back

ZZxq Aavq

next

ZZxq Aavq:

ejvqvZ I BgvgZK mvnvh Kivi djvdj

Avivi NUbvi mv_ RwoZ Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi mnhvMx`i ga wKQz jvK knx` nqwQj Avevi wKQzjvK RxweZ wQj| Bgvg nvmvBb (Avt) I Abvb Iwj AvDwjqv`i c _K Gme mvnvh Kvix`i mevBK cyivii cwZk֓wZ `qv nqQ| Avjvni KvQ Zv`i c` I ghv`v fve cwZqgvb KviY G`i mevB cwic~Y GLjvm ev wbvi mv_ Bgvgi c _K Avcvb Pv Pvwjq MQ| Zv`i KvQ _K cvIqv wKQz wkYxq welq GLvb DjL Kiev|

1- enkZx ghv`v

Aveyj dvRj Avevm Gi gZ Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi wKQz Abymvix Avjvi KvQ KqvgZi w`b GZB Da ghv`v jvf Kieb hvi Rb Bmjvgi mKj knx` mic ghv`vi Rb Avc cvlY Kie|[1]  

2- KwZZ nvZi cwieZ Hwk cvLv c`vb

Bgvg mvv` (Avt) Aveyj dvRj AvevmK iY Ki ejb, Avjvn Zvjv Zvi Dci ingZ elY KiK whwb Zuvi fvBqi Rb me wKQz DrmM Ki w`qwQj Ges Zuvi `yB nvZB KU djv nqwQj, Avjvn Zvjv ZvK 2wU cvLv `vb Kieb hvi viv wZwb dikZv`i mv_ enkZ Do eoveb|[2]

3- Bgvg nvmvBb (Avt) -Gi `vqv

wKQz wKQz gyRvwn` hLb gvKvejv KiZ hZv A_ev knx` nZv ZLb ^qs Bgvg nvmvBb (Avt) Zv`i Rb `vqv KiZb, Avi Bgvg nvmvBb (Avt) hvi Rb `vqv Kieb Zvi KZBbv mfvM! D`vniY^ic BqvwR` Beb whqv` Avwe kvkv Kvw` mK Bgvg ejb, n Avjvn! Zvi cwiZ Zxi mg~nK gReyZ Ki Ges Zvi mIqvei dj ZvK enkZ c`vb Ki|

4- c~YZv I mdjZvi cwZk֓wZ

Kzdvi eo eo ewZi Dχk Bgvg nvmvBb Gfve wjLwQjb, hw` Avgvi KvQ `qv cwZk֓wZ iv Ki Zvnj c~YZv I mdjZvq cQe|


 

 

[1]| wenvij Avbvqvi 44/ 298|

[2]| wenvij Avbvqvi 44/ 298|

 index