back

dv`vK Rei `Lji w`bjvZ dvZgv

next

 

dv`vK Rei `Lji w`bjvZ dvZgv

dvZgv (Avt) i Ni cvovbvi ci

ZLbv dvZgvi kvwiwiK I AvwZK hYv kl nq wb wK AviKwU  NUbv viv dvZgvK cP AvNvZ `qv njv| dvZgv (Avt) wcZ weqvM I Zuvi Dci AwcZ wec`vc`i KviY w`eviv `b KiZb I evw_Z nZb| AveyeKi I Igi Avwgij gywgwbbi evmvq Gm ejwQjvt ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i cwiZ mw mK Zvgvi Kx AwfgZ? ejjbt Avgiv Ab mevi PvBZ AwaK nK ivwL| Igi ejjvt GgbwK LvBevii hy AwRZ m`I? ejjbt nv, Igi wRm Kijvt GgbwK dv`vKi m`I? ejjbt nuv, ZvZI|

       Igi ejjvt Avgv`i gK Nvo _K wewQb nq MjB Zv me, hv KLbvB NUe bv!

dv`vK dvZgv (Avt) i mw

dv`vK Ggb GKwU Dei, cvwb m^wjZ I dzj dj myfvwkZ Aj hv ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i Avjvni Av`k  Avjx (Avt) I Zuvi ^n gymjgvb`i AskMnY eZxZB mg wnRixZ Rqjvf Kib| Avi ZvB Zv Zuvi  GKv wbR^ m` cwiMwYZ nqwQj| dv`vK  weRqi ci

وَ آتِ ذی القربى حَقّه

GB AvqvZwU bvwRj nq, A_vr Zvgvi AvcbRbi AwaKvi Av`vq Ki| ivmyj (mvt) dvZgv (Avt)  ՇK WK ejjbt gymwjg mb`i AskMnY eZxZB Avjvn ZvAvjv dv`vKK Zvgvi wcZvi Rqjvf Ki| Kvb gymjgvbB GZ Aswk`vwiZ ivLb bv| GUv Avgvi wbR^ wbfRvj m`| Avjvn ZvAvjv GB m`wU ZvgvK `vb Kivi Rb AvgvK Avw` KiQb|

       Abw`K Zvgvi gvqi cvc gvnivbv Avgvi nvZ iqQ Avjvni Av`k Avwg GB gvnivbvi wewbgq GB dv`vK Avwg ZvgvK AcY Kie| AZGe Zywg wbR Ges Zvgvi mvbvw`i Rb gvwjKvbv MnY Ki|

       AZci Avwgij gywgwbb Avjx (Avt) i nvZ Zvi  `wjj wjLv nj hvZ Avjx (Avt) I D AvBgvb (ivmyji GK x) mvx `vb Kib| dvZgv (Avt) mB `wjjwU MnY Kijb| mw`b _K dvZgv (Avt) Zvi gvwjK nq| cwZeQi mLvb _K 70 nvRvi _K GKjvL wek nvRvi ^Ygy`v AwRZ nZv| hv dvZgvi cwiZ cwZwbwa MnY Ki dvZgvi KvQ AcY KiZ| dvZgv (Avt) wbR cևqvRb gZv mLvb _K wbq evwKUv Afvex jvK`i gvS eY KiZb|

dv`vK Rei `Lj I Dfqci  f~wgKv

GB evrmwiK Avqi jvf mvgjvbv ZrKvjxb Lwjdvi Rb AZ KwVY wQjv| Avnj evBqZK A_bwZK msKU wbcwZZ Kivi Dχk Zv Rei `Lj Kivi Pv Zviv wj nq| ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i gZzi `kw`b ci AveyeKii ivxq KqKRb  KgPvix Zvi wekl Av`k mLvb cwiZ nq| Zviv mLvb AewZ hvn&ivi cwZwbwa`iK Zvwoq w`q mLvbi gvwjKˡ Rei `Lj Ki Ges mLvb_K AwRZ Avq miKvix KvR eq Ki | Avjvn ZvAvjv I Zvi ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i c~e Av`k I wjwLZ `wjji mvx`i cwZ  Zviv we`y gv 哇c ch Ki wb|

       hw`I Avjx (Avt) I dvZgv (Avt) `ywbqvex Kvb m`i cwZ we`y gv jvf KiZb bv Ges dvZgv (Avt) wbRI mLvb _K  AwRZ Avq (cvq GKjv 20 nvRvi ^Ygy`v) Afvex`i gvS eb KiZb Zv_vwc Ggb Abvqi wei iyL `vovZ waveva Kib wb| KviY, GB evMvbe f~L Rei `Lj cieZxKvji Rb GKwU AvKx`v I wekvmMZ evcvi nq `vove|1

       Avi G _KB Avjx I dvZgv (Avt) LjvdZi AeaZv mK RbmvaviYK AeMZ KiZ myhvM LyR cvb|

       Avjx I dvZgv (Avt) Zv`i wbR^ AwaKvi wdi cvIqvi Rb cևqvRbxq c`c MnY KiwQjb, Zvi KՇqKwU bgybv wb DjL Kiet

1)     Avwgij gywgwbb Avjx (Avt) AveyeKi I Igii KvQ dv`vK mK cwZev` ev Kib|

2)     dvZgv (Avt) gmwR` beexZ wevwiZ evLvg~jK ee (Lvrev ck Kib) `b|

3)     Avwgij gywgwbb Avjx (Avt) AveyeKi I Igii KvQ h_vh_ hyw c`kY Kib|

4)   dvZgv (Avt) Lvrev eZxZI AveyeKii mv_ hyw ck Ki wQj hvi dj AveyeKi dv`vKi `wjj c`vb KiZ eva nq wK Igi Zv Rvic~eK Ko wbq wQo dj|

5)     ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg KZK c` dv`vKi `wjj Zv`i KvQ ck Kib|

6)     dvZgv (Avt) AveyeKi I Igii wekl eVK wevwiZ hyw ck Kib|

7)     Avwgij gywgwbb (Avt) gmwR` em AveyeKi I Igii mv_  hywhy weZK Kib|

8)     dvZgv (Avt) Zuvi AvnjevBqvZK wbq Avbmvi I gvnvRi`i Nii `iRvq wMq m evcvi mvnvh cv_bv Kib|

9)     Avwgij gywgwbb Avjx (Avt) dv`vKi Rei `Lj mK AveyeKii KvQ wPwV jLb|

       Abyicfve Rei `LjKvixMY I Zv`i Aea KgKv XvKv `qvi Rb bvbviKg c`c MnY KiwQj| mswfve mjv DjL Kiv Mjt

1)     c_gB Avwgij gy'wgwbbi KvQ Gm ZvK dv`vK mwKZ wewfb ck Kib|

2)     AZci Rvj (wg_v) nv`xmi AeZviYv Ki hvZ cwZqgvb Ki h, bex ivmyj MYi Kvb DivwaKvix m` nq bv |

3)     G evcvi Avqkv I nvemv (ivmyji wZxq xq) ՇK mvx wnme bb|

4)     wZb gvmyg mvx`i mv cZvLvb Kib (A_vr t nhiZ Avjx, Bgvg nvmvb I nvmvBb (Avt)-Gi mv) |

5)     dv`vKi `wjj wjLZ eva nq wK Igi mB `wjj wQo djb|

6)     Avwgij gywgwbb Avjx (Avt)-Gi cwiZ wPwV cvIqvi ci Zviv RbmvaiYK fq c`kb Kib|

7)     Avwgij gywgwbb Gi hywc~Y `wjj kvbvi ci ZvK nZvi wmv bb|

8)     evqZzj gvj _K RbmvaiYK `vb Ki Zv`i c Avbvi Pv Kib|

9)     cZviYviQj nhiZ hvn&ivK Amy Aevq `LZ hvb|

10)                        nhiZ hvn&ivi `vdb Abyvb AskMnY Kib|

11)                        nhiZ hvn&ivK `vdbi ci AbK DP evP Kib I Zvi Kei Lvovi wmv wbq wQjb| wK Avwgij gy'gwbb Avjx (Avt)-Gi cP evavi KviY Zv _K weiZ nb|

dv`vK mwKZ LvZev (ee)

dv`vK Rei `Lji ci nhiZ hvn&iv (Avt) AbZg h c`c nvZ wbqwQjb Zv nj: wbRi gv_v I mg kixi XK wbq KqKRb gwnjvAvZxqmnKvixK mv_ wbq gmwR` Gm wQj|

       AveyeKi ek wKQy msLK gynvRi I Avbmvi`i mv_ gmwR` emwQj Ggb mgq nhiZ hvn&iv gmwR` cևek Kib| Zuvi cևeki mv_ mv_B wgkwiq mv`v c`v Zvi mvgb Uvbvbv njv|

       nhiZ hvn&iv em cojb Ges Ggbfve kvK wenej nq wejvc KiZ jvMjb hvZ DcwZ RbmvaiYK wejvc I KvbvKvwU KiZ eva Kijb| dj gmwR`i c~emfv evbPvj nq Mj AZci hLb gvbyli KvbvKvwU I AvnvRvwi _g Mj ZLb wZwb Zvi wbRi ee Avjvn&i nvg` I ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i Dci `i` ck Kivi gvag i Kijb|

       DcwZ RbZv cyYivq Zuvi ee b Kvu`Z i Kijb wZwb cyYivq _g Mjb hvZ RbZv kv nq, AZci cyYivq c~e eei ci _K Zvi ee i Kib| c_g GKZev`i Dci nvg`,mvbv kvnv`vZ I Avjvni ewkvejx eYbv Kib| AZtci kl bexi Dci mv c`vb Ges Zuvi ewkvejx, n`vqZ I Zvi Dci `i` I mvjvg ck Kijb|

       AZtci wZwb gRwjm DcwZ Avbmvi I gynvRi`i w`K `wcvZ Kijb Ges KviAvb I AvnjevBZi Dci Zv`i KiYxq KZe mK ee ck Kib; Avjvn&i weavbi Dci iZ, ZvKIqvi (Lv`v fxwZ) cwZ `vIqvZ Ges mr KvRi Av`k I Amr KvRi wbla m^wjZ welq eYbv I Avjvni Kwiqv Av`vq Kib| AZtci wbRi cwiPq w`q Bmjvgi ZvewjM ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i `vIqvZi iZ I RvwnwjqvZi hyM gvbyli Aev Zv`i mvgb Zzj aijb|

       Zvici gybvdKx I gvbyli Dci kqZvbi cfve Ges ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i gZzi ci RbmvaiYi c_ Zvi welq AvjvKcvZ Kijb|

       AZci ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg KZK dv`vK `vb Kivi welq I Zvi Rei `Lj Ges ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i KvQ _K cv DivwaKvixi welq mK ee ivLb| wKQ~ mgqi Rb ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i Keii w`K wdi `Zv cKvk Kijb| AZtci Avbmvi`i j Ki ^iY Kwiq w`jb h, ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i KYvi cwZ Ryjyg Kiv nqQ| G evcvi Zv`i AgbhvwMZvi welq DjL Ki nZvkv I `ytL cKvk Kijb| bZZvbxq Kvdi`i nZv Kivi Rb Zv`iK DrmvwnZ Kijb hviv ivmyji KYvi cwZ Aegvbbv I AwePvi KiQ Zv`i cwZ NYv I wavi cKvk Kijb|

       AveyeKi eySZ cvijv h, dvZgvi ee RbZvK we`vnx I wecex Ki ZyjQ, ZvB Zvi wbRi evbvbv Rvj nvw`m ck Ki ejjvt bexMYi Kvb DvivavKvix m` _vK bv| nhiZ hvn&iv (Avt) m g~Z bexMYi DivwaKvi m^wjZ AvqvZmg~n DjL Kib|1

       Gevi AveyeKi dv`vK Rei `Lji bvn DZi Nvo Pvwcq w`j; dvZgv (Avt) kl evii gZ RbMYK Zv`i AgvwRZ KvRi Rb wavi w`Z jvMjb | RbMYI Zvi ee b KvbvKvwU I DP ^i wejvc KiZ jvMjb; Avyj gyvje, Avbmvi I gynvRi`i Nomg~n _KI  DP^i Kvbvi k AvmZwQj| cwiwZ Ggb njv h, mgM g`xbv kni KuvcZ jvMj Ges ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i gZzi ci Ggb Kvbvi awb Avi kvbv hvq wb|

       dvZgv (Avt)-Gi LvZev `vbi ci AveyeKi I Igi wbicvq nq Kzj-wKbviv LvRvi Pv KiwQj I GKAcii mv_ mjv-civgk Ki RbZvK gmwR` Avgb Rvbvjv|

       RbMYK fqfxwZ c`kbKiZt cii w`bi wbieZvK KvwUq mKjK gmwR` `vIqvZ Kij| hvn&iv (Avt) `ytL fivv  `q wbq evwoZ cZveZb Kijb| wbRi AwfhvMjv Avwgij gywgwbb Avjx (Avt)-Gi KvQ ck Kijb| Avjx (Avt) ZvK mvbi mv_ kvbv I mnggxZv cKvk Kijb|

gwnjvMY dvZgv (Avt) ՇK `LZ Avmb

dvZgv (Avt) Ni divi ci Amy nq cob Ges w`b w`b Zuvi AmyZv evoZ _vK| Avbmvi I gynvRi gwnjvMY dvZgv (Avt) ՇK `LZ Avmb I Zuvi Kzkjvw` wRm Kib| wZwb Avjvni cmsmv I ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i Dci `i` ck Kivi ci Avbmvi I gynvRi`i fyjwUmg~n Zzj aijb, AvjxK wbtm Ki iL Zuvi GKwb AwaKvi LjvdZ Kuo bqvi NUbv, Lvivc cwiYwZ, RbMYi ask I Zv`i Rb Avdmvm cKvk Kib I fve Rvwbq `b h, Zv`i GB `ytL cKvk e`v I Kvb jvf bB|

 

AveyeKi I Igi dvZgv (Avt) ՇK `LZ Avmb|

ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i gZzi ci GKici GK gywmeZ dvZgvi Dci AwcZ nq, dj wZwb nvUvPjvi kw nvwiq djb, Amyv nq weQvbvq co hvb Ges Zuvi AmyZv w`b w`b evoZ _vK|

       AveyeKi I Igi cwZw`b Avjx (Avt)-Gi KvQ dvZgvi Aev wRm KiZv Ges ZuvK `LZ Avmvi AbygwZ PvBZv| wK dvZgv Ges Avjx (Avt) Zv`iK AbygwZ `b wb| GK`v Zviv Dfq Avjx (Avt)-Gi Nii `iRvq Gm em iBjv; Avjx (Avt)-Gi KvQ AbygwZ PvBj|

       Avwgij gywgwbb Avjx (Avt) dvZgvi KvQ Gm ejjb: AveyeKi I Igi eevi Avgvi KvQ AbygwZ PqwQj wK Avwg AbygwZ `B wb Ges ZzwgI AbygwZ `vI wb| wK AvRK Zviv Nii `iRvq bvQi ev`v nq em AvQ; ZvgvK mvjvg `qvi Rb

       dvZgv (Avt) ejjbt GUv Zvgvi Ni Avi Avwg Zvgvi x Ges gwnjviv cyil`i Dci wbfikxj hv fvj gb nq KiZ cvi ejjbt Zvnj gv_vq NvgUv `vI|

       nhiZ hvn&iv (Avt) gv_vq NvgUv w`q Nii `qvji w`K gyL wdwiq emjb| AveyeKi I Igi Ni cևek Ki mvjvg w`jb| wK dvZgv (Avt) mvjvgi Reve w`jb bv| Zviv DV Gm dvZgvi gyLvgywL emjb| wK dvZgv (Avt) cybivq Zv`i _K gyL wdwiq wbjb| Gfve KqKevi G NUbv cybivew NUj Aekl wZwb Avwgij gywgwbb Avjx (Avt) ՇK ejjbt Avgvi Pnviv GKUv Kvco w`q XK `vI Abw`K gwnjv`iK ejjbt Zvgiv AvgvK Nywiq `vI g~jZt wZwb gvivZK AmyZvi KviY wbRi kixi evievi NvovZ Ag nq ciwQjb|

       AveyeKi ej DVjt In ivm~jKYv Avgiv Zvgvi mw ARbi Dk GmwQ, Zvgvi KvQ Avgv`i `vwe nj: Avgv`i c _K h K ZvgvK `qv nqQ Zvi Rb gv PvBZ GmwQ... dvZgv (Avt) ejjb: GgbwK Zvgv`i mv_ GKwU K_vI ejev bv hZY ch bv Avgvi wcZvi mv_ mvvr Kiev I Zvgv`i wei Zvi KvQ AwfhvM ck Kiev Ges Zvgv`i viv Avgvi Dci AwcZ Ryjyg wbhvZbi wePvi Zvi KvQ `e Zviv ejjv:  Avgiv gv PvBZ GmwQ; cyev AvPiYi Rb Avgv`iK jwZ Kiv bv|

       dvZgv (Avt) Avwgij gywgwbb Avjx (Avt)-Gi w`K wdi ejjb: Avwg Zv`i KvQ GKUv ck  bv Kiv ch K_vB ejev bv| hv ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i KvQ bwQ| AZci ck Kijb: Zvgv`iK Avjvni Kmg w`q ejev, Zvgiv wK ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i KvQ _K b wb? dvZgv Avgvi `ni Ask Ges h ZvK K `q m AvgvK K `q, Avi h AvgvK K `q m AvjnK K `q? ejjv nuv bwQ| ejjbt Avjnvg`ywjjvn&; AZci wZwb `ynvZ Avmgvbi w`K Zzj `vqv Kijb: n Avjvn; GB `yB ew Avgvi Rxeb I Avgvi gZzi mgq AvgvK K w`qQ| Zzwg I Zvgvi ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i KvQ Zv`i wei AwfhvM ck Kijvg| Avjvni Kmg, KLbvB Zvgv`i Dci m ne bv, KLbvB Zvgv`i mv_ K_v ejev bv, hZb bv ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i mv_ Avgvi mvvr ne Ges Zvi KvQ Zvgiv Avgvi Dci hv KiQv ZvK m evcvi Lei `e| Ges wZwbB Zvgv`i evcvi  wmv `e|  Avjvni Kmg cwZ bvgvhB Zvgv`i Rb wavi `e| AveyeKi DPki wejvc KiZ jvMj| wK Igi ej DVjt In ivmyji Lwjdv GKUv gwnjvi K_vq Ggb  w`knviv nq ciQv? wbRK Amnvq I  wbkt gb KiQv!!?


 

1| Avi ZvB wg_v cPviYv Pvjvb nq I ejv nq h, ivmyji Kvb Di m~ix nqbv| hw` ZvB nq Zvnj ivmyj`i mvbMY wK Zv`i wcZv`i gZzi ci vi vi wfv Kie|

1| m~iv bvgj AvqvZ 16 m~iv gvwiqvg AvqvZ 6|

index