back

EBITABO EBYAKOZESEBWA MUKUWANDIIKA EKITABO KINO

 

 

1- AL-Qur'an Alkareim.

2- Al-Itqaan fi Ulumul Qur'an ekya Jalaal dien Abdu- rahmaan kyafulumizibwa Misri(Egypt)

3- IHqaaqul haq wa Izhaaqul baatwir ekya sayid Ttustari.

4- ASbaab Nuzoul ekya ALi bin Ahmed Al-waahid.

5- AH kaamul Qur'an ekya Abibakari Ahmed jaswaaswi. beirut lebanon.

6- Usdul ghaaba fi ma'arifat swahaba ekya Ibn Athiir kyandikibwa 1988 oba 1409 A.H.beirut lebanon.

7- AL-Iswaaba fi tamyiiz swahaaba ekya Ibn Hajari Al-Askalaani kyafulumiraMisiri(Egypt) 1328 A.H.

8- Al-Usuulul A'amah Lir fiqihir muqaarana ekya Muhammad Taqie Alhakiim 1979.

9- Al-Usuul minal kaafi ekya kulaini Araazekyafulumizibwa mu Tehran -Iran.

10- Al-A'maal ekya sheikh swaduuq kyafullmizibwa 1417. A.H

11- IMaam swaadiq wal madhahibul Arba'a ekya Asad al-haidary 1413 A.H Tehran-Iran.

12- Al Imaama wassiyaasa ekya Abdul-lah Adienuory 1981 oba 1401 A.H beirut.

13- Ansaabul Ashraaf ekya Ahmed bin Yahya Albalaghi 1979 oba 1400.A.H.

14- AN-waar Tanziir wa Asraar Ta'awiir, Naaswir dien Albaydhaawi 1979 oba 1400A.H.

15- Bihaarul An-waar, sheikh Almajlisie 1983 oba 1403 A.H beirut

16- Albayaan fiTafsiir Qur'an, Sayyid Khui 1981 oba 1401 A.H beirut lebanon.

17- Taareikh Imaamiyyah wa Aslaafihim, Doctor Fayaadh- beirut.

18- Taareikh khalafa'u, Jalaaldien Swuyutwi- 1988 oba 1408 A.H.

19- Taareikh Twabarie, Muhammad bin Jariir Twabarie, 1988 oba 1408 A.H beirut.

20- Taareikh shia, Sheikh Muhammad Hussein Al-mudhaffar.

21- Taareikh Yaaqubie, Ahmed bin Abi ishaaq Yaaqub bin Ja'afar beirut lebanon.

22- Tadh-kiratul Khawaaswi, Sibtwi Al-jawuzi yafa 654 a.h ekyafulumizibwa 1981 oba 1401 beirut lebanon.

23- Tarjamat Imaam Ali(a.s) okuva mubyafaayo bye Damascus ekya IBN Asaakira ekyafumizibwa 1978 oba 1398 A.H.

24- Tafsiir Bahrul Muhiitwi ekya Abi Hayyan Al-Andoruosi, 1983 oba 1403 beirut lebanon.

25- Tafsiir ATha'alabie kyandikbwa ku mayinja.

26- Tafsiir AlQur'an Adhiem IBN Kathiir yafa 774, a.h kya fulumibwa 1986 oba 1406 beirut lebanon.

27- Tafsiir Al-Qummi ekya Sheikh Ali bin Ibrahiim Al Qummi, Qum-Iran.

28- Tafsiir Al-Kabiir ekya Muhammad Fakhru dien Raazi.

29- ATTaqiyyah fi Fiqhi Ahlir-bait ekya Muhammad Ali Al-Mua'allim, 1418 A.H.

30- Attalkhis ekya Muhammad bin Ahmed Adhahabie, beirut lebanon.

31- JA'amiul Ah-kaamul Qur'an, Muhammad bin Ahmed AlQurtubie, cairo - Egypt.

32- JA'amiul Akh-baar, Muhammad ASsabzawaarei, 1414 A.h Qum Iran.

33- JA'amiul Usuul, IBN AThiir, beirut lebanon.

34- JA'amiul Bayaan fi Tafsiir Qur'an, Muhammad bin Jariir Twabarie yafa 310 a.h

35- JA'amiu SSwahieh(sunan tarmadhi) , Muhammad

36- JA'amiu SSwaghiir fi Ahadiith Al-Bashiir Annadhiir, Jalaal dien SSuyutwi, 1981 - 1403 A.H.

37- ADuorul Manthuor, Jalaal dien ssuyutwui. 1983 - 1403 A.H.

38- Dalaairu Nnubuwa, Abi Na'aimi Al- asbahaani, beirut.

40- Adharie'a ira taswaaniifi shia, Sheikh Agha Buozorge Tehraani, 1986 - 1387 A.H.

41- Ruohul Ma'ani fi tafsiir Al Qur, an ADhiem wa ssab'a Ai-mathaani, Ssayyid Mahmuud Shukri Alalusi.

42- Zaadal Masiir fi irmu Tafsiir, Abir-faraj Jamaal dien Abdu-rahmaan Al Jawzi Al baghdaad. 1964 - 1384

43- Sunan Abi Dauda, Abi daud suliman Sijistaan, beirut lebanon.

44- Sunan Daar Qutni, sheikh Ali bin umar daar qutni Lebanon.

45- Sunanul kubra, Abibakary Ahmed bini Hussein. 1406 A.h - 1986.

46- Saluuni Qabla An Tafqiduuni, Muhammad Ridha Al- hakiimi.1415 A.H.Tehran - Iran

47- Shareh Nahjul balagha, IBN Abir-Hadiid Al-mu'utaziri.1967 1387 A.H Beirut.

48- Shawahid Tanziir fi Liqawaa-idi Tafdhiir, Al-

49- Sheikh Al-mudhiirah Abu-hurairah, Mahmuod Abu Rayya. misiri Egypt.

50- Shia Bayina Alaqaaiq wal Awhaamu, Sayid Muhsin Al Amiini.

51- Swahiihir bukhaari bihaashiat ssanady, Muhammad bin Ismaer AL Bukhaari. beirut.

52- swaheeher bukhaari, Muhammad bin Ismaer Al bukhaari, beirut.

53- Swaheeh muslim, ekyafumizibwa mu misri Egypt.

54- Swaheeh muslim bi sharehe Nnawawi, beirut.

55- Asswa-iqul muhriqah, Ahmed bin Hijri Al haitami 1385 A.H.cairo Egypt.

56- ATabaqaatul kubra, Muhammad bun saad bin manii'e. 1985 -1405 A.H. beirut lebanon.

57- Al-Aqdul Fariid, Abi-Umar Ahmed bin Muhammad bin Abdi-rabbih Al-Andulosi 1986- 1406 A.h.

58- Umdat Uyuuni swihaahul akh-baar Haafidh,

59 - GHaayatul Maraam, Bahraani.

60 - Al ghadiir fir kitaabu wa ssuna, sheikh Abdul hussein Ahmed Al amiini 1371 A.h Iran.

61 - Al AQaa'idul Ja'afariyyah, Sheikh Ja'afar Kaashiful Ghitwaa'i, 1415 A.H. Qum - Iran.

62- Fathul Baari bi sharehe swahiihir Bakhaari, IBN Hajari Al-Askalaani. 1982 - 1402 A.H. Beirut.

63- Fathul Qadiir, Muhammad bin ALi bin Muhammad Ashukaani.Beirut Lebanon.

64- Fara'idu ssamtwiin, Ibrahim Al Juwiini Al Khurasaani, Beirut.

65- Al Fusuulul Muhimma, Sheikh ALi bin Muhammad bin Ahmed AL Ma'aliki ibn swabagha. Tehran.

66- Al Fusuulul Muhimma Fi TTa'aliful Ummah, Sayid Sharafu-dein 1996 - 1417, Tehran.

67- Al Qaamusir Muhiitwi, Firouzi Abaad Beirut.

68- Al kaamir fi Taareikh IBN AThiir Al Jawuzi.1985 - 1405 A.H.

69- Kashiful Muraad fi Sharehe Tajriidir Eitiqaad, Jamaal dien Al hassan Al-hirli, Qum - Iran.

70- Al Kasshaafu fi Haqaa'iqu Tanziir wa Uyuuni Aqaawiir fi Wujuuhi Ta'awiir Abir Qa'asimu Jaaru-LLah Azzamakh-shari, Beirut - Lebanon.

71- Kifaayat Twaalib Haafidh muhammad bin Yusuf bin Muhammad Al Qarashi, Najaful - Ashraf 1351 A.h.

72- Kanzul-ummaal fi Sunanul Aqwaal, Allama Alaau diin Al muttaqi, 1405 A.H, 1980 A.D.

73- Majmaul-Amthaal, Abir Fadhl Ahmad bin Muhammad, Beiruut.

74- Majmaul-Bayaan Fii Tafsiir Al Qur'an, Abi Ali Al Fadhl bin Husein Attabrasi, 1373 A.H. Tehraan.

75- Majmaul-Zawaa-id Wa Manba-ir Fawaaid, Haafith Nuur-Diin Ali ibn Abi Bakr Al Haithami, 1402 A.H 1982 A.D. Beiruut Lebanon.

76- Almurajiaat Sayyed Abdul Husein Sharaf-diin Almuusawi.

77- Al mustadrak Ala Sswahiihain Abi Abdirlah Al Haakim Al Niisaabuuri, 1978 A.D Beiruut.

78- Musnad Imaam Ahmad bin Hambal, Abi Abdirlah Ashiibaani, Beiruut.

79- Ma-alim Tanziir fii Tafsiir wa Tawiir, Abi Muhammad Al Mas-uud, 1405 A.H Beiruut.

80- Mu-jimul buldaan Shahaab bin Abdullah Al Hamweini.

81- Muqaddamat Ibn Khalduun, Egypt.

82- Al miral wa Nihal, Abir Fat-hi Muhamad bin Abdul Kariim Ashahristaani, Egypt.

83- Al Miral wa Nihal, Abir Fta-hi Muhammad bin Abdul Kariim, 1415 A.H 1995 A.D. Beiruut.

84- Al Manaaqib, Ahmad bin Muhammad Al Makki, 1411 A.H.

85- Min Hayaat Khaliifa Umar bin Khattab, Abdurahmaan Ahmad Albakri, Beiruut, London.

86- Almuatta'a, Imaam Malik bin Anas, 1951 A.d 1370.

87- Nuurul Abswaar fii Manaaqib Ahle Bait Nnabi (s.a.a.w). Al Mukhtaar, Sheikh Mu'min bin Husein Ashablanji. 1397 A.H.

88- Yanaabi-ul Mawadda, Sheikh Sulaimaan bin Ibraahiim Al Qanduuzi Al Hanafi, 1416 A.H.

89- Yanaabi-ul Mawadda, Istanbuul.

90- Yanaabi-ul Mawadda, Qum - Iran.

 

 

Index