back

YEWTERE FII TAKKE E AHADI E WOONDOORE

next

 

 

E nder laawol ko mi hootata ka suudu mi nani ndee yewtere hakkunde paykun e yumma muun.

Neeniraawo on: Mi takkanii Allaahu seniiɗo on si tawii mian maa tosooko on ndikkii e nawnaare makko nden, e hino jooni o ndikkii ko yettoore Allaahu, hino waɗɗii lan hunnugol ko mi takki kon.

Paykun kun: Neene mi yeetaaki on tuma woo wonnde ko mian an tosooko on Ali ɓurani  on.

Neeniraawo on: Ko fii hon ɗun..enee nawnaare mian maa nden hari wonaa no hulɓinii..Enee hari wonaa hari o anndaa e koo woni, hari o nanataa o yiataaenee awndoowo on wiaali, si wonaano ballal Allaahu o ndikkataa..enee..enee..a yejjitii alhaali makko on, wonaa waajibi e hoore an yettugol Allaahu e ndikkugol makko ngol mi hirsanay Allaahu ngaari baalii ka yettugol mo e hoore neema makko on !

Awa hara tuma mi takkani Allaahu seniiɗo on ko mi jortiiɗo ɗaɓɓi cellal mian maa e nawnaare hulɓinii nde heɓunde mo, ko honno mi ɓuriniri mo e hoore maa..Enee men waɗanaali ma innde men hirsanaali ma ngaari baalii fayudi annde heɓunoɗaa balɗe jeeɗiɗi ɓaawo a jibinaa ma..enee men hirsanaali ma annde julde, men waɗanmaa layya.

Ko honɗun woni innde boobo..ko honɗun woni hirsaneede ?

- Ko wietee innde boobo-baaba en an maaki-ko si boobo jibinaama foti ko gorko foti ko debbo yoo hirsane ka alaande jeeɗiɗaɓere e jibineede makko nden ngaari baalii maa nagge e piyude misal..fillaama e imaamu Saadighi (a s): {Boobo innete e alaande jeeɗiɗaɓere (nde o jibinaa e muun nden, o waɗanee sadaka, hoore makko nden femmbee, o ittanee sadaka kaalisi yeru ko sukundu makko ndun peesi kon, koyngal ngal e busal ngal naɓanee sonnaajo walluɗo neene on jibingol ngol, yimɓe ɓen amminee ko lutti e muun kon, ittee sadaka}.

Hino aanaa baabiraawo on maa gooto ɓeynguure makko nden tentinii neeniraawo on nde o aamata e innde booboo ɓiɗɗo makko.

Innde boobo ko sunna tentinaaɗo wonannde on waawuɗo, fillaama e imaamu Baaghiri (a s) (wonnde ɓe maakii Nelaaɗo Allaahu on (s a w) noddiniino ka noppi Alhasana e Alhussaynu (a s) annde ɓe jibinanoo, o waɗaniɓe innde boobo ka alaande jeeɗiɗaɓere).

Kala tawuɗo baaba en muun waɗanaali ɗun innde boowo hino daganii mo waɗangol hoore makko tuma o njanɗi, Umaru Bun Yaziidu lanndinoke imaamu Saadighi (a s) o wii: (Min mi anndaa mi woondirii Allaahu si tawii baaba en an waɗanano innde boobo kaa ɓe waɗaano. ɓe yamiri mo waɗugol innde boobo, o waɗaninde hoore makko hari koo mawɗo).

Ɗun ɗoo ko innde boobo nden, ko ko honɗun woni layya on ?

Ko woni layya on-baaba en an maaki-ko nde neɗɗo hirsata-si tawii newanike mo-ngaari baalii e piyude e misal, haaniino hara ko fayundi annde julde donkin-ɗun kadi ko sunna tentinaaɗo, hino dagii ittangol layya on wuuruɗo e mayɗo hino fota ter hino e nder ɗun paykun tosokun, Nelaaɗo Allaahu (s a w) on layyaninoke sonnaaɓe makko ɓen, ɓe layyanii kadi on mo layyaaki e ɓeunguure maɓɓe nden, ɓe layyanii kadi on mo layyaaki e mofte maɓɓe ɗen. Wano tawiri hari imaamu Alii (a s) layyoranay noo Nelaaɗo Allaahu on (s a w) e nder hitaande bee.

Enee hunnugol neeniraawo on koo takki konɗun hino waɗɗii e hoore makko kaa hino wai wa innde boobo nden layyagol ngol wonaa waɗɗii ɗun ko yiɗaa ɗun tentinaa ?

-  Accu mi yeeto maa taho ko wietee takkugol.

Ko woni takkugol: Ko nde yankinantoɗaa huunde toɗɗaa nde, maa accugol huunde toɗɗaande fii Allaahu seniiɗo on..huunde wonunde woo.

Kono hinaa tuma woo waɗɗii hunnugol takke, kono ko e hoore sartiiji si tawii ɗi huuɓii.

Ko honɗi woni sartiiji ɗi tawata si huuɓii hino waɗɗii hunnugol takke ?

Sartiiji ɗin e hiɗi:

1-Ko nde takke ɗen fuɗɗotoo e tafoodi ndi tawata konngol (fii Allaahu) hino tawaa e muun maa ko nanndi e ɗun immorde e innɗe ɗe kanko joomiraaɗo seniiɗo on o hertori, si tawii takkuɗo on wiii ngool sagara haalawol toɗɗaa ngol ɗoo (fii Allaahu hino fawii lan..huunde kaari) haray takkugol makko ngol fiɓike, nde o wiata e piyude e misal (fii Allaahu hino fawii lan nde mi hirsata ngaari baalii mi itta teewu maggil on sadaka mi jonna tampuɓe ɓen si tawii ɓiɗɗo an on ndikkii). Foti non ɗun ko e haala aarabu kan o yewti ɗun maa ko e haala goo.

Si tawii takkuɗo on wiaali (fii Allaahu hino waɗɗii lan) o wiaali (fii jon yurmeende hino fawii lan) hinaa ko nanndi e ɗun, wano ko heewi e yimɓe takkirta hannde?

- On tuma hunnugol takke ɗen fawaaki mo.

2-Nde tawata  huunde takkaande nden ko moƴƴere jiccunde ka saria.

Si tawii non huunde takkanaande nden wonaa jiccunde wonaa moƴƴunde, hara ko aaande maa lorray nde maa dagiinde ?

- Takkugol e ɗiɗi arani ɗin sellataa, si tawii non ko ko dagii kon si tawii ko innde jiccunde faandaa e muun wano si tawii o takkii yarugol ndiyan hara ko o faandii e muun ko semmbinora dewal Allaahu haray takkugol makko ngol hino selli, si wonaa ɗun haray sellaa.

3-Hino sartinaa e neɗɗo takkoowo on kellefuyee, e hakkil, e suɓagol, e faandagol, e ronkugol tawde ko haɗaaɗo gollitirgol kotakke makko ɗen yowitii e muun kon.

4-Nde tawata huunde takkaande nden ko waawaande waɗeede wonannde takkuɗo on.

Si tawii non goɗɗo takkii koo waawataa waɗude ?

- Haray takkugol ngol sellaa.

Si tawii goɗɗo takkii yeeso sartiiji feƴƴuɗi ɗin ?

- Haray hino waɗɗii mo hunnugol takke makko ɗen e ɗoftagol koo takki kon, foti ko waɗangol Allaahu seniiɗo on huunde, maa ko accugol huunde e nder dummune happaaɗo, maa e nder ngurndan makko ɗan fow, foti ɗun ko julde maa ko korka, maa ko sadaka, maa ko juuragol, maa ko hajju maa ko ittugol huunde, maa ko accugol huunde, maa ko wonaa ɗun.

Si tawii non neɗɗo lunndike takke makko ɗen e hoore tewaare ?

Haray kaffaara waɗɗike mo ko woni ɗun: Ko rinɗingol daande maa ammingol miskimɓe sappo maa holtingol ɓe.

Si tawii non o waawaali ɗun sabu tampere e piyude misal ?

- Hino waɗɗii mo hoorugol balɗe tati jokkondirɗe.

Si tawii non goɗɗo takkanii gooto e belebonji imaa-muuɓe laɓɓinaaɓe ɓen jawdi?

- O nafkay ndin jawdi e mahugol ɗi, maa jawlbingol belebon on maa weƴƴitugol mo maa ɓuɓɓingol nder makko, e ko nanndi e ɗun immorde e fiyakuuji belebon on, si tawii takkuɗo on faandaaki gollirɗe toɗɗaaɗe e ɗii piiji jantaaɗi ɗoo maa ko wonaa ɗun.

Si tawii o takkanii goɗɗo jooma belebon on wano Annabiijo on (s a w) maa imaamu on (a s) maa yoga e geɗalɓe maɓɓe ɓen ?

- On tigi nafghayndi jonna tampuɓe juurotooɓe ɓen e piyude misal, maa fii haramu on, e ko nanndi e ɗun.

Si tawii neɗɗo heɓii sikke tiiɗuɗo wonnde o takkii takkande toɗɗaande, taw hara si hino waɗɗii mo hunnogol ɗun ?

- Si tawii o hoolike wonndema o takkii haray hunnogol takke ɗen hino waɗɗii mo si wonaa ɗun haray hunnugol waɗɗaaki mo.

Baaba en maaki ɓe ɓeyditi:

Tuma goo goɗɗo hino ahoda e Allaahu o wia: (Aahadtu laaha an afala) (Mi ahodii e Allaahu nde mi waɗata..) maa o wia: (Allaya ahadallaahi Annahuu mataa kaana .. faallaya..) (Hino fawii lan ahadi Allaahu wonnde tuma kala..hino fawii lan ..) si tawii o wiii ɗun: haray hino waɗɗii mo ɗoftagol koo ahodi kon.

Ko ɗun firi ko wonnde ahadi no wai wano takke sellataa si wonaa tafoodi happaandi ?

- Ko ɗon woniri, wano woniri non sellataa si wonaa hara ko ahoduɗaa e Allaahu e muun konko jiccu ɗun, si tawii non ko huunde nde fii aduna tun woni e muun sarti nde tawataa ko jiccu ɗun ka saria.Hino sartinaa ka ahadi kala ko sartinaa ko takkugol, mi firanii no ma ɗun.

Si tawii non neɗɗo lunndike ko o ahodi e Allaahu kon?

- Haray kaffaara waɗɗike mo ko woni ɗun ko rinɗingol daande maa ammingol miskimɓe cappanɗe jeegoo maa hoorugol lebbi ɗiɗi jokkondirɗi.

Baaba en an ɓeyditi ɗon ɓe maaki:

Hunnugol ahadi woondoore kadi ko waɗɗii ɗun, mo lunndike nde e hoore tewaare kaffaara hino waɗɗii mo ko woni ɗun ko rinɗingol daande maa ammingol miskinaaɓe sappo maa holtingol ɓe. Si tawii o rronkii ɗun ɗon fow o hooray balɗe tati jokkondirɗe.

Hino sartinaa e woondoore konngol ngol. E nde tawata woondoore nden ko Allaahu seniiɗo on, e yo taw ko o woondani kon ko gasay ɗun waawaa ɗun fewndo hunnugol ngol ko jiccu ɗun ka saria, tawgol ko dagii ɗun yonay si tawii o woondii waɗugol ɗun sabu nafa aduna yankeejo hino sartinaa e woondoowo on yo taw ko hellifaaɗo e faandiiɗo suɓotooɗo jogiiɗo hakkil.

Addanee lan misal woondoore waɗɗiinde hunnugol ɗun ?

- Si tawii neɗɗanke wiii e piyude misal (Mi woondirii Allaahu mi waɗay) maa (billaahi mi waɗay) maa o wiii: (Mi woondirii Allaahu) maa o wiii: (Mi woondirii jooma deftere nden) maa ko wonaa ɗun.

Si tawii neɗɗo wiii ko o yewtuɗo neɗɗo goo o wiamo (mi woondirii Allaahu a waɗay) ?

- Ɗoo woondoore nden yowitaaki e yewtaaɗo on, wonaa kadi jamaanu feƴƴungu ngun, ko fii ɗun siga ndee ɗoo woondoore maraa batte hay fus.

Wano tawiri woondoore paykun fiɓotaako si tawii baaba en makko haɗii mo, maa woondoore sonnaajo si tawii moodi makko haɗii mo.

Si tawii paykun woondii e ɓaawo duŋayee baaba en makko e sonnaajo ɓaawo duŋayee moodi makko hino woodani baabiraawo on maa moodibbo on dagingol woondoore nden.

Neɗɗo hino waawi woondude e sellugol konngol makko ngol,maa o woonda fii huunde toɗɗaande hara koo goonguɗo e woondoore makko nden ?

- Woondooje goongaaje ɗen wonaa harmuɗe kono ko aaaɗe.

Si tawii non ko woondooje fenaande ɗen ko harminaaɗe si wonaa hara taw ko laruura.

Ko honno ɗun wonniri ?

Si tawii neɗɗo faandike e woondoore makko nden danndugol hoore makko e toooowo maa toooowo julɓe ɓen nden ɗon woondoore hino dagii, hino waawi wonude hay tuma goo wonnde wonndugol e fenaande ko dagii ɗun, si tawii toooowo on hulɓinii julɗo on maa jawdi makko ndin maa gomɗinɗo goo maa jawdi makko ndin, kono si tawii o yeƴƴitike e waawugol diwnugol yewtere nden, hara himo anndi ɗun ɗon hara himo waawi waɗude ɗun [haray hino waɗɗii mo diwnugol yewtere nden].

Ko wetee diwnugol, ko nde o faandotoo e maanaa konngol ngol ko wonaa maanaa feeuɗo on, ko aldaa e takkugol ko ɓannginta faandaare makko nden, si tawii toooowo lanndike ma nokku gooto e gomɗimɓe ɓen hara hiɗa hulani mo a jaaboto mo (mi yiaali mo) pellet a yiii mo ɓaawo saai hara ko faandiɗaa e ɗun ko wonnde a yiaali mo minitaaji.

 

* * * * * *

 

 

index