back

Seginin Ka taa nasu tilenlenw ma kalifa sugantili la

next

 

 

Dni kumakεlaw ni Hadiisadnbaw caama smin-na ka f kalifa fl sugantili mako bε sariya nasu la amana dgya cogo o cogo, walasa ka sira bεnnen ta a kεli la sariya ye silamaya sariya kn.

Wa kabako tε daliluya kεcogo ka caaya ka sabu kε dnikumakεlaw caaya ye anu ka daliluya caaya ani nasu caama nasu dnnikumakεlaw bε tuku sira ko min nu ka taabolo bε taa Л gn fε hali nu bε kuma wεrε fara a kan, no taamashiyεn bε banke.

Wa dla kuma bε na boli taablo fila kan minu ni nasu tilanna u ni Лgn cε ni bonda in na

Taabolo fl: nasu minu bε Abubakari ka kalifaya jira:{ cibaa nnabilaya}.

Dnikumakεla dw ya f ko Abuubakari ka kalifaya sabatilen do ni kurana Aaya ye nasu- ani hadiisa-suna-([1])an bε na a nafanmaw lakali kan sinsin a lasuruЛali kan, ani ka damina suna na fl - hadiisa- ka sabu kε hadiisa kuma de jεlen don Abubakari ka kalifako kan. Ani ka sabu kε kurana Aaya sinsinlen do a ka kalifaya gilanni de la, unka a taa sabati, o kr ye nasu taa sabati.[1]- Sharihu mawaakifu 8:365.

 

 

 

 

index