back

dvZgv (Avt) i weevn I Zuvi  mvbvw`

next

 

dvZgv (Avt) i weevn I Zuvi  mvbvw`

dvZgvi (Avt) weevni msw BwZnvm

g`xbvq cևeki cvq `yB ermi ci Avwgij gywgwbb Avjx (Avt)-Gi mv_ dvZgvi weevn AbywZ nq| e`i hyi wVK ciciB G KvR mvw`Z nq Ges dvZgv (Avt) Avjx (Avt)-Gi Ni cv ivLb|

dvZgv (Avt) i  weevn c֯ve

wVK hLb dvZgv (Avt) mvevjM nb Zuvi  ci _KB AbK eo eo gnvb eweM dvZgvi weevn c֯ve wbq ivmyj ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i KvQ AvMgb Kib| wK ivmyj (mvt) Zv`i mKjKB bv evaK Reve `b|1 GB mKj eweM Zv`i mme AZxZ AwfZv _vKv mˡI dvZgvi ^vgx nIqvi hvMZv  ivLZv bv|

     ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg ejbt hw` Avjx bv _vKZv Zvnj Kvb gvbyl A_ev Rxb dvZgvi mgK nIqvi hvMZv ivLZv bv (^vgx nIqv hvMZv ivLZv bv)| Avi ZvB wZwb Ggb GK c֯v-ei Acvq wQjb hv Avjvni c _K wbw` wQj| BwZ c~eI A_vr cw_exZ Rb MnYi c~e Avjvn ZvAvjv dvZgvK Avjx (Avt) i x ej enkZ Av`gi wbKU cwiwPZ Kivb| GgbwK dvZgv (Avt) wbRI Rbi ciciB wbgwjwLZ

 

اشهد انّ بعلى سيد الأوصياء

evKi gvag Avjx (Avt) 'K Zuvi ^vgx wnme ^xKvi Kib| GB w`bjvZI Avjx (Avt)-Gi Ni Avmvi c~e RxevBj (Avt) Avjvni c _K Gm ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg ՇK GB gg Lei `b h, Avjvni Av`k Avik; Avjx (Avt)-Gi mv_ dvZgvi weevn mvw`Z nqQ|

       Aekl Avjx (Avt) (dvZgv hvn&iv (Avt)-Gi c~e wbavwiZ ^vgx)   dvZgvi weevn c֯ve wbq ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i myL  nvwRi nb| Avjx (Avt) Av`ei mv_ nvUz cZ ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i mvgb emb, wK Zuvi Kcvj w`q Nvg SiwQj, wKQy bv ej PzcPvc gv_v bxPz Ki em iBjb| ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg wRm Kijbt n Avjx, ҇Kvb wKQ~ ejZ PvI?| hw`I ivm~j (mt) dvZgvi b~i mwi AvM _KB Zv RvbZb Ges Avjx (Avt)-Gi c _K Ggb c֯vei Acvq wQjb, ZeyI wZwb Pq wQjb h, Avjx c_g Zuvi mnawgbx  dvZgvi bvg gyL dzU DPviY KiK|

       Avjx (Avt) jwZ I AebZ gK webxZ nq ejjbt Dk nj dvZgv ivmyj mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg ejjbt Zzwg Avmvi c~e RxevBj (Avt) Gm AvgvK GB gg Lei `b h, Avjvni c _K AvgvK Ggb Av`k `qv nqQ Ges Avgv`i c~e Avjvn ZvAvjv Zvgv`i `yRbi weevn mov (weevn ^xKvivw g~jK cPwjZ evK) Zvgvi Rb coQb Avi ZvB dvZgv (Avt) GKgv Zvgvi RbB wbw`|

       ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg dvZgvK WvKjbt Avjx Zvgvi weevn c֯ve wbq GmQ, Zvgvi gZvgZ Kx? Gnb cwiwwZZ jvRyKZv dvZgvK wNi aij Ges wcZvi myL K_v ejvi kw nvwiq djjb I wKQy mgqi Rb `w gvwUi w`K wbe Kijb Ges wKQyB ejjb bv| ivmyj (mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg) GB wbzcZvK Zvi mwZ wnme MY Kijb| AZci dvZgvi KvQ _K ewiq Avmjb wK wbR wbR ejZ wQjbt   Avjv AvKevi wbieZv  mwZi jY|

       g~jZ dvZgvi c_g mwZ wQj Zuvi Rb MnYi mgq GB evKi gvag, Avgvi ^vgx ivmyj (mvt)-Gi cwZwbwaMYi ga k I eo| dvZgvi weevn mov covi w`b dik&ZvMY enk&Z mvwRq wQjb, enk&Zi cwe img~n Zv`i myjwjZ K m~iv Zvqvnv, Bqvwmb, m~iv iv, ZjvIqvZ Kib Ges Avjvn ZvAvjv gNgvjv cvVvjb hvZ cvwbi mv_ gwY, gyv I BqvKzZ cv_i ewlZ nj dik&ZvMY mjv Kzwoq wbq GK AciK Dcnvi wnme c`vb Kijb|

dvZgvi AvK` (weevn mov)

dvZgvi weevni LvZev me c_g enk&Zi mB iZ c~Y vb  evBZzj gvgyi G Avjvni cwe dik&Zv ivwnj Gi gvag cwVZ nq| AZci Avjx (Avt) I dvZgvi KqKRb ez`i viv Zzev MvQi Dci mB AvK`i LvZev jLv nq| mB jLvi ga Ggb wP jyKvwqZ wQj h, Avjx I dvZgvi fvKvsLx`iK `vhLi AvY _K gyw `qv ne| KqvgZi w`b dik&Zviv Zv`i fvKvLx`iK mLvb _K GK GKUv Ask `vb Kieb Ges mB ZzevMvQ Zvi fvvi _K gwYgyv I g~jevb cv_i `vb Kie|

       ZLb gvngy` bvgi dik&Zv ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i KvQ AvMgY Ki ejbt Bqv ivmyj Avjvn Avwg GmwQ GK b~iK Aci GK b~ii mv_ weq w`Z| ivmyj (mvt) gmwR` DcwZ mvnvev`i KvQ _K GB gg kvnv`Z (kv) MnY Kijb h, Avwg dvZgvK Avjx (Avt)-Gi mv_ weq w`jvg| AZci Avjxi (Avt) w`K `wcvZ Kijbt ҇n Avjx Zzwg wK ivwR AvQv? Avjx (Avt) Zuvi mwZ cKvk Kijb Ges ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i Av`k weqi LvZev cvV Kijb ivmyj (mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg) Zuvi KYv dvZgvK 500 w`invg `bgvni avh Ki Avgvi mv_ weq w`jb, Ges Avwg gb wbjvg I Keyj Kijvg|

dvZgv (Avt) i `bgvni

hvn&iv (Avt)-Gi `bgvni evwnKfve 500 w`invg wQj| g~jZt Zv wQj Avjx (Avt)-Gi hyi cvlvK wewZ UvKv| wK GB UvKv Qvov hw` `ywbqvi GK cgvsk, enkZi `yB ZZxqvsk I `ywbqvi eo eo PviwU mg~`Zzj m` GgbwK mviv `ywbqv mgZzj m`I `vb Kiv nZ ZeyI dvZgvi Dcyh cvc cwikva nZv bv| KviY GB aYm` meB dvZgvi hvZ I mˡv _K mw nqQ| Rvn&ivi (Avt) gvnivbv wVK mB cwigvb `qv nqQ hv dvZgv wbRB PqwQj Ges Zv G KviY wQj h, nvkii w`b Zv DZi kvdvAvZ wnme DcvcYv Kieb|

       dvZgv (Avt) ՆK h Kvco w`q `vdb Kiv nqwQj ZvZ kvdvAvZi mb` wjwLZ wQj| dvZgv (Avt) KqvgZi w`b mwU nvZ wbeb Ges ivmyji bvnMvi DZ| (hviv kvdvAvZi Dchy) Zv`iK kvdvAvZ Kieb|

dvZgvi (Avt) weevn mvgMx

ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg dvZgvi (Avt) cv gvnivbv _K wKQy cwigvY KqKRb mvnvwe`i nvZ w`jb, hvZ Ki dvZgvi Rb cևqvRbxq mvgMx Kbv nq| dvZgvi weqi Rb qKZ mvgMx wQj wbict

1)     Mvqi Rvgv 7 w`invg|

2)     gv_vi AveiY (Iobv) 4 w`invg|

3)     Muv gvQvi Zvqvj|

4)     KvV I LRyi MvQi cvZv viv Zix LvU|

5)     2Uv ZvkK hvi GKwU LRyi MvQi Avuk Zix Ges AciwU fovi ckgi Zix|

6)     PviwU evwjk (Zvqdx evwjk)|

7)     ckgx c`v|

8)     gv`yi|

9)     Mg fvvbvi hvZv|

10)                        gn`x c֯Z Kivi cv|

11)                        Pvgovi Zix evjwZ|

12)                        `yai cv|

13)                        cvwbi gkK|

14)                        AvjKvZiv gvLv ARyi cv|

15)                        nvZj wewk meyR iOi gvwUi cv|

16)                        2Uv RM (gvwUi Zix)|

17)                        2Uv Avev (gvUv myZvi Zix Pv`i) wekl|

       ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i `w hLb Gme mvgMxi w`K coj ZLb ejjbt Avjvn Zvjv GB cwievii cwZ eiKZ `vb KiK| Ges Avjvn ZvAvjv' `vqv Keyj KiwQj|

       dvZgvi mme mvgMx Avjx (Avt)-Gi Ni cwiZ nj Ges Acvq _vKv nj KLb eii evoxZ KY cwiZ ne|

dvZgv (Avt) i efvZ

be eayi c`awYi Acvq Avjx (Avt) w`b YZ jvMjb| GK`v D mvjvgv ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i KvQ dvZgvi weq msv welq DcvcYv Ki ejjbt In ivmyjyjvn AvR hw` Lvw`Rv RxweZ _vKZb Zvnj Zvi KYvi weqZ Zvi PvL Dj nZv

       Lvw`Rvi bvg b ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i PvL w`q cvwb SiZ jvMj Ges mB mygayi w`bwj iY nZ jvMj| AZci D mvjvgvK GB gg Av`k w`jb h, dvZgvi Rb GKwU evmi Ni mvRvb nvK|

       AZci nhiZ Avjx (Avt) ՇK WK ejjbt cvY wcq Avjx, KYi Rb fvRmfv AvqvRb Kiv cևqvRb| jvKRbK Lei `vI hvZ mevB dvZgvi weqi LvZevq DcwZ _vK Ges efvZ AskMnY Ki| AZci ejjbt  iwU I Lvwk Avwg eev Kiev, Zzwg LRyi I Zj msMn Ki| me wKQy hLb myY nj, ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg Zuvi Rvgvi nvZv MvUvjb Ges LRyi I Zj GK gvLvjb| gvUv I ZvRv GKUv Lvwk RevB Kijb I AbK ewk iwU Zix Kijb| ZLb Avjx (Avt) gmwR` Mjb Ges mxwgZ wKQy jvKRbK `vIqvZ KiZ jv Abyfe Kijb| KvRB gmwR`i DPz vb `vwoq DP K NvlYv Kijbt Avcbviv mKjB dvZgvi efvZ AskMnY Kivi Rb Avmyb|

       jvKRb `j `j AvmZwQjb| Avjx (Avt) `Ljb: h AbycvZ Lvevi AvqvRb Kiv nqQ jvKRb Zvi Pq AbK AbK ewk, Avi ZvB gb gb jwZ njb, ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg ejjbt ҇n Avjx Avwg Avjvni `ievi gvbvRvZ Kiev hvZ GB Lvevi eiKZ `vb Kib|, ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg hLb gngvb`i AvMgbi Xj `LZ cjb ZLb nvgRv I Avevm (ivt) ՇK ejjbt evwoZ  Aevb Ki Ges jvKRb`iK 10Rb 10Rb Ki cևek KivI|

       LvIqv `vIqv I dvZgvi efvZ wZbw`b I wZbivZ ai PjZ jvMj Ges GB wZb w`bi ga mB mxwgZ Lvevi wZb nvRviiI ewk jvKK Avcvqb Kivbv nj| GgbwK AwZwi wKQy Lvevi eP Mj| mB AwZwi Lvevi  _K 1wU cv c~Y Ki dKxi, wgmwKb, BqvZxg wk Ges gymwjg I Agymwjg cwievii Rb cvVvjb| AviKUv cv c~Y Ki ivmyji  x`i Ni ciY Kijb Ges Ab GKwU cv c~YKi Zv dvZgv I Avjx (Avt)- Gi Rb iL w`jb|

eii evoxi w`K dvZgvi (Avt) hvv

efvZ Abyvb mgv nj Ges 2q wnRwii 1jv wRjnR dvZgvi weevn nq AZci KYv eii evwoi w`K hvv Kib Ges Avb`vrme cvwjZ nq|

       AvR ivZ GK b~ii mv_ AviK b~ii weq, Avi ZvB AvR ivZ AKvii AwZ bB; AvR ivZ RxevBj (Avt) dvZgvi Rb AjsKZ Ggb GK kvox GbQb hvi g~j mgM cw_exi g~ji mgvb| Avi ZvB gwnjvMY mB kvox `L wenej I wekq cKvk KiwQj| wK dvZgv Zuvi weqi kvox GK wfyKK `vb Kijb|

       gLgj Kvcoi Zvqvj A_ev ckgx Kvco DUi wcV weQvb nj Ges dvZgv DU Po iIqvbv Kijb| mvjgvb (mvjgvb dvimx) DUi bvMvj aijb Ges ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg cQb cQb iIqvbv njb| RxevBj I wgKvBj (Avt) 70 nvRvi dik&Zvmn dvZgvi mx wnme ZvKexi `qvi Rb gvwUZ AvMgb Kijb|

       ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i xMY, Avyj gvZvjei KYvMY Ges Avbmvi I gvnvRi gwnjvivI dvZgvi Gnb Drme Avb` cvjb Kivi Rb MxZ I KweZv coZ coZ Avjx (Avt)-Gi evwo ch Avmb|

       ewYZ AvQ h, enk&Z AbywZ dvZgvi (Avt) weqi Abyvb mB g~jevb MvQ Zyev Gi Amxg `vb I DrmM dik&Zviv MnY Ki Meeva KiwQjv|

       ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i D mvjvgvK ejjb, dvZgvK wbq Avm| D mvjvgv dvZgvi nvZ ai wbq AvmZwQjb wK dvZgv (Avt) ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i mvgb nvwRi nZ jveva Kijb Avi ZvB Zuvi cwe Pnviv gveviK Nvg wfR Mj| ZLb dvZgvi KvQ gb nj Kvgii wdZv Lyj co hve| wVK hLb ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i mvgb DcwZ njb AZwaK jv cvIqvi KviY Zuvi cuv KvcZ wQj | Ggb cwiwwZZ Zuvi kq wcZv dvZgvK kvbv `qvi j ejjb, Avjvn ZvAvjv ZvgvK `ywbqv I AvLivZi fq-fxwZ _K iv KiK|

       dvZgv (Avt) evmiNi Mjb, weQvbv KvcUwU fovi Pvgovi Dci big Avuk w`q Zix wQj Ges Nii `yBcvk `yBUv jvwV Uvbvbv wQjv| Zvi GKwU Kvco Syvjvbvi Rb I AciwU cvwbi gkK Szjvbvi Rb  Nii GK Kvbvq GKwU RM ivLvwQj| fovi Pvgovi wfZi LRyii Auvki Zix evwjk Ges weqZ cv Avmevec viv Ni mvRvbv wQj|

       GBgv dvZgv (Avt) GK `ywbqv kig wbq wcZvi myL evmiNi Aevb KiwQj, m~Y `w wbe wQj gvwUi w`K Aciw`K Avjx (Avt) I ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i cvk `vwoq wQjb, cwiek wQj m~Y wbie I wbmZe|

       ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg dvZgvi NvgUvK GKcvk mivjb hvZ Ki Avjx (Avt) Zuvi mnawgbxi Pnviv `LZ cvb| AZci dvZgvi nvZ ai Avjx (Avt)-Gi nvZi Dci iL ejjbt  ҇n Aveyj nvmvb GUv Zvgvi KvQ Avjvn I Zvi ivm~ji AvgvbZ, AvjvnK ^iY iLv Ges Zvi ecvi Avgvi mvb iL Pjv| Avjvn ZvAvjv ivmyji KYvi Dwmjvq ZvgvK gj I eiKZ `vb Kieb|  AZci ejjbt In Avjx dvZgv GKRb fvj x In dvZgv Avjx GKRb fvj ^vgx|

       AZci ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg cvwb PvBjb Ges GKUz cvwb wbq Kzwj Ki GKUv evwUZ ivLjb mLvb _K GKUz cvwb wbq dvZgvi gv_vq I Nvo wQwUq ejjbt n Avjvn GUv Avgvi KYv Ges `ywbqvi me gvbyli Pq Avgvi KvQ AZvwaK wcq, Avi Bwb Avjx (Avt) Avgvi fvB I `ywbqvi me gvbyli Pq Avgvi KvQ wcq| n Avjvn AvjxK Avgvi DivwaKvix gbvbxZ Ki Ges Zvi eskaiK eiKZ I cyYgq Ki|

       AZci Aewm cvwb Zv`i (Avjx dvZgv) Mvq gL w`q GB AvqvZwU ZjvIqvZ Kijbt

انّما يُريدُ اللهُ ليُذهب عنكُمُ الِّرجس اَهلَ البيت و يُطهّركمُ تطهيرًا

A_vrt n bex cwievii m`me` Avjvn Kejgv Pvb Zvgv`i KvQ _K AcweZv `~i KiZ Ges Zvgv`iK c~Yic cyZcwe ivLZ|1

       AZci ejjbt ҇n Avjx, Zvgvi xi KvQ hvI; Abw`K dvZgvi mv_ gwnjv`i mevBK Pj hvIqvi Rb Av`k w`jb| mKjB Pj Mjb wK Avmgv web&Z Avwgm mLvb _K Mjb| ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg wRvmv Kijbt Avmgv Zzwg Mj bv Kb? ejt KviY Avwg Lvw`Rv (ivt) K K_v w`q wQjvg h, Ggb iRbxZ Avwg dvZgvi cvk Aevb Kiev| Lvw`Rv gZyi mgq Ak֓ ^Rj PvL AvgvK  ejwQjbt ҇n  Avmgv mevB evmiivZ Zvi gvqi mvnvhi cևqvRb nq wK Avwg m ivZ _vKebv| Avwg Lvw`Rvi mv_ Iqv`v w`q wQjvg h, m ivZ Avwg dvZgvi cvk _vKev Ges Zvi cևqvRbxqZv mieivn Kie|

dvZgv (Avt) i mvb`i Rb

Avwgij gywgwbb Avjx (Avt) I dvZgv (Avt) Zv`i wcq gngvb fwelr cRbi AvMgbi Acvq wQjb|

       ewk `ix nj bv dvZgv (Avt) `k ermi eqm my`i GKwU Qj mvb Rb w`jb| Avjx (Avt)-Gi GB c_g mvb nvmvb (Avt) ZZxq wnRixZ Rb MnY Kib|

       GB beRvZKi bvg ivLvi `vwqZ dvZgv (Avt) Avjx (Avt)-Gi Dci b Kijb| Avjx (Avt) ejjb Avwg ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i Dci b Kijvg Ges ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg ejjbt Avwg Gi fvi Avjvn& ZvAvjvi Dci b Kijvg| RxevBj (Avt) ivm~jK Awfb`b Rvwbq ejjb:

Avjvn& ZvAvjv AvcbvK GB gg Av`k w`qQb h, nvibi cy-mvbi bvgvbymvi GB beRvZKi bvg ivLyb| Zvi Qji bvg wQj (ke&i) ZvB Zvi bvg ivLyb nvmvb1

       ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg Zvi bvg ivLjb nvmvb| AZci ZvK mv`v Kvco w`q cuwPq wbq Zuvi Wvb Kvb Avhvb I evg Kvb GKvgZ w`jb| 7g w`b ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg 2Uv Lvwk Kievwb w`jb Ges mLvb _K GKwU Ki `ywU ivb I `ywU w`bvi beRvZKi `vqxgvK w`jb| AZci Zuvi gv_vi Pzji mgcwigvY ic Qv`Kv w`jb Ges beRvZKi gv_vq myMx (AvZi) gvwLq w`jb|

       Bgvg nvmvb (Avt) Rbi 10gvm Kzwow`b ci (m eQi L`Ki hy msMwVZ nq) 3iv kvevb dvZgv hvn&iv (Avt)-Gi w`Zxq mvb RbMnY Ki| ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg Zuvi Kvb AvRvb I evg Kvb GKvgZ w`jb Ges Zuvi bvg ivLb nvmvBb| wK GB beRvZKK Kvj wbq wZwb Kvbv-KvwU Kib| GB beRvZKi Rbi ci ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg Avbw`Z bv nq Kuv`Z jvMjb| Gi KviY wRvmv Kiv nj wZwb ejbt Avgvi ci GK `j kivPvix Rvwjg ZvK nZv Kie| Zv`i Rb Avgvi kvdvAvZ bB| ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg Zvi wRn&ev nvmvBbi gyL w`jb I nvmvBb Pzl wbjb Ges GKvR cwZ w`b PjZ jvMj, hZw`b ch ivm~ji `qv Lvevi _K nvmvBbi Mvq gvsk nIqv i nj| Bgvg nvmvBbi Rb GUv GKUv wekl ewk|

       Bgvg nvmvBb ivm~ji eski mvb Avi Zvi Aci GKwU ewk nj Zvi mgvwaj `vqv Keyj nq Ges Kvievjvi gvwUZ kvdvAvZ wbwnZ iqQ| Avjvn&i GK dik&Zv ҇dZivm i cvLv I Wvbv f wMqwQj, Bgvg nvmvBbK l Kivi eiKZ m gv cqwQj Ges Zvi c~evev, Zvi cvLv I Wvbv wdi cvq|

       nhiZ hvn&ivi ZZxq mvb hqbe Kzeiv nvkgx eski mvwbZv gwnjv wQjb| wZwb 5g wnRwii 5B Rvgvw`Dj AvDqvj RbMnY Kib| GB mv-bKI ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg nvmvBbi gZ Kvj wbq Kvu`b Ges GB gg ejbt ҇h KD hqbei Rb Kuv`e Zv nvmvb I nvmvBbi Rb Kuv`vi mgZzj|

       hvn&iv (Avt)-Gi PZz_ mvb D Kzjmyg (hqbe QvMiv) 7g wnRwiZ RbMnY Kib| Zvi 5g mvb gvn&mb knx` nb Ges Zv mwKdvi NUbvi djmic c_g DrmM| Avi mwKdvi nZvKZv`i nvgjvq gv 6gvm Mf _vKv Aevq m knx` nq|


1| ivm~j (mt) Zv`iK ejZb dvZgvi weevn Avgvi nvZ bq, gnvb Avjvn wmv wbeb Kvi mv_ dvZgvi weevn ne|

1| m~iv Avn&Rve 33|

1| g~mvi fvB I Dimyix (Imx) nviYi ei Qji bvg wQj kve&i GUv wnei k Aviex A_ nq nvmvb A_vZ Dg|

index