back

PZ_ Aavq

next

 

PZ_ Aavq:

hviv Bgvg nvmvBb (Avt)-K mvnvh KiZ mg_ nqwb

Kzdvi Awaevmx`i ga ek wKQz jvK Ggb wQj h wewfb ARynvZ ev KviY Bgvgi mvnvh GwMq AvmZ mg_ nqwb| Gme ARynvZ I KviYmg~n chvjvPbv Avgv`i Rb wkv ^ic| Gic wKQz welq wbg ewYZ njv|

1- evaMgnxb abx jvK

Kzdv _K njvj Beb bvd I Dgi Beb Lvj` Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi KvQ GmwQj| Bgvg Zv`iK Kzdv evmx`i mK ck Kij Zviv ejwQj, abxjvK`i Ai Beb whqv`i mv_ wK evKx Mixe I gawe jvK`i Ai Avcbvi mv_ iqQ|

2- nvivg Lv` fYKvixMY

c_ jvKRb`i Dχk Bgvg nvmvBb (Avt) ejb, ҇Zvgv`i D`img~n nvivg Lv` viv cywZ KiQv Avi G KviY Zvgv`i  Aimg~n gvni jM MQ (hvi dj wKQzB Abyfe KiZ cvibv)|

3- hviv gvbyli AwaKvi Le KiQ

Bgvg nvmvBb (Avt) fve NvlYv KiQb h, h KD gvbyli KvQ FYx AvQ m hb Avgvi mv_ bv Avm| G _K eySv hvq h, Bgvgi mx mv_x nZ nj Ab gvbyli AwaKvi Le Kiv hvebv|

4- AvivZ hviv BgvgK ZvM KiwQj

Bgvgi mv_ AbK jvKB Avivi ivZ ch wQj wK Bgvgi mv_ _K hy Kivi mfvM nqwb|

    Avivi ivZ hLb Bgvg nvmvBb (Avt) Zuvi wbwZ kvnv`vZi K_v NvlYv Kib Ges mKji KvQ _K evBqvZ DwVq bb ZLb Bgvgi mx mv_x`i ga _K 10 Rb 20 Ki Pj hvwQj ... Ges Aekl Zv`i ga gv 71 Rb Bgvgi mv_ Rxeb evwR iL Aevb KiwQj|

    nuv, GK_v mZ h, KLbv KLbv wKQz jvK wPib mfvMi vi cv cQvi ciI Zv`i cvu KvcZ _vK, Zv`i `ywbqv I A_ cg Ges bvn LvZv Gm Zv`iK mLvb Aevb KiZ evav c`vb Ki dj mB Ab mfvM jvf Kiv _K ewZ nq| Avi ZvB Avgiv mevB Avjvni KvQ GB `vqv Kiev|

AvjvvdwiM AvjvBbv mveivb Iqv mvweZ AvK`vgvbv

    A_: n Avjvn ah I `pZv Avgv`iK bmxe Ki Ges Avgv`i K`gmg~nK gReyZ Ki|

5- `ywbqv I LgZvi jvf:

cw_ga hLb gymwjg Beb AvwKji gZz msev` Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi KvQ Gm cQ ZLb wZwb Zuvi mx mv_x`i KvQ _K MnxZ evBqvZ Zzj bb| ZLb Zuvi wKQz mvnvex ZvK cwiZvM Ki Pj hvq|

6- ARynvZ Dvcb:

Kvievjvi cvi DcwZ Bgvg nvmBb (Avt) -Gi mx`i ga wKQz jvK wewfb ARynvZ Pj hvq Ges Avi wdi Avmwb| Gic ew`i wKQz ARynvZ wbgic|

    KD KD ejQ, Avgiv FYM֯ Ges Avgv`i cwievi cwiRb iqQ|

    KD KD ejQ Avgvi gqK Kzdvq iL GmwQ Zvi Rb fq nq|

    Igi mv` ejwQj, Avgvi fq nq Avgvi evwoNi asm Ki `e Ges Avgvi A_ m` Mvm Kiv ne| Abyicfve Avgvi Qj mvb`i Rb fq nq|

    Avhi welq nj Bgvg nvmvBb (Avt) Igi mv`i mKj ARynvZi gvKvejvq wbivcv c`vb KiwQjb wK ZeyI Igi mv` BgvgK mnvqZv Kiwb eis Zuvi cwZc mb evwnbxi bZZ w`wQj|

7- h mKj bvnMvi eweM ZIev Kiwb:

Bgvg nvmvBb (Avt) ^qs Devq`yjvn Beb nvi RvwdK `vIqvZ Kib ZeyI m ZvZ mvov `qwb Ze Zvi Zievwi I Nvov c`vb KiZ ivwR nq wK Bgvg Zv Mnb Kibwb KviY meZ m BwZc~e Pzwi WvKvwZ KiZv Ges Zvi gvag Zv ARb KiwQj|


 

index