back page

Smeekbede voor Maandag

next page

 

 

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

 

 1. Geprezen zij Allah,

Die niemand liet toekijken toen Hij de hemelen en de aarde schiep,

en Die geen Helper nam, toen Hij de geesten schiep!

2         Hij heeft geen partner in Goddelijkheid

en geen helper in Eenheid .

3         Tongen verstommen voor de onmogelijkheid om Hem te beschrijven

intellecten schieten tekort om de essentie van Hem te begrijpen

tirannen vallen diep uit ontzag voor Hem

gezichten vernederen zich uit angst voor Hem

en al wat machtig is zwicht voor Zijn Almacht!

4         Dus Gij zijt geprezen

opnieuw en opnieuw, wel afgemeten,

doorlopend, methodisch!

        5.     En moge Zijn zegeningen eindeloos met Zijn Boodschapper zijn

                                Zijn groeten, altijddurend, eeuwig!

        6.     O Allah,

                                maak het begin van deze dag van mij rechtschapen

                                haar midden voorspoed

                                en haar eind succes!

                Ik zoek mijn toevlucht bij U

                                tegen een dag waarvan het begin angst is

                                het midden zorg is

                en het einde pijn!

         7.    O God,  ik bid om vergeving van U

voor elke eed die ik heb gezworen

elke belofte die ik heb gedaan

en elke trouw die ik heb gezworen

waaraan ik mij niet heb gehouden voor U.

          8.   Ik vraag U betreffende de klachten van Uw dienaren over mij:

als er een dienaar vanonder Uw dienaren is

of een dienares vanonder Uw dienaressen

die tegen mij een klacht heeft

omdat ik hem onrecht heb aangedaan aangaande:

zichzelf

zijn reputatie

zijn bezit

zijn vrouw of kind

slechte woorden die ik heb gesproken in zijn afwezigheid

hem belast heb door mijn:

neigingen,

                                wispelturigheid,

                                minachting

                                ijver

                                opschepperigheid

                                fanatisme

of hij nu afwezig of aanwezig is

                                levend of dood

zodanig dat mijn macht tekort schiet

en mijn vermogen te klein is

om hem schadeloos te stellen

of mijn verplichtingen jegens hem teniet te doen

9.                    Ik vraag U

O Hij Die alle dingen van behoeften bezit

die verleend worden door Zijn toestemming

en die zich haasten naar Zijn wens -  ????

dat Gij Mohammed en de familie van Mohammed zegent

en degenen (die ik tekort heb gedaan) tevreden maakt met mij

op de manier waarop Gij wilt

en mij genade geeft van U!

Vergeving vermindert U niet

en geven schaadt U niet

o Meest Genadige van de Genadevollen.

10.                 O Allah, schenk mij elke maandag twee gunsten van U

het geluk U te gehoorzamen aan het begin

en de gunst van Uw vergeving aan het eind!

o, Hij Die God is,

en niemand anders die vergeving voor zonden geeft!

 

 

Smeekbede voor Dinsdag

 

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1 Geprezen zij Allah

- en eer komt Hem toe, want Hij verdient het

overvloedige eer!

 1. Ik zoek mijn toevlucht bij Hem tegen het kwaad van mijn ziel

want waarlijk, de ziel beveelt het slechte

tenzij mijn Heer genadig is.

 1. Ik zoek mijn toevlucht bij Hem tegen het kwaad van Satan

die zonden toevoegt aan mijn zonden.

 1. Ik zoek bescherming  bij Hem tegen elke verdorven tiran

onrechtvaardige heerser,

en overwinnende vijand.

 1. O Allah,

Plaats mij voor Uw troepen

want Uw troepen – zij zijn de overwinnaars

plaats mij in Uw partij

want Uw partij – zij zijn degenen die slagen

en plaats mij onder Uw vrienden

want Uw vrienden – geen angst zullen zij kennen

noch zullen zij verdriet hebben.

 1. O Allah,

Doe recht aan mijn religie

want het is de beschermende band van mijn zaken

Doe recht aan mijn hiernamaals

                want het is de plaats van mijn permanent verblijf

en ik vlucht erheen uit de buurt van de ellendelingen

                Maak het leven steeds beter voor me in elk goed

                                en de dood een opluchting voor me tegen elk kwaad!

 1. O Allah, zegen Mohammed  het zegel der profeten,

en de voltooiing van het aantal gezondenen,

                zijn familie, de goeden, de zuiveren

en zijn metgezellen, de onderscheidenen

                en schenk mij op dinsdag drie dingen:

 1. Sta mij geen zonde toe, tenzij Gij haar vergeeft

geen verdriet, tenzij Gij het wegneemt

en geen vijand, tenzij Gij hem afstoot!

 1. Door: “In de naam van Allah”, de beste van de namen

in de naam van Allah, de Heer van hemel en aarde

probeer ik elk gehaat ding te verwerpen

en het eerste daarvan is Zijn boosheid

                en probeer ik elk geliefd ding aan te trekken

                                en het eerste daarvan is Zijn welbehagen!

 1. Verzegel mij dus Uw vergiffenis

o, Beschermer van weldadigheid!

 

 

 

Smeekbede voor  Woensdag

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

 

 1. Geprezen zij Allah

Die de nacht tot een bedekking maakte

en de slaap als rust

en de dag maakt hij om te verrijzen!

 1. Tot U behoort alle lof

want Gij wekte mij uit mijn slaap

- en als Gij het had gewild,

dan had Gij het eeuwig laten duren-

                       een altijddurende lof die nooit afgesneden wordt

                                waarvan het aantal de schepselen nooit tellen!

         3.    O Allah,

                       tot U behoort alle lof

                                want Gij schiep en bracht in verhouding

                                beschikte en bepaalde

                                gaf dood en schonk leven

                                maakte ziek en genas

maakte goed en gekweld

zat op de Troon en omvatte het Koninkrijk!

 1. Ik smeek u met de smeekbede van iemand,

       wiens bemiddeling zwak is,

       wiens listen mislukt zijn

       wiens termijn bijna verstreken is

       wiens verwachting van deze wereld gekrompen is

       wiens behoefte aan Uw genade versterkt is

       wiens spijt voor zijn  onverschilligheid groot geworden is

       en wiens uitglijders en gestruikel er vele geworden zijn

       en wiens berouw oprecht gericht is tot Uw gezicht.

 

 1. Zegen dan Mohammed, het zegel der profeten,

        En zijn familie, de goeden, de zuiveren

verleen mij de bemiddeling van Mohammed

(Allah zegenen hem en zijn familie)

                        en beroof mij niet van zijn gezelschap!

                         Waarlijk Gij zijt de Meest Genadige van de genadevollen.

 

 1. O Allah,

          Bepaal voor mij op woensdag vier dingen:           

         Maak dat ik

                sterk ben in gehoorzaamheid aan U

                vreugde schep in het aanbidden van U

                verlangend ben naar Uw beloning

                en af zie van datgene wat over mij

                Uw pijnlijke straf zou afroepen.

         Gij zijt Zachtmoedig voor wie Gij wilt!

 

Smeekbede voor  Donderdag

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

 

 1. Geprezen zij Allah

Die de beschaduwde nacht wegnam door Zijn macht

en de zichtgevende dag bracht door Zijn genade.

Hij heeft mij gekleed in haar stralendheid

en mij haar gunsten geschonken.

 1. O Allah,

Zoals Gij mij gespaard hebt voor deze dag,

spaar mij voor haar gelijken

zegen de profeet Mohammed en zijn familie

kwel mij er niet in of in andere dagen en nachten

door mij toe te staan onwettige daden te doen

                en mijzelf te kleden in zonden.

Voorzie mij van het goede

                het goede van alles erin (in de dagen en de nachten)

                en het goede van alles erna

En hou het kwade bij mij weg

                het kwade van alles erin

                en het kwade van alles erna!

 1. O Allah,

bij het beschermende verbond van de islam

zoek ik voorspraak bij U!

                                Bij de onschendbaarheid van de Qoraan

                                                verlaat ik mij op U!

                                Bij Mohammed de uitverkorene (Allah zegent hem en zijn familie)

                                                zoek ik bemiddeling bij U!

                                Erken dus mijn beschermde verbond

                                                waardoor ik hoop dat mijn behoefte vervuld wordt

                                O Meest Genadige van de genadevollen!

 1. O Allah,

Bepaal voor mij op donderdag vijf dingen

                dat niemand omvat behalve Uw edelmoedigheid           ????

                en niemand ondersteunt behalve Uw gunsten               ????

Gezondheid waardoor ik de kracht heb om U te gehoorzamen

aanbidding waardoor ik Uw overvloedige beloning hoop te verdienen

overvloedig in mijn positie door wettelijk onderhoud

en dat Gij mij veilig maakt in de plaatsen van angst

door middel van Uw veiligheid

en mij plaatst in Uw burcht

                tegen de aanvallen van zorgen en verdriet!

Zegen Mohammed en zijn familie

                En maak dat mijn verlangen naar zijn bemiddeling als tussenpersoon

                Mij voordeel brengt op de Dag der Wederopstanding!

Waarlijk Gij zijt de Meest Genadige van de genadevollen!

 

Smeekbede voor  Vrijdag

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

 

 1. Geprezen zij Allah

de Eerste voor het scheppen en het schenken van leven

en de Laatste na de vernietiging van alle dingen

                De Al-Wetende Die niet vergeet wie zich Hem herinnert

                        niet vermindert wie Hem dankt

                        niet teleurstelt wie tot Hem smeekt

                        en niet de hoop ontneemt van wie zijn hoop op Hem vestigt!

 1. O Allah,

        Ik roep U tot getuige

- en Gij zijt voldoende als getuige -

en ik roep al Uw engelen tot getuige

- de inwoners van Uw hemelen

de dragers van Uw troon -

Uw profeten en boodschappers die Gij gestuurd heeft

en de diverse soorten schepselen die Gij in geschapen heeft

dat ik getuig

        dat Gij God zijt

                        er is geen God dan Gij, Gij alleen

                        die geen partner heeft en geen gelijke

                        en Uw woord faalt niet

                        en kent geen verandering

        en dat Mohammed (Allah zegent hem en zijn familie)

                        Uw dienaar is en Uw boodschapper;

        hij bracht aan de dienaren

                        dat wat Gij hem opdroeg

        hij streed voor Allah als zijn taak

        hij bracht het goede nieuws van de waarheid van de beloning

        en hij waarschuwde voor de juistheid van de straf.

 1. O Allah,

                maak mij sterk in Uw religie

                        zolang als Gij mij in leven laat

                laat mijn hart niet dwalen

                        nadat Gij mij geleid heeft

                en schenk mij van Uw genade

                        waarlijk Gij zijt de Gever.

                Zegen Mohammed en de familie van Mohammed

                        maak mij één van zijn volgelingen en partijgenoten

                        neem mij op in zijn groep

                       en geef me het succes van

                het volbrengen van de verplichte verering op vrijdag

                het verrichten van de handelingen van gehoorzaamheid

                                        die Gij voor mij verplicht heeft gesteld

                        en de schenking

                                        die Gij bepaald heeft voor haar mensen

                                        op de Dag der vergelding!

                        Waarlijk Gij zijt machtig, Al-Wijs!

 

 

Smeekbede voor  Zaterdag

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1.        ‘In de naam van Allah’

                                woorden van degenen die zich vastklampen aan Hem   

                        het gezegde van degenen die Zijn bescherming zoeken

             Ik zoek mijn toevlucht bij Allah (hoog verheven is Hij) tegen

                        de onrechtvaardigheid van de onrechtvaardigen

                        de listen van de afgunstigen

                        en de onderdrukking van de overtreders

             En ik loof Hem voorbij de lof van de lovenden!

2.        O Allah,

                     Gij zijt de Enige zonder partner

                                En de Koning zonder tot heerser te zijn aangesteld

                     Niemand bestrijd U in Uw bevel

                                En niemand wedijvert met U in Uw koninkrijk!

3.        Ik vraag U om

     Mohammed en zijn familie te zegen

                        Uw dienaar en Uw boodschapper

             inspireer me met dankbaarheid voor Uw gunsten

                        wat me tot het uiterste brengt van Uw welbehagen

             help me door de hoffelijkheid van Uw Eenzaamheid om U te gehoorzamen  ????

                        me vast te houden aan het aanbidden van U

                        en Uw beloning te verdienen

             heb medelijden met mij

             verhinder me te handelen uit ongehoorzaamheid aan U

                        zolang als Gij mij in leven laat

             geef me succes in wat mij tot voordeel strekt

                        zolang als Gij mij spaart

              verruim mijn borst door Uw Boek

              verlicht mijn last door haar voorlezing

              schenk mij gezondheid in mijn religie en mijn ziel

              vervreemd mijn boezemvrienden niet van mij

              en voltooi Uw weldaad in wat er over is van mijn levensduur

                        net zoals Gij Uw weldaad hebt getoond

                        in dat wat reeds voorbij is!

               O Meest Genadige van de genadevollen.

 

 

Smeekbede voor  Zondag

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

 

 

 

1.        In de naam van Allah,

van Wie ik niets hoop dan overvloed

en van Wie ik niets vrees dan rechtvaardigheid!

Ik vertrouw op Zijn woord

En ik klamp me vast aan Zijn koord!

2.        Bij U zoek ik bescherming

- o Bezitter van vergeving en welbehagen -

tegen onrecht en vijandschap

tegen de veranderingen van de tijd en de terugkeer van smarten

tegen het stuiten op tegenvallers

en tegen de beëindiging van mijn termijn

voordat ik  erop voorbereid en er klaar voor ben.

3.        U vraag ik om leiding

      Naar datgene waarin rechtschapenheid en zit en terechtwijzing

4.        U vraag ik om hulp

      Bij datgene wat verbonden is met succes en gunstige reacties.

5.        U smeek ik

        om het kledingstuk van welzijn

                en haar voltooiing

        en voor de bedekking van gezondheid

                en haar bestendigheid.

Ik zoek mijn toevlucht bij U, mijn Heer

        tegen de ophitsingen van de satans        

        en ik zoek bescherming In Uw heerschappij

                tegen de onrechtvaardigheid van de heersers.

Aanvaard dan mijn verrichtte gebeden en vasten

        en maak mijn morgen en wat daarna komt

        beter dan mijn huidige uur en mijn vandaag!

        Verhef me in mijn groep en mijn volk

                En bescherm me tijdens mijn waken en mijn slapen!

        Want Gij zijt Allah, de Beste Beschermer,

                En Gij zijt de Meest Genadige van de genadigen.

6.        O Allah,

        Ik ben ga vrijuit voor U

                op deze dag van mij

                en op alle zondagen die erop volgen

         van het U toeschrijven van partners en van ketterij

         en ik verricht mijn smeekbeden zuiver tot U

                en richt mij op Uw antwoord.

7.        Zegen Mohammed en de familie van Mohammed

          de beste van Uw schepping

          de uitnodiger tot de waarheid 

           verhef me met Uw verhevenheid

                die nooit verliezen hoeft te lijden

           bescherm me met Uw oog       

                dat nimmer slaapt

           en verzegel mijn zaken door mij af te sluiten van alles behalve van U

                en mijn leven met vergeving!

Waarlijk Gij zijt de alles Vergevende

                de Medevoelende!