back

c_g fvM

next

 

c_g fvM

Avivi wkYxq w`K I wefvM mg~n

c_g Aavq: Avivi ivRbwZK wkv

 

Bgvg nvmvBb (Avt) Gi Afyvb I Gi Dci MnxZ c`c Zvui  ewMZ ev cvwievwiK welq wQjbv eis Zv GK gnvb c`c I ewY DgvBqv`i wekvj ivRZi gvKvejvq gnveo GK ivRbwZK Af~vb I wece wQj| Avi ZvB Zuvi GB wece I Af~vb wewfb w`K w`q mgvRi Rb wkvg~jK I Av`ki `v ^ic| Gmei iZc~Y w`Kjv GLvb DjL Kie|

ivRbwZK Pzw I cwZv mg~n gb Pjv

       Bgvg nvmvBb (Avt) hw`I gyqvweqvK Zvi c_i Rb Dchy I h_vh_ gb KiZb bv ZeyI Zvi Rxekvq Zvi mv_ Zgbfve eo Kvb `` I wef` mw Kibwb Ges Zvi mv_ hy ev Zvi wei Af~vb Kivi wmv bbwb KviY gyqvweqvi mv_ Bgvg nvmvb (Avt) mw Pzw KiwQjb Ges mB mwi mvb I ghv`vi KviYB wZwb Pzc _vKb|[1]

       Ze gyqvweqv Zvi gyZzi c~e hLb _K Zvi c_K cieZx Lwjdv wnme BqvwR`i Rb evBqvZ bqvi Rb Pv Ki hvwQj ZLb _KB Bgvg nvmvBb Pzc Ki _vKb wb wK ZeyI gyqvweqvi gZzi c~e ch Af~vb Kib wb eis Zvi gZz ch Acv Kib Ges gyqvweqvi gZzi ci Af~vbi cwiKbv bb|[2]

       Avhi welq nj h, Bgvg nvmvb (Avt) Gi kvnv`vZi ci Kzdvi RbMY Bgvg nvmvBb (Avt) Gi KvQ GB gg Ave`b KiZ _vKb hvZ wZwb gyqvweqvi wei Af~vb Kib wK Bgvg nvmvBb (Avt) Zv Keyj Kib wb KviY gyqvweqvi mv_ Bgvg nvmvb (Avt) Gi Pzwi GKwU kZ wQj h, gyqvweqv hZw`b RxweZ _vKe ivRZ Kie wK Zvi gZzi ci LjvdZi `vwqZ Bgvg nvmvb (Avt) K `qv ne Ges Bgvg nvmvb (Avt) RxweZ bv _vKj Bgvg nvmvBb (Avt) K `qv ne|[3] wK gyqvweqvi gZzi ci GB `vIqvZ Keyj Kib KviY BqvwR`i mv_ ev Zvi LjvdZi eaZv mK Kvb Pzw ev mw wQjbv|

ivRbwZK mgvjvPbv I chvjvPbv Af~vbi cv_wgK avc wnme Mnb|

Bgvg nvmvBb (Avt) Zvui Af~vbi cv_wgK avc wnme ivRbwZK mgvjvPbv I chvjvPbvK Mnb KijI wekl wKQz PgrKvi wewa wbka gb Pjb D`vniY ^ic:

       1- g`xbvq _vKvKvjxb mgq Reve bv w`q `ykgb`iK dZbv, dvmv` I AhynvZ mwi cvqZviv e Kib Ges g`xbvi MfYi hLb BqvwR`i c Zuvi KvQ _K ivZi AKvi GKvKx evBqvZ wbZ Pvq ZLb Zv _K cvk KvwUq ejb h, w`bi ejv me gvbylK GKwZ Ki welqwU Dvcb Ki KviY Avgvi gZ ewZ ivZi AKvi GKvwK evBqvZ KiZ cvibv|[4]

       2- `ykgb`iK Iqv`v `qv _K weiZ _vKb|

3- wbivcvi eev Mnb Ki Pjb; MfYii Av`k Zvi cvmv` hvIqvi Rb Zvui mv_ `nix`iK mv_ wbq hvb (hw`I Zv`iK cvmv`i wfZi bqvi AbygwZ `qv bv nq wK evBi iL Zv`iK mZK _vKZ ejb)| Abw`K MfYii mv_ ZK weZK Kivi mgq wbRI mZK _vKb|[5]

       4- cwZc mΓ mb`i Kgvvi`iK h me Iqv`v `b Zv cvjb Ki Pjb Ges Zv`iK mZi w`K (wbR ci w`K) Avmvi Rb AvKlY Kivi Pv Kib|[6]

       5- m ci gwKZ gvUB fq cvbwb eis ivRbwZK I KzUbwZK gwK mg~ni Dchy KwVb Reve w`qwQjb|

       6- ivRbwZK cwZ؛`x I cwZcK Lye fvjfve wPbZb Ges `~iwfmw cwiKbv mK my bRi ivLZb| Avi ZvB Zvui GK ivRbwZK cwZhvMx Beb hyevBi hLb Zuvi KvQ Gm ZvK civgk w`Z _vKb, Bgvg Zvi Reve ejb, GB ew GB cwiwwZZ mePq ewk hv fvjevm Zv nj h, Avwg AekB BivK hve KviY Avwg GLvb _vKv ch gvi Kvb jvK Zvi bZZi cwZ AvMn cvlY Kie bv|

       7- KLbv KLbv cwZci cwiZ ci Reve `vb _K weiZ _vKb Ges Gi gvag Zv`i cwZ Aev c`kb Ges Zv`i cwZ KVviZv cևqvMi cvv gwK c`vb Kib| Avi ZvB Igi Beb mv` Gi `ywU ci Reve `vb _K weiZ _vKb|

GKwU kvmKi wei Af~vbi gvb` (Bgvg nvmvBbi wbR K Af~vbi KviY|

    Zvui fvB Bgvg nvmvb (Avt) gyqvweqvi mv_ mw Kib wK wZwb BqvwR`i wei Af~vb Kib Gi KviY Kx? Kb wZwb g`xbv ZvM Ki Kzdv evmx`i `vIqvZ mZ nb Ges KbBev kvnv`vZi c_K eQ bb?

       GB ckjv evisevi Bgvg nvmvBb (Avt) Gi KvQ wjwLZ I gwLKfve Dvcb Kiv nq| Bgvg nvmvBb (Avt) wbR gyL Gme cևki Reve `b| G chvq Avgiv Zv msc DjL Kiev|

1-BqvwR`i AhvMZv I ewMZ PwinxbZv

    GwR` GKRb dvmK jvK h cKvkfve AcKg wj _vK|

    g` cvb KiZv, KzKzi I eY c`i mv_ Ljvayjv Ki|

    ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg Gi Avnj evBZi mv_ cK&kfve `ykgwb Ki|[7]

    wbvc jvK`i nZv Ki|[8]

    Avgvi gZ (Bgvg nvmvBbi gZ) ewZ Zvi nvZ evBqvZ KiZ cvibv|[9]


 

2| Bmjvgi g~j asmi gyLvgywL|

       Bgvg nvmvBb (Avt) ejb, hw` Bmjvgx DZi Rb GwR`i gZ kvmK _vK Zvnj GLvbB Bmjvgi we`vq|[10]

3| kvmK eMi dvmv`

       In dvivh`vK GB RbMvw kqZvbi c`v AbymiY KiQ|

Avjvni AvbyMZ _K gyL wdwiq wbqQ|

Avjvni RwgK dvmv` mw KiQ|

Avjvni AvBb mxgvjsNb KiQ g` cvb KiQ, dKxi I wgmwKb`i m` Mvm KiQ|

Avjvni `qv nvivgK nvjvj gb KiQ I nvjvjK nvivg gb KiQ|

evBZzj gvjK Zv`i wbR^ m` gb KiQ|[11]

4| Avjvni bvgK DP DVvbv I Zvui `xbK mvnvh Kiv|

       AvwgB (nvmvBb) Avjvni `xbi mvnvh Kivi Rb h_|[12] Ges Zvi GKBfve Zvi kwiqZi ghv`v c`vbi Rb h_| hvZ Ki Avjvni bvg DP DV|[13]

5- BivKi Awaevmx`i c _K mekl hyw cgvY Dcvcb

       Kzdv evmx`i c _K Bgvg nvmvBb (Avt) Gi KvQ GBgg  AmsL wPwV I c Avm h, Avgv`i Kvb Bgvg bB, Avgiv PvB Avcbvi nvZ evBqvZ KiZ| Bgvg nvmvBb (Avt) Zv`i ci Reve gymwjg Beb AvwKjK Zvui c _K bZv evwbq cib Kib Ges Zvi gvag Kzdv evmx`i cixv Kib, gymwjg wPwV wjL BgvgK Rvbvb h Kzdvevmxiv Zuvi bvg gymwjgi nvZ evBqvZ KiQ| Avi ZvB nvmvBb (Avt) mLvb hvIqvK AvekK gb Kib|

       Gjv Kzdvevmx I Zv`i evnK`i AvwbZ c Ges Gjvi Reve c`vb Kiv Avgvi Rb IqvwRe (diR)| Zviv Avjvni KvQ Avgvi Rb ARynvZ (hyw) ck KiQ|

       Avyjvn Beb Igi whwb BgvgK Kzdvq hZ evav c`vb Ki Zvi Reve Bgvg ejb: Gjv Kzdv evmx`i cwiZ (`vIqvZ) c|[14]

6| ivm~j   mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg Gi Av`k

       Bgvg nvmvBb (Avt) Gi Gnb Af~vbi AbZg cavb KviY wQj h, ivm~j  mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg G mK Av`k w`q wMqwQjb| Avi ZvB wZwb Awj` Beb IZev (g`xbvi MfYi) K ejb, Avgvi c~e c~il ivm~j   mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg Gi KvQ _K bwQ h, wZwb ejwQjb, Avey mywdqvbi mvb`i Rb LjvdZ nvivg Zvnj Avwg wKfve Zvi nvZ (BqvwR`i nvZ) evBqvZ wbZ cvwi?[15]

       Bgvg nvmvBb (Avt) Gi cwZ ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg Gi wZxq Av`k wQj Zvui Nyg Aevq ^ci wfZi| Gic KqKwU welq DjL Kiev|

1| g`xbv _K we`vqi cvvj hLb wZwb ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg Gi Keii KvQ we`vq wbZ hvb ZLb|[16]

       2| g`xbv _K we`vq bqvi cvvj gvnv` nvbvwdqvi KvQ _K eYbv KiZ wMq ejb, MZKvj hLb Zvgvi KvQ _K Pj wMqwQjvg ZLb Avgvi KvQ ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg  GmwQjb I AZtci AvgvK ejb, In nvmvBb (GB kni ZvM Ki) ewoq ci mwZ ejZ wK Avjvn Zvjv ZvgvK wbnZ Aevq `LZ Pvb|[17]

       g~jZt G NUbvi AvMi w`b gynv` nvbvwdqv Bgvg nvmvBbK ejwQjv h, Avcwb Kzdvi w`K bv wMq Bqvgvb A_ev AbKvb w`K hvb Avi G cwZ Bgvg ejwQjb h, AvMvgxKvj ZvgvK Reve `e| Avi cii w`b Bgvg nvmvBb (Avt) ZvK D ^ci K_v ejb|

7- cwe gv kwidi mvb I wbivcvnvbxi fq

       hw` Bgvg nvmvBb (Avt) gvq A_ev g`xbvq Aevb KiZb Zvnj mLvbB wbnZ nevi mvebv wQj| Avi Bgvg nvmvBb Pvbwb Ges GUv cQ` Kibwb h, cwe gv kwid ZvK nZv Ki icvZ Kivi gvag nvivg kwidi ghv`v zb nvK| ZvB Avyjvn Beb Rvdi Gi wjwLZ ci Reve ejwQjb, Avwg hLvbB jyKvBbv Kb Giv AvgvK nv KieB?[18]

       Abyicfve Beb Avevmi bwmnZi Reve ejwQjb, In fvB! Avjvni Kmg Ki ejwQ h, gvq _K wbnZ nIhvi Pq BivK wMq mLvb wbnZ nIqvK Avwg AwZ Dg gb KiwQ[19] hvZ gvi mvb I ghv`v iwZ nq|[20]

       GKBfve Ab GK ew hLb ZvK g`xbv ZvM Kivi KviY wRm KiwQj Zvi Reve ejwQjb, Zviv GLvb Avgvi icvZ KiZ PqwQj ZvB cvwjq hvwQ|[21]

       G _K H welqwUi cwZ BwZ Kiv nq h, BqvwR` Iwj`i KvQ wjwLZ c Gic wjLwQj: Bgvg nvmvBbi wki (gv_v) K GB c mnhvM Avgvi KvQ wbq Avm|[22]

       gvZ m mgq nRi gm~g AwZg KiwQjb Ges Bgvg nvmvBb (Avt) nRi AaK Avgj mgv KiwQjb GgZvevq wZwb Zv Igivi wbqZi gvag cwieZb Ki mLvb _K we`vq bb Ges AwZ `Z gv ZvM Kib hvZ Ki Avjvni NvwlZ GB wbivc` kni Zvi icvZi gvag f~jywZ bv nq|

       Bgvg ejb, Avjvni Kmg Avwg h Kvb nvZB Avkq bB bv Kb Zviv AvgvK mLvb _K ei Ki Avbe Ges Zv`i Dk (AvgvK nZv Kivi Dχk) ^vab Kie|[23]

8- Zvui GB Af~vbi Dci eyw ewK `wjj

       Bgvg nvmvBb (Avt) hw` gvq A_ev g`xbvq Aevb KiZb Zvnj mLvbB wbnZ nZb wK BivKi w`K hvIqvi dj Zvi mvgb `wU c_ Dy wQj|

       GKwU Gic h, hw` mLvbi jvKRb BgvgK mnhvwMZv Ki Zvnj BqvwR`i kvmbi Aemvb NUZv Abw`K hw` mnhvwMZv bv Ki Zvnj m c_ wbnZ nevi gvag Bmjvg DwweZ ne|[24]

       AZGe gv g`xbvq _K wbie wbnZ nIqv A_ev evBqvZ Kivi Pq AbK w`K w`q Dg wQj m vb ZvM Kiv|

       A_vr Kvievjvi cvi Bgvg nvmvBbi Gnb `q we`viK NUbv I vRwW GZB gnvb wQj I ewY DgvBqv`i Ryjyg wbwcob I Abvq AZvPvi cKvki Dcvq wQj hvi dj Bmjvgi gZ cvq MvQwU be Rxeb cvq Ges g~jZt Zvi GB Af~vb Bmjvgi AbyKzjB wQj|

       9- Bmjvgx DZK mr KvRi Av`k I Amr KvRi wbkai gvag mskvab|

       Bgvg nvmvBb (Avt) Zuvi wbR^ GB Af~vb cm Gfve ejb|

*Avwg Ryjyg, wbwcob Abvq AZvPvi I dvmv`i gvKvejvq Af~vb KiwQ|

       *aygv Avgvi wcZ cyili DZK mskvabi j Af~vb KiwQ|

*Avgvi Dk nj Avgi e gvid I bvwn AvR gvbKvi| Gi gvag Avwg ivm~j    mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg I Avgvi wcZv Avjx (Avt) Gi c_K AbymiY KiZ PvB|[25]

GB evKjv Bgvg nvmvBb (Avt) Zvi fvB gvnv` nvbvwdqvK IwmqZ Kiv cm wjLwQjb Ges wjwLZ AvKvi Zvi nvZ Acb Kib| Avi Ryjyg wbwcob cm hv ejb Zv g~jZt evwnK `wZ wQj Zvi Avmj Dk wQj ZZxq I PZz_ evK `ywU A_vr Avgi e gvid I bvwn AvR gvbKvi Ges ivm~j   mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg I Zuvi wcZvi c_ AbymiY|

10- AZvPvwi kvmKi wei Af~vb Kiv IqvwRe (diR) (GUv wPivqZ wbqg)

       Bgvg nvmvBb (Avt) Zvi mx mv_x I nvi Beb BqvwR`i evwnbxi Dχk ee w`Z wMq ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg Gi KvQ _K GKwU nv`xm eYbv Kib Ges AZtci Zv ewY DgvBqvi Dci h_vh_ fve cgvY Ki ejb:

       h KD Ggb Kvb kvmKK `LZ cvq h, m Avjvni weavb nvivgK nvjvj cwiYZ KiQ Ges ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg Gi mybZi wecixZ PjQ, gvbyli Dci Ryjyg KiQ, gvbyli PvLi mvgb bvn KiQ wK m ew Zvi wei Af~vb KiQbv Zvnj Avjvn Zvjv AekB ZvK Zvi Dchy cwibvg (Rvnvbvg) ciY Kieb|[26]

       meZ G KviY wZwb cKvk fve gv ZvM Kib h, GB Af~vb Zuvi Dci IqvwRe Ges hvZ mevB AewnZ nZ cvi|[27]

       11- ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg Gi mybZK RxweZ KviYi gvag e`AvZi Acbv`b|

       Bgvg nvmvBb (Avt) Zuvi GB Af~vbi j eYbv KiZ wMq ejb,

       Avwg Avcbv`iK KviAvb I ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg Gi mybZi w`K `vIqvZ KiwQ| KviY ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg Gi mybZ gZzi DcKzj DcbxZ nqQ| Ges Abw`K e`AvZ mg~n RxweZ nq DVQ|[28]

       Ab GK RvqMvq wZwb ejb, Avgvi KvQ Gic PvIqv nqQ h, hvZ Avwg Zv`i KvQ (Kzdvevmx`i KvQ) hvB Ges Gi dj Bmjvgx HwZn RxweZ ne Ges e`AvZ mg~n `~ixf~Z ne|

       Bgvg Zuvi wbRi ee nvi Beb BqvwR`i mb`i Dχk ejb,

       ҇Zvgiv wK `LQvbv mZi AbymiY Kiv nQ bv? Abvqi c_ e Kiv nQ bv? hvi gvag Avjvni gywgb ev`vMY mwZKvi fve Zuvi mvvZ cQZ cvie|[29]

GKwU kivPvix I Rvwjg kvmKi mv_ AvPiY

       Avgiv hw` Bgvg nvmvBb (Avt) Gi Af~vbi w`K j Kwi Zvnj fve `LZ cve h, wZwb ewY DgvBqv`i mB ivRZi mv_ wZb aibi AvPiYi gvag gyLvgywL nb| g~jZt kivPvix I Rvwjg kvmKi mv_ Avgv`i wKic AvPiY Kiv DPxZ ZvB wZwb Gi gvag Avgv`iK wkv w`qQb| GB wZbwU avc wbgic|

1- mΓ cK w`K wb`kbv c`kb|

Iwj` Beb IZev hLb BqvwR`i Av`k Bgvg nvmvBbK AeMZ Ki ZvK BqvwR`i nvZ evBqvZ Kivi civgk `q ZLb Bgvg nvmvBb (Avt) Zvi Reve hyw c`kY g~jK ejb, Avgiv ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg Gi Avnj evBZ (Avt) Ges wZwbZv ejQb h, Avey mywdqvbi mv`i Rb LjvdZ nvivg| Zvnj ej Avwg wefve Zvi nvZ evBqvZ KiZ cvwi?[30]

       hLb nvi Beb BqvwR`i evwnbxi gyLvgywL nb ZLb Zv`i Dχk ee c`vb Kib[31] Ges GKB fve Kvievjvi cvi Igi Beb mv`K evwnbxi gyLvgywL njI Zv`iK bwmnZ Kib|[32]

2- Ah_v icvZ _K weiZ _vKvi Dχk cvwjq hvb (`ykgb`i Rb RvqMv Lvwj Ki `b)

       g`xbvi MfYi hLb BqvwR`i wb`k BgvgK kwn` Kivi wmv bq[33] m Bgvg ivZi AKvi g`xbv ZvM Kib| GKBfve hLb gvq ZvK nZvi cwiKbv Kiv nq ZLb nR Abyvb cwiZvM Ki gv _K ei nq BivKi w`K Mgb Kib|[34] GK ew ZvK ck KiwQj Avcwb Kb g`xbv ZvM KiQb? Gi Reve wZwb ejb, Avgvi BZ  mvbi Dci AvNvZ nbQ, ah aiwQ; Avgvi gvj m` Mvm KiQ ZeyI ah aiwQ wK AZtci Avgvi icvZi wmv wbqwQj ZvB cvwjq GmwQ|[35]

       Bgvg nvmvBb (Avt) Gi GB K_v _K eySZ cvwi h, hLb gywgbi Rxeb wec`i mywLb nq ZLb Rvjgi gvKvejvq ah aviY c~eK Aevb Kiv Rvqh bq Avi m Aevq bybZg KiYxq nj mLvb _K wnRiZ Kiv|

       GKBfve Kvievjvq c_g nvi Beb BqvwR` I AZtci Igi Beb mv`i gvKvejvq ejb, Kzdvi RbMY AvgvK `vIqvZ w`qQ hw` AvgvK mLvb hZ bv `vI Zvnj wdi hve[36] (A_vr wZwb `ykgb`i nvZ _K gyw cZ Pvb wK Zviv Zv Keyj Kiwb)|

3- knx` nIqv ch msMvg  

Bgvg nvmvBb (Avt) hLb eySZ cvib h `ykgb`iK bwmnZ Ki Kvb jvf nebv Ges Abw`K Zv`i c֯ve BqvwR`i nvZ evBqvZ Kiv gb bqv me bq KviY m dvmK| dvmKi nvZ evBqvZ Rvqh bq| Abw`K mLvb _K cvwjq hvIqvI me bq KviY g`xbv, gv I Kzdv meB Zvi wei `ykgb cwiZ nqQ Rvi c~eK evBqvZ bqvi Rb ZvB Abbvcvq nqB `ykgb`i gvKvejvq `p cwZiva Kib I kl wbkvm ZvM Kiv ch Zv`i mv_ hy Kib| wZwb ejb,

       bv, Avjvni Kmg bxP I Ac` jvKi gZ evBqvZ Kiev bv Ges fi gZ cvwjq eove bv|[37] Zvgiv wK `LQvbv mZK AbymiY Kiv nQbv, Abvq AZvPvi iva Kiv nQbv? hvZ Ki gywgbiv Zv`i cf~i mv_ wgwjZ nIqvi AvKvsLv cvlY Ki Avi GgZvevq Avwg gZzK mfvM Ges Rvwjg`i mv_ euP _vKvK wZ Qvov AbwKQz gb Kwibv|[38]

Avgi e gvid I bvwn AvR gvbKvi GKwU Af~vbi Rb wfw ^ic

       Bmjvg ag Avgi e gvid I bvwn AvR gvbKvii Rb KqKwU avc I chvq wbavwiZ iqQ Zv wbgic|

1-Ai w`q NYv Kiv

A_vr KD hLb Abvq I AcQ`bxq Kvb KvR mbv KiZ cvi Ges `LZ cvq h Ab Kn Zv Ki hvQ ZLb Zvi Ai m mK ew_Z nq Ze Gi Qvc Zvi Pnvivq dzU DV|

2- gyLw`q Zvi cwZiva Ki

       A_vr Kvb gywgb ew Abvq AcKg `Lvi ci 2q chvq Zvi fvlv w`q dvm` ewi Dci AvNvZ nvbZ _vK| Ze G c_gZt wgw fvlvq ejZ _vK hw` ZvZ KvR bv nq DP K AvNvZ Ki _vK|

3-KvhKi c`c

ZZxq chvq gywgb ew Ggb c`c Mnb Ki hvZ mB dvm` ew mB Abvq AcKg ZvM KiZ eva nq|

4- gviavi I nZv  

Avi GUv Avgi e gvid I bvwn AvR gvbKvii mekl avc Ges hw` c~ev avcjvZ mgvavb bv nq ZvnjB GB avc KvhKi KiZ ne Ges g~jZt GB KvRi evevqbi Av`k Bgvg A_ev Zvi cwZwbwai c _K nZ ne| h KD Zv evevqb KiZ Pve Zvi KvQ _K AbygwZ wbZ ne|[39]

       Bgvg nvmvBb (Avt) Gi Af~vbI wVK Abyicfve Avgi e gvid I bvwn AvR gvbKvii wiwZi wfwˇZ nqwQj| g~jZt Bgvg nmvBb (Avt) ivRbwZK cwiKbvi cvkvcvwk ZvZi wei msMvgi c_K Zvi wbw` wiZxbxwZ I wbqgi wfZi w`q GwMq wbq hvwQj| Gic msMvgi avc ev chvqi wfwˇZ wVK hic Avgiv eYbv KiwQ, wZwb mec_g kvmK eM I Zv`i cwZwbwa`iK bwmnZ I Dc`ki gvag bvwn AvR gvbKvii cv_wgK chvq mg~n AwZg Kivi ci hy I cKvk msMvgi c_ eQ bb| G meB wZwb bvwn AvR gvbKvii wiZxi wfwˇZ KiQb Avi ZvB Avgiv `LZ cvB h, wZwb Zuvi fvB gvnv` nvbvwdqvK IwmqZ Kivi cm ejb, Avwg PvB (G msMvg Avgvi Dk nj) Avgi e gvid I bvwn AvR gvbKvi KiZ|[40]

AwePvii gvKvejvq (ivRbwZK Acgvb, Ac` I fvMvw Mnb AwbQv cKvk)

       Bgvg nvmvBb (Avt) Gi Afyvbi AviKwU wkv nj Abvq AwePvii gvKvejv Ges ivRbwZK Acgvb, Ac` I fvMvw Mnb bv Kivi gvbwmKZv mw Kiv| GB welqwU Avivi wekl I iZc~Y kvMvb hv me`vB Avnj evBZi Abymvwi`i Rb Av`k wnme BwZnvm wjwce iqQ|

nuv, GfveB Bgvg nvmvBb (Avt) BZ I mvbi mwnZ gZzK Acgvbi mwnZ euP _vKvi Dci kZ c`vb Kib|[41]

       nvmvBbi Abymvixiv kvnv`vZK mfvM I Ac` Aevq euP _vKvK `~fvM gb Kib| Avi ZvB Bgvg nvmvBb (Avt) ejb, Acgvb Ac` Avgv`i KvQ _K AbK `~i|  

Bgvg nvmvBb (Avt) Gi Av`k mfvMi gvcKvwV; A_, Rxeb I gZz bq eis mfvMi gvcKvwV nj mvb I Acgvb| GB `w fwwU Bgvg nvmvBb (Avt) gvbeZvK Dcnvi `b A_vr wZwb gZz mK ^vaxb PZv gvbyli `wfwK cv `b| KviY gZz mKji RbB AeavwiZ Ze iZc~Y welq nj GB gZzK K wKfve wbqQ, Bgvg nvmvBb (Avt) Rxeb I gZzi bZzb GK msv c`vbi gvag eySvZ mg nb h, Acgvbi mwnZ euP _vKvKB gZz Ges kvnv`vZi gaB Rxeb I euP _vKv|

ivRbwZK kw c`kY I `p wmv

       Avivi AviKwU iZc~Y wkv nj ivRbwZK wmv AUj I `p _vKv Ges Zv evevqb kw c`kY| D`vniY ^ic Bgvg nvmvBb (Avt) g`xbv I gv ZvM Kivi mgq Zvi ewY nvkgi mKj kwK mv_ Ki wbq hvb ( Ze A wKQz jvK hgb gvnv` nvbvwdqv whwb Amy wQjb mLvb Aevb Ki)| GgbwK Zvi cwievii gwnjv I wk evPv`iK ch mv_ Ki wbq hvb| G QvovI Ab hviv Zvi cvk _K ZvZi wei hy KiZ PqwQj Zv`iKI mv_ wbq hvb| Avvhi welq nj wZwb g`xbv _K gvq Avmvi mgq Avmj I g~j c_wU gbvbxZ Kib hw` m Aevq ewZg    ivvq hvIqvUv hywhy wQj KviY wZwb PqwQjb kvmK eMi Avgb _K wbivc` _vKZ Ges g~j c_wUZ wbivcvi mvebv wQj bv|[42]

       Bgvg nvmvBb (Avt) meZ Zuvi GB cwiKbvi gvag wbgwjwLZ welqv`x eySvZ PqQb|

1-                   Bgvg eySvZ PqQb h, G c_ wZwb GKv bb eis Zuvi mv_ Aviv AbKB iqQ Akm mwZ nq hy KiZ GgbwK Zvi cwievii Avevj e ewYZv mn mKjB Rxeb w`Z ivwR|

2-                   Avwg Avgvi wmv AUj Ges `ykgb`iK PvL Avyj w`q eywSq w`Z PvB h, Avwg Ges Avgvi mv-bv`x mn mevB G c_ Rxeb w`Z ivwR|

3-                   GKvwK mdi Kiv gvKin (Awa-K Gic GK wec`mzj mdi) Avi ZvB wZwb GKvwK GB mdi ei nbwb|

4-                   Gi gvag Bgvg nvmvBb (Avt) NvlYv Kib h, Avwg Rvwjg kvmKi wei Afyvb KiwQ Ges eZgvb GB cwiwwZZ mKji RbB G KvR IqvwRe| Gi gvag mKji KvQ GB Afyvbi hyw cgvY Kib|

agxq bZv`i Rb iZc~Y cwiKbv cbqY

       Bgvg nvmvBb (Avt) Gi Afyvbi AviKwU ivRbwZK wkv nj mgvRi Rb agxq bZv`i cwiKbv cYqbi welq| h Kvb cwiwwZZ agxq bZeM Dchy cwiKbv cYqb KiZ eva| wVK hfve Bgvg nvmvBb (Avt) Kvievjvq AvMgbi KviY eYbv Ki ejb, RbZv Avgvi KvQ Ave`b KiQ h, Avgv`i Bgvg ev bZv bB Avi ZvB Avwg Zv`i Ave`bi Reve w`qwQ|[43]

       Ab GK vb bvq civqb, Dchy mZwb Bgvgi weklZ eYbv KiZ wMq ejb, mwZKvi Bgvg wZwb whwb Avjvni wKZve Avgj Ki, bvqcivqb nq, Abi AwaKvi iv Ki Pj I Avjvni BQvi Dci cvavb `q|[44]

       g~jZt BgvgZ I ejvqvZi cwZ AvKlY I Zuvi AbymiY Kiv Ggb GKUv aviv hv mwZKvi gywgbK gybvdK I Kvdi _K c_K Ki| Avi GiB wfwˇZ cgvwYZ nq h, m mgq LjvdZ I kvmb Kivi GKgv AwaKvi wQj Bgvg nvmvBbi bv BqvwR`i|


 

 

[1] | gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 338| D mw Pywi `ywU cavb kZ nj gyqvweq euP _vKv ch LjvdZi mvmb fvi Zvi nvZ _vKe wK Zvi gZyi ci Zv Bgvg nvmvb (Avt) Gi nvZ _vKe Ges hw` wZwb euP bv _vKb Zvnj Zv Bgvg nvbvBbi nvZ AwcZ ne| Bgvg nvmvb I nvmvBb (Avt) Dfq kZ gb PjjI gyqvweqv Zvi Kvb kZB gb Pjwb eis Zvi Dk wQj h Kvb Kkj gZv nMZ Kiv Ges Zv cvIqvi ci mec_g h KvRwU KiwQj Zv nj mB mwcwU wQo dj `q -Abyev`K|

[2]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 338|

[3]| wenvij Avbvqvi, Avjvgv evKi gvRwjwm (in) gZz 1111, cKvkbv gvKZve Dj Bmjvwgqvn, Znivb (102 L m^wjZ), L- 44|

[4]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 281, 283, I286|

[5]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 279, 280|

[6]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 279, 280|

[7]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 278|

[8]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 283|

[9]| wenvij Avbvqvi, Avjvgv evKi gvRwjwm (in) gZz 1111, cKvkbv gvKZve Dj Bmjvwgqvn, Znivb (110 L m^wjZ), L- 44/ 283|

[10]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 284|

[11]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 336|

[12]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 137|

[13] |gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 336, 337|

[14]| ZvwiL Beb AvmvKi, gmyAvZz c- 333 Gi eYbv gZ|

[15]| ZvwiL Beb AvmvKi, gmyAvZz c- 283|    

[16]| wenvij Avbvqvi, Avjvgv evKi gvRwjwm (in) gZz 1111, cKvkbv gvKZve Dj Bmjvwgqvn, Znivb (102 L m^wjZ), L- 44/313|

[17]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 329|

[18]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 331|

[19]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 321|

[20]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 312|

[21]| wenvij Avbvqvi, Avjvgv evKi gvRwjwm (in) gZz 1111, cKvkbv gvKZve Dj Bmjvwgqvn, Znivb (102 L m^wjZ), L- 44/312|

[22]| wenvij Avbvqvi, Avjvgv evKi gvRwjwm (in) gZz 1111, cKvkbv gvKZve Dj Bmjvwgqvn, Znivb (102 L m^wjZ), L- 44/312|

[23]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 324, 327|

[24]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 324, 327|

[25]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c-291, wenvii eYbv gZ|

[26]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c-377, ZvwiL Zvevwi 3/306, Avj Kvgj wd ZvwiL 2/552, AvnKvK Dj nv 10/609|

[27]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 300|

[28]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 315,316 

[29]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 341|

[30]| wenvij Avbvqvi 44/312 Avwgwj _K eYbv Kiv nqQ|

[31]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 335, 337 ZvwiL Zvevwi _K eYbv Kiv nqQ|

[32]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 387 ZvwiL Zvevwi _K eYbv Kiv|

[33]| wenvij Avbvqvi 44/312 Avwgwj _K eYbv Kiv nqQ| 

[34]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 319, 321| ZvwiL Zvevwi _K eYbv Kiv nqQ| 

[35]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 387|

[36]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 382, 420| ZvwiL Zvevwi _K 3/31 eYbv Kiv nqQ |

[37]| wenvij Avbvqvi 44/191 Avwgwj _K eYbv Kiv nqQ|

[38]| wenvij Avbvqvi 44/312 Avwgwj _K eYbv Kiv nqQ| 

[39]| Bgvg Lvgbxi ZwRj gvmvqj|

[40]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 291|

[41]| wenvij Avbvqvi 44/192 Avwgwj _K eYbv Kiv nqQ|

[42]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 300

[43]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 311, 312|

[44]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 377, AvnKvK Dj nv 11/609|

index