back page

DUA

 

 

( )


 

Kwa Jina la Allah, Mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu.

Ewe Allah! Mrehemu Muhammad na Aali zake katika waliotangulia, na mrehemu Muhammad na Aali zake katika watokaokuja, na mrehemu Muhammad na Aali zake katika wakazi wa mbinguni, mrehemu Muhammad na Aali zake katika Mitume na Wajumbe wako.

Ewe Allah! Mpe Muhammad (s.a.w.a.) wasila, na utukufu na fadhila na cheo kikubwa (mbele yako).

Ewe Allah! Hakika mimi nilimwamini Muhammad (s.a.w.a.) bila ya kumwona,

 


.

 

basi usiniharamishie kumuona siku ya Qiyama, na uniruzuku kuwa pamoja naye, na unifishe katika dini yake, na uninyweshe katika hodhi yake (ya kauthar) kinywaji ambacho kitanifanya nisione kiu tena kamwe. Hakika Wewe ni Muweza wa kila kitu.

Ewe Allah! Nijaalie kuzifuata sunna zake na unifufue katika kikundi chake, na unijaalie kuwa miongoni mwa wamfuatao, wala usinizuie kumwona (siku ya Qiyama) na usiniharamishie usuhuba wake, kisha unijaalia kuwa jirani wake (huko peponi) kwa rehma zako, ewe Mbora wa kurehemu.

 

index