back

ZZxq fvM

next

ZZxq fvM

Avivi wZ I mywg NUbvmg~n _K wkv

 

c_g Aavqt Bgvg nvmvBb (Avt) Gi mv_ Kzdvevmx`i g~Lvg~wL nevi KviY mg~n

Kzdvevmx`i `vIqvZi ReveB Bgvg nvmvBb (Avt) mw`K GmwQjb wK mB KzdvevmxivB Avevi BgvgK nZvi Rb gyLvgywL nq `uvovb| Gi KviYmg~n AZxe Riix welq KviY Gi dj mZvbymxiv mZK cwZv KiZ wMq hme mgmvi myLxb nZ cvi mjv wPwZ KiZ cvib Ges m Abyhvqx c`c wbq RbMYK m welq mPZb Ki w`q mZ cwZvi wece Zv`iK AvK KiZ cvib|[1]

K- AvfwiY KviYmg~n

1- jvf

Bgvgi weivax ci mbvcwZ Igi Beb mv`K Bivbi ZrKvjxb ivRavbx iB knii MfYii `vwqZ Acbi jvf `Lvbv nqwQj| Avi ZvB Bgvg nvmvBb (Avt) Gi bwmnZ mg~ni KviY Zvi `q big nIqv mZI m BqvwR`i c ZvM Ki Bgvgi c AvmZ ivRx nqwb| Kwe dvivR`vKi GK K_vi Reve Bgvg ejb, (Kzdvi) RbMY A_i (`ywbqv) cyRvix| G _K eySv hvq h Zviv A_ jvfx wQj|

2- SMov dvmv`, jvMvgnxbZv I DQsLjZvi cwZ AvMn

Bmjvgx kvmb I bvq civqbZv gvbyli Rb AbK eiKZgq wK Abw`K Zv wKQzUv mxgveZv I wbqgZvwKZv wbq Avm| Avi ZvB h me jvK SMov dvmv`, jvMvgnxbZv I DQsLjZvi cwZ AvMn cvlY Ki Zviv Bmjvgx kvmb I bvqcivqbZvi cwZ AvMnx nqbv| Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi fvlgZ Kzdvevmx`i evBqvZ fi GKUv KviY wnme G welqwUK DjL Kib|[2]

3-fq

wKQz fxZz jvK ewY DgvBqv`i kw mvg_ I AZvPvii fq Bgvg nvmvBb (Avt) K mvnvh Kiwb eis Bgvgi wei iL vwoqQ| hgb Bgvgi weci mbv Kgvvi Dgi Beb mv` Bgvgi WvKi Reve Zvi ewMZ A_ m` I gvjvgvj nvZQvov nq hZ cvi GB ARynvZ Zzj ai|[3]

    hw`I GUv GKaiYi ARynvZ gv ZeyI G welqwU AbK B gvbe mgvR AZvPvix`i KzwMZ nq|  

4-Avjx (Avt) Gi cwZ Clv I wel Zv`i AbKi AiB jyKvwqZ wQj

Avivi NUbvq ek KqK Gic bg~bv `LZ cvIqv hvq|

1-     Bgvg nvmvBb (Avt) Zuvi ee Kzdvevmx`i evBqvZ fi GKwU KviY wnme G welqwU DjL Ki ejb, Avnhvii hy Avjx (Avt) Ave` D`vK nZvKi cwm jvf KiwQjb

2-     Bgvg nvmvBb (Avt) Avivi w`b hLb Zuvi weci jvKRb`iK ck Kib h, Zvgiv Kb Avgvi wei iL woqQv? Avwg K Zvgv`i Kvb wZ KiwQ? A_ev ivm~ji Kvb mybZi Ljvd KiwQ? A_ev kwiqwZ Kvb AvBbi cwieZb KiwQ? Zviv Gi Reve ejwQj, Zvgvi wcZvi mv_ Avgv`i h `ykgwb iqQ A_vr e`i I bvBbGi hyi NUbv Zvi cwZkva bqvi j ZvgvK nZv KiZ PvB|[4]

5- AZv I g~LZv

wKQz wKQz Kzdvevmx A I g~L wQj, Zviv BmjvgK fvjevmZv wK ZrKvjxb ivRbwZK I mvgvwRK cֶvcUK fvjfve Abyaveb KiZ cviwb|

    Bgvg nvmvBb (Avt) Zvui ee G welqwUi cwZI DjL Kib|[5]

6-nvivg Lv` fY

G welqwUi cwZI Bgvg Gfve DjL Kib: Zvgv`i D`img~n nvivg Lv` viv c~Y nqQ ZvB Zvgv`i Ai (n`vqvZ bv cvIqvi) gvni jM MQ|

    nuv mwZB ZvB gvbyl hLb nvivg Lv` fY Ki ZLb Zvi cfve mZi cwZ AbyMZ nqbv Ges Zv Mnb KiZ ^xKvi Ki bv|

7-kqZvbi KZZ

Bgvg nvmvBb (Avt) Avivi w`b mKvj ejvi ee ejb, Zvgiv ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg Gi cwZ Cgvb ivL wK Abw`K ZviB eskaiK nZv KiZ PvI| g~jZt kqZvb Zvgv`i Dci KZZ KiQ Ges Avjvni iYK Zvgv`i gMR _K mwiq w`qQ|

8- MvdjwZ  

mvgvwRK ivRbwZK I mvgwiK _K Mvdj _vKvi KviY gvbyl cZvwiZ nq _vK|

    `ykgb`i cPvi cPviYv GZ AwaK gvvq kwkvjx nq h KviY wKQz jvK m~Yfve mZ _K Mvdj nq hvq Ges cZvwiZ nq Gi dj Zviv Avjvni mvwba ARbi j Awj AvDwjqv I cwe gvmyg Bgvg`iK nZv KiZ DZ nq|

    Avivi NUbv mK Bgvg mvv` (Avt) ejb, Bgvg nvmvBb (Avt) Gi mB Avivi w`bi gZ Avi Kvbw`b nqbv hw`b cvq 30 nvRvi jvK hviv wbR`iK gymjgvb gb KiZv Zviv Avjvni mvwba ARbi j Bgvgi i SwoqwQj (Bgvg nvmvBb (Avt) K nZv Kivi gvag Zviv Avjvni mvwba ARb KiZ PqwQj Gi Pq AZv Avi Kx nZ cvi?)|[6]

    Gic wZ NUbv _K Avgv`iK GK aibi mvgvwRK wkv wbZ ne h, `ykgb`i AccPvii cwZ me`v my `w ivLev Ges hvZ Ki gvbyl Zv`i Bgvgi KvQ _K `~i mi bv hvq| AccPvi gvbylK welvv Ki djZ cvi hvi dj hLb Zvi KZe wQj Zvi BgvgK mvnvh Kie m Zv bv Ki mB BgvgK nZv KiZ AvMnx nq Ges mUvB Zvi mdjZv I Avjvni mvwbai KviY ej gb Ki|

9- wbdvK

Kzdvevmx`i ga hviv ci gvag Bgvg nvmvBb (Avt) K Kzdvq Avmvi `vIqvZ w`qwQjv Zv`i ga gybvwdKI wQj| A_vr Zviv PqwQj BgvgK `vIqvZ Ki Gb ZvK nZv Kie A_ev BqvwR`i c evBqvZ wbq BqvwR`i wcqfvRb ne|

    Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi Avivi ivZi ee _K G welqi BwZ cvIqv hvq|

    Avgvi gb nq G`i cwiZ GB wPwV jv (GKUv Ask) aygv AvgvK avKv `qvi j Ges BqvwR`i mvwba ARbi j cwiZ nqwQj| gvbyl A_i cyRvwi|

    ag Zv`i gyLi fvlvgv, hLb A_bwZK Kvb ^v_i welq Avm ZLb m w`KB AvK nq|

    hLb gywmeZ Avm ZLb agi Abymvixi msLv Kg hvq|

L- evwnK KviYmg~n

1- `ykgb`i AccPvi

    eZgvbKvj cPvi cPviYvi ga mΓZvi welqwU mevi KvQB wK Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi Avgj GZUv wQjbv Avi ZvB Gi gvag mnRB gvbylK avKv w`q Bgvgi wei wcq ZzjZ mg nqwQj| Gic KqKwU bg~bvi cwZ j Kib|

1-     gviIqvb Beb nvKvg g`xbvq ejwQj, Avjxi mvbiv AwaK K_v ej _vK| Ab mgq GK_vwU Gfve ej, Avey Zvivei (Avjxi) mvbiv Avey mywdqvbi eskai`i mv_ wnsmv I wel ivL| Ze Bgvg nvmvBb (Avt) Zvi G K_vjvi Zxe cwZev` Kib Ges ZvK bvsiv ew ej AvLwqZ Kib|

2-     hLb Bgvg nvmvBb (Avt) Zuvi cwZci wei ee c`vb Kib ZLb Zviv bv bvi fvb Ki ejwQj h, Zzwg Kx ejZ PvI Avgiv eySZwQbv| Gi mv_ mv_ Zviv ejZv m {Bgvg nvmvBb (Avt)} mwZKvi Gev`ZKvix bq| Ze Avhi welq nj h, Bgvgi ci mwbKivI Gme AccPvii Zxe weivwaZv Ki nvwee Beb gvRvni Zv`i AccPvii Reve w`Z wMq ejb, eis Zzwg ^qs 70 evi Avjvni mv_ AbwKQzK kwiK KiQ|

3-     Zviv Zv`i AccPvi Bgvg nvmvBbi mv_ ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv Avwjwn Iqv mvjvg Gi eskMZ mKK A^xKvi KiZv|

4-     Zviv Bgvg nvmvBb (Avt) I Zuvi Abymvix`iK Rvnvbvgx ej AvLvwqZ Ki| Zv`i KD KD hviv BgvgK wPwVi gvag `vIqvZ w`qwQj Zv A^xKvi Ki BgvgK wg_vev`x ej AvLvwqZ KiwQj| wK Bgvg Zv`i GK_vi Reve Zv`i jLv wPwV jv gvwUZ Qwoq Zv`i AccPvii cwZiva Kib|

5-     Bgvg hLb Zv`i Dχk ee w`wQjb ZLb Zviv n P KiwQj Ges Bgvg Zv`i Pzc nZ Abyiva KiwQjb wK ZeyI Pzc KiwQj bv|

6-     Zviv gvS gvS Bgvgi mv_ Acgvbi myi K_v ejZv wK Bgvg AZwaK ahi mwnZ Reve w`Zb Ges Zv`iK frmbv KiZb bv|

7-     Zviv ZZxq Lwjdv Imgvbi ZvZ Aevq knx` nIqvi K_v ej Bgvgi wei AccPvi KiZv|

8-     Avgi Beb nvvh bvgi GK wiivax Kzdx mb wPrKvi w`q ejZwQj: In KzdvevmxMY Zvgv`i gvS we`gvb HK eRvq ivLyb| h ew xb I ag _K mi MQ Ges gymjgvb`i Bgvgi mv_ weivwaZv Ki ZvK nZv KiZ m`n cvlY Kiv bv|

9-     Bgvg nvmvBb (Avt)-K Ab gymjgvb`i nZvKvix (knx`Kvix) ej AvLvwqZ KiwQj| Bgvgi mb`iK nvgjv Ki knx` Ki wK ZvK wfbLvZ cPvi cPvibv Ki Bgvg nvmvBb (Avt) K `vlx mve KiwQj|

10- mΓ mbiv wbR`iK Avjvni mwbK ej DjL Ki wbR`iK enkZi Awaevmx gb KiZv|  

11- Zviv Bgvg nvmvBb (Avt) -K gymwjg Rvnvbi HK weivax ej AvLvwqZ KiwQj| BgvgK GB gg c wjLwQj h, Zzwg Zv gymwjg RvgvZ _K `yi mi hvQ, AvjvnK wK fq Kibv?

 

2- nhiZ Imgvb Gi ZvZ Aevq gZzK ARynvZ wnme ck KiwQj

Abvq AcKg I Amr KgKv Kivi Rb me`vB wKQz jvK v wKQz ARynvZ Dcvcb Ki _vK| hgb hy wk evPv`iK nZvKiv, ivmvqwbK evgv wbc I emvgwiK jvKRbK nZv Kivi A_ev KvDK ZvZ Aevq knx` KiZ Gic ARynvZ ck Ki _vK|

    Avi Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi mx mv_x I wk evPv`i Rb cvwb c`vb evav w`Z wMq Zviv Imgvbi ZvZ Aevq knx` nevi ARynvZ Dcvcb Ki| GB AccPvi Zviv AwaKevi cybivew KiwQj hvZ Zv`i ci jvKRb`iK Zv eySvZ mg nq|

    G welqwU AZ cwivi h, Bgvg nvmvBb (Avt) Imgvbi nZvi Rb `vqx wQjbv[7]

M- Gme mgmv mgvavbi Dcvq

Kvb ivM kvK _K wbivc` _vKvi Rb mePq Dg cv nj Zvi cwZiva I cwZiv (KviY Kvb gnvgvwiZ Avv nevi c~e hw` fwb c`vb Kiv nq Zvnj wbwZ _vKv hve)| Avgiv hw` Gme mgmvi g~jK wPwZ KiZ cvwi Zvnj Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi mvgb AvMZ Gic `q we`viK NUbv _K iv cvIqvi Rb Zvi g~jvrcvUb KiZ mg ne| Avgv`i PvL `kgvb KqKwU mgvavb wbg DjL Kiev|

1-     bdmi mv_ msMvg, mgvRK cwi I mr KvRi Av`k Ges Amr KvRi wbkai gvag nvivg Lv`i Pvwn`v I civaxbZv _K gyw cZ cvwi| Ze GB KwVb `vwqZ wkwZ mgvR I Avjg`i Dci eZvq|

2-     RbmvaviYK ivRbwZK, mvgvwRK I `ki A_bwZK Aev, AvMZ mgmv I Zvi mgvavbi Dcvq mK AeMZ Kivi gvag Zv`iK avKv I AZv _K iv Kiv hZ cvi| G c_wU mΓ`i AccPvi iva AwaK dj`vqK|

3-     ee weewZ c`vb, mvvrKvi c`vb, cwZwbwa ciY I cPvi cPviYvi gvag RbMYi mv_ Bmjvgx Dv_i Bgvgi Mfxi I wbwei mK mw KiZ cvij gymjgvb`i gvS wnsmv wek I AZv `yi Kiv mg nZ cvi|

4-     lKvZi mΓ`i Dk mK h_vh_ AeMZ|

5-     gywgb gymjgvb`i Rb KLbvB Gic wKQz Kiv wVK nebv h KviY mΓiv ARynvZ Dcvcb KiZ cvi|

6-     gybvdK`iKI Zv` Pvmg~nK mbvKiY Ges RbMYK m mK AewnZ Kiv|

7-     RbMYi agxq AvwK`vmg~nK `p Kivi gvag Zviv AvwiKfve agxq Avgjv`x cvjb KiZ mg ne|

8-     gymwjg mgvRi ga knx` I gyRvwn``i Miegq AevK fve Dcvcb Kiv| hw` RbMY G welqwU fvjfve eySZ cvi Zvnj gymjgvb`i Bgvg I bZvK KLbvB wbtm Kiebv| wK hw` Gi wecixZ gymjgvb`i mΓiv AccPvi kwkvjx f~wgKv ivLZ mg nq ZvB Bgvg nvmvBb (Avt)    -Gi gZ Aviv AbK kZ kZ nvmvBbK BmjvgK ivi j GKvKx cwZiva KiZ Ges Aekl Rxeb DrmM KiZ ne|

 


 

 

[1]| Ze Avgv`i Rvbv DwPZ h, mg Kzdvemxiv Ggb wQjbv eis Zv`i gb gvbwmKZv me`vB Bgvgi c wQj wK Devq`yjvn Beb whqv` Kzdvq Avmvi ci Bgvgi eo eo cavb Abymvix`iK Ges AmsLv fe`K e`x Ki, AbKK nZv Ki g~jZt Gme fq Bgvgi AbK fe` Pzc nq _vK Avevi wKQz jvK Zv`i AZvi KviY mwVK wmv wbZ cviwb| -Abyev`K|

 

[2]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457|     

[3]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457|     

[4]| gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457|     

[5]|gmyAvZz KvjgvZ Avj Bgvg Avj nvmvBb (Avt), c- 457|      

[6]| wenvij Avbvqvi 44/ 298|

[7]| eis Bgvg Avjx (Avt) Bgvg nvmvb I nvmvBbK cvwVq wQjb Imgvbi c cwZiva Kivi Rb      -Abyev`K|

index