back

Gafε tiimε(dafa)

 

 

 

ni de ye Alimaamiya(Лεmgya)kisa lasuruyalen ye silamεya kn:

Ale ye sarati jnjnw ye mara baara la,ani diinε laben na,ani tЛε taabolo labεn na wa sarati jnjn do tun,ka klsi

Ale ye silamaya kiti sariya ko ye, Ala yεrε de ye Alimaami (Лεmg) sugantili ta,a ye mgw bila a ka jnw kuna, minu bu kanda ka taa ka sira ma: ne yI kεbaa ye Alimaami ye Adamadenw kuna.

]اني جاعلك  للناس اماما[([1])

Ni kurana Aaya in jiginna nabila Ibirahima kan ka yira ko Alimaamiya jyr ka bon Ala yr ksbε, wa bεnnen do ale ka suganti.

]انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق[([2])

Anw yI kε kalifa ye dukukolo sanfε kiiti tigε Adamadenw ni Лgn cε ni tiЛε ye.an yu dw kε Ali- maami ye, u bε  kandali kε nan [وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا] ka yamaroyali ye a ya ka([3]) jnw yamaroya ni labato ye an ma ciden si ci fan ka labatoli laЛini ni Ala ka jiЛε ye.

]وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله[([4])

]أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الامرمنكم[([5])

A ye Ala labato,a ye kira labato ani kow Лεmgw, aw cεla-Ala ye mg dw suganti kira k fε, u bε kandali kε na ka kanda ye

A ye ng ta ka bu kan, ku sanuЛa sanuya dan bεεlajεlen na.

A ye seli ku kan waajibi ye, ani seli kiraw kuntigi kan, ani nabiЛumaw laaban, o toyi a ya kε sira ye, seli kn,a kεra farida yo walima naafila,seli si tε minε mg ye mg min yI tuku ka seli toyi kira na smgw kan

A ye tiЛε ku bolo, a bε munu munu u nfε nu munu mununa yrw o yr.

A yu ni kurana kε Лgn fε,a tε fara u la, wu tε fara a la.

A ye kanda ku labatoli la

Olu de ye Alimaamiw ye, mgw bεnna u labatoli kan, o walima nu ma bεn u labatoli kan, bεnka tε foyi yalama ko lakiika la, Ifirisiti kulu tintin filε ni ye Ale de ka jan ni kulu bεε ye, yala ale kεra kulu bεε lajamajan ye, ni bεnkan ye wa,? Walima a yεrε lakiika yo ye?.yala dukukl mgw ka bεnkan de bε yalamani kε ka f ko juulaani kulu de ye jiЛε kuluw lajamajan ye wa?

Na ya sr bεnkan de bε lakiika yalama, o tuma mun de bε f nabiЛumaw ka ko la,minu ka mgw jεra ku nkalontigiya ani ku faga ani ku lajanЛa u sigiyr la?!

Unka shuura hakilina Alimaamiya la:fεn bangera o la, fεn min ni kurutubi ni Ibinu kasiiru yo sabati,ko hakilina do Umaru bunu katbu de ya daminε sani a ka faato, a ye yamaroyali kε na ye, no tε, a tun dnen tε ka kn o Лε

I na f Taariku ЛεЛininikεlaw ya sabati cogo min na, ko Umaru ye yamaroyali kε na ye, walasa ka sira da sahabaw Лε minu ba fε ka Bayaa kε Ali ye(wote){ki-so}Umaru yεrε faatolen k fε wu ma dan shuura hakilina dama dili ma dεε a ye maaw lasu ni sara ye ka mg faga, mg min ye wotε kε mg ye, Abubakari ka wote kєcogo la.

]واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا[

A ya banban Ala ka jurukisε ma, aw bεε, a kana faran faran.

 

[1]- Suuratu Bakara 2:124.

[2]- Suuratu Sdu 38:26.

[3]- Suuratu Sajida:24.

[4]- Suuratu Nisaayi 4:64.

[5]- Suuratu Nisaayi 4:59.

 

 

index