back

Bonda Duuruna

next

  

43- An ka dusukunnasiri kununi ni j don na.

An ba siri an dusukun na ka f Ala be maw lakunu saya kfe, dancogo kura were la, don na, a ye min layidu ta u ye, a be labatolikelaw sara, a be kotalikela panganta, ni ye ko ye bakurumaya la, ani Akiida ya ngya cogo min na, Ala ka sariya bee fana benna a kan ani filosofi dnnaw, bali fen manka ka silaama si bali ka da a la, ka ke kurana ka Akiida ye min ni kira kiisi ba kan a nana no ye, I ka dn maa o maa ba siri a dusukun na ko Ala ye masaba ye danganiya yere ya ka ciden ye, ka ya ci ka ba yere yr ni kandan ni diine tipe ye, a te ben abada fa ka limaniya ni fen ye kuranaba in ye min kibaroya di, kununiko ni saraliko ni pangatako la, ana ka sn alijine ni neema ni tasuma ni jahanama ma, (jahiimu) I ka dn kurana yo bange a ye taamasipe dila a la, min be Aaya lahrma bakelen kn.

NI be sika bila o la ko danbeya ka taa mg ma, o te ke sika ye f min be bn cidipatiki yere fana kan, walima o sika be don Ala yere srli la walima a ka se srli la, min ye danfenw bee dabaama ye, o yere toyi, o te ke sika foyi ye f na kela sika ye min be don diine bee la ani sariyaw bee.

44- An ka dusukunnasiri j don farikoloya la.

Ni temenen kfe j don farikoloya kerenkerenya la, o ye silaamaya diine ko gelenba d ye kuranaba kumakan jeelen yo jira

]أيَحسَبُ الإنسانُ أن لَن نَجمَعَ عِظَامَهُ بَلِى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ[.

A be adamaden kn kan te na kolo fara pgn kan o toyi tipa do, a se ban ye ka tege pegenw bee dalakepe.

]وَإِن تَعجَب فَعَجَبٌ قَولُهُم إِذا كُنَّا تُرابًا إِنَّا لَفِي خَلقٍ جَدِيدٍ[

NI be kabakoya, I ka kan ka kabakoya u ka kumakan na, nan kela bg ye, a fan be ke danfe kura ye tun.

]أَفَعيينَا بِالخَلقِ الأوَّلِ بَل هُم فِي لُبسٍ مِن خَلقٍ جَدِيدٍ[

A fan demena danni fl la, o toyi u be ku yere fereke ku yere pagamin dani kurako la.

J don farikoloya kuma bakurumaya la, o ye adamaden laseginni ye j don na, ani lakununi na farikolo ye, farikolo cenen kfe, ana seginni ka taa cogo kr la, a kelen kfe bukurimuku ye, j don farikoloya walanwalanni dusukunasiri te waajibiya, ka teme pefli hakeya kan dusukunnasiri la, min pefla kurana fe na ye weeleli ke ka taa o ma, wa min be tuku o la caaya kunda, o ye fese feseli ni siratu, ni miijaani, ni alijine, ni tasuma, ni baraji ani pangata ye, sn be ke o bee ma ni hakeya ye kurana nana a walanwalan ka dan min na.

Wa fese feseli dnniya pinini te waajibiya, min no te sr f na kela hakilitiki miseman ye, I na f yala farikolo krlenw be segin, walima farikolo be segin min na blen pgn fe, ani yala ninw be n tanpa I na f farikolow be n tanpa,walima a be to panamaya la fa ni farikolo ka taa pgn kunbe j don na, ani yala j don dannen do mgw dama ma wa? walima a be bolli fen panama sukuya bee kan, seginni ye yrni kelen ye wa? walima dni dni do, ni Alijine ni tasuma dusukunnasiri ye jaaguya ye, o ta srli dnniya waajibiya, walima a dnnni ka fa be sanfe walima a be dukuma, walima u flen do pgn k, a bo cogo la na waajibiyala ka f miijaani ka dn, o ta waajibiya a ka dn ka f miijaani, farikolo n tan do walima farikoloma do, kulo fila be min na, wa taa jaaguya a ka dn ka f siratu ye farikolo miseman ye wa? walima farikolo n tan do, lapini ye ka f silaamaya pepinini te sarati ka f farikolo fen do, walima farikolo n tan fen do(1).

Tipe do, o dusukunnasiri kununi ni j don kibaro-ya na pefli hakeya, min ni silaamaya diine nana no ye, ni adamaden ya lapini ka be teme o kan ka taa walanwalanni were ma min ka bon ka teme kurana ta kan, walasa a ka se ka danganiya sr a yerekun na,walasa ka fereke gen, min be wale pepininikelaw ni sikasikakelaw fe, ni hakilina daliluyaw ni krbli daliluw ye, I ka dn o tiki be kojuku ka yere la, a tiki be don ko gelenw ni sama samali la laaban te min na, kuma hukumu kn, ka sr fen te diine kn min be weele ke ka taa ni pgnna walanwalanni na, min ni dusukunsiri dnbaaw ni filosofi dnbaaw ka gafew flen do ni pgnnna walanwalanni na, wa diine ka jaaguya teyi adamadepa fan fe, ateyi polotiki fana fan fe min be weeleli ke ka taa ni pgnna kumakan gelenw ma, minu kelen do ka gafew fa gansa, min ye srlikelaw ka cesiriw ban, a nu ka waatiw nu ka miiriw ka sr na ma ke ni nafa ye.

Ferekew ni sika minu be wili ni walanwalani nfe, a ban wasa ko jaabi nan ka danganiya ye adamaden ka dese la ka ko dogolenw dn, minu ban k kan na ban san fe, wa ban yere srli koori k kan, min ban ka adamadenpa hake sanfe, ka sr an ba dn ka f Ala a ka se krtalen do a le de ye dnnibaa ni sebaa ye, a yan kibaroya ni j don sabatili ni kununi sabatili ye, ka sr adamaden ka dnniw, na ka krbli na ka pepininiw, hakili te danganniya sr a ka krbli na sekesekeli kn f na sara tuma min na, ka yalama ka b ni jipe panamaya kn, min ye yeli ni krboli pepinini panamaya ye, cogo jume a be maknni ke ka b a ka krbli ni pepinini na, a ka kiti di a ma ni hakilina miri ni krbli dama ye walasa ka j don ni kununi sabati walima ka bali, sanko ka se ka walanwalanni na kerenkerenw dn, f na ya sinsinbere ke jmaya ni yerekun kirin ye ka b panamaya in kn, walima yerekun janpa na miirina ye, I na f adamaden miirina yere dancogo be cogo min na a ka kabakoya fen na min na ma se ko jafara pgn kan a hakili la, ani na ka dni ma se ka min lasr, I na f baga min ba bali na ka kunfipa ye, kabakoya kosn kununi ni j don na.

]مَن يُحيِي العِظاَمَ وَ هِيَ رَمِيمُ[

Jn de be kolo panamaya ka sr bukurimuku do.

Wa seme yr te ni kabakoya in na f na kela ka f a ma deli ka su ye a bukurimuku lama, ka kila ka lasegin panamaya kura la, unka o tikilamg kabakomg be pine a yere dancogo kr k, I ka dn a tun untanpalen do a farikolo fan kunkunru bee tun ye bgmuku ye, a sigila pgn kan ka b dugukolo na kn fenw la, ani ka b san ni dugu ce, ani fen min bo ni pgn ce, yan ni yen, f a kela mg dafalen akilitiki ni walanwalannikela ye.

]أَوَ لَم يَرَ الإنسانُ أنَّا خَلقنَاهُ مِن نُطفةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلقَهُ[

A f adamaden ma ye ka fan ya dan ka b laawaji kunkunrun na, ka kila ka ye ale Ala kelepgnba do, a kilala ka adalen da an ye, ka pine a dancogo k.

A be f ni pgnna fbaa ma min pinena a yere dancogo k:

]يُحِييهَا الذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِ خَلقٍ عَلِيمٌ[

Masa ba pamanaya min ya panamaya sipe fl la, wale be danfen bee kalama.

A be fa ye tun: I ka dn I dalen k danfenw dabaa masa la, I dalen k a ka sebaaya la, I dalen k a ka kira la, ana nana ni min ye na yo kibaroya di I ma, ka fara I ka dese kan I yerekun dancogo gindo dnni na, ani sigicogo pgn kan, ani cogo juma I yalamana ka b lawaji kunkunrun la, smin te min na, lapini ni akili fana tun tI la, f ka ta se yalama-roya damad ma, minu sigi sigilen do pgn kan ka b fen kise kise fitiiniw na minu yr ka jan pgn na, f ka ke mg dafalen akilima ye,ani ko dabalikela smin tiki ye.

A be fo ma: ni be kfe, I be kabakoya mun na, na fla I ye ki be na segin panamaya kura la, I kelen kfe bgmuku ye, e ba fe ka se fen dnni ma, min ne ka krbli ni ka dnniya ma se ko krb ko da kene kan, waati temenenw na?

A be fa ye ka f sira teyi o tumana fi ka sn ka da fen fitiini bee la min lakiika ye ni danfen bee dabalibaa ye kibaroya ke no ye, min ye dnnibaa sebaa ye, ani danbaa ka b ntanpali ni bgmuku la.

Lajeli o lajeli ka fen bange kene kan min ni ka dnni te se ko ke, o ye lajeli lankolon ye, wo ye yr lankolon bugli ye, wo ye pe dayeleli ye dibifinba la.

I ka dn adamaden, ni san laaban in na a ka dnni sera a dan na cogo o cogo, I na f a sera ka kuran lab kene kan, a sera ka radari gilan, a sera ka kise kiseeew labaara, o na pgnna caama fen dalenw na kene kan minu nu kuma tun(Zaraatu) fla san temenenw na, a tun na ke kepekeko ye akili be ban min ma, a tun na ke fan ye min keli be dgya, wa tun na ke perenb ye - mukeb - mgw fe unka o na ta o ta, kuran ni aradari bee kfe u ma se ka kuran yere lakiika dn, u ma se ka kise kise yere gindo dn, o toyi ali a kerenkerennen do ni min ye, u ma se ko dn, wu ma se ka mankutu yere fana dn, cogo jume a be nata ka be danfenw dancogo gindo pepini, o kfe ka taa sanfe ka be j don ni kununi pepini.

Tipe do, a be pini adamaden fe a limaaniyalen kfe ni silaamaya ye, a ka yr janpa ka b a nindingn na, a ka baara ke, min ba ka jipe kow ni laahara kow gilan, ana ka yr janpa ka b fen na, min ba kiime bin Ala yr, ana ka miiri fen na, min ba yerekun deme, ani min ba kunbe saya kfe ka kaburu tr na fesefeseli ngya a bolo a nanen kfe masa dnnibaaba yr, ana ka siran don pe don min ni nin te min wasa ka b foyi la, wa sogonali te mine a bolo, wa danaya yere fana te mine a bolo, wu te se sr u te deme sr.

 


(1) A purutilen do ka b kitaabu kashifu git-I kn min ye shayikuba ta ye min ye kaashifu gitaa-I ye pa 5.

 

index