back

YEWTERE FII WASUYEE

next

 

 

Baaba en an udditiri yewterefii wasuyee ɗin hadiise tedduɗo wonuɗo e arude ɗo’o on :

Imaamu Abu Jaafara ɓe maaki:

 الوصية حق وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله فينبغي للمسلم أن يوصي.

{Wasuyee ko hagghee pellet Nelaaɗo Allaahu on (s a w) wasiyike hino haanani julɗo nde o wasiyotoo}.

• Baaba en kono woɓɓe hino ton ɓe wasiyotaako hiɓe sikka wasiyagol ko firi ko ɓattagol ka maayata.

- Wasiyagol ko yiɗaa ɗun, wi’aama wonnde wasuyee on ko liddu ko wi’aa kon juutinay ngurndan, e wonnde accugol wasiyagol ko añaa ɗun wonaa moƴƴu ɗun.

• Ko goonga, mayde ko goonga, Allaahu seniiɗo on ɓannginii ka nder deftere makko teddunde:

 ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾  

{kala wonkii ko meeɗay ki mayde}. ko aayewal ngal mi heewi nanude e kunndule yimɓe ɓen, mi ɗo jannga mo si mi rewii e berɗe.

Ko goonga, mayde ko goonga mi wi’i ɗun e hoore yankinaare e kulol.

- Si tawii ɗun ko non woniri ko fii hon ɗun woni doginagol huunde soobeere nde tawata feere woo alaa?

Wonaa ko ɓuri en moƴƴannde ko nde woneten yimɓe soobeeɓe,maa wi’u gollooɓe wonen eɓɓindaniiɓe huunde araynde nde feere mu’un alaa, yultirde alaa, ngurndan me’en ɗan juuti raɓɓiɗi, ɗun wonana en waajitorɗun.

• Kono mi anndaa ko honno neɗɗanke wasiyorta?

- Hino yiɗaa nde fuɗɗortaa wasuyee mo Nelaaɗo Allaahu on (s a w) anndinnoo imaamu Alii (a s) e gomɗimɓe ɓen.

• Ko honɗun woni on wasuyee ?

Baaba en an ɓaŋii ka defte maɓɓe ɓe artidi e deftere teddunde wi’eteende (wasaa’il) ɓe jannganimmi e mayre seeɗa ƴi’al wasuyee ngal Nelaaɗo Allaahu on (s a w) anndinoo imaamu Alii (a s) e julɓe ɓen.

Hari miɗo winndude ko ɓe woni janngude kon:

(Allaahumma Faatiri-samaawaati wal ardi aalimul khaybi wassahaadah Arhmaanu-rahiimu Allaahumma inni a’ahadu ilayka fii daari dunyaa annii ashadu allaa ilaaha illaa anta wahdaka laa sariika laka wa anna muhammadan abuduka wa rasuuluka wa annal jannata hagghun wa annal ba’asa hagghun wal hisaaba hagghun wal miizaana hagghun wa anna diina ka maa wasafta wal islaamu kamaa sarra’ata wa annal ghawla kamaa haddasta wa annal ghur’aana kamaa wasafta wa annaka anta-llaahul hagghul mubiinu jaza-llaahu muhammadan khayral jazaa’i wa hayyaa muhamma-dan wa aali mumammadu bissalaami.

Allaahumma yaa uddatii innda kurbatii wa saahibii innda siddatii wa yaa walliya ni’imatii. Ilaahii wa ilaahu aabaa’ii laatakilnii ilaa nafsii tarfata ayni abadan fa innaka izaa takilnii ilaa nafsii aghrabu minna sarri wa ab’udu minal khayri fa aanisu fil ghabri wahsatii waj’al lii ahdan yawma alghaaka mansuuran).

(Yaa an Allaahu sincuɗo asamaanuuji ɗin e leydi ndin ! annduɗo ko wirnii e ko feeñi yurmeteeɗo yurmeende huuɓunde e hertiinde, yaa an Allaahu min miɗo ahoda e ma’a ka nder ngurndan aduna wonnde min mi ɗo seedii wonnde reweteeɗo alaa si wonaa an, ko an pet a alaa kafidaaɗo e wonnde Muhammadu ko jiyaaɗo maaɗa e nelaaɗo maaɗa e wonnde aljanna on ko goonga e wonnde yiite ngen ko goonga e wonnde immutal ngal ko goonga e hasboore nden ko goonga, koddoruyee on ko goonga balansi on ko goonga e wonnde diina kan ko no siforɗaa non, lislaamu on kono sar’inirɗaa non, konngol ngol kono yewtirɗaa non, alghur’aana on kono siforɗaa non, e wonnde ko an woni Allaahu goongaajo feeñuɗo on, yo Allaahu yoɓu Muhammadu njoddi moƴƴundi yo’o salmin Muhamm-adu e ɓeynguure Muhammadu e hoore kisal.

Yaa an Allaahu! ko an yo ballo an fewndo mi sattiraa, ko an yo wonndiɗo an tuma mi sattiraa, ko an yo walliyu neemaaji an, ko an yo reweteeɗo an e reweteeɗo baabiraaɓe an, wota accidan e hoore an ko fotata e kinƴan, si tawii a accidii lan e hoore an mi ɓattoto bone on mi woɗɗitoo moƴƴere nden, wulɗitu wulaa an on ka nder ghaburu waɗanan ahadi saakaandi ñannde mi hawroyta e ma’a).

Ɓaawo ɗun on tigi wasiyoo haaju mu’un on, maa haaju mo’o faalaa woo.

• Ko honɗun o wasiyotoo ?

- O wasiyoto reenugol ɓiɓɓe makko tosookooɓe ɓen e ɓeynguure makko nden, o wasiyoo jokkugol enɗan e yoɓugol ñamaale makko ɗen e jonnitugol kaliifuuji makko ɗin, o wasiyoo yoɓitugol ko fuutii mo e julde e korka e hajju, o wasiyoo ittugol khumusu e jawle makko ɗe o ittaali khumusu ɗen maa jakka, o wasiyoo ñammingol waasuɓe ɓen, o wasiyoo yo ɓe waɗan mo golle nafayɗe mo ɓaawo makko, o wasiyoo yo ɓe sakkano mo, o wasiyoo... o wasiyoo, o wasiyoo kala ko’o faalaa.

Baaba en an maaki ɗun ɓe ɓeyditi:

Hino sartinaa e wasiyotooɗo kellefuyee e hakkil, e suɓagol, wasuyee ɗaytuɗo sellataa e nder jawdi makko ndin wonaa kadi neɗɗo karhaaɗo, wonaa paykun si wonaa hara o heɓii duuɓi sappo hara wasiyagol makko ngol ko e geece moƴƴere e fii siɓɓe makko ɓen e ɓattiiɓe mo ɓen.

Hara wasiyiiɗo on wonaa waruɗo hoore mu’un e hoore tewaare sabu ñaamugol poson, maa barmintinagol maa ko nanndi e mu’un, ko tawata weeɓitay mo e mayde.

Baaba en an ɓeyditi:

Neɗɗo mo’o wasiyotoo on suɓotoo fii waɗangol mo wasuyee on ko (wassii wi’etee) alanaa yamiraaɗo yo waɗu wasuyee on halfingol goɗɗo go’o o sorta hoore makko o waɗa goɗɗo go’o.

Himo waawi non halfingol immanagol fiyaake e fiya-kuuji wasuyee on, ko tawata hari jooma wasuyee on faale mu’un wonaa yo wassiyu on immano ɗun ɗon hoore makko.

• Enee taw hara si hino sartinaa yo taw wasuyee on ko winndaaɗo ?

- Wonaa non woniri, neɗɗanke hino waawi wasiyaade konngol maa hay joopagol tinndingol ko o faalaa kon.

Wano tawiri woodeede binndol ngol o winndiri junngo makko maa ka o marki, ko feeñi e mu’un faalegol gollirde ɗun ɓaawo mayde makko. (e innde wonnde ko wasuyee).

• Enee neɗɗo ko tuma nawni mbaru woo winndata wasuyee makko on ?

Wonaa non woniri, e alhaaliiji ɗin ɗiɗi non, o nawni o selli.

• O wasiyoto kala ko’o faalaa kon ?

- Eyyo, e sarti wata taw ko e goopi, wano wallugol tooñoowo e ko wonaa ɗun.

• Jawle makko ɗen e ko’o acci kon ko o faalaa woo ?

- Neɗɗo hino waawi wasiyaade ko ɓuraa tataɓal e nder ko’o acci kon. Foti ko e jawle maa ko wonaa ɗun.

• Si tawii non o wasiyike ko ɓuri tataɓal e jawdi makko ndin ?

- Haray wasuyee makko on bonii e nder ko ɓeydii e tataɓal kon, si wonaa hara ko ronooɓe ɓen newni.

• Si tawii non wasuyee on fanndaama gollitireede ?

- Ittintinte taho e nder ko’o acci kon haggheeji jawdi yankooji wonuɗi e hoore makko ɗin wano jawdi ndi o ñawlii ndin, e coggu piiji ɗi o ƴetti o yoɓaali ɗin e ko wonaa ɗun. Hino jeyaa e ɗun ghumusu maa jakka, e hajju waɗɗiiɗo e hoore makko on, foti o wasiyike ɗun maa o wasiyaaki.

Ɗun ɗo’o fow ko si tawii o wasiyaaki yaltingol ɗi e tataɓal ngal, si wonaa ɗun yaltinte e mayri.

Ɓaawo ɗun ko’o acci kon –luttundi ndin-feccee pecce tati:

Tataɓal e mayri ko’o wasiyii kon, tataɓe ɗiɗi ronooɓe ɓen.

• Tuma go’o maayoowo on wasiyoto jonnugol jawdi happaandi neɗɗo toɗɗaaɗo, maa jonnugol mo suudu maa tummbere leydi. Maa o yamira surreede e nokkuure toɗɗaande maa fewnugol mo e laawol feerewol, maa ko wonaa ɗun ?

- Ɗun ɗon fow himo waawi fannii o feƴƴaali tataɓal jawdi ndin.

• Jawdi wasiyiiɗo on hino waawi yeebaade e juuɗe halfinaaɗo wasuyee on?

- Halfinaaɗo wasuyee wonaa lannditeteeɗo yeebagol jawdi ndin e juuɗe makko, si wonaa hara ko e raɓɓinɗi-naare makko ndi yeebii.

Baaba en an maaki ɗun ɓe ɓeyditi:

Si tawii alaamaaji mayde feeñaali e neɗɗo haray wasuyee on ko yiɗaaɗo, si tawii non alaamaaji mayde nden feeñii on tuma piiji hino waɗɗii mo:

1-Yoɓugol ñamaale makko ɗe saa’i yoɓugol ɗun hewti, maa hara hewtii kono jooma mu’un lannditaaki mo, maa hara wonaa o hunnanɗo yoɓugol ɗe, haray hino waɗɗii mo wasiyaade fii majje e seedingol e hoore majje si wonaa hara taw wonaa ɗe yimɓe ɓen anndi fii mu’un.

2-Jonnitugol hoolaaje ɗen (kaliifuuji ɗin) jooma majje, maa annditingol yimɓe ɓen kalaafuuji ɗin hino e juuɗe makko, maa nattugol ɗe.

3-Tottugol jakka e khumusu on si tawii ɗun hino fawii mo, hara himo waawi waɗude.

4-wasiyagol ƴettugol yoɓeteeɗo e jawdi makko ndin juulana hoorana mo, si tawii korka maa julde hino e hoore makko, hay si tawii o maraa jawdi si tawii o tanƴinike wonnde goɗɗo wakkiloto waɗannde mo ɗun haray wasiyagol ɗun hino fawii mo, e nder alhaaliiji go’o wowlugol yeru ko fuutii mo kon yonay wano wasi tawii himo mari mo’o hoolii yoɓanay mo wano ɓiɗɗo makko gorko afo on.

5-Yeetagol ronooɓe ɓen ko honto o mari jawdi makko ndin, maa jawdi makko ndin hino e nokkuure kaariire ka tawata goɗɗo anndaa si wonaa kanko, fii wata o hayku hagghee maɓɓe on ɓaawo mayde makko nden.

• On wii lan ka fuɗɗoode yewtere wonnde wasiyagol ko yiɗaa ɗun, si tawii non neɗɗo wasiyaaki ?

- Haray hagghee makko gollitirgol tataɓal jawdi makko ndin yani wano o faaliraa non e no’o yiɗiri non, ɓaawo haray ko e laawol ronooɓe ɓen ndi wonaa senndeede.

• ko honno ndi senndirtee ?

- Ko ɗun ɗon mi saatimaa yewtude ka yewtere fii ndonndi araynde si tawii Allaahu on newnii.

 

* * * * * *

 

 

index