back

wZxq Aavq

next

 

wZxq Aavq:

Bgvgi mv_ weivwaZvi kvw

cwZwU gymjgvb`i `vwqZ I KZe nj BgvgZ I ejvqvZi c`vwaKvi cv ewK AbymiY I ZvK mnhvwMZv Kiv| h ew GB `vwqZ cvjb Aenjv ev AZv cKvk Kie m `yB aiYi kvw fvM Kie|

K- ciKvjxb kvw

L- `ywbqvex kvw

GB cyK Avgv`i AvjvPbv wZxq cKvi kvwi ga mxgve ivLev hv mK Bgvg nvmvBb (Avt) Gi ee ek wKQz BwZ cvIqv hvq|

1-                `ywbqvi bxPZv I nxbZv: Bgvg nvmvBb (Avt) G mK Zvi cwZc mΓ`iK mveavb Ki ejb, ҇Zvgiv AvgvK nZv Kij GB `ywbqvZB Zvgiv Acgvb I Ac` ne| D`vniY^ic Bgvg nvmvBb (Avt) Kvievjvi c_ ejb, Avjvni Kmg AvgvK nZv Kiv ne wK gvbyli Dci Acgvbi mwnZ kvmb Kiv ne Ggb wKQz Zievwi I gvbyl kvmb gZvq AwawZ ne hvi dj gvbyl Acgvb I Ac` ne|[1]

2-     wbR`i bdm I AvZvi Dci Ryjyg: Bgvg nvmvBb (Avt) Kzdvi eo eo ewZi Dχk wjwLZ c wjLwQjb, h KD evBqvZ f Kie m Zvi wbRiB wZ Kijv, hw` Zvgiv Zvgv`i Iqv`v iv bv Ki Zvnj Zvgv`i wbRiB fvMi wZ Kij| Avivi ivZ `ykgb`i Dk Ki cwe KviAvbi GB AvqvZwU ZjvIqvZ Kib;

و ما ظلمونا و لكن كانوا انفسهم يظلمون

Zviv Avgv`i Dci Kvbic Ryjyg Kiwb eis Zviv Zv`i wbR`i DciB Ryjyg KiQ|[2]

3-     `ywbqvZ kvw:

hviv Avivi cvcU Bgvg I Zuvi mv_x`i weivwaZv I AcKg KiQ Zv`i AwaKvskB `ywbqvZ Hwk AvRvei ^xKvi nqQ| Gic KqKwU bg~bvi cwZ j Kib|

    Beb mvwjg Kvjwe h Bgvg nmvBb (Avt) knx` nevi ci Zuvi nvZi Avyj KU AvswU Lyj bq| gvLZvii nvZ Zvi nvZ I cv KwZZ nq|[3]

    h `kRb mΓ mb Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi gZ `ni Dci Nvov Pvwjq wQj, gvLZvi Zv`i nvZ cv jvnvi mv_ ea Zv`i Dci Nvov Pvjvq Ges Zviv mfve gZz eiY Ki|

4-Bgvgi Awfkvc

    Bgvg hvK Awfkvc Kie m AekB Zv fvM Kie| Bgvg nvmvBb (Avt) Zuvi `ykgb`iK Awfkvc Kib hgb- GKRb mΓ mb Bgvgi w`K Zxi wbc Kij Bgvg ZvK Awfkvc w`q ejb, Avjvn Zvi Zv wgUvebv Ges Gici Zvi Zv cvq Ges Zv wbeviYi Rb dvivZ b`xZ Svwcq ci|

5- hviv wbic _vKZ PqwQj Zv`i Rb kvw|

    G me jvKRb`i Dχk Bgvg ejb, Ggb RvqMvq Pj hvI hLvb Avgvi k cQebv, bZ cvebv Ges Avgv`i gZzK `LZ cvebv, Avjvni Kmg, hviv AvRK Avgv`iK mvnvh Kiebv Avjvn Zv`i PnvivK Rvnvbvg wbc Kieb|

 


 

[1]| wenvi 44/314|

[2]| m~iv evKviv; AvqvZ 57|

[3]| m~iv evKviv; 57|

index