back

Ko an yo jangoowo dimo

next

 

 

Suutannde ɗimmere e deftere hino wi’ee: (Limaazaa nahnu sii’a?) (Ko fii honɗun waɗi si tawii ko men sii’a?) a janngay e nder ndee suutannde jaabawol oo heewuɗo ganndal sii’ayankeejo imaamuyankeejo mawɗo Sayyiduujo Abdulhusayni almusawii al’aamuliiyo Allaahu on suddir mo yurmeende mu’un, ngo’ol o jaabii on heewuɗo ganndal sunnayankeejo mawɗo Sayku saliim Albishrii Saykuujo jaamiatul Azhar tuma nde o lanndinoo mo ko honɗun waɗi si sii’a jokkaa laawi Sunna ɗin immorde e julɓe ɓen? Mi teɓii nde’e suutannde immorde e deftere feewunde e batte luttoowo (almuraaja’aati)  nden deftere nde ɗaɓɓitoowo goong Yiitata e nder mu’un ko majjiri ɗun ko’oo yelii yiitugol ɗun ɗun fewnamo faade e laawol focciingo.

Miɗo hewtine ndee suutannde (juz’u ko mi jortiiɗo  nde tenƴintaa ndarɗe ma’a e mayre hara ko’e hoore miijitagol ɗaita no laabiri fii yo googaaji ɗin feeńane ɗin ɗitawata ayɓe maaɗa suuɗii maɗi ɓe seeraali hiɓe ɓen Ayɓe lislaam ko woni goonga ɓen ko ayɓe neɗɗanke on ɓurnaaɗo (teddinaaɗo) wata yejjutu daalol Allaahu

 فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولوا الالباب

(wewlin jiyaaɓe an ɓen, ɓen ɓe hino heɗitoo yewetere ɓe jokka ko ɓuri Moƴƴude e mayre ko ɓen woni Allaahua fewni ko ɓen woni Joomiraaɓe nenndiiji hagghil) e daalol makko).

(والذين جا هدوا فينا  لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين)

Ɓen tinniiɓe e fii amen pellet men fewnayɓe laawi amen anduno Allaahu ko’o Wonnduɗo e moƴƴinooɓe ɓen).

Miɗo jortanimaa immorde ka Allaahu awrinndineede e sawaaba.

Ko honɗun waɗi siko mi sii’aajo ?

  

 

index