back page

Doe'aa Abi Hamzah al-Thumali

 

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

 

O mijn Heer ! Corrigeer me niet door middel van Uw straf

En lok mij niet in de val met Uw plan (wa la tamkur bi fi heelatik)

Vanwaar krijg ik de gulle gaven, o Heer,

die nergens gevonden kunnen worden dan bij U?

En hoe kan ik redding zoeken,

terwijl niemand die kan brengen behalve U?

De weldoener kan geen goeddoen zonder Uw hulp en genade

noch kan de zondaar die U krenkt en mishaagt

voorbij het domein van Uw macht en kracht komen.

 

O mijn Heer, o mijn Heer, o mijn Heer... (herhaal dit tot u geen adem meer heeft)

Ik kende U door U, en Gij leidde mij tot U, en Gij riep mij tot U

en zonder U zou ik niet weten Wie Gij bent.

 

Alle lof zij Allah, naar Wie ik kom met mijn behoeften

en Hij vervult ze - ook al was ik traag toen Hij mij riep.

Alle lof zij Allah tot Wie ik smeek,

en Hij geeft me (waarom ik vraag) - ook al was ik gierig toen Hij mij om een lening vroeg.

Alle lof zij Allah, tot Wie ik mij wend met mijn behoeften wanneer ik maar wil

en ik vertrouw Hem al mijn geheimen toe zonder een tussenpersoon

en Hij geeft mij wat ik wil.

 

Alle lof zij Allah, aan niemand vraag ik behalve aan Hem,

want als ik aan anderen zou vragen, dan zouden ze mij niet geven.

Alle lof zij Allah, Die mij de eer verleende mijn Zaakbehartiger te worden

in plaats van mij te laten vertrouwen op anderen, die mij vervolgens zouden vernederen.

Alle lof zij Allah, Die van mij houdt, terwijl Hij mij niet eens nodig heeft.

Alle lof zij Allah, Die mij behandelt met mildheid, alsof ik geen enkele zonde had.

Daarom prijs ik mijn Heer het meest van allen, en Hij is mijn lof het meest waardig.

 

O Allah! Ik vind de wegen van wensen tot U wijd open,

En de rivieren van hoop tot U breed en stromend

???En rekenend op Uw overvloed (in tijden van gebrek)

???voor degenen die U wensen vrij toegankelijk

En de poorten van gebed voor degenen die wanhopig zijn, wijd ajar ???

En ik weet dat Gij er zijt voor degenen die aan U vragen als Gever

En voor degenen die verloren zijn, zijt Gij er als Redder.

 

En naarstig zoekend naar Uw vrijgevigheid

stel ik mij tevreden met Uw oordeel,

en heb ik vrede met de afwijzing van de vrekken

en meer voldoening dan met de giften van de egoÔsten.

 

En waarlijk, het reizen naar U duurt korte tijd

En Gij schermt U niet af voor Uw schepsels

tenzij hun eigen misdaden hen afschermen van U.

 

En ik heb U gezocht voor mijn wens

en mijn behoeften kenbaar gemaakt aan U

en ik reken op U voor mij redding

en ik stel mijn vraag aan U door te bidden tot U,

wetende dat ik het niet waard ben dat Gij naar me luistert

en ik heb er geen recht op dat Gij me vergeeft,

maar ik doe het omdat ik vertrouw op Uw edelmoedigheid.

 

En ik onderwerp me aan Uw oprechte belofte (om onze gebeden te verhoren)

en ik zoek toevlucht door te geloven in Uw eenheid

en door mijn zekere kennis over U, dat ik waarlijk geen andere god of heer heb dan U,

alleen U, er is geen partner voor U.

O mijn Heer! Gij sprak en alles wat Gij zei is waar

en wat Gij belooft is onvoorwaardelijk, namelijk

"O (gelovigen) vraag Allah van Zijn overvloed, want Allah is genadig jegens jullie."

En het past niet bij Uw kenmerken, o mijn Heer,

om mij te bevelen om te vragen en dan niet te verhoren;

Gij zijt de Schenker van alle overvloed aan alle inwoners van Uw koninkrijk

en de Gever van Uw troostende tederheid.

O mijn Heer! Gij hebt mij grootgebracht in Uw giften en overvloed vanaf dat ik jong was

en mijn bestemming verheven toen ik ouder werd,

Degene Die me grootbracht in dit leven met Zijn weldaad, overvloed en zegeningen

Die mij leidde naar Zijn vergeving en vrijgevigheid in het hiernamaals.

 

Mijn kennis, o mijn Meester, is datgene wat me naar U leidt

en mijn liefde is mijn voorbede tot U

and I am trusting of my evidence with your guidance ik heb vertrouwen in mijn bewijs van Uw leiding

and comfortable of my intercessor with Your intercession en (ik ben) tevreden met mijn bemiddelaar met Uw bemiddeling

Ik bid tot U, o mijn Meester, met een tong die verlamd is door haar zonden

O mijn Heer, ik neem U in vertrouwen

met een hart dat verloren is door haar wandaden.

Ik bid tot U,  mijn Heer, bevreesd maar verlangend,

hoopvol maar angstig als ik mijn zonden overpeins

O mijn Heer, ik word bang,

maar als ik aan Uw edelmoedigheid denk, smacht ik.

Als Gij vergeeft, dan zijt Gij de meest genadige

en als Gij straft, dan hebt Gij niet onrechtvaardig geoordeeld.

 

Ik vraag om vergeving, o Allah, dat ik U durf te vragen,

ook al heb ik gedaan wat Gij haat,

om Uw weldadigheid en edelmoedigheid -

en de voorbereiding op mijn tegenspoed,

als ik me niet schaam (om zonden te plegen)

is Uw verdraagzaamheid en genade.

En ik hoop dat mijn hoop niet teleurgesteld zal worden,

vervul daarom mijn ambitie en aanvaard mijn gebed,

O Beste tot wie ooit gebeden werd!

O Meest Weldadige naar wie ooit verlangd werd!

Mijn hoop, Meester, blijft altijd groot, maar mijn daden zijn slechter geworden,

schenk mij daarom zoveel van Uw vergeving als waarop ik hoopte

en veroordeel mij alstublieft niet volgens de maat van mijn ergste wandaad

want Uw edelmoedigheid is groter dan het straffen van zondaars

en Uw verdraagzaamheid en geduld overtreft het vergelden van onbeholpenen.

 

Ik zoek, Meester, veiligheid door Uw vrijgevigheid

Ik vlucht van U naar U,  uitgaande van Uw belofte

dat Gij degenen vergeeft die goede overtuigingen hebben over U.

 

Wie ben ik, mijn Heer, en in welk gevaar ben ik!

Voorzie mij met Uw gunsten en betoon mij liefdadigheid met Uw vergeving!

O mijn Heer, bedek me met Uw bescherming en zie af van mijn straf bij de eer van Uw Gezicht.

Want als iemand anders dan U van mijn zonden af  zou weten, dan zou ik niet gezondigd hebben,

en als ik bang was dat U mijn straf zou bespoedigen, dan zou ik mijn zonden vermeden hebben.

Niet omdat Gij geen belangrijke Bewaker zijt, noch een onwaardige Toeschouwer,

maar omdat Gij, mijn Heer, de beste Geheimenbewaarder bent, en de Wijste van alle heersers,

en de Meest Edelmoedige van alle edelmoedigen.

O, Bewaarder van geheimen!

O, Vaak-Vergever van zonden!

O, Kenner van het verborgene!

U bedekt de heimelijke zonde met Uw edelmoedigheid

en U vertraagt mijn straf met Uw geduld,

dus U komt alle lof toe voor het weten en toch geduldig zijn

en voor het kwijtschelden, terwijl Gij ertoe in staat zijt (om te straffen).

En wat mij ertoe drijft en uitdaagt om U niet te gehoorzamen

is Uw geduld met mij

en wat me ertoe uitnodigt om mij niet (voor U) te schamen 

is Uw bedekking van mijn (verborgen) zonden.

En wat me naar Uw verboden daden laat rennen,

is mijn kennis over de uitgestrektheid van Uw genade

en de grootsheid van Uw vergevingsgezindheid.

 

O, Geduldige!

O, Edelmoedige!

O, Diegene Die leeft en Zichzelf onderhoudt!

O, Vergever van zonden!

O, Aanvaarder van berouw!

O, grootste Gever van al het goede!

O, van oudsher Vrijgevige!

Ik vraag om Uw prachtige bescherming van geheimen,

ik vraag om Uw overvloedige kwijtschelding

ik vraag om Uw naaste hulp

ik vraag om Uw snelle redding

ik vraag om Uw uitgestrekte genade en mededogen

ik vraag om Uw overvloedige gaven

ik vraag om Uw gezegende beloningen

ik vraag om Uw schitterende gunsten

ik vraag om Uw immense overvloed

ik vraag om Uw enorme giften,

ik vraag om Uw eeuwige voorziening

ik vraag om Uw weldadigheid, O Meest Genereuze

Daardoor zoek ik mijn toevlucht bij U

en bij Uw medelijden, Alstublieft help me.

O, Weldadige!

O, Schepper van Schoonheid!

O, Voorziener!

O, Overvloedige!

 

Ik reken niet op onze (goede) daden om van Uw straf gered te worden,

maar ik vertrouw op Uw overvloedigheid jegens ons,

want Gij zijt bent de Heer van de oprechtheid en de Heer van vergeving.

Gij begint Uw geven door Uw genade en Uw vergeeft zonde met Uw edelmoedigheid,

en wij weten niet wat we meer zouden moeten prijzen: de schoonheden die Gij uitdeelt

of de zonden waarvan Gij de geheimhouding beschermt,

of de grootsheid van wat Gij geschonken en vervuld hebt

of de vele rampen die Gij voorkomen hebt en de ziektes die Gij genezen hebt.

 

O,  Geliefde van wie zich bij U geliefd maakte!

O,  Ogentroost van degene die bij U zijn toevlucht zocht en zichzelf aan U wijdde!

U bent de Weldoener en wij zijn de zondaars,

Vergeef daarom, mijn Heer, al het lelijke dat wij hebben met de schoonheid die Gij hebt,

en welke onwetendheid, o mijn Heer, kan niet tegemoet gekomen worden door Uw liefdadigheid?

En welk tijdperk duurt langer dan Uw geduld?

Wat betekenen onze daden vergeleken met Uw beloonde verdiensten?

En hoe kunnen we ons op onze goede daden beroemen als we Uw vrijgevigheid zien?

En toch, hoe kunnen zondaars wanhopen als ze omgeven worden door Uw uitgestrekte genade?

 

O, Grote Vergever!

O, Uitstrekker van beide handen met genade!

 

Ik zweer bij Uw verheven macht,  Meester,

dat als Gij mij berispt, ik niet weg zou gaan van Uw deur,

en ik zal niet ophouden U te prijzen.

Want ik ben werkelijk achter de kennis van Uw edelmoedigheid en weldadigheid gekomen,

en Gij doet wat Gij wilt:  Gij straft wie Gij wilt, waarmee Gij wilt, en hoe Gij wilt,

en Gij schenkt Uw genade aan wie Gij wilt, waarmee Gij wilt, en hoe Gij wilt,

Gij wordt niet ondervraagd over wat Gij doet, noch is er een twist in Uw koninkrijk,

noch is er een partner in Uw bevel, of een conflict in Uw oordeel,

en niemand kan U tegenwerken in Uw afhandeling van zaken.

Aan U behoort de hele schepping en het bevel,

werkelijk Allah, de Meest Verhevene, is de Verzorger en Onderhouder van de werelden.

 

O mijn Heer! Dit is het standpunt van degene die zijn toevlucht zocht bij U

en zich schaarde bij Uw edelmoedigheid

en gewend raakte aan Uw verdraagzaamheid en gunsten,

en Gij zijt de Vrijgevige Wiens vergeving nooit overbelast raakt

noch raken Uw gunsten ooit op, of ontbreekt het U aan genade.

En wij wisten met stelligheid van Uw vroegere vergeving, grote overvloed en uitgestrekte genade.

Zoudt Gij, o Allah, onze gedachten ooit teleurstellen of onze hoop in de steek laten?

Nee, nooit, o Meest Edelmoedige!

 

Want het is niet wat we van U verwachten of waar we naar streven,

o Allah, we hebben een grotere en voortdurende hoop op U gevestigd:

we hopen op een verlengd en onmetelijke uitzicht op U,

we rekenen op een groot verlangen naar U.

We waren ongehoorzaam aan U

en nu willen we dat Gij onze geheimen (zonden) bedekt

en we hebben tot U gebeden, hopende dat Gij ons zoudt verhoren.

Beantwoord daarom aan onze verwachting, O onze Meester,

want anders beseffen we wat we verdienen (de straf) tengevolge van onze slechte daden.

Maar Uw kennis van ons gedrag

en onze overtuiging dat Gij ons heus niet weg zult sturen van U,

motiveert ons om U te zoeken,

ook al zijn we Uw genade niet waard.

Gij zijt in staat om Uw edelmoedigheid over ons uit te storten en over alle zondaars,

dankzij Uw enorme mededogen.

Beloon ons daarom met hetgeen in Uw vermogen ligt,

en schenk ons, want wij hebben Uw zegening nodig.

O Meest Vergevingsgezinde!

 

Met Uw licht worden we geleid

en met Uw zegeningen werden we rijker,

en met Uw gunsten zijn we ochtenden en avonden ingegaan.

Onze zonden liggen voor U

en we vragen U, o Meester, om vergeving

en we tonen hierbij berouw.

 

U kwam ons tegemoet met Uw giften

en we beloonden U met onze zonden;

Uw gunst aan ons daalt naar ons af

maar ons kwaad jegens U stijgt op.

En van vroeger tot nu toe,

brengt Uw gezegende engel U nog steeds het nieuws van onze lelijke daden,

maar dat weerhoudt U niet om ons te blijven omringen met Uw genade,

en Gij zijt zo vriendelijk ons Uw heilige eigenschappen te schenken.

 

Daarom prijs en verheerlijk ik U

voor de uitgestrektheid van Uw geduld, grootsheid en edelmoedigheid

als Beginner (van de schepping)

en uiteindelijke Opeiser van deze wereld.

Heilig zijn Uw namen, en verheerlijkt zij Uw lof,

en verheven zijn Uw gunsten en goede daden.

U, mijn Heer, bent te groot in genade

en te groot in geduld en toegeeflijkheid

om mij te beoordelen naar mijn fouten en misstappen.

Daarom smeek ik U: Vergeving, vergeving, vergeving,

O mijn Meester, O mijn Meester, O mijn Meester.

O Heer! Bezet onze tijd met de gedachte aan U

En bescherm ons tegen Uw wraak

En behoed ons voor Uw straf en verleen ons Uw beloningen

En beloon ons met Uw gunsten

En verschaf ons de middelen om de bedevaart naar Uw huis te verrichten (de Ka'aba)

en het graf van Uw Profeet te bezoeken,

moge Uw vrede, genade, vergeving en barmhartigheid aan hem en zijn familie geschonken worden.

Werkelijk U bent dichtbij en tegemoetkomend met Uw antwoord (op onze gebeden).

 

Help ons om gehoorzaam aan U te blijven

En eis onze zielen op terwijl we nog tot Uw (rechtgeleide) gemeente behoren

en volgelingen zijn van de soenna van Uw Profeet,

moge Allahís vrede met hem en zijn familie zijn.

O Heer! Vergeef mij en mij ouders en verleen hen genade,

want zij hebben mij opgevoed toen ik klein was,

beloon hun goede daden met overvloed

en hun zonden met vergeving.

O Heer! Vergeef de gelovigen, of ze nu vrouwen of mannen zijn,

dood of levend,

en laat ons hun pad volgen met goede daden.

O Heer! Vergeef de levenden

of degenen die van ons zijn heengegaan (gelovigen),

de aanwezigen en de afwezigen

onze mannen en vrouwen

jong en oud

vluchtend van U naar U,

rekenend op Uw belofte om degenen te zullen vergeven die goede gedachten over U koesteren.

 

O Heer, U bent te groot in overvloed en te groot in geduld

om me te beoordelen volgens mijn daad,

of me te laten struikelen over mijn zonde.

En wie ben ik, mijn Meester, en wat voor een gevaar ben ik?

Schenk mij Uw weldaad, o mijn Meester!

En geef me Uw pardon, en bedek me met de bescherming van mijn geheimen,

en verlos me van Uw straf met Uw weldadige gezicht.

O Meester! Ik ben dat kind dat Gij liet opgroeien,

Ik ben de onwetende die Gij onderwezen hebt

Ik ben de misleide die Gij geleid hebt

En ik ben de vernederde die Gij verheven hebt

En ik ben de angstige, die Gij veiligheid hebt gegeven,

En de hongerige die Gij te eten hebt gegeven

En de dorstige wiens dorst Gij hebt gelest

en de naakte die Gij hebt gekleed,

en de arme die Gij rijk hebt gemaakt

En de zwakke die Gij hebt versterkt

En de onbetekenende  die Gij hebt geŽerd

En de zieke die Gij hebt genezen

En de bedelaar aan wie Gij liefdadigheid gaf

En de zondaar wiens geheim Gij beschermd hebt

En de overtreder die Gij hebt geholpen

En ik ben de kleine die Gij betekenisvoller maakte

En de onderdrukte die Gij tot overwinnaar maakte

En ik ben de vluchteling die Gij een toevlucht gaf

Ik ben degene, o Allah, die U niet vereerde in afzondering (toen ik zonden beging)

en Uw (bevelen) niet gehoorzaamde in het openbaar

Ik ben de bezitter van grote geslepenheid (slechte bedoelingen)

Ik ben degene die zijn Meester uitdaagde

Ik ben degene die ongehoorzaam was aan de Bevelhebber van de hemelen

Ik ben degene die steekpenningen gaf aan het niet gehoorzamen van de Uitstekende (Allah)

Ik ben degene die, toen ik ervoor (zonden) gewaarschuwd werd, er haastig naartoe rende

Ik ben degene die Gij verwachtte (zijn verering) maar ik begreep het niet,

en Gij schermde mijn geheim (zonde) af, maar ik werd niet ingetogen,

en ik beging zonden tot ik  strijdlustig volhardde,

en toen negeerde Gij mij, maar het kon mij niet schelen,.

Met Uw goedgunstigheid stelde Gij mijn straf uit,

en met Uw sluier bedekte Gij mijn geheim (zonde) alsof Gij mij over het hoofd zag,

en U schermde mij af van de straf die ik over mezelf had uitgeroepen door mijn zonden,

zodanig dat het leek alsof  Gij U van mij afschermde.

O mijn Heer! Ik was niet ongehoorzaam aan U omdat ik Uw Goddelijkheid afwees

of omdat ik Uw bevelen minachtte,

of omdat ik zo brutaal was dat ik Uw straf op de proef wilde stellen,

of omdat ik Uw waarschuwingen niet waardeerde,

maar de vergissing is gebeurd

en het was mijn zelf die mij heeft misleid,

en mijn zondige verlangens wonnen het van mij,

en mijn ellendigheid bracht me ertoe,

en Uw beschermende sluier over mijn zonden verleidden me,

want ik was ongehoorzaam aan U en bestreed U met mijn eigen wil,

en wie zal me nu redden van Uw vergelding,

en van de handen van onze vrijen en onze slaven?

 

Waarlijk, de tegenstanders van Allah logen en dwaalden verschrikkelijk af,

en veroorzaakten een geweldig verlies.

O Heer! Schenk Uw vrede aan Mohammed en zijn familie,

en beŽindig mijn leven in deugdzaamheid,

en verhelp wat me zorgen baart van de zaken uit dit leven en uit het hiernamaals,

en laat niemand die mij niet eerlijk wil behandelen met mij in contact komen

en voorzie me van Uw eeuwigdurende bescherming

en beroof me niet van de gemakken, waarmee Gij me hebt voorzien,

en schenk mij van Uw zegeningen grote beloningen die wettig zijn en goed.

 

O Heer! Bescherm mij met Uw bescherming

en bewaak me met Uw bewaking

en verbind met Uw bondgenoten

en geef  me de kans om de bedevaart naar Uw heilige Huis (Ka'aba) te maken

in dit jaar en elk jaar,

en het graf te bezoeken van Uw Profeet en de Imams, vrede zij met hen,

en beroof me niet O Heer,

van het bezoeken van deze verheven heiligdommen en edele plaatsen.

 

O Heer! Aanvaard mijn berouw

zodat ik U niet ongehoorzaam ben

En inspireer me met rechtvaardigheid en haar uitvoering

en de inachtneming van Uw aanwezigheid in de nacht en de dag

zolang als Gij me laat leven, O Allah,

Onderhouder van de werelden.

 

O Heer,  telkens als ik dacht dat ik klaar en voorbereid was

en opstond om te bidden,

voor Uw handen, me aan U toevertrouwend,

liet Gij de slaap over me komen terwijl ik bad,

en weerhield Gij me om me aan U toe te vertrouwen.

Waarom is het zo, dat

telkens als ik tevreden ben over de goedheid van mijn binnenste,

en mijn omgang die van de berouwvollen heeft bereikt,

dat er een zonde gebeurt die mijn voeten laat struikelen,

en me berooft van Uw dienst, O mijn Heer?

Misschien hebt Gij  me weggestuurd bij Uw deur,

en me ontslagen van Uw dienst;

of misschien merkte Gij dat ik Uw rechten op mij veronachtzaamde

en verwijderde U mij daarom;

of misschien zag Gij dat ik me afwendde van  (Uw weg)

en trok Gij U daarom terug;

of misschien vond Gij me in de plaats van de leugenaars

en verwierp Gij me daarom;

of misschien zag Gij dat ik niet dankbaar was voor Uw beloningen

en misdeelde Gij mij daarom;

of misschien bemerkte Gij mijn afwezigheid bij de groep van geleerden

en liet Gij me daarom in de steek;

of misschien vond Gij me een van de achtelozen

en liet Gij me daarom wanhopen aan Uw genade;

of misschien trof Gij me aan in het gezelschap van de ongelovigen,

en dus verliet Gij me tussen mij en hen

of misschien hield Gij er niet van om naar mijn gebeden te luisteren

en verwijderde Gij me daarom

of misschien vergold Gij me voor mijn misdaden en zonden

of misschien strafte Gij me voor mijn gebrek aan schaamte jegens U.

Vergeef daarom, Heer, want Gij hebt vele zondaars voor mij vergeven.

 

Want Uw edelmoedigheid, Heer, is hoger dan het straffen van de overtreders,

en ik zoek mijn toevlucht bij Uw overvloed

en ik ben (????!!!! MISSCHIEN MIST HIER EEN STUK!!!!!

van Uw engelen der wrake morgen (in het hiernamaals) die me zouden bevrijden

en aan wiens touw zou ik me vast moeten houden als Gij me afsnijdt van Uw touw

Wat jammer voor wat Uw boek over mij heeft geschreven ???????

Waarlijk, als ik niet rekende op Uw edelmoedigheid en Uw uitgestrekte vergeving

en op Uw verordening van mij om de hoop (op Uw redding) niet op te geven

dan zou ik telkens als ik aan mijn zonde dacht wanhopen.

 

O Beste, tot wie een aanbidder ooit gebeden heeft,

en Eerste van wie ooit iemand iets gewenst heeft!

O Heer, in de naam van de geŽerde islam smeek ik U

en met de heilige Qoraan getuig ik tot U

       en met mijn liefde voor de ongeschoolde Profeet (Mohammed)

de Qoraishiet

de Hashimiet,

de Arabier

de Tuhamian (de naam van de streek van de Qoraish)

de Mekkaan

de Mediniet

dat ik dichter bij U wens te zijn.

 

Verstoor alstublieft de sereniteit van mijn geloof niet

en laat mijn uiteindelijke bestemming niet dezelfde zijn

als van degenen die anderen dan U aanbeden hebben.

Want waarlijk, er zijn er die alleen geloven met hun tong,

opdat ze hun levens sparen en ze kregen wat ze wilden,

Maar wij hebben in U geloofd met onze harten

opdat Gij ons moogt vergeven.

Geef ons dan waarnaar we verlangen

en veranker onze hoop in U, in onze harten

en laat onze harten niet afdwalen nadat U ons geleid heeft,

en verleen ons Uw barmhartigheid,

werkelijk Gij zijt de Opperste Gever.

 

En ik zweer bij Uw glorie, dat zelfs als Gij mij wegstuurt

ik niet weg zal gaan bij Uw deur

en ik zal niet ophouden met U te loven,

want mijn hart is volledig geÔnspireerd met de kennis van Uw weldadigheid

en de uitgestrektheid van Uw mededogen.

Waar zou een slaaf anders naartoe gaan dan naar zijn meester,

Waar zou een schepsel zijn toevlucht anders zoeken dan bij zijn Schepper!

O mijn Heer! Zelfs als Gij mij met de kettingen van de hel zou vastbinden,

en u me uw vloeiende stroom (van gunsten) zou ontzeggen

van tussen de getuigen (van de Dag des Oordeels) ????

en Gij mijn schanddaden onder de aandacht van de ogen van Uw aanbidders zou brengen

en Gij mij naar de hel zou sturen

en Gij mij uitsloot uit het gezelschap van de gelovigen

dan zou ik niet stoppen met mijn hoop in U

en ik zou mijn geruststelling van Uw vergeving niet afdanken

en mijn liefde voor U zou mijn hart niet verlaten,

ik vergeet de helpende hand die Gij mij heeft aangereikt niet,

noch uw bescherming van mijn geheimen in dit leven.

 

O mijn Meester! Haal de bewondering voor dit wereldse leven uit mijn hart

en verenig me met Moestafa (Mohammed, de gekozen boodschapper) en zijn familie,

de dierbaarste van Uw schepselen en de laatste van de profeten,

Mohammed, de vrede van Allah zij met hem en zijn familie.

 

En verplaats me naar het niveau van berouw voor U

en help me om voor mezelf te huilen,

want ik heb mijn leven vergooid met uitstellen en valse hoop

en nu ben ik bij U gekomen zonder hoop in mijn goedheid.

Wie is slechter af dan ik,

Als ik in mijn huidige staat aan het graf wordt overgegeven

waarvan ik mijn verblijf niet heb voorbereid

en ik bekleedde mijn slaperigheid niet met goede daden.

Waarom zou ik niet huilen

Want ik heb geen kennis over mijn lot

En ik zie dat ik mezelf erover bedrieg

En mijn dagen vervliegen

En de vleugels van de dood slaan vlakbij

Dus waarom zou ik niet huilen!

 

Ik huil om mijn leven te onderwerpen

Ik huil vanwege het duister van mijn graf

Ik huil vanwege de engte van mijn kuil

Ik huil om de ondervraging van Munkar en Nakier van mij (de namen van de twee engelen die de doden ondervragen)

Ik huil om het verlaten van mijn graf (in het hiernamaals)

naakt, vernederd, en mijn boek dragend op mijn rug

Ik kijk een keer naar rechts en een keer naar links

en ontdek dat de mensen vandaag andere zorgen hebben dan de mijne

want elk mens heeft die dag zijn eigen zorg.

Sommige gezichten staan vandaag stralend, lachend en blij

terwijl andere gezichten die dag stoffig zijn,

overladen met onderwerping en nederigheid.

 

O Meester! Ik vestig mijn bestemming, afhankelijkheid, hoop en vertrouwen op U

en met Uw genade hou ik me daaraan vast.

Gij schenkt Uw genade aan wie Gij wilt

En Gij leidt met Uw welwillendheid wie Gij wenst

Dus gezegend zijt Gij,

want Gij zuiverde mijn hart voor het nemen van valse partners naast U.

 

En gezegend zijt Gij voor het bevrijden van mijn tong

Is het met mijn zware tong dat ik U dank

Of met mijn uiterste inspanning dat ik U tevreden stel?

En wat is de waarde van mijn tong, Heer, als het aankomt op het danken van U?

En wat is de waarde van mijn goede daden vergeleken met Uw giften en standvastigheid met mij?

O mijn Heer! Uw edelmoedigheid heeft mijn hoop in U verruimd

En Uw aanvaarding heeft geleid tot het aannemen van mijn daad  ??? AANNEMEN OF DOEN???

O mijn Meester, Tot U richt ik mijn doel, angst, en smeekbeden,

en mijn hoop drijft mij tot U

En op U, o Machtige, concentreer ik mijn initiatief

En tegen wat Gij bezit, ontvouw ik mijn verlangens

En mijn uiteindelijke hoop en angst rust bij U

En met U overdenk ik opgewekt Uw bewondering ?????????????

En ik spreid mijn handen wijd open naar U

En met het touw van gehoorzaamheid aan U verlicht ik mijn angst.

 

O mijn Heer! In de herinnering aan U bloeit mijn hart

En in het vertrouwen op U vermindert de pijn van mijn angst.

Dus, mijn Heer en Degene op Wie ik mijn hoop stel!

En Degene Die de Uiteindelijke Bestemming en de Inwilliger van mijn verzoek is!

Breng een scheiding aan tussen mij en deze zonden van mij

Die me verhinderen om U te gehoorzamen

 

Want ik vraag U alleen vanwege de oude en lang bestaande hoop op U

Alsmede Uw grote ?????

In wat Gij Uzelf verplichtte aangaande medeleven en genade.

Gewis, het Bevel is van U,

Want Gij zijt de Enige zonder partners

En alle schepsels vallen onder Uw verzorging en in Uw greep

En alles geeft zich aan U over, gezegend zijt U o Heer en Onderhouder van de werelden.

 

O mijn Heer. Schenk Uw genade aan mij als mijn uitvluchten tekort schieten

En mijn tong niet meer in staat is om U te beantwoorden (op de Dag des Oordeels)

En mijn verstand ineengekrompen is door Uw ondervraging,

Daarom, Gij op Wie ik mijn uiterste hoop stel,

Stel me niet teleur als mijn tragedie verergert

En wijs me niet af wegens mijn onwetendheid en ijdelheid

En onthoud mij (Uw barmhartigheid) niet vanwege mijn gebrek aan geduld

En geef mij, want ik ben arm

En schenk Uw genade aan mij want ik ben zwak.

 

O mijn meester! Bij U rust mijn afhankelijkheid, bestemming, hoop en vertrouwen

En met Uw genade hou ik me eraan vast

En op Uw gronden beŽindig ik mijn reis

En tot Uw edelmoedigheid richt ik mijn verzoek,

En met Uw edelmoedigheid, o Allah, begin ik mijn gebed

En bij U zoek ik verlichting van mijn armoede

En onder de schaduw van Uw vergeving, sta ik

En tot Uw edelmoedigheid en vrijgevigheid verhef ik mijn ogen

En tot Uw gunst verruim ik mijn blik.

Brand mij dan niet in het hellevuur

Want Gij zijt waar ik mijn hoop plaats

En stuur mij niet naar de bodemloze put (de hel)

Want Gij zijt waarlijk de troost van mijn ogen.

O mijn Meester! Stel mijn verwachting in Uw goedgeefsheid en bekende gunsten niet teleur

Want Gij zijt mijn Vertrouwenspersoon en mijn Beveiliging

En onthoud me Uw beloning niet, omdat Gij op de hoogte zijt van mijn armoede.

 

O mijn Heer! Als het eind van leven naderbij is gekomen

en mijn daden hebben mij niet dichter bij U gebracht

dan beken ik hierbij mijn schuld als verdediging.

O mijn Heer! Als Gij mij vergeeft, dan is er niemand het meer waard om te vergeven dan Gij

En als Gij mij straft, dan is niemand rechtvaardiger dan U in het oordeel,

(Heer) heb medelijden jegens mijn verbanning in dit leven,

en mijn tragedie van de dood

en mijn eenzaamheid in het graf

en mijn verlatenheid in de kuil,

en omdat ik als ik weggestuurd wordt naar het vonnis voor Uw handen, mijn situatie wordt vernederd. ?????

 

Vergeef wat verborgen voor de mensen is van mijn (heimelijke slechte) daden

en verleng voor mij waarmee U mijn (geheime zonden) mee afschermt

en schenk mij Uw goedgeefsheid als ik bewegingloos op het (doods)bed lig,

dat de dierbaren van mijn familie mij omringen

en verleen mij Uw weldadigheid als ik gestrekt lig bij de dodenwassing,

dat de weldoeners van mijn gemeenschap me mogen wassen

en stort Uw verwante tederheid over me uit als ik gedragen wordt

terwijl mijn familieleden de uiteinden van kist overhandigen

en beloon me met Uw edelmoedigheid als ik vervoerd wordt

en tenslotte afgeleverd en alleen gelaten in mijn kuil

en heb genade met mijn eenzame opsluiting in deze nieuwe woonplaats

opdat ik door niemand getroost wordt behalve door U.

 

O mijn Meester! Als Gij mij (mijn zaken) toe zou vertrouwen,

dan zou ik ten onder gaan, mijn Meester.

Bij wie zou ik dan redding zoeken als Gij mijn vallen niet voorkwam?

Bij wie zou ik een schuilplaats zoeken als ik Uw zorg tijdens mijn slaap kwijtraakte?

Tot wie zou ik me wenden als Gij mijn gebrekkigheid niet verlichtte?

Mijn Meester! Wie staat er aan mijn kant en wie zal mij genade schenken als Gij dat niet doet?

En op welke zegeningen zou ik rekenen als ik Uw giften zou missen op de Dag van mijn armoede (Dag des Oordeels)?

En waar naartoe zou ik mijn zonden ontvluchten als mijn lot is besloten?

Mijn Meester! Straf me niet terwijl ik U smeek!

 

O mijn Heer! Vervul mijn wens en ontkracht mijn angst

want ik kan (de gevolgen Van) mijn talloze zonden niet vermijden, behalve door Uw vergeving.

Mijn Meester! Ik vraag U om wat ik niet verdien,

maar Gij zijt de Heer van de rechtschapenheid en de Heer van de vergeving -

vergeef me dan en scherm me af voor Uw zicht met een mantel die al mijn schulden verbergt

die me zodanig vergeeft dat het me nooit zal worden teruggevorderd

waarlijk, Gij zijt de Bezitter van oude gunsten, grote kwijtschelding en edelmoedige vergeving.

 

O mijn Heer! Gij zijt degene Die de stromen (van gunsten) laat overvloeien op degenen die U nergens om smeken 

en op degenen die Uw goddelijkheid verwerpen -

dus hoe zou Gij niet hetzelfde schenken, o Meester, aan degene die U smeekt

en vol overtuiging toegeeft dat de schepping van U is en het Bevel van U?

Geprezen en verheerlijkt zijt Gij, o Heer en Onderhouder van de werelden.

 

O mijn Meester! Uw slaaf staat op Uw drempel.

Zijn wanhopige behoefte heeft hem geworteld voor Uw handen.

Hij klopt aan de deur van Uw vrijgevigheid met zijn gebed

En hij verzoekt om Uw goedgunstige welwillendheid (bij het verlichten van zijn dilemma)

Door zijn oprechte verwachting (van U).

Keer daarom Uw eerbare gezicht niet van mij af

en aanvaard van mij waarom ik smeek

want ik heb gesmeekt met dit  gebed,

en ik ben hoopvol gestemd dat Gij mij niet zal teleurstellen,

want ik heb altijd geweten van Uw weldadigheid en barmhartigheid.

O mijn Heer, Gij zijt Degene die nooit belast raakt door de vragen van de vragende

Noch raakt Gij ooit bezwaard door het belonen van (Uw) toelages

Werkelijk Gij zijt zoals Gij Uzelf beschrijft en boven wat wij beschrijven.

 

O mijn Heer! Ik vraag U om een beloond geduld

Een naaste verlichting

Een ware bevestiging

En een grote beloning

Ik vraag U, o mijn Heer, om al het goede, of ik het nu ken of niet

Ik vraag U, o mijn Heer, om het beste van wat er aan U is gevraagd door de rechtschapen gelovigen

O de Eerste aan Wie ooit gevraagd werd!

En de Meest Edelmoedige Die ooit gegeven heeft!

Vervul mijn verzoek aangaande mijzelf, mijn familie, ouders, kinderen,

naaste gemeenschap, en mijn broeders (en zusters) in U

Verrijk mijn leven, en verhef mijn dapperheid en verbeter al mijn zaken

En laat mij iemand zijn, van wie Gij bepaald heeft dat zijn leven verlengd werd

en zijn daden zich verbeterden

en (die) Uw giften aan hem gebruikte

wiens optreden aanvaard werd

en (die Gij) een goed leven liet leven in blijvende vreugde,  opperste integriteit, en complete leven,

waarlijk Gij doet wat Gij wilt en niet wat anderen willen.

O Heer! Onderscheid me met Uw onderscheidende herinnering

En laat niets van waarmee ik nabijheid tot U zoek (goede daden)

In het midden van de nachten of aan de uiteinden van de dagen

Het voorwerp worden van aanmatiging, hang naar aanzien, arrogantie, of buitensporigheid.

En maak mij een van degenen die zichzelf vernederen voor U.

 

O mijn Heer! Schenk mij overvloed in onderhoud

en bescherming in mijn thuisland

en ogentroost in de familie, in financiŽn en in nageslacht ????

en een blijvende vreugde over Uw weldaden

en gezondheid en een krachtig lichaam

en bescherming in geloof

en gebruik me altijd in Uw gehoorzaamheid

en die van de Profeet Mohammed (moge de vrede van Allah met hem en zijn familie zijn)

zolang als u mij ouder laat worden,

en dwing me om het grootste deel te hebben van Uw aanbidders van welk goed Gij ooit liet neerdalen

en vooral van wat Gij schenkt in de maand Ramadan

in de Nacht van het Lot

En wat Gij elk jaar schenkt aan genade die Gij uitdeelt

En aan goede gezondheid die Gij aanwendt

En crises die Gij afwendt

En goede daden die Gij accepteert en zegent

En zonden die Gij vrijspreekt.

En rust me toe met het vermogen om de bedevaart naar Uw heilige Huis te verrichten

In dit jaar en elk jaar daarna

En verleen me overvloedig onderhoud vanuit Uw onmetelijke overvloed

En bescherm me, mijn Meester, tegen het getroffen worden door de tragedies (van het leven)

En vervul namens mij al mijn leningen

En compenseer elke onrechtvaardigheid (die ik anderen aandeed)

Opdat ik er niet door geschaad wordt

En leg beslag op het gehoor en het zicht van mijn vijanden

en degenen die jaloers op me zijn en degenen die mij onderdrukken

en schenk mij de overwinning op hen

en vertroost mijn ogen

en verruk mijn hart

en geef mij verlichting en oplossingen bij al mijn tragedies en rampen

en plaats eenieder van al Uw schepselen die mij kwaad gezind is onder mijn voet,

en bescherm me tegen het kwaad van satan en tegen het kwaad van de koning

evenals tegen het kwaad dat ik veroorzaakt heb door mijn slechte daden

en zuiver me van alle zonden

en red me van het hellevuur met Uw Goddelijke vergeving

en geef me het paradijs met Uw genade

en trouw me met de metgezellen met de prachtige grote glanzende ogen met Uw weldaad

en verenig me met Uw rechtschapen dienaren Mohammed en zijn familie,

de rechtvaardigen, de deugdzamen, de zuiveren en de uitverkozen,

Uw vrede, genade en zegeningen zijn met hen, hun lichamen en hun zielen.

 

O mijn Heer en Meester

Ik zweer bij Uw verheven macht en majesteit

Dat als Gij mij op mijn zonden aanspreekt, dat ik me zal beroepen op Uw genade

En als Gij mij op mijn slechtheid aanspreekt, ik me zal beroepen op Uw edelmoedigheid

En als Gij mij naar het hellevuur stuurt, ik haar bewoners zal vertellen over mijn bewondering van U.

 

O mijn Heer en Meester!

Als Gij niemand zou vergeven behalve de U toegewijden en de voortdurende gehoozamers

tot wie zouden de zondaars zich dan moeten wenden?

en als Gij niemand zou eren behalve de mensen die loyaal zijn aan U,

tot wie zouden de overtreders zich dan moeten wenden?

O mijn Heer! Als Gij mij het hellevuur laat binnengaan, zal dat tot vreugde van Uw vijanden zijn

maar als Gij mij het paradijs laat binnengaan, zal dat tot vreugde van Uw profeet zijn

en waarlijk, Allah, ik weet dat Gij de vreugde van Uw profeet verkiest boven de vreugde van Uw vijanden.

O mijn heer! Ik vraag U om mijn hart te doordrenken met Uw liefde,

U vrezend en gehoorzamend,

gelovend in Uw (heilige) boek,

geloof in U

angst voor U

en verlangend naar U.

O, Degene Die vol is van majesteit, overvloed en eer!

Maak dat ik hou van de ontmoeting met U

En hou ervan mij te ontmoeten

en schenk mij in de ontmoeting met U, troost, geluk en eer!

 

O mijn Heer! Verenig me met de deugdzamen die mij vooraf gingen

en maak dat ik bij de deugdzamen hoor die overbleven

en leid me tot de weg van de deugdzamen

en help me mezelf te beheersen met elke hulp waarmee Gij Uw oprechte gelovigen helpt

en vermeerder mijn daden met de beste ervan

en maak de beloning ervoor het paradijs met Uw genade

en sta me bij om de deugden die Gij mij schonk uit te voeren

en veranker me (op het rechte pad) o Heer,

en laat me niet terugvallen op een dwaling waarvan Gij mij vroeger gered hebt

o, Heer en Onderhouder van de werelden!

 

O mijn Heer!  Ik vraag U om mij een geloof te geven

dat geen verval kent tot ik U ontmoet,

verleng mijn leven

zolang Gij het (geloof) voor mij onderhoudt

en eis mijn ziel op

zolang Gij mijn ziel opeist als het op (geloof) gebaseerd is,

en laat me wederopstaan

zolang Gij mij op (geloof) wederop laat staan

en zuiver mijn hart van verwaandheid, twijfel, en zucht naar aanzien door middel van Uw religie

opdat al mijn daden zuiver bedoeld zijn voor U.

 

O mijn Heer! Schenk mij inzicht in Uw religie

En begrip van Uw oordeel

En bewustzijn van Uw kennis

En zekerheid van Uw genade

En verlegenheid die me beschermt tegen het plegen van zonden

En verlicht mijn gezicht met Uw licht

En laat mijn sympathie alleen gelden voor wat U bezit

En vorder mijn ziel op Uw pad en in de religie van Uw profeet,

Moge de vrede van Allah met hem en zijn familie zijn.

 

O mijn Heer! Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen luiheid; mislukking; lafheid;

gierige onwetendheid; wreedheid; vernedering;

armoede; behoeftigheid en elke ramp

en de buitensporigheid van zonden,

of ze nu openlijk of verborgen zijn,

en ik zoek mijn toevlucht bij U

tegen een zelf dat nooit tevreden is

en een buik die nooit voldaan is

en een hart dat nooit vroom  is

en een gebed dat niet geaccepteerd is

en een daad die niet weldadig is.

En ik ben van U afhankelijk, mijn Heer, om mijn zelf; mijn religie; mijn financiŽn

en alles wat Gij mij hebt geschonken, te beschermen

tegen het kwaad van de vervloekte satan

waarlijk Gij zijt Degene Die alles hoort en weet.

 

O mijn Heer! Waarlijk niemand kan mij beschermen tegen Uw straf

En ik kan geen andere schuilplaats vinden dan bij U

Laat mij daarom niet in een daad die Uw straf waard is

En breng me niet terug in gevaar

En leid me niet naar een pijnlijke vereffening.

O mijn Heer! Accepteer mijn gebed en vernieuw mijn gedenking

en verhef mijn graad

en vergeef mijn zonde.

en herdenk mij niet met mijn slechte daad

en vermeerder de beloning van mijn oproepen, mijn spreken en mijn gebed in Uw tevredenheid en (in Uw) hemel.

en geef me, o mijn Heer, alles wat ik U gevraagd heb

en laat het toenemen met Uw overvloed

waarlijk, ik ben vol verlangen naar U, o Heer en Onderhouder van de werelden.

 

O mijn Heer, Gij hebt in Uw heilige Boek aan ons geopenbaard

om degenen te vergeven die ons onrecht hebben aangedaan

en wij hebben onrecht gepleegd (door te zondigen) jegens onszelf

vergeef ons gedrag

want Gij zijt het meer waard om te vergeven dan wij.

En Gij beval ons om de behoeftige die aan onze deur klopt niet weg te sturen

en ik kom hierbij behoeftig tot U

stuur mij daarom niet weg tot Gij mijn behoefte vervuld hebt.

En Gij beval ons om degenen wiens vrijheid wij beteugelen, goed te behandelen

                en Gij houdt de teugels van onze vrijheid in handen

                bevrijd daarom onze nekken van het hellevuur.

 

O Schuilplaats die ik zoek wanneer ik in moeilijkheden zit!

O mijn Beschermer tegen mijn tragedie!

Tot U wend ik mij, en bij U vraag ik om hulp en zocht ik een toevlucht

En nooit zou ik iemand zoeken behalve U

En nooit zou  ik van iemand hulp vragen dan van U

Kom mij dan te hulp en help me

O Degenen die gevangenen bevrijdt

Aanvaard het weinige (van gode daden)

En vergeef de talloze (zonden)

Aanvaard van mij het weinige (goede) dat ik heb gedaan

En vergeef me voor de talloze (zonden die ik heb gepleegd)

Werkelijk, Gij zijt de Meest Barmhartige, de Vaak-Vergevende.

 

O mijn Heer! Ik vraag U om mij een geloof te schenken

en een ware zekerheid in mijn vertrouwen,

dat ik kan vaststellen dat mij niets zal gebeuren

behalve wat Gij voor mij bepaald hebt.

En verleen mij tevredenheid met mijn huidige leven (en omstandigheden)

in alles wat Gij voor mij bepaald hebt

O meest Genadevolle van de genadigen.

Vrede van U zij met de Profeet Mohammed en zijn geŽerde familie.