back

f~wgKv

next

 

f~wgKv

Avjvn& iveyj Avjvwgbi cwZ Akl Kwiqv h, wZwb gvbylK weeK `vbi gvag Abvb c _K Avjv`v KiQb| weeK nQ Ggb GK Hkx m` hvi iZ cwigvc Kiv me bq| Avi gvbyl GB weeKi gvagB mZ Abymvb KiZ ciQ Ges AmZ ev fyj c_K wbw` KiZ|

cKZc Kvj KqvgZi w`bI GB weeK w`qB wnmve-wbKvk Kiv ne| Kbbv Avjvn& iveyj Avjvwgb fvj _K g` Avi bwK _K ΓwUK Avjv`v Kivi RbB gvbyli gvS Zv w`qQb| Avi GB weeKB nQ m w`bi H mg wKQyi evcvi `vwqZkxj|

wK AZ `ytLi welq nQ h, xb Bmjvg Abvb xbi wecixZ cwic~Y GKwU xb I ag nIqv mZI Avgiv `LZ cvwQ Zv Abvb xbi gZB `j `j wef nq hvQ| Avi G KviYB gymjgvbMY `yej nq coQb| Gi cKZ KviY nQ GKUvB Avi Zv nj, nv`xm mvKvjvBbi cwZ `w bv `qv| h nv`xmwU AwZ cwm I gyZvIqvwZi m~ bex mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg Gi KvQ _K Avgv`i KvQ Gm cQQ| ZvB h KD GB nv`xmwUi gvag mZ c_i wVKvbv LyRe, Avjvn& iveyj Avjvwgb ZvK Mvgivnx _K iv Kieb| Avi Gi wecixZ h KD GB nv`xmwUi mv_ weivwaZv Kie ev BRwZnv` Kie A_ev bd&mK Zvi wecixZ vb w`e Zviv Mvgivn& nq hve|

h eBwU eZgvb Avcbv`i nvZ AvQ Zv GKRb ZvKIqv mb wewk jLKi my`xN Ki dmj hv wZwb weeK mZ `wjj I hyw w`q wjLQb| GB eBwU Aaqbi gvag mZi c_ LyR cvIqvi AwaKvi Avcbv`i iqQ| g~jZt evsjv fvlv fvlx agcvY gymjgvb fvBevb`i Bmjvgx vbMZ AvMn I Pvwn`vi cwZ j Ki GB eBwU  Abyev` Kivi cևqvRbxqZv Abyfe KiwQ| welva wm`y bvgi mvwnZwU Kvievjvi NUbven mK AvKlYxqfve jLv nqQ hvi dj AbK B mLvb mwZKvi BwZnvm AwZ i iwZ Kiv nqQ Ze gnvgvb mB jLK mLvb Bgvg nvmvBbi cwZ fvjevmv I gneZK eRvq ivLvi j Gic KiZ eva nqQb| Avi Avgv`i gZ mKviYB evsjv fvlv fvlx gvbyli Ai Kvievjvi `q we`viK NUbv AvRv weivR KiQ Ges BqvwR` I gyqvweqv Abymvwi Bmjvgx mgvRi Z_v Kw_Z gvoj`i AccPvi I Pv Zv`iK gwjb Ki w`Z cviwb|

Kvievjvi BwZnvm msv evsjv fvlvq eZgvb ek wKQz eB wjwLZ nqQ ZeyI Kvievjvi `q we`viK NUbvi Zzjbvq h_ mxwgZ Ges mvaviY gvbyli Kvievjvi NUbv _K e wkYxq welq iqQ GB eBwU m mKB wjwLZ nqQ| ҆gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb eBwU Kvievjvi BwZnvmK weKwZi nvZ _K ivi j cwe Bgvg`i ewYZ nv`xm I BwZnvm hv Bmjvgi g~j m~ mg~n _K msKjb Kiv nqQ| Avi Avgv`i nvZi GB eBwU g~jZt DjwLZ eB _K wkYxq welqv`x wbq msMwnZ nqQ| fyj vw Gwoq Pjvi Dχk h_ mZKZv Aej^b Kiv nqQ ZeyI fyj vw _vKvUv A^vfvweK bq cvVK eMi cwZ Ave`b KiwQ Avcbv`i PvL `lgvb ΓwU mg~n Avgv`iK Rvbvj cieZx msiY Zv mskvabi Iqv`v w`wQ|   

Bgvg Avjx (Avt) dvDkb GB eBwU cKvk KiZ ci weklfve MweZ| Kbbv GB dvDkbi j Dk I `vwqZB nQ GB aibi KvR Kiv hv gvbylK n`vqZi evcvi mvnvh Ki _vK| mv_ mv_ Aviv hviv GB eBwU cKvk mvnvh KiQb Zv`i Rb Avjvn& iveyj Avjvwgbi KvQ gj Kvgbv KiwQ|  

و قل اعملوا فيسرى الله عملكم و رسوله

index