back

mwi m~Pbv I dvZgv (Avt) i kkeKvj

next

 

mwi m~Pbv I dvZgv (Avt) i kkeKvj

dvZgvi b~i mw

cw_ex mwi 7 nvRvi ermi c~e dvZgvi mw nq Ges ZLb _K wZwb Zuvi wcZv, ^vgx I mvbvw`mn Avjvni Zvmexn cvV (whwKi) I cweZv eYbvq gM wQjb|

       dvZgvi  ^fve I cKwZ Ave nvqvZ (h, cvwb cvb Ki wLwRi (Avt) AgiZ jvf Ki) nZ mw nqQ Ges Zvi Abymvix I ezgnj Zv`i (ivm~ji Avnj evBZ) ^fve cKwZ _K m|

       dvZgvi (Avt) b~i mwi ci Ges Zuvi Rbi c~e Zuvi ejvqvZ Rwgb I Avmgvbmg~n Dcvcb Kiv nqQ| hviv Zuvi ejvqZK Keyj KiQb Avjvni bKU cv gywgb Ges hviv Zv MnY Ki wb Zviv Kvdi wnme wjwLZ nqQ|


 

cw_exi eyK dvZgv (Avt) i mw

Avjvni c _K Ggb BQv nj h, wmwKvZzj Kzeiv (dvZgvi Dcvwa) Avjvni Avik I dik&ZvMYi RMr _K eRMZ I cw_exi eyK AeZxY neb|

       cw_exi eyK dvZgvi Rb Zuvi c_g mw bq eis gvwUi RMZ GUv Zuvi wZxq Rb A_vr Zuvi b~ii wZxq AvZcKvk|

       Avjvn ZvAvjv Zuvi ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg, RxevBj, dik&ZvMY Ges enk&Zi djg~jmg~nK GB gg Av`k w`jb h, Zvgviv mKjB dvZgv (Avt) i Rbi Rb me iKg c~e c֯wZ MnY Ki|

       RxevBj (Avt) bex mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i KvQ AeZxY nb Ges Avjvni mvjvg I msev` ZvK AenxZ Kibt n gvnv`, Avjvn Zvjv Av`k w`qQbt Pwjkw`b Lvw`Rvi m ZvM Kib|

Lvw`Rvi m ZvM Ki `yi Aevb bex mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i Rb LyeB KwVY wQj, Z_vwc Avjvni Av`k cvjbi Rb ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg 40 w`b ivhv ivLb I ivZ evcx Avjvni Bev`Z gM _vKb| Abw`K Lvw`RvK `ywv gy Kivi Rb Avvi Bqvmi Gi gvag GB gg msev` cvVvb h, Lvw`RvK wMq  ejvt Am nq Avwg Zvgvi KvQ _K `~i mwi wb eis Avjvn ZvAvjv AvgvK Ggb Av`k w`qQb Ges Avwg dvZgv  webZ Avmv`-Gi evwoZ Aevb KiwQ| 40w`b c~Y nIqv ch Lvw`Rv `ywvM֯ wQjb| AZci RxevBj (Avt) Avjvn&i c _K cwiZ DcUvKb I nvw`qv ivm~j (mvt) ՇK cQ `b Ges wgKvBj (Avt) enk&Zx Lv` wbq Gjb| bex (mvt) Abvb ivZi Pq ewZg KvDK Zuvi Ni cևek KiZ w`jb bv| KviYt m Lvevi ivm~j (mvt) eZxZ Ab mevi Rb nvivg wQj| mB ivZ ivm~j (mvt) enk&Zx Lvevi I cvwb viv cwiZ nb| AZci Lvw`Rvi Ni Gjb|

     Lvw`Rv nvjKv Nyg I RvMZ GB `yՇqi gvSvgvwS wQjb; Ggb mgq ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg `iRvi Kov bvovjb Ges Pzwcmvi ejjb, Lvw`Rv `iRv Lvj, Avwg gvnv`! Lvw`Rv Avb`i mv_ `iRv Lyjjb|

       ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg mvaviYZ cwZivZ weQvbvq hvIqvi AvM `yivKvZ bvgvh coZb wK mw`b Zv bv Ki Lvw`Rvi nvZ ai weQvbvq q cojb| ZLbv weQvbv _K ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg `yi mib wb| Lvw`Rv wbRi ga dvZgv (Avt)-Gi fviZ Abyfe Kijb| ZLb _K dvZgv (Avt) Lvw`Rvi Mf gvqi mv_x I Nwb ez wQjb| Lvw`Rvi mv_ K_vcK_vb KiZb, KLbv KLbv bex (mvt) i Dci gykwiK`i Drcxob gvK (Lvw`Rv) kvbv w`Zb| Avevi KLbv Zuvi gvK bvgvhi ecvi wb`kbv w`Zb|

dvZgv (Avt) i Rb

Lvw`Rvi MfaviYKvj mgv nj Ges dvZgv (Avt)-Gi Rbi mgq Nwbq Gj| GUv Ggb GKUv mgq hLb ay Lvw`RvB bq mKji RbB mweKvi cևqvRb| wZwb  KyivBk I ewb nvkg eski gwnjv`i KvQ mvnvh PvBjb wK Lvw`Rvi mv_ Zv`i cwZwnsmv _vKvi KviY Zviv KDB Lvw`RvK Kvb cKvi mvnvh Zv KijvB bv GgbwK  Kvb gwnjvKB AbygwZ w`j bv Lvw`Rvi mvnvh GwMq AvmZ| ewb nvkg I KzivBk eski gwnjvMY BwZc~e Lvw`RvK mvnvh KiZ cvivB wbRK aY gb KiZv wK Lvw`Rvi Ggb wec`i mgq Zvi Ni ZvK mnxb Ki ivL| cKZc Zviv Ggb cvcx wQj, h KviY Zviv Lvw`Rvi L`gZ Kivi hvMZv Zv ivLZvB bv GgbwK dvZgvi Rb avx  nIqviI hvMZv ivLZv bv|

       Zviv Lvw`RvK `~i mwiqwQj wK Avjvn ZvAvjv Lvw`Rvi cwZ mvewYK `w ivLZb| GgZvevq' enkZi Pvi gwnqkx bvix Lvw`Rvi mvnvh DcwZ nq ejjbt Avgiv Zvgvi cf~i c _K GmwQ| GB PviRb gwnjv h_vg Bevnxgi x mviv, divDbi x Avwmqv webZ gvRvng, Cmv (Avt)-Gi gv gvwiqvg Ges g~mv Avt-Gi evb Kzjmyg|

       Zviv Lvw`Rvi Pvicvk emjb Ges Zuvi L`gZ e iBjb| dvZgv (Avt) cyZcwefve RbMnY Kijb Zvi  Dj b~i aygv gvi cvkeZx evoxNijvK AvjvwKZ Ki wb eis cvP I cvvZi meB Zvi Avjv cwZdwjZ nq| `kRb enk&Zx i ZvkK, cvwbi gkK I Ave KvDmvi (enk&Zx cvwb) mn Lvw`Rvi Ni cևek Kijb| Zv`i GKRb dvZgvK Mvmj w`jb Ges myMw gvLv `yUzKiv Kvco viv ZuvK ucwPq wbjb| Ggb mgq dvZgv (Avt) Kvjgv kvnv`vZ cvV Ki Avjvn I Zuvi ivm~ji mv w`jbt Avwg mv w`wQ h, Avjvn eZxZ Ab Kvb gvey` bB, Avgvi evev Avjvni ivm~j I mKj bexi ga k, Avgvi ^vgx mKj cwZwbwaMYi (ivm~ji cwZwbwa) ga k  Ges Avgvi mvbvw` bex ivm~ji mvb`i ga k mvb| AZci  DcwZ mKj gwnjvMY Zv`i wbR wbR cwiPq mn dvZgvK mvjvg w`jb|

       enk&Zx i I DשjvK evmxMY GK AciK dvZgvi (Avt) Rbi mymsev` w`qwQj, DcwZ gwnjvMY dvZgv  (Avt) ՇK Lvw`Rvi nvZ AcY Kijb In Lvw`Rv, Zvgvi beRvZmvbK bvI, m c~Z I cwe, hvi msk Gj mewKQyB eiKZ I c~bgq  nq| Lvw`Rv Avb`i mv_ Zvi KYvK Kvj wbjb I wbR b cvb Kivjb|

dvZgv (Avt) i kke

wQwKvZzj Kyeiv Zuvi kke Kvji c_g cuvP ermi mgq Kvj hv Zuvi Rxebi Rb k Aavq wnme cwiMwYZ wQj, Zuvi ^bvgabv gv Lvw`Rv I Zuvi  n ceY wcZvi mvnPh AwZevwnZ Kib|

       gykwiKiv gvS gvSB ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i DcwwZZ aZv c`kY KiZv Ges Zuvi cwe `n gveviK I Mvqi cvlvKvw` `~wlZ KiZv| GB mB dvZgv (Avt) whwb Zuvi evevi Gnb Aevq Zuvi mev kyk~lv KiZb| me mgq I mevvq Lvw`Rv I Avjx (Avt)-Gi mnhvM ivm~j (mvt)-Gi cwZ F`Zv cKvk KiZb Ges ZuvK mvnvh KiZb| gvqi msl AwZevwnZ Avb`i w`bjv BwZ UvbZ i Kijv, Lvw`Rv Amy nq khvkvqx nq cojb, dvZgv (Avt) Aaxi AvMևn Acv KiZ wQjb Zuvi gv AveviI my nq DVeb Ges wZwb Zuvi gvqi mv_ AveviI Zvi hvqbvgvhi cvk `vwoq GK bvgvh coeb| wK Lvw`Rvi AmyZv w`b w`b eo Mj Ges wbzi G cw_exi mxwgZ Avq~ _K wbivk nq cojb|

       Lvw`Rv Zuvi wcq KYv dvZgv (Avt) ՇK KvQ WvKjb AZci Zuvi IwmqZ eYbv KiZ jvMjb| Avi G _KB dvZgv eySZ cvijb h, wZwb gv k~Y nq hveb|1 Ggb gywmeZ Gm DcwZ nj hLb dvZgvi eqm cvuP ermi AwaK AwZevwnZ nq wb|

       Lvw`Rv GB gvwUi aiv _K wPi we`vq wbq dvZgvK wbtm Ki Mjb| Zuvi G we`vq dvZgvi kke Kvji Rb GK eo wein nq iBj| m w`bjvZ dvZgv ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i Pvi cvk Nyi Nyi ejZbt AvevRvb Avgvi gv Kv_vq?  dvZgv hw`I Zuvi wcq gv K nvwiqQb Z_vwc Zuvi wcZvi DcwwZi KviY Zgb K Abyfe Ki wb, Avb`B wQjb| gykwiK`i wbhvZb, AveyZvje I Lvw`Rvi wein weQ`i KviY nhiZ gynvv` mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg gv ZvM Ki g`xbv hZ eva nb Ges m KviY A KqK w`bi Rb dvZgv Aviv ewk wbtm nq cob|


 

dvZgv (Avt) i wnRiZ

wcZvi KvQ _K `~iZ wVK hgb dvZgvi Rb KwVY wQj Zgwb ivmyj (mvt)-Gi RbI AwaKZi KwVY wQj| GZB AmnYxq wQj h, Zuvi KYv dvZgvK Qo GK w`b  AwZevwnZ KivI Zuvi Rb  AZ `~in nq cowQjb|

       Aekl ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg Avwgij gywgwbb Avjx (Avt) ՇK GB gg Av`k `b h dvZgvK, dvZgv web&Z Avmv`  (Avjx (Avt)-Gi gv) I dvZgv web&Z hyevBi-Gi mv_ g`xbvq wbq Avkv nvK| Avwgij gywgwbb Avjx (Avt) mdii evnb c֯Z Kijb AZci Zv`iK wbq g`xbvi w`K hvv Kijb| hw`I GB mdii mgq KzivBk gykwiKiv Zv`iK RvjvZb KiZ PqwQj wK Avjx (Avt) Zv`i AKjvYK cwZnZ KiwQjb| Aekl Zv`iK wbivc` g`xbvq cuQvb Ges cyYivq dvZgv (Avt) Zuvi myhvM wcZvi nvZ AwcZ nb|

 


1| KviYt IwmqZi mgq nj wVK gZzi c~e ZvB hLb KD eySZ cvi h, m Avi evuPe bv ZLb IqwmqZ Kiv Zvi Rb IqvwRe nq hvq| 

index