back

YEWTERE FII ƁESUNGU

next

 

 

Baaba en an maaki hannde mi yewtete fii ɓesungu.

Ko honɗun woni ɓesungu ?

- Ko ƴiiƴan ɗan sonnaajo yiata ɗun fewndo o jibini maa ɓaawo jibinngol makko sabu jibingol ngol wien on saai wonnde sonnaajo on hino wonndi e ɓesungu.

Ɓesungu ko balɗe jelu duumotoo ?

- Ko ɓuri ɗuuɗude kon ko balɗe sappo.

Ko ɓuri fanɗude kon?

- Ko ɓuri fanɗude kon alaa happoode, hino waawi wonude miniti hino waawi wonude ko jaasi ɗun.

Enee sonnaaɓe ɓen hino seedi e ɗun ?

- Sonnaaɓe ɓen e nder ɗun hino sennditii geɓe tati, geɓal bee hino mari aawoore.

Arano on: ko mo yaltugol ƴiiƴan ɗan ɓeydotaako balɗe sappo.

Ko honɗun woni aawoore makko?

- E nder dummune ko ƴiiƴan ɗan woni arude kon fow ko ɓesungu.

Ɗiɗaɓo on: Ko mo ƴiiƴan ɗan yawtata balɗe sappo, hara himo mari aada jogiiɗo adadu ka nder fiilayeeru, wano si tawii aada makko on ka fiilayeeru ko balɗe jowi e nder lewru bee.

Ko honɗun woni aawoore makko?

- Ko nde o waɗata dummune fiilayeeru makko ndun ɓesungu, balɗe jowi ka misal meen feƴƴungal.

alaaɗe heddiiɗe ɗen?

- O waɗaɗe istihaada.

Tataɓo on : ko on mo yaltugol ƴiiƴan ɗan ɓeydotoo balɗe sappo, hara o maraa aada limaaɗo happaa ka nder fiilayeeru.

Ko honɗun woni aawoore makko?

- aawoore makko nden ko nde o waɗata dummune ɓesungu makko ngun balɗe sappo.

Si tawii sonnaaɓe wonnduɓe e ɓesungu ɓen hino mari aada happaaɗo ka nder fiilayeeru maɓɓe, hara yaltugol ƴiiƴan ɗan ko limoore alaaɗe aada makko. Hara o anndaa si tawii ƴiiƴan ɗan taƴay ko adii balɗe sappo maa ɓuray balɗe sappo?

- Himo waawi accitude dewe makko ɗen e nder balɗe sappo ɗen fow, si tawii ƴiiƴan ɗan taƴii o waɗay dummune on fow ko ɓesungu, si tawii yawtii ɗan balɗe sappo o loototo o waɗa golle sonnaajo wonnduɗo e istihaada.

On dummune sennduɗo hakkunde lannugol aada makko on e timmingol balɗe sappo ɗen e nder ɗen alaaɗe ɗeo acci dewal ngal  ?

- O waɗayɗe koɗe istihaada, o yomita ndeo fuutiiɗe mo ɗen.

Si tawii ƴiiƴan ɗan taƴii ka allal aranal ɓaawo ɗun ɗan aritii ɗan taƴii e nder alaande sappaɓare nden e piyude missal maa e alaande wonunde woo, ko adii balɗe sappo ɗen?

- Yaltugol majjan aranun ɗun e ɗiɗa ɓun ɗun fow ko ɓesungu.

Dummune ɗeo laaɓi hakkunde majji kanji ɗiɗi on?

- [Ko woni aawoore majje ko yoo hawtindir hakkunde golle laaɓuɗo e ɓesungu e ko sonnaaɓe wonnduɓe ɓesungu ɓen accata kon].

Si tawii ƴiiƴan ɗan taƴii ɗan aritii kadi, ɓaawo ɗun ɗan taƴii, ɓaawo ɗun ɗan aritii wonirii non kono fow muuɗun ko balɗe sappo?

- Haray alaaɗe ɗeo yii ƴiiƴan e muun ɗen ɗe fow ko ɓesungu, si tawii non ko alaaɗe ɗeo laaɓi e muun ɗen [o hawtindiray e majjje hakkunde golle sonnaajo laaɓuɗo e accugol ko sonnaaɓe wonnduɓe ɓesungu accata kon].

Si tawii sonnaaɓe ɓen lannii ɓesungu maɓɓe ngun ɓaawo ɗun ɗe yiii ƴiiƴan?

- Kala ƴiiƴan ɗan sonnaaɓe ɓen yii ɓaawo lannugol ɓesungu maɓɓe ngun haa e balɗe sappo arooje ɗen haray ɗun ko ɓesungu, foti ƴiiƴan ɗan ko sifaaji ƴiiƴan fiilayeeru ɗan jogii maa wonaa, foti koe nder alaaɗe aada makko ɗen kaa wonaa.

Ko honɗun woni aawooje sonnaaɓe wonnduɓe e ɓesungu ɓen?

- Kala aawoore rewunde e suddiiɗo fiiliiɗo foti ko waɗɗiiɗi maa ko yiɗaaɗi maa ko aaaɗi maa ko harminaaɗi [hay harmugol janngugol aayewal sujjeteengal e muun ngal e nder corteeji ɗin nayi, e naatugol ka juulirɗe ɗiɗi Makka e Madiina hay si tawii ko e laawol rewugol, e naatugol e juulirɗe goo hara wonaa rewugol e waɗugol huunde ka nder juulirɗe] reway e suddiiɗo wonnduɗo e ɓesungu, ndaaru yewtere fii fiilayeeru nden.

 

 

* * * * * *

 

 

 

index