Bqv mvgv`| Ges Bgvg nvmvBbi kvMvb wQj, Bqv gynv` Ges GUv Avgv`i Avnj evBZ (Avt) MYi mKjiB GB GKB awY|

2-                  Bgvg nvmvBb (Avt) hLb Zvi mx`iK WvKZb ZLb Zviv jvevBK ej nvwRi nZb|

3-                  Avnj evBZi Kvb Kvb m`m hLb hy gq`vb Mgb KiZb ZLb msMvgx KweZv AvewZ KiZb|[61]

 mwbK`i cvK cweZv I Gev`Zi cwZ iZ c`vb

Bgvg nvmvBb (Avt) Zuvi myL Avmb Gnb KwVb cwiwwZ mZI Zuvi mx mv_x`i cvK cweZv I Gev`Z e`wMi w`K my bRi ivLb|

       hgb- Avivi ivZ Bgvg Zvi mv_x`i Dχk ejb, mevB DV! kl evii gZ cvwb cvb Ki, ARy Ki, Mvmj Ki Ges Zvgv`i covi Rvgv Kvco ayq bvI hvZ Zv Kvdb wnme eenvi KiZ cvi|

j Dk I wmvi cwZ `pZv

Gwelq Avgiv ciewZZ AvjvPbv Kie Bbkv Avjvn|

 


 

[1]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 355; Avj dZzn, 5/85; gvKZvj LvivRwg 1/231|

[2]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 355; Avj dZzn, 5/85; gvKZvj LvivRwg 1/231|

[3]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c-353, 354; ZvwiL Zvevwi _K|

[4]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c-353|

[5]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 352|

[6]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 360|

[7]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c-311, 312|

[8]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c-380|

[9]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 442|

[10]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 445|

[11]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 406|

[12]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 445|

[13]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 433, 434|

[14]|gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 391|

[15]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 386|

[16]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 387|

[17]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 404|

[18]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 491|

[19]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 410|

[20]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 406|

[21]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 298 , 471|

[22]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 422|

[23]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 391|

[24]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 314|

[25]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 407|

[26]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 471, 472|

[27]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 44/ 297|

[28]| wenvij Avbvqvi 44/297 Avwgwj _K eYbv Kiv nqQ|

[29]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 360|

[30]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 297|

[31]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 402|

[32]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 415, 425, 429|

[33]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 358|

[34]| ZvwiL Zvevwi, 3/309; Avj Gikv` 226; wenvij Avbvqvi 44/38; Avwgwj _K eYbv Kiv nqQ Avj Kvgj wd ZvwiL 2/555; gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), Gi eYbv gZ|

[35]| ZvwiL Zvevwi, 3/309; Avj Gikv` 226; wenvij Avbvqvi 44/38; Avwgwj _K eYbv Kiv nqQ Avj Kvjg wd ZvwiL 2/555; gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), Gi eYbv gZ|

 [36]| ZvwiL Zvevwi, 3/309; Avj Gikv` 226; wenvij Avbvqvi 44/38; Avwgwj _K eYbv Kiv nqQ Avj Kvgj wd ZvwiL 2/555; gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), Gi eYbv gZ|

[37]| ZvwiL Zvevwi, 3/309; Avj Gikv` 226; wenvij Avbvqvi 44/38; Avwgwj _K eYbv Kiv nqQ Avj Kvgj wd ZvwiL 2/555; gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), Gi eYbv gZ|

 [38]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 354|

[39]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 342|

[40]| wenvij Avbvqvi 44/315; Avwgwj _K eYbv Kiv nqQ|

[41]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 320, 357|

[42]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 415, 425, 429|

[43]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 353, wenvij Avbvqvi 44/319; Avwgwj _K eYbv Kiv nqQ|

[44]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 353, wenvij Avbvqvi 44/319; Avwgwj _K eYbv Kiv nqQ|

[45]| ZvwiL Zvevwi _K gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 381|

 [46]|gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 381|

[47]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 378| 379|

[48]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 306|

 [49]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 306|

[50]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 306|

[51]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 306|

[52]| wenvij Avbvqvi 44/370; Avwgwj _K eYbv Kiv nqQ|

  [53]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 327, 335, 354, 352, 495|

[54]| BwZnvm I nv`xm KD KD GB bvgi cwieZ ҇KBm Beb gvmnvi Gi bvg DjL KiQb|

[55]| bvmL DZ ZvIqvwi 2/ 158, Av` `vgAvZzm mveKvn 74, Avmivi Dm kvnv`vZ 268, gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), Gi eYbv gZ|

[56]| h me Bgvg`i cwZ Ryjyg Kiv nqQ Zv`i Ges RyjygKvix`iK Bgvg gvn`xi  ivRZ Kvj RxweZ Kiv ne Ges Bgvg gvn`x m me RyjygKvix`iK wePvi Kieb|

[57]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 403|

[58]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457|

[59]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457|

[60]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457|

[61]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457|

index