back

weqi ci _K wcZvi gZy ch

next

 

weqi ci _K wcZvi gZy ch

ivm~j (mt) i mv_ dvZgv (Avt) i wZ

dvZgv (Avt) Zuvi Rxebi mePq gayi 10wU eQi ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i QvqvZj Avwgij gywgwbb Avjx (Avt)-Gi mv_ Zuvi Qjgq`iK wbq gw`bvZ AwZevwnZ Kib| m mgqi Kvb GKwU g~ZB Zuvi Rb f~j hvIqvi gZ wQj bv| nhiZ gynv` mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvm&mvjvg cwZw`wbB AZ GKevi mdi A_ev gYi w`bjv eZxZ hLb g`xbvi evBi Pj hZb dvZgvK `LZ hZb Zuvi LvR Lei wbZb Ges Zuvi `ytL myL mge`bv RvbvZb; Avevi KLbv mvnvex`iK m wbq ZvK `LZ hZb|

       hLbB ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg Kvb mdi hZb, hvIqvi mgq me kl dvZgvi mv_ mvvr KiZb; Avevi hLb mdi _K wdi AvmZb mec_g Zuvi mv_ mvvZ KiZb| GB mvvZi mgq wZwb dvZgvK Pzgy w`Zb hw`I Gmgq Avqkv Avcw KiZb|

       wZwb cwZw`b fviejv dvZgvi Nii `iRvq Gm ejZbt

السلام عليكم  اهل البيت و رحمة الله وبركاته,  انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً

 

       Avjvni eiKZ, ingZ I mvjvg Zvgv`i Dci, n Avgvi  Avnj evBZ; Avjvn Kej Pvb Zvgv`i KvQ _K (n Avnj evBZMY)  AcweZv `~i KiZ Ges Zvgv`iK c~Yic cyZ cwe ivLZ|

       ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg cwZw`b NygvZ hvIqvi AvM GKevi dvZgv hvn&ivK Pzgy LZb| hLb GB AvqvZ bvwRj nj h ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg ՇK Zuvi bvg ai WKv bv ZvK Bqv ivmyjvjvn ej WvK dvZgv (Avt) I Zvi ci AvevRvb bv ej,

يا رسول الله

ej WKwQjb| ZLb wZwb ejjbt GB AvqvZ Zvgvi Rb bq GUv---- Zzwg AvgvK AvevRvb ejB WvKe KviY G WvK Avgvi KvQ ewk fvj jvM|

       dvZgv (Avt) Zuvi wcZvi mygayi wZmg~ni ga AwaKvskB AvwK`v m^wjZ wQj| Zvi wKQy welq GLvb DjL Kievt

dvZgv (Avt) I gvevnjvi NUbv

bvmvwi  bvRivb Gi ewYZ KvnxwbZ gvevnjvi K_v DjL AvQ| G NUbv mK m g~Z h AvqvZwU bvwRj nq Zvnjt

قل تعالوا ندع ابنائنا....  

 A_vrt n bex ejyb, Gmv Avgiv Avgv`i mvb`iK WvwK Zvgiv Zvgv`i mvb`iK, Avgv`i gwnjvMb Ges Zvgv`i gwnjvMYK, Avgv`i bd&m I Zvgv`i bd&mK AZci gvevnjv Kwi Ges wg_vev`x`i Dci Avjvni jvbZ Kvgbv Kwi|

       cii w`b mKvj gvmxnxMY Acvq wQj h, ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg Kv`i mv_ wbq gvevnjv KiZ Avm| `Ljv wZwb, dvZgv (Avt) Avjx (Avt) I dvZgvi 2 Qj nvmvb I nvmvBbK mv_ wbq Gjb|

       Zviv `Ljb h, ivmyj (mvt) Zvi mePq Nwb jvKRb`i wbq gvevnjv KiZ GmQb| ZvB fq cq Mjb (KviY G`i mevB wQj wbvc Ges Zv `Lv hvwQj) Avi ZvB Zv`i gaKvi bZv chvqi jvKiv ejjbt gynv` mZ bex, Avi hw` Zv bvnZv) Avjvni KvQ Avhvei Ave`b KiZ KLbvB Zv`iK mv_ wbq AvmZv bv | G KviY Zviv ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i KvQ Gm ekZv  ^xKvi Kijv |

dvZgv (Avt) I nvw`m Kmv

nvw`m KmvZ Gfve ewYZ nqQt hLb ivm~j (mvt) Avjx, dvZgv, nvmvb, I nvmvBbK wbq Pv`ii wbP GKwZ njb ZLb Pv`ii `ycvk ai ejbt

  اللهمّ انّ هؤلاء  اهل بيتى و خاصتى و حامتى لحمهم لحمى و دمهم دمى ، يؤ لمنى ما يؤ لمهم،  و يحزننى ما يحزنهم. انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم و محب لمن احبهم،  انّهم منى  و انا منهم ..                                 

 

 A_vrt n Avjvn, Giv Avgvi Avnj evBZ, GivB Avgvi AwZAvcbRb I AwZwbKUeZx| Zv`i gvsk wVKhb AvgviB gvsk, Zv`i i AvgviB i, Zv`i h AvNvZ `q m AvgvKB AvNvZ `q, Zv`iK hvwKQy `ytwLZ Ki AvgvKI `ytwLZ Ki, hviv Zv`i mv_ hy Kie AvwgI Zv`i mv_ hy Kie| Avwg Zv`i mv_  kvw Pzw Kiev hv`i mv_ Zviv (Avgvi Avn&j evBZ)  kvw Pzw Kie| Avwg Zv`i `ykgb hviv Avnj evBZi `ykgb Avwg Zv`i ez hviv Avn&j evBZi ez| Zviv Avgvi _K Ges Avwg Zv`i _K (mw) Avjvn& ZvAvjvI NvlYv Kibt

يا ملائكتى و سكان سماواتى،  انى ما خلقت سماء مبنية ولا ارضاً مدحية ولا قمراً منيراً ولا شمساً مضيئه ولا فلكاً يدور ولا بحراً يجرى  ولا فلكاً  يسرى الا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء    

A_vr t n dik&ZvMY, n Avmgvbevmx; Avwg GB Szj Avmgvb, ckv cw_ex, RvwZgq P`, Dj m~h, N~YvqgvbMvjK, engvb b`x, MwZgvq bKv G`i Kvb wKQy mw Kwi wb GKgvB GB cvuP ewK fvjevmvi KviY eZxZ hviv GB Pv`ii wbP AvQ|

RxevBj (Avt) wRvmv Kijt Zviv Kviv?

هم فاطمة و ابوها و بعلها و بنوها

ejjbt  Zuviv nj dvZgv, Zuvi wcZv, Zuvi ^vgx I Zuvi `yB Qj| GNUbvi dwRjZ mK ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg Kmg Lq ejbt Avgv`i Abymvix I fe` `ywbqvi hLvbB GB NUbv ^iY Kie AekB mLvb Avjvni ingZ ewlZ ne, Avjvni dik&ZvMY mLvb nvwRi nq Zv`i Rb gvMdivZ Kvgbv Kie h  ch Zviv mLvb _K wewQb bv ne| AZci wZwb ejbt `ywbqvi hKvb mfvmg~n Avgv`i GB NUbv ^iY Kiv ne mLvb DcwZ Avgv`i Abymvix I fe``i ga wKQ~ jvK hw` mgmvq _K _vK Zvnj Zv `~i ne, wKQy jvKi hw` Kvb `ytL K _K _vK AekB Zv `~i ne| A_ev Zv`i ga hw` wKQy jvKi Kvb iKg gbevmbv _K _vK AekB Zv c~Y ne|

dvZgv (Avt i Zvmexn

dvZgv (Avt) Nii wewfb KvR, Svo `qv, hvZv KjPvcv BZvw` KiZ KiZ Kv nq coZb| Avwgij gywgwbb Avjx (Avt)  ejjbt Zvgvi Avevi KvQ wMq GB gg Ave`b Ki hvZ Dwb Zvgvi Rb GKRb PvKivYxi eev Kib| hLb dvZgv (Avt) ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i KvQ Zv DcvcYv Kijb ZLb wZwb ejjb t Zzwg wK PvI ZvgvK Ggb GKUv welq wkv `e hv PvKivbxi Pq Dg ne? dvZgv ejjbt nuv| ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg ZvK weLvZ GKwU Zvmexn wkv w`jb hv wbict

       34evi Avjv AvKevi, 33evi Avjnvg`ywjjvn, 33evi myenvbvjvn&| Gic Aviv AbK `vqv, bvgvh I `i` kixd ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg ZuvK wkv w`qQb hv h_vvb ewYZ nqQ|

dvZgv (Avt) I m~iv nvj AvZv

nvmvb nvmvBb GK`v Amy nq ciwQjb| Avjx I dvZgv (Avt) gvbZ Ki ejbt hw` Zviv (`yB fvB) my nq DVb Zvnj cwievii mevB wZb w`b ivhv ivLeb| nvmvb nvmvBb (Avt) my nq DVb Avi ZvB Avjx, dvZgv, nvmvb,  nvmvBb, (Avt) I wdv ( Zv`i PvKivbx) wZb w`b ivhv ivLjb|

       ivhvi c_g w`b BdZvii mgq GK wgmwKb Nii `iRvq Gm DcwZ njv Ges AvqvwRZ BdZvii meB wgmwKbK w`q w`jb| wZxq w`b GK BqvwZg Gm DcwZ njv Ges mw`bi BdZvi ZvK w`q w`jb| ZZxq w`b GK e`x Gjv Ges mw`bi BdZvi ZvK w`q w`jb| Gfve wZb w`bB Zuviv ay cvwb w`q BdZvi Kijb|

       ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg dvZgvi (Avt)-Gi evoxZ Gm `LZ cjb h, evPv`i Mvqi iO njy` nq MQ PvL Mfxi (wfZi) Pj MQ| dj Zv`i G Aevq cfvweZ nq `ytwLZ njb |

     RxevBj (Avt) Gmgq Avjvn&i c _K m~ivt nvjAvZv wbq nvwRi njb:

يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره  مستطيراً ،  و يطعمون الطعام على حبه مسكيناً و يتيماً و اسيراً، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً....

A_vrt Zviv Zv`i gvbZ cvjb Ki Ges mw`bK fq Ki, hw`b Agj I AKjvY me wKQ~K Qq dje, Zv`i Lvevi  (hw`I Zviv m Lvevi AZ fvj evm) wgmwKb, BqvwZg I e`xK `vb Ki| (Zv`i G KvR wbqZ nj) Avgiv Avjvn&i RbB Zvgv`i Lvevi w`q _vwK I Zvgv`i KvQ _K GRb Kvb cwZ`vb PvB bv|

dvZgv (Avt) I we`vq nR

we`vq nR _K divi mgq  dvZgv (Avt) Zuvi wcZvi mv_ Mv`xi Lvg AeZiY Kib| ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg Avjx (Avt)-Gi ejvqvZ Nvlbv Kivi Rb RbmvaiYK Lei w`jb Ges m vb GKwZ Kijb| ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg ZLb Avjxi (Avt) nvZ ai Dci DVvjb; AZci Avjvn&i Av`k Zv`i Rb Nvlbv Ki mB PgrKvi LvZev cojb I ejjbt

  من كنت مولاه  فهذا على مولاه،  اللهمّ وال  من والاه و عاد من عاداه  وانصر من نصره  واخذل من خذله .....  

 A_vrt Avwg hvi gvIjv AvjxI Zvi gvIjv| Bqv Avjvn& Zywg ZvK fvjevm h AvjxK fvjevm; Zvi mv_ `ykgwb Ki h Avjxi mv_ `ykgwb Ki; ZvK mvnvh Ki h AvjxZ mvnvh Ki Ges mB ewK QvU Ki h ZvK QvU KiZ Pvq| AZci ejjbt ҇n Avjvn& Zzwg mvw _vK: Avwg Zvgvi Av`k cQ w`qwQ| mvwKdvi mB `vv-nvvgvi NUbvi ci hLb dvZgvK wRm Kiv nqwQj h, ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg Avjxi LjvdZi ecvi wKQ~ ej wMqwQj wK? dvZgv (Avt) ejjbt

عجبا! أ نسيتم قول رسول الله يوم غد يرخم :  من كنت مولاه فعلى مولاه ؟!

Avhi welq, Zvgiv wK Mv`xi Lvg `qv ivmyji fvlYi m K_v: Avwg hvi gvIjv GB AvjxI Zvi gvIjv K_v f~j wMqQ?!

dvZgv (Avt) I ivm~ji (mt) Rxebi kl g~Zjv

dvZgv (Avt) ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i Rxebi kl g~ZjvZ Zuvi cvk wQjb Ges Zuvi eyK Rwoq KvbvKvwU Kib| ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg PvL gj ejjbt n cvY wcq KYv Avgvi gZzi ci ZvgvK wbhvwZZ Kiv ne Ges ZLb Zywg Amnvqv nq coe| hKD ZvgvK AvNvZ w`e m AvgvK AvNvZ w`e| hKD ZvgvK DwRZ Kie m AvgvKB DwRZ Kie, h KD ZvgvK Avbvw`Z Kie m AvgvKB Avbvw`Z Kie| hKD Zvgvi gj Kij AvgviB gj Kij, h KD ZvgvK Awekvm Kij g~jZ AvgvKB Awekvm Kij, hKD Zvgvi mv_ mw Kij m Avgvi mv_B mx Kij, hKD ZvgvK ZvM Kij m AvgvKB ZvM Kij, hKD Zvgvi cwZ mywePvi Kij m Avgvi mv_ mywePvi Kij, hKD Zvgvi Dci Ryjyg Kij Avgvi mv_B Ryjyg Kij| KviY Zzwg Avgvi _K Avi Avwg Zvgvi _K| Zzwg Avgvi `ni Ask Ges Avgvi `yB evi ga in| AZci ejjbt Avgvi DZi ga hviv Zvgvi mv_ Ryjyg Kie Avwg Zvi wei AwfhvM Kiev|

       dvZgvi KvbvK (hv Aweivg PjwQj) GKwU evK _vwgq wQj, Avi Zvnjv wcq dvZgv, Avgvi esk _K me c_g ew Zzwg, h me c_g Avgvi mv_ Gm wgwjZ ne|


 

 

Ljxdv wbevPbi mgq jvZ dvZgv (Avt) RxevBj

dvZgvK kvK cKvk Kib

ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg Bnavg ZvM Kivi ci Zuvi cwe `n gveviK hLb Nii wfZi ivLv wQj Ges Avjx, dvZgv, nvmvb I nvmvBb (Avt) hLb mB Ni Aevb KiwQjb ZLb RxevBj (Avt) AvMgb Ki ejbt

   السلام عليكم يا اَهلَ بيت الرحمة،  كل نفس ذائقة الموت، و انما تُوَفّون اُجوركم يومَ ا لقيامة. ِانّ فى الله عز و جل عزَاءً مِن كُلِّ مُصِيبَةٍ  و خَلَفاً مِن كُلِّ هالِكٍ، وَ دركاً لِما فاتَ،   فبالله عز و جَلًّ فِثقوا و اِيّاهُ  فارجُوا...

dvZgvi (Avt) gvmnvd (M֚)

dvZgv (Avt) ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i gZzZ  AZ `ytwLZ wQjb Ges AbK  Kvbv KvUv KiZb| Zuvi IdvZi ci RxevBj (Avt) Gm dvZgvK kvK vcb KiZb Ges fwelr wek cwiwwZ mg dvZgv (Avt) ՇK AeMZ KiZb| Avjx (Avt)  wbR nvZ mB NUbvejx dvZgvi gyL _K b b wjLZb GBfve mB jLbx GKUv eo Mև cwiYZ nq| AZci GB gvm&nvd GgbB GKwU M֚ hv Avjvn& ZvAvjv RxevBji gvag dvZgv hvn&ivK Gjnvg KiwQjb|

       dvZgvi mB Mև m ch wek Rvnvb hme NUbv NUwQj Ges fwelZ hv NUe Zv meB DjwLZ AvQ| eZgvb GB M֚wU evwKqvZzjvn& gvn&`x Avj gvnv` vZ Bebyj nvmvb (Avt)-Gi nvZ iqQ|

jn dvZgv (Avt)

GUv Ggb GKUv wjwLZ evW hv RxevBj (Avt) Avjvn&i c _K dvZgv (Avt)-Gi Rb DcUKb wnme Avbb| GB evW dvZgvi eskaviv _K AvMZ BgvgMYi bvg, Zuv`i wcZv I gvZvi bvgmn DjL Kiv AvQ|

     GB evWwU mvbvjx `vgx cv_i Lv`vB Kiv, Gi wjLbx m~h iwki PqI Dj Ges Gi Mvqi myMw gMbvwf Kywi Gi PqI myMw gq| hvei (ivt) GB evWwUi jLbx Ab GKwU evW Kwc Ki Bgvg evKi (Avt) ՇK c`vb Kib|

Avwgij gywgwbb Avjx (Avt) i mv_ dvZgv (Avt)

dvZgv (Avt) Zuvi gvqi wRekvq Avjx (Avt)-Gi mv_ ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg ՇK mvnvh KiZb| wVK mfve Avwgij gywgwbb Avjx (Avt) gx Rxebi c_g `kermi ivmyj (mvt) ՇK KzivBk gykwiK`i wbRvZbi gvKvejvq mvnvh KiZb| dvZgv (Avt) Zuvi kke Kvj _KB ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg ՇK mvnvh KiZb|

       wnRiZi mgq ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i wb`k dvZgv (Avt) Avjx (Avt)-Gi mv_B wQjb| Zuvi m c_i Aivq KzivBk`i mg evav Avjx (Avt) wbR nvZi Dby Zievwi viv AwZg Kib| GgbwK D evnK`iK kZK Ki ejb: hvZ ZvK Avivgi mv_ wbq hvIqv nq Ges hvZ KvbiKg K bv cvq| Gfve dvZgv (Avt) g`xbvq Kzev bvgK vb ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i nvZ AwcZ nb|

       Zuvi weqi ci 9 eQi  wZwb Avjx (Avt)-Gi mv_  Avb`i mv_ AwZevwnZ Kib| ejv hZ cvi h, G ch Kvb `wZ Rxebi c_g _K kl ch GZ my`ifve Rxebhvcb Kiwb, GZ mnR mij I  mZZvi mv_ w`bvwZcvZ Ki wb| Avi ZvB dvZgv (Avt) Zuvi gZyc~e Avjx (Avt)-Gi KvQ gv cv_bv Ki Zuvi mwZ Pq ejbt fvB Avgvi hw`b _K Zvgvi  mv_ Rxebhveb i KiwQ Avgvi KvQ _K Kvb iKg wg_v, LqvbZ I weivwaZv cvI wb|

       Avwgij gywgwbb (Avt) ejbt wg_v LqvbZ I weivwaZv Zv Zvgvi viv Ame; KviY Zzwg AwZ Dg I k| dvZgv (Avt) Zuvi mviv Rxeb GKwU evii RbI Avjx (Avt) ՇK ivMvw^Z Kib wb| wVK Abyic Avjx (Avt) I dvZgvK KLbv `ytwLZ I e_xZ Kib wb| dvZgv (Avt) ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i Abyiva I mycvwiki KviY KLbvB Avjx (Avt)-Gi KvQ _K wKQy Pvb wb| Avi ZvB Avjx (Avt) Zvi Amy Aevq ZuvK Abyiva Ki ejbt hw` wKQy BQv nq PZ cvi; msMn Kivi Pv Kie| dvZgv (Avt) AvjxK my Kivi j ejjbt hw` Avbvi hvMvo KiZ cvi Zvnj LZ cvwi| Avjx (Avt) GKwU Avbvi msMn Kijb Ges mwU wbq evox wdiZ wQjb| Ggb mgq cw_ga GKRb AwfyK Zuvi KvQ GKwU Avbvi wfv PvBjb| Avjx (Avt) AvbviwU ZvK `vb Ki Lvwj nvZ hvn&iv (Avt)-Gi KvQ cZveZb Kijb| Avvhi mv_ j Kijb, GKU Avbvi hv Avjvni c _K cwiZ nqwQj dvZgvi mvgb nvwRi|

       ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg evwoi mg KvRK Avjx I dvZgv (Avt)-Gi ga eUb Ki w`qwQjb| evwoi AvfvwiY mKj KvR dvZgv I evwnii mKj KvR Avjxi (Avt) Dci bv wQj| evwoi cv_wgK KvRmg~n hgb, Mg fvvbv, iwU evbvbv, Lv` c֯Z Kiv, Svoy `qv I mvbvw`i `Lv-bv Kiv BZvw` dvZgv (Avt) wbRB KiZb| AbK ci wdv (GK PvKivbx) Zuvi mvnvhi Rb Avmb| dvZgv (Avt) ZLb evwoi Avfvwib KvRjvK Gfve eUb Kib h, GK w`b evwoi mKj KvR dvZgv (Avt) Kieb Ges Aciw`b wdv|

       KLbv KLbv dvZgv (Avt) Zuvi wbR vbi viv fwelZi AbK Leivw` Avjx (Avt) ՇK w`Zb| cvqB h Lvevi Avjvni c _K dvZgvi Rb AvmZv Zv Avjx (Avt)-Gi Rb wbq Gm ZvK Avvhvw^Z KiZ|

       Aekl dvZgv (Avt)-Gi Rxebi GB gayi wZ gvLv Aavqi cwimgvw NU| ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg ՇK wek cևqvM Kivi ci _K dvZgv (Avt)-Gi cwZ gybvwdK`i cZvPvi I wbhvZbi m~Pbv nq|

wcZ weqvMi ci dvZgv (Avt)

wcZ weqvMi ci dvZgvi  Kvbv Ggb GKUv chvq DbxZ nq h, gv wZbgvmi ga Zv wbavwiZ cuvP IqvKZi wbqvwgZ KvbvZ cwiYZ nq| GLvb _K fve cwZqvgvb nq h, wcZweqvM Zuvi Dci AwcZ `ytL-`y`kv I AvwZK wbhvZb ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i DivwaKvixi Dci wbhvZb, LjvdZi AvZmvr, Aeafve dv`vK I Abvb AwaKimg~n nc Kivi gvag AbeiZfve ZvK Amvb Kiv nq| Inxi gZv iZc~Y c`K Acgvb Ac` Kiv nq, GKB mv_ `wnKfve ZuvK wbhvZb I bxwcoY Kiv nq| hgb Zuvi cvRi f hvIqvi NUbv, Zvi Ni AvY `qvi NUbv, Mf mvbK nZvi NUbv GQvovI Aviv Abvb NUbv hjv ^iY Ki dvZgv hvn&iv (Avt) wbRB ejQbt

صُبّت عَلَىَّ  مَصاَئِبٌ  لَو اَنّهاَ صبّت عَلَى الاَيّاَمِِ صِرنَ  لَيالِيا

A_vrt GZeo gwmeZ Avgvi Dci AwcZ nqQ hw` mjv w`bi Dci cwZZ nZv Zvnj w`b ivw·Z cwiYZ nZv| GZ mKj gwmeZ hvn&ivK w`eviv Kvbv KvwU KiZ eva Ki| Avi ZvB g`xbvevmx Avjxi KvQ GB gg AwfhvM Ki ej h, n Avjx dvZgvK ej Zuvi Kvbv Avgv`i w`evivxi Avivg AvqkK wewNZ KiQ| KviY, nq ivZ Kvu`e Avi bv nq w`b| Avjx (Avt) GK_v dvZgv (Avt) ՇK  AeMZ Kijb| dvZgv ejjbt n Avjx BQv Ki Avwg Kuvw` bv (AwbQv mI Avwg Kuv`Z eva|) Zv`iK ej `vI Avwg Avi Kq w`bi ewk euP _vKe bv|

       dvZgvi Kvbv w`b w`b Aviv AbK gwmeZmn evoZ jvMj| KLbI ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i cwiZv Lvjx RvqMv `L, KLbv wcZvi Mvqi Rvgv `L Avevi KLbv  ejvji Ki Avhvb b, Avevi KLbv nvmvb I nvmvBbK `L wcZvi wZi K_v gb co hZv Ges m KviY Kvbv-KvwU KiZb|

dvZgv (Avt) i Rb evBZzj GnRvb Zix

g`xbvevmx`i AwfhvM dvZgvi Rb AmnYxq nq Mj| hLvb Zviv ZvK kvbv I mngwgZv cKvk Kie mLvb Zv bvKi Kvbv e Kivi Rvivjv `vwe ck Ki| Zvi ciw`b _K dvZgv Zuvi mB wb`vib `~ej kixi wbq `xN c_ AwZg Ki I`i cv (I`i exi mwbK I ivmyji cvY wcq PvPv) Avwgi nvghvi Keii cvk wMq Kvbv-KvwU KiZb|

       dvZgvi Dci AvMZ wbgg AvNvZ I gvbyqi wb`q AvPiYi dj Zuvi kvwiwiK kw wbtkl nZ _vK| GKviY wZwb g`xbv cvox w`q I` cQvi kw nvwiq djb| Avi  ZvB nvmvb nvmvBbi nvZ ai RvbvZzj evKxZ Gm GKwU MvQi QvqvZ em em KvbvKvwU KiZb| gybvwdKiv RvbZ ci m MvQwU KU djjv| Avwgij gywgwbb Avjx (Avt) RvbvZzj evKxi Icvi dvZgvi Rb GKUv evqZzj Gn&Rvb bvg GKwU Qvqvhy vb Zwi Kijb| Avjx (Avt) nvmvb, I nvmvBbmn dvZgvK mKvj ejv mLvb w`q hZb | dvZgv mviv w`b mLvb KvbvKvwU KiZb Ges mvq Gm Avjx (Avt) Zv`iK wbq AvmZb |

       cwiwwZ Ggb njv h, dvZgv (Avt) Zuvi wbR `kB wbtm I e`x nq cojb| wZwb bv cviZb evqZzj GnRvb wMq KvbvKvwU KiZ Avi bv cviZb Ni em KvbvKvwU KiZ| dvZgvi me c_B e nq Mj ay gv GKwU c_ Aewk iBj Zvnjv Avjvni KvQ wbRi gZzi Rb `vqv Kiv| Avi ZvB dvZgvi `q we`viK mekl `vqv wQjv|

اللهم عجل وفاتى سريعاً

A_vrt n Avjvn& Lye kxNB AvgvK gZz`vb Ki| AwZ ^vfvweK h, dvZgv (Avt) hw` AvwiKfve Kvb `vqv Kib Zv Keyj bv nq cvi bv Avi ZvB Lye wkNB Zv Keyj njv|

dvZgv (Avt) I mvwKdvi  `vv-nvvgv

ZLbv ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i gZt`n mgvwnZ Kiv nq wb| mvwKdvevmxiv LjvdZ wbq MʇMvj evwaq w`jb| Kv`j Zz DVjv Ges ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i cicZx vjvwfwl Ljxdv whwb Avjvn& I Zvi ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg KZK gbvbxZ nqwQjv ZvK cwiZvM Kiv nj| Aci w`K Z`j Ggb GK ew ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i wg^vi AvivwnZ njv hvK Avjvn& I Zvi ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg gbvbxZ Kib wb| GgbwK ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i mZ wb mvnvexivI Zvi Dci ivwR wQj bv Ges hviv Zvi nvZ ai evqvZ KiwQjv ZvivI ZvK LjvdZi Dchy gb KiZv bv| GgbwK wZwb wbRi Ggb iZc~Y c` wbRK hvM gb KiZv bv| Avi ZvB eevi GK_v ^xKvi Ki D&P K ejZb:

اَقِيلُونِى، اقيلونى،  فلست بخيركم و على فِيكُم

A_vrt Avgvi Dci _K evBqvZ DwVq bvI KviY hZY Zvgv`i ga Avjx DcwZ AvQ ZZY Avwg LjvdZi Dchy bB|

       RbMYI ivLvjwenxb gN cvji gZ KD KD gwKi fq, KD jvfi ekeZx nq, KD KD AgbhvMx I D`vmxb nq Avevi KD Avjxi cwZ wnsmvi ekeZx nq mvwKdvK ^vMZ Rvwbq mLvb GKwZ nq| Lwjdv I Zvi mxMY B eySZ ciwQj h, hv`i evBqvZ AZ iZc~Y Zv`i KDB Avm wb, Zviv mevB dvZgvi Mn Avjxi (Avt) mv_ Aevb KiQb|

       Igi ejjvt hw` Avjx I Zvi mwMY evBqvZ bv Ki Zvnj Avcbvi Dci evBqvZ MnYhvM I vqx ne bv|

       AveyeKi KvbdR (GKRb wewk mvnvex) ՇK  GB gg Avjxi (Avt)-Gi evoxZ cvVvb h, Avjx hvZ Pj Avm I Zvi nvZ evBqvZ MnY Ki; wK bwZevPK Reve Avmj; AveyeKii c _K KqKevi Zvi cwZwbwa Avjxi KvQ Gm AveyeKiK Zvi wewfb DcvwaZ cwiwPZ Kivq| c_gevi ZvK Avwgij gywgwbb ej mvlY Kij Avjx (Avt) ejbt AveyeKi Ggb Dcvwai `vex Ki hv Avgvi Rb wbavwiZ| wZxqevi ZvK bexi Lwjdv wnme mvlY Ki Ges ZZxqevi ZvK gymjgvb`i Lwjdv wnme mvlY Ki|

       hLb KvbdR wedj nq wdi Gjv Ges Avjxi cwiZ Reve wbq Gj, AveyeKi IgiK GK`j jvKmn dvZgvi Mn ciY Kij| Zviv Nii `iRvi Kov bvovjb Ges dvZgv Zv bZ cq DP K ejjbt  AvevRvb, n ivmyjyjvn! Avcbvi ci KZ fqvbK Ryjyg Lvvei I Avey Kvnvdvi cyi c _K Avgv`i Dci AwcZ nqQ?!

 

 

dvZgvi Ni nvgjv

dvZgvi Ki k b nvgjvKvixiv wdi wMqwQjv| hviv nvgjv KiZ GmwQj Zv`i msLv 300 Rb Ges Zv`i wcQb AviI 400 jvK wQj| Zviv mevB GRb GmwQj h, AvjxK evBqvZi Rb wbq hve| ZLb Igi Rvjvbx Avbvi Rb Av`k w`j| AZci ejjvt ҇n Avjx, AekB ZvgvK ewiq AvmZ ne Ges bexi Ljxdvi nvZ evBqvZ KiZ ne bZyev Zvgv`i mevBKmn Zvgvi Ni Avb Rvwjq w`e|

       hvn&iv (Avt) IgiK Ni cևek eva c`vb Kib, Avi ZLbB Igi AvY PvBj Ges Zv Nii `iRvq jvwMq w`jv | AZci `iRv avv w`q Lyj djjv Ges ayqv Ni cևek Kijv|

       Igi Lvcmn Zievix DPz Ki dvZgvi cvRi AvNvZ Kijv| AZci PveyK DwPq evZ AvNvZ Kijv|

       ^qs Igi Zvi GK wPwVZ gyqvweqvK wjLwQjvt

dvZgv `iRv ai iLwQjv Ges kw w`q evav `qvi Pv KiwQjv| Avwg `iRv avv w`q wQjvg wK cPfve evav w`jv| Avi GmgqB Avwg PveyK DwPq Zvi evZ AvNvZ KiwQjvg hvi dj Zxe  ev_vi AvnvRvix bZ cqwQjvg I ZvB gbwi Ki wQjvg kv nq hve I wdi Avmev| wK Avjxi (Avt) c~e AwfZv Ges Zvi nvZ i iwZ Aviei gnvb ew`i K_v ^iY Kijvg, AZci cv w`q `iRv AvNvZ Kijvg wK dvZgv ZLb `iRvq njvb w`q mZKfve `vwoq wQjb| hvZ `iRv Lvjv bv hvq|

        Ggb mgq dvZgv (Avt) Gfve wPrKvi w`j: gb nj h, g`xbv kni DjUcvjU nq hvQ, AZci ejZ jvMjvt ҇n evev, In ivm~jyjvn! Avcwb `LQb Avcbvi mywcq KYvi mv_ Giv wKic AvPviY KiQ? Avn!! n wdv, AvgvK ai! Avgvi Mfi mvb gvn&mxb wbnZ nqQ|

        Ggb mgq Avwg Ni cևek Kijvg I Zvi" NvgUvi Dci Ggbfve _vi gvijvg hvZ Zuvi Kvbi `yj wQo gvwUZ ci wMqwQj. . .!!

       dvZgvi Ni Avb jvMvbvi NUbv Ges Zvi Mfi mvb gvn&mxbK nZv Kivi NUbv Beb Avwej nvw``, mvjvDxb mvdvfx, Be&b wLRivbx, Be&b KvwKevn, Be&b nvRvi AvmKvjbx, Bevnxg Be&b mvBqvi wbRvg, evjvRvwi, `njvwf, I gvmDw`i gZ weLvZ AvjgMY Zv`i wbR^ jLwbZ GbQb|

       Avb Rvjvbvi NUbvq Gfve ewYZ nqQ h, Igi dvZgvK ejwQjvt

nq AvjxK evwni AvmZ `vI hvZ AveyeKii nvZ evBqvZ Ki Avi bv nq Zvgv`i mKjK cywoq gviev!! AZci Igi PveyK w`q evZ AvNvZ Kijv hvi dj nvZ Kvjv nq Mj| GNUbv I `iRvi AvNvZ dvZgvi Mf gvn&mxb wbnZ nqwQjv; AZci dvZgv gvwUZ co wMqwQjv GgZvevq AvYi Zvc Zuvi Pnivq k KiwQjv|

       GB fqvbK I `q we`viK NUbvi gnˡ eYbv KiZ wMq Bgvg mvw`K (Avt) ejbt Kvievjvi gZ `q we`viK NUbv nq bv, mvwKdv; Avwgij gywgwbb, nvmvb, nvmvBb I dvZgvi Ni AvY Rvjvbv Ges `iRvi AvNvZ gvn&mxbi wbnZ nIqvi NUbv AbK eni, AZvwaK `q we`viK I `ytLRbK; KviY GNUbv me `ytL-`y`kvi g~j wkKo wnme cwiMwYZ|

index