back

Spm. 13 & Spm.24

next

 

Spm. 13

Hva sier Sunni Muslimers Ahadeeth når det gjelder Al-Mahdi (as)?

 

For våre respekterte Sunni brødre er det seks autentiske samlinger med Ahadeeth bassert på Sunni standarder når det gjelder bekreftelse og autentisert av overleveringene. Disse seks bøkene er: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Al-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah, Sunan Abu Dawud og Sunan Al-Nisaa'i. Kildene vil i detalj bli gitt i denne boken. Hvis man henger fast ved disse fortellingene, kan en kunnskapsrik Sunni Muslim ikke nekte at:

 

1)      Mahdi (as) kommer i de siste dager på Jorden for å etablere et universal regjering.

2)      Mahdi (as) er fra familien til Profet Muhammad (saws).

3)      Mahdi (as) er en etterkommer av Fatima (as), datteren til Profeten (saws)

4)      Mahdi (as) er annerledes enn Jesus (Messias), selv om begge vil komme igjen ved enden av tiden.

5)      Jesus vil være en av følgerene til Al-Mahdi (as) og han vil be bak han.

 

 

Spm. 14

Ifølge Islamsk ideologi, hvorfor trenger/kommer Al-Mahdi (as) til å bli støttet av Jesus (as)? Er det ikke mulig for Al-Mahdi (as) å lede menneskene til rettferdighet og sannhet alene?

 

Svaret på dette spørsmålet kan bli forstått gjennom overveielse av følgende to punkter:

 

·        Det har blitt bekreftet i Koranen at Jesus (as) er den eneste og siste før- Islamske profet som ikke har blitt drept, og som fortsatt lever. Det at han fortsatt er i live er en livsnødvendig og nyttig faktor i hans assistanse til Imam Al-Mahdi (as).

·        Hvis vi ser på det religiøse verdensatlas, kan vi helt klart se at de fleste monoteistiske samtidige religionene er: Kristendommen og Islam. De er de to siste monoteistiske religionene basert på åpenbaringer, og de har begge en Guddommelig veileder som begge representerer en ekstrem viktighet. Personlig tror jeg at det er av ytterste viktighet at Jesus (as) og Al-Mahdi (as) hjelper hverandre. Disse to nøkkelpersonene må, og kommer til å arbeide sammen, og oppnå fullstendig verdensfred.

 

 

Spm 15

Det hevdes at den Hellige Profet (saws) har sagt at

 "Enhver som dør uten å ha kjennskap til hans Imamer, dør som en ignorant (ikketroende ) person." Kan du være så snill å forklare meningen med dette?

 

Både Shi’ah og Sunni lærde er generelt enige i at det er en Imam for enhver periode i Islam. Uten å følge en Imam, er det ikke mulig på noe tidspunkt å rette seg etter Gudelige befalinger, eller å være lydig mot Den Allmektige Gud (swt). Denne hadith er et bevis for at Al-Mahdi (as) har status som Imam, og et bevis på hans Okkultasjon. Selv om vi ikke ser han, forblir han vår Imam. Dette gir helt klart autensitet til Shi'aenes tro på Al-Mahdi (as). Denne hadith er noe å fundere over for enhver Muslim som ikke er kjent med Al-Mahdi ( måtte Allah skynde på hans tilsynekomst).(36)

 

 

Spm. 16

Som du allerede har diskutert, sier overeveringene fra Shi’ah og Sunni at Jesus vil be bak Al-Mahdi (as). Vi vet også at Allah kreerte 124000 Sendebud, men at det bare var noen få Imamer. Betyr dette at Imamenes posisjon er høyere enn en Profet?

 

Dette spørsmålet dreier seg om de hovedaspekter innen Islamsk ideologi som dreier seg om profeter og imamer. Det er en forskjell mellom oppgaven som er gitt et sendebud, og det ansvar som er lagt på en imam. Sendebudene må ha bevissthet, utdanning og kunnskap fra Allah (swt) gjennom åpenbaringens kanal. (wahi). De overtaler mennesker til å oppføre seg rettferdig, og å avstå fra å gjøre onde handlinger. Med noen få unntak, dekker de bare - i deres lære - det ideologiske aspektet av veiledning, og har veldig lite å gjøre med rettsvitenskaplige affærer og veiledning. Imamene på den andre side, er involvert i begge aspektene ved veiledning, både det rent ideologiske, men også det operative. Imamene er også betrodd bevaringen av Shari'a Lovene, slik at de ikke blir utsatt for fordreielser eller endringer, samt å se til at det ikke blir lagt til noe i Shari'a Lovene som passer med den tids omstendigheter, omstendigheter som kan ha endret seg siden Profetens (saws) tid. De vil gi et korrekt og vist svar på nye emner som dukker opp i Muslimenes samfunn.

En imams status er høyere enn de fleste profeters status. Det er derfor Profeten Abraham (as) strevde for å bli en imam, selv om han allerede var et overordnet sendebud. Han måtte gjennomgå store vanskeligheter for å bli en imam.(37)

 

 

Spm 17

Hvis denne personen er så viktig, hvorfor har da ikke de hellige skriftene engang nevnt han eller referert til hans bevegelse?

 

Det er ikke korrekt å hevde at de hellige tekstene ikke refererer til Al-Mahdi (as). I svarene til spørsmål 30 og 31 har vi forklart at omtrent alle religioner, grupper, ideologier og sekter har forutsett ankomsten av en rettferdig leder som forventes å skape fred på Jorden. I den Hellige Koran alene er det omtrent 140 vers som refererer til han. Den Shi’ahlærde S. Hashem Al-Bahrani har i sin berømte bok "Al-Mahaja fima nazale fil- Qaim Al-Hujjah" forklart mange av disse versene. Disse versene forklarer også mange aspekter av Shi'ah doktrinen angående frelse. Det er mange ahadeeth som tar for seg dette emnet. Noen tar for seg nødvendigheten av hans Okkultasjon, årsaken og filosofien, og beskriver denne perioden, de troendes plikt under denne perioden, og så videre. Vi har diskutert noen av disse versene og ahadeeth i spørsmål 30.

Andre hellige tekster har også nevnt han, under tittelen frelser, eller gjennom å beskrive hans personlighet og attributter. For å analysere disse referansene, må vi se om navnet til Al-Mahdi (as) er brukt i de Hebraiske Skriftene på en eller annen beslektet måte, og hvorvidt disse er assosiert med faktorer som antar den Islamske figuren til Al-Mahdi (as) som en endestasjon for slike profetisk uttrykk. Etter dette må vi studere funksjonen til Al-Mahdi (as) i sammenheng med de Bibelske Skriftene for å identifisere paralleller. Selvsagt vil slike paralleller være mer overbevisende til skeptikerne med en gang en klar referanse til et spesifikt navn kan bli produsert.

Muhammed er et av de mange navn som Al-Mahdi (as) går under. Dette er navnet det er størst sjanse for å finne som bevis i Bibelen. Det må derfor undersøkes først. På den andre sidene er dette navnet tvetydig, siden det ikke bare referer til Al-Mahdi (as), men til andre Imamer også. Det vil derfor være nødvendig å finne et Hebraisk beslektet navn.

Muhammad stammer fra det Hebraiske hamda som betyr "å ønske," eller " å skjemme bort". Den Arabiske bibeltydningen av "Å lovprise", som er betydningen av den tresidige roten ha-ma-da finnes ikke i Moderne Hebraisk. Substantivets form er hunkjønn med en kjent tilføyelse. Det er brukt åtte ganger i de Hebraiske Skriftene. Det er ingen problemer med å bruke dette ordet som et virkelig mannsnavn, siden det er mange eksempler på at feminine ord blir brukt som en del av mannsnavn, og hankjønnsord blir brukt i kvinnenavn. Vi vil påstå at ordet som er brukt, er et riktig navn i de Hebraiske Skriftene. Det er helt klart og utvetydig brukt på denne måten i Salme 106; 24. som har blitt oversatt slik:

 

Yea, De foraktet det fagre land, de trodde ikke på hans ord.

 

Hvis vi lar være å oversette ordet hamda, får vi følgende oversettelse av verset:

 

Yea, De foraktet landet til hamda, de tror ikke på hans ord.

 

Vi ser at uansett hvordan vi oversetter det, vil vi allikevel ha det positive "hans" som krever en positiv grammatisk styrelse. Den nærmeste mulige grammatiske styrelse er dette gåtefulle ordet hamda. Hvis ikke dette ordet stammer fra et ekte navn, som det er i vår andre oversettelse, finnes det ingen naturlig grammatisk styrelse for eierformen. Det gjenstår å se hvem dette verset refererer til. Sett i sammenheng med det Islamske konseptet av Mahdi (as), gir ikke verset mye mening. Men ser en det i sammenheng med Islams Profet (saws), gir det mye mening. Det kan lett forstås som en referanse til det faktum at når Profeten Muhammad (saws) kom, ble han delvis skydd på bakgrunn av hans geografiske opprinnelse i Arabia. Det som er viktig å se i dette eksempelet, er at ordet hamda opptrer som et virkelig navn i de Hebraiske Skriftene.

Når vi ser på ordet hamda i lys av Mahdi (as), kan vi analysere en tvetydig referanse til dødsfallet til Jahoram in (Det Gamle Testamentet) 2.Krønikebok 21;20. Der viser ordet hamda til kongen. La oss lese oversettelsen:

 

Tretti år og to var han da han startet å regjere, og han regjerte i Jerusalem i åtte år. Han gikk bort, uten å være ønsket. De begravde han i Davids stad, men ikke i kongenes grav.

 

Ordet Hamda er i den offisielle oversettelsen oversatt som "ønsket". Men dette er litt fordreid, siden substantivet er brukt uten noen adjektivisk posisjon. Allikevel er oversettelsen helt klart mulig. Om denne bruken av ordet hamda er en form for et virkelig navn, som det var i vårt sitat fra Salmene, er relevansen til denne til Al-Mahdi(as) referanse stor. Implikasjonen er at det på den tiden var vanlig for enhver konge i Judea å bli evaluert, for å se om de fylte kriteriene til den ventede hamda eller ikke. Navnet selv ("den ønskede") sier at mennesker visste at hamda skulle komme, og ventet på han. Kongen ble begravd, med den nostalgiske bemerkningen, at han dessverre allikevel ikke viste seg å være hamda.

Vi kan nå helt klart se sammenengen mellom det virkelige navnet hamda, og konseptet på en ventet eskatologisk figur. Vi kan også finne en klar link mellom bruken av hamda som et virkelig navn som refererer til en ventet figur, og det til Al-Mahdi (as) i (Gamle Testamentet) Haggai 2: 7 - 9:

 

Og jeg vil ryste alle folkene, og alle folkenes kostelige skatter skal komme hit, og jeg vil fylle dette hus med herlige skatter, sier Herren, herskarenes Gud. Meg hører sølvet og meg hører gullet til, sier Herren, herskarenes Gud. Dette siste hus skal bli herligere enn det første, sier Herren, herskarenes Gud, på dette sted vil jeg gi fred, sier Herren, herskarenes Gud.

 

Her kan det bli hevdet at bruken av ordet hamda i dette spesielle tilfellet, med denne byggingen, ikke er som et virkelig navn. På den andre siden, er teksten sen, og at det leksikalske uttrykket har blitt så inngrodd at det virkelige navnet ble et synonym på den ventede figuren. Kanskje kan en oversettelse midt mellom best gi et bilde av det de ville skildre med teksten. Vi kunne isteden for "hamdaen av alle nasjoner", si " den ønskede av alle nasjoner". Vi skal senere diskutere konseptet med Al-Mahdi (as) som en universAl-religiøs skikkelse, og han er, uten tvil den ønskede av alle nasjoner. Ved siden av dette, hvis vi oversetter ordet "fred" (shalom) som Salam (hvis mening , fred, er lignende med meningen i shalom) får vi en mening som er klarere enn den som er i den overstående oversettelsen. Tonen i denne setningen indikerer verdigheten i spesielle hendelser, heller enn det mer generelle konseptet om fred i ordet (salam). Fred vil komme med hamdas gjenkomst.(38)

 

Dødehavsrullene

Tidlig på sommeren 1947 kom det en sensasjonell nyhet fra Palestina om et nytt arkeologisk funn nær Dødehavet. Det var en oppsiktsvekkende ny oppdagelse når det gjaldt biblisk arkeologi. Det bibelske manuskriptet var antagelig den minst viktige av det som så ut til å være restene av et Jødisk sekterisk bibliotek som daterer seg fra kort tid før Jesus Kristus (as). Flere oppdagelser i samme område fulgte de neste årene. Det var hundrevis av ruller som dekket perioden som hittil hadde vært en av de dårligst dekket i menneskehetens historie.(39) I Januar 1952 ble to grotter nøye undersøkt, og materialet som ble funnet der må bli sett på som et av de mest oppsiktsvekkende arkeologiske funn noen gang. Det er alt fra et fullstendig azde- håndtak laget av tre sammen med lærreim for å binde flintbladet fast. Det er datert tilbake til 4000 - 3000 B.C.(40) Disse funnene har faktisk ført til kunnskap om Qumran Sekten, som ventet på komme av en Prestelig Messias (Den salvede), som de kaller "Han som tyder Loven". Dette var den prestelige Messias, men det skulle tydeligvis sammen med han også komme en annen "Salvet" som skulle være en Prins fra Davids ætt. Det er overraskende at lærde så på frasen som "Messias fra Aaron og Messias fra Davids ætt" som to forskjellige personer.(41) Messias fra Aaron og Messias fra Davids ætt refereres til som to som skal komme sammen når tiden er over. Mens den første er den som tyder lover, er den andre den virkelige krigslederen, og en velsignet dommer, som det sier i en av rullene:

 

Han vil fornye for Han Samfunnets Pakt (og befale han) å etablere et kongedømme med hans folk for evig, for å dømme de fattige rettferdig, og bebreide med rettferdighet de ydmyke i landet for å gå opp for Han med perfeksjon på alle måter…og å gjenbygge Hans Hellige allianse i tiden med nød for alle de som søker han.(42)

 

Alt i alt var det fire grotter, og spesielt den fjerde inneholdt mange brukbare gjenstander for informasjon. I sin bok "The Complete Dead Sea Scrolls in English" ("De komplette Dødehavsrullene på engelsk") har G. Vermes oversatt et dokument som sier:

 

Det korte dokumentet fra Grotte 4 (Q 175), datert til tidlig i det første århundre F. Kr. og lignende dokumenter med samme litterære stil som det Kristne Vitneutsagnet, eller kolleksjoner med bevis på Messias, inkluderer fem sitat arrangert i fire grupper…Den første gruppa inneholder to tekster fra 5.Deuteronomien (5. Mosebok), og de refererer til profeten som ligner Moses; Den andre er en eksakt kopi av en profeti fra Balaam om den Kongelige Messias…etc.(43)

 

Her vil vi sitere den første delen i oversettelsen som følger:

 

Herren snakket til Moses og sa:

Du har hørt ordene som dette folket har sagt til deg; Alt de har sagt er rett. O måtte deres hjerter alltid har vært slik, å frykte meg og holde mine befalinger, slik at det går de og deres barn godt for alltid (Deut.v.28 - 9). Jeg vil la det komme en Profet til dem fra deres brødre. Jeg vil legge mine ord inn i hans munn, og han skal fortelle de alt hva Jeg befaler han. Og jeg vil kreve en beregning av alle som ikke lytter til de ord som profeten skal komme med i mitt Navn. (Deat.xxvii, 18 - 9) (44)

 

I andre dokumenter siteres det:

 

Himlene og Jorden vil lytte til Hans Messias, og ingen der vil gå vill fra befalingene fra den Hellige. Søkere etter Herren, styrke dere selv i Hans tjeneste! Vil ikke alle dere som er håpefulle i (deres) hjerter finne herren i dette?

For Herren vil se til de fromme, og kalle de rettferdige ved navn. Hans ånd vil sveve over de fattige og fornye de trofaste med hans makt. Og han vil forherlige de fromme på Tronen i det evige Kongeriket. Han vil sette fri fangene, gi tilbake synet til de blinde, og rette ut det som er bøyd.(45)

 

Spørsmålet når det gjelder identiteten til disse to Messiaser viser seg spesielt i den Apokalyptiske Messias, som ventes ved tidens ende. Man kan også spesifisere spørsmålet mer ved å spørre hvilken frase som refererer til Profeten Muhammed(saws), og hvilke som refererer til Imam Al-Mahdi (as).

 

Spm. 18

Kan du gi noen klare referanser i Koranen eller i noen av overleverinene som fortelle nødvendigheten av en imam , og statusen av den Tolvte Imam?

 

Det finnes flere referanser i Koranen som understreker nødvendigheten av imamer:

 

Sannelig deres verger er Gud, så Hans Profet og alle troende; de er Allahs grupper, de er de som vil forbli triumferende (mot utro og ikke- troende).(46)

 

Adlyde din Gud og Hans Profet og de med autoritet blant dere. (47)

 

Disse to versene fra Den Hellige Koran belyser nødvendigheten for en imam i Islam. Det er fastslått at en må adlyde ens Imam som en vil adlyde end Gud og ens Profet. Betydningen av imamene kan også spores fra flere ahadeeth samlet i de forskjellige Shi’ah og Sunni bøker der det er erklært igjen og igjen at Profeten Muhammad (saws) sa: "Det vil komme tolv ledere etter meg."(48)

Når det gjelder spørsmålet om den Tolvte Imam, er det flere hint i Koranen og i ahadeeth som beskriver Al-Mahdi (as). Selv Guddommelige bøker som Toraen og Salmene har nevnt Al-Mahdi (as) som Tidens Imam, som det står i Koranen:

 

Og vi har sagt i Salmene og i Toraen at Min Rettferdige visseligen skal arve Jorden.(49)

 

På et annet tidspunkt har Allah (swt) referert til Seg Selv ved å si:

 

Han er den Ene som sendte Hans Profet med veiledning og sann religion, overlegen alle de foregående religioner.(50)

 

Sendingen av Al-Mahdi (as) og hans tilsynekomst er en forpliktelse Den Allmektige Gud (swt) har gjort med menneskeheten, og tiden vil oppstå når han vil komme til syne, som profetert. Koraniske utrykk som betyr at kun de rene og fromme er seirende, refererer også til Al-Mahdis (as) komme i denne verden.(51)

 

 

Spm. 19

Til hvem skal vi gå for å få veiledning, hvis vi ikke kan ha nytte av den gjemte Imam under hans Okkultasjon?

 

Når Imam Mahdi (as) ble spurt om hvordan ummahen kunne benytte seg av hans nærvær mens han var i skjul, svarte han at det var akkurat som når solen var dekket av skyer. Vi ville ikke kunne se solen direkte, men vi tror det finnes en sol, og vi drar direkte nytte av dens effekt, for eksempel gjennom lyset den gir oss slik at vi kan se.

Ifølge Sunnimuslimenes lærde er de ansvarlig for å veilede ummahene, selv om de ikke tror på Imamen i Okkultasjon. Disse lærde refereres noen ganger til som Murshid, eller Mujaddid.

Ifølge Shi'ah tro er Imam Al-Mahdi (as) den eneste Hellige veileder, og han selv har forklart hvordan hans veiledning vil være under hans deputasjon av representanter. Det har blitt nevnt i spesielle overleveringer at Al-Mahdi (as) har fortalt oss at vi skal stille spørsmål angående nye temaer til de som har spesialisert seg i religiøs kunnskap.

Innen Shi’ah tenkning er det forskjellige teorier om hvordan utvelgelsen av et spesielt individ, som skal være en representant for Imamen under hans Okkultasjon skal foregå. Slike forskjeller reiser seg gjennom tolkningen av rettsvitenskapen.

Noen rettsvitenskaplige menn tror på "Wilaayat Al-Faqeeh", som betyr de kvalifiserte sosio- politiske lederene, som vil lede menneskene under Imamens Okkultasjon. Andre rettsvitenskaplige menn tror kun på "Marja'a taqleed", der folk kun skal følge de kvalifiserte lærde innen religiøse spørsmål. Det er et faktum at begge disse teoriene kan brukes side ved side, uten noen potensielle konflikter, og begge er bevist å være fruktbare og forutsigbare.

 

 

 

 

 

 

Spm. 20

Hvordan kan vi skille mellom individer som den kjetterske Mirza Ghula Ahmed fra India, som ledet Qadiyanien bevegelsen, reformatorer som Hassan Al-Banna fra Egypt som ledet de kjente Al-Ikhwan Al-Muslimun, og ledere som Ayatollah A. M. Baqir as- Sadr fra Irak? Kan du gi et klart bilde av deres posisjoner, og hvilke titler som bør brukes for de? Hva er hovedforskjellen mellom disse termene og Imamah og Kalifatet (Khilafah)?

 

Ordet Imamah og Kalifat er synonymer,(52) som refererer til politisk lederskap av den Muslimske ummah. Den eneste forskjellen er rent historisk. Shi'aene har generelt brukt den første termen, mens Sunniene generelt har brukt den andre. Når det gjelder første kategorien av fordringshavere, som Mirza Ghulam Ahmed fra Qadian, må vi understreke at disse individene ikke gjorde noe annet enn å hevde at de var den lovede Al-Mahdi (as). De var ikke kvalifiserte til å fullføre hans Guddommelige oppgaver, og har heller ikke oppnådd noen bemerkelsesverdig fremgang i å skape et globalt fredfullt samfunn. For videre detaljer om hans krav, kan man lese vårt svar i spørsmål nummer 47.

Andre reformatorer og ledere innen Shi’ah (Baqir as- Sadr) eller Sunni (H. Al-Banna) er religiøse og politiske ledere som kun strevde med å etterligne livsstilen til de tidlige Muslimske samfunn. Blant Shi’ah samfunn er disse lærde kalt (marja') autoriteter, mens bland Sunniene er de noen ganger kalt (mushid) veiledere, og noen ganger (mujaddid) gjenopplivere.(53) Marja'ene og murshidene er verken profeter, imamer eller kalifer, men de anerkjennes som en konsekvens av deres vitenskapelige, sosiale og politiske gjerninger. Ifølge den Pakistanske Sunni lærde Abu Al-'Ala Mawdudi, kan en majaddid gå etter en av ni former for Islamske fornyelser (tajdid). De er: diagnoser av nåværende sykdommer, planlegge en reform, antagelse av ens begrensninger og resurser, intellektuell revolusjon, praktisk reform, ijtihad, forsvar av Islam, fornyelse av det Islamske systemet og universell revolusjon. For Mawdudi er kun en ideell mujaddid kapabel til å oppnå alle ni fornyelsene. Han hevder videre at den ideelle mujaddid ennå ikke har kommet, men at den ideelle mujaddid vil komme i form av Al-Mahdi (as), slik det er fortalt i tradisjonene om Profeten (saws).(54)

 

Oppsummering

Vi har startet med en kort forklaring av ordet Frelser og dets mytologi, fulgt av en biografi av den Tolvte Imam Al-Mahdi (as), som tros å være den loved Frelser i den Islamske tradisjons tekster. Forholdene rundt hans fødsel og barndom ble utforsket og analysert, og vi gjorde en sammenligning mellom hvordan Sunni og Shi’ah ser på han. Vi anga en atskillelse mellom reformatorer og politiske leder på den ene siden, og Imamer og Kalifer på den andre. Et forsøk ble gjort på å forklare hvordan en kan se forskjell på en bedrager og den virkelige Imam.

I konklusjonen av dette kapittelet vil jeg sitere følgende dikt av Cecil Frances Humphreys Alexander, (1853), som skrev disse ordene når han beskrev den Hellige Frelser Jesus, som skal komme sammen med Al-Mahdi (as):

 

Kjærlighet, tro og hengivenhet til vår Frelser

Har du aldri sett…

Når solen har forlatt himlene i skumringen…

Når du kan se de klare stjerner skinne

gjennom mørket som øyne av sølv?

Slik var det

den gang de gamle vise menn

observerte

funderte

De så en annerledes stjerne

De visste med en gang

at en Konge var hit kommet,

og de fulgte stjernens lei.

 

Har du aldri hørt…

historien om deres ville reise

over ørken, flater og fjell?

Helt til de fant det Hellige barn?

Har du aldri hørt

Hvordan de åpnet opp sine skatter

av gull, røkelse og myrra

knelende for den nyfødte Konge.

 

Vet dere ikke at

det skjønne Barn

var den klare

morgenstjerne?

Han som kom som er ledestjerne

blant de som ikke var en jøde

Han skulle lyse opp den mørkeste krok.

Også vi kan søke hans krybbe

Ofre våre hjerters største skatter

Kjærlighet, og tro og sann hengivenhet

For vår Frelser.(55)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Kapittel 2

 

Okkultasjonen - Desperasjonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Kapittel 2

 

 

Okkultasjonen - Desperasjonen

 

Måtte Allah gi gode belønninger til dine brødre når det gjelder deg (og din død), for sannelig skal du dø etter seks dager. Så forbered dine affærer, og oppnevne ingen til å ta din plass etter din død. For den andre Okkultasjonen har nå inntrådt, og det kan ikke være noe tilsynekomst før etter en lang tid, når Allah gir sin tillatelse. Hjerter vil bli hardnet, og verden vil bli fylt med urettferdighet. Noen skal komme til mine partisaner (Shi’ah) og hevde at de har sett meg, men vær på vakt for enhver som hevder å ha sett meg før opprinnelsen av al-sufyàni og brølet fra himmelen, for han skal være en baktalende løyner. Al. Mahdi (as) (56)

 

Denne skrevne og signerte erklæring, kalt tawqi'e, ble gitt av Al-Mahdi (as) seks dager før begynnelsen av den store Okkultasjonen. Det var adressert til hans siste utsending, Ali ibn Mohammad As- Simmari, for å annonsere til hans følgere og til hele menneskeheten denne historiske hendelsen som var helt uten sidestykke.

Bruken av ordet "desperasjon" ved siden av ordet "Okkultasjon" betyr ikke at de troene- inkludert Al-Mahdi (as)- har mistet håpet under denne Okkultasonen. Det er heller mennesker som, helt siden den andre Okkultasjonen, har ønsket at det skal komme et sekulært alternativ som vil skape en ikke Guddommelig løsning for verdens problemer. På bakgrunn av dette har menneskene ikke klart å motta Guddommelig veiledning, og Okkultasjonen må derfor vedvare.

Siden menneskene hele tiden avviser Guddommelige løsninger, tilbudt dem fra den Allmektige Gud (swt), har Okkultasjonen blitt en sosial institusjon rådende i ethvert samfunn. Koranen har kastet lys på denne realiteten når den insisterer på at Muslimer skal reflektere over de gamle menneskers historie, og hvordan forholdene til deres profetene var. Vi ser at hver gang en profet eller en imam ble sviktet av sitt folk, ville denne profeten eller imamen enten flytte og forlate sitt folk, eller han ville forbli som i en Okkultasjon. Så lenge menneskeheten opprettholder håpet på de onde ideologier som de selv har laget, er det umulig at Al-Mahdis (as) Okkultasjon kan ende. Enhver som hevder å være Al-Mahdi før disse betingelsene er fullfør, kan ikke være noe annet enn en bedrager.

 

I starten av det første kapittelet presenterte vi flere forskjellige spørsmål som har blitt stilt til eller av enhver klok mann.(57) Vi forsøker å utføre en statistisk undersøkelse ved å presentere disse spørsmålene gjennom Internett til hundrevis av forskjellige mennesker fra varierende bakgrunn. Disse eksemplene ble valgt uvilkårlig. Resultatet er som følger:

 

·        Det var tre grupper: Den første: Bare noen få svarte på disse spørsmålene. Den andre: De som svarte avviste disse spørsmålene, siden de ikke trodde de var viktige. Den tredje gruppen: De svarte ikke i det hele tatt. Her må vi ta med i betraktning at det antagelig bare er en liten del av den ordinære befolkningen som leser e-mail fra mennesker de ikke gjenkjenner p.g.a. virus og junk mail.

 

Undersøkelsen og analyseringen av resultatet viste at:

 

·        Den tredje gruppen, som leste e-mailen, men som ikke svarte forsto enten ikke spørsmålene, eller de forstod det, men prøvde å unngå å snakke om dette temaet. Grunnen kan være at de enten ikke forsto viktigheten i dette temaet p.g.a. apati, eller fordi de var uenige med innholdet, eller fordi de ikke hadde noe svar. Den eneste unnskyldningen som kan gies her er at noen av de kanskje var så opptatt med å jobbe for deres livsopphold, at de rett og slett ikke hadde tid til å svare.

·        Den andre gruppen , som svarte uten å svare på spørsmålene var alle mennesker som hadde mistet alt håp om at det var innen menneskenes evne å kreere et rettferdig samfunn. De mener at det skal brukes de gamle metodene med straff. Dødsstraff for kriminelle og voldtektsmenn osv. De kan ha rett til en viss grad, siden disse metodene har vist seg å være effektive.

·        Den første gruppen som svarte på spørsmålene hadde følgende kommentar:

·        Selv om de var mennesker som ikke hadde religion som deres første komponent i livet, var alle under en eller annen ideologi, eller de var medlem av en religiøs sekt.

·        Selv om de første to spørsmålene, som tok for seg filosofien om menneskenes eksistens og meningen med livet i denne verden, aldri ble tatt opp, prøvde allikevel alle å svare på hvert enkelt spørsmål.

·        Alle var enige med ideen om at menneskeheten ikke klarer å oppnå frelse på egenhånd, men frelse ville være mulig med en Guddommelig veiledning.

·        Alle var villige til å hjelpe i dette prosjektet, og noen ville gjerne vite resultatet av denne undersøkelsen. Når det ble spurt om det var noe håp om en menneskelaget fred støttet av himmelsk veiledning, svarte en av respondantene : "Ja, jeg kan føle det ".

·        Alle var positive og var optimistiske individer som presenterte konstruktive ideer.

 

Alt i alt kan vi si at 50 % av deltagerene var negative når det gjaldt disse emnene. Selv om noen kunne se på dette som et pessimistisk resultat, må man ikke glemme at det faktisk også er 50 % som var positive. Det er også verdt å huske at vår undersøkelse kun ble utført i et begrenset miljø i den Vestlige verden.

Vi kan se fra resultatene at menneskene faller i to kategorier. Den første føler ingen fortvilelse i denne verden, kanskje fordi de har spilt en aktiv rolle i å kreere den. Den andre gruppen lider selv, eller er de som kan føle fortvilelsen menneskeheten må leve med, og er villige til å endre seg.Robert Grant (1815) skrev den følgende salmen, der han kreerer et depressivt bilde av menneskehetens dype fortvilelse:

 

"Frelser, når vi kneler tilbedende

ned til Deg i støvet,

Når vi ber om tilgivelse til himmelen

løfter vi våre redde tårefylte øyne

Hør vår høytidelige bønn.

 

Gjennom Dine hjelpeløse barneår

Gjennom Ditt liv av ønsker og tårer.

Gjennom dine dager av ren fortvilelse

I den grådige villmarken,

Gjennom den fryktede mystiske time

Av den forulempede sinnets makt.

Vend mot oss et vennlig øye,

Hør vår høytidelige bønn."

 

 

Spm. 21

Hva mener Shi’ah med Okkultasjon (ghaybah)? Er Al-Mahdi (as) fysisk usynlig, eller er han i live, men gjemt i en uvitenhet, som menneskene i grotten? Eller er han som Jesus, som ifølge den Islamske tro, ble løftet opp til himmelen?

 

Når Shi'aene diskuterer okkultasjonen til Imamen mener de ikke å si at han har blitt løftet opp til himmelen. Heller ikke menes det at han er i en tilstand ute av syne, gjemt ett eller annet sted i verden, eller at han lever som en eneboer. Ordet ghaybah har mange betydninger på Arabisk, og ved siden av okkultasjon, kan det referere til "å være anonym" eller "å være forsvunnet".

Ifølge As- Sayyid Muhammad As- Sadr har ghaybah to mulige meninger i denne sammenheng:

 

·        Fysisk usynlighet: Det betyr at Imamen (as) er i livet, men på en eller annen måte usynlig.

·        Anonymitet: Det betyr at han er i live, men er på en eller annen måte forkledd, og lever inkognito.

 

Shaheed Muhammad Al-Sadr- kjent som As- Sadr At- thani - foretrakk det andre alternativet. Han tror at Al-Mahdi (as) lever inkognito blant menneskene.(59) Shi’ah tradisjoner og overleveringer beskriver hvordan Al-Mahdi (as) går omkring på markeder og andre områder i offentligheten. Mennesker ser han uten å kjenne han igjen, men han på den andre siden kjenner igjen dem. Denne tilstanden er lik den som Profeten Josef (as) opplevde.(60) Menneskene (inkludert Josefs egen bror) så Josef i en offentlig rolle som hersker i Egypt, men kunne ikke kjenne igjen hans sanne identitet. Josef på den andre siden kjente igjen deres identitet med en gang.

 

 

Spm. 22

Hva refererer den "Grønne Øy" til ifølge Shi’ah skoler og tanker? Eksisterer den rent fysisk? Er det sant at Al-Mahdi (as) bor der? Og hvis dette ikke er sant, hvor er han nå?

 

Dette spørsmålet refererer til en ide som blir presentert i to bøker, "Den tolvte Imam" skrevet av Murtaza Lakha, og "Bermmuda triangelen" (Muthalath Bourmuda) av S. N. An- Najjar, som har blitt oversatt til Persisk av S. A. Mahdipour, der frasen jazeera- e khazra, eller "grønn øy" blir sagt. Det antas at Al-Mahdi (as) lever på dette mystiske stedet.

Det finnes ingen beviser som støtter seg på noen form for erfaringer når det gjelder et sted som dette, og de få ahadeeth som diskuterer den Grønne Øy (ahadeeth som er brukt i disse bøkene) er høyst sannsynlig forfalsket.(61) Jeg spurte S. N. An- Najjar selv om disse referansene, og han informerte meg om at de skilte seg litt fra en hadeeth av Allamah Majlisi i hans "Bihar Al-Anwar" (hans samling av ahadeth). Denne hadithen viser seg faktisk ikke å være en hadeeth i det hele tatt. Allmah Majlisi skriver i Bihar om en glassplate funnet i et skrin som tilhørte Imam Ali (as) i Najaf, der det var en inskripsjon som refererer til denne Grønne Øya. På en eller annen måte har dette arkeologiske funnet ført til opprettelsen av folks tro på den Grønne Øy, selv om inskripsjonen på denne plata er den eneste referansen noen steder i hele verden til den Grønne Øy. Det skulle være klart at en inskripsjon funnet på en plate ikke skulle ha noen betydning innenfor Shi'aenes ulama. Bøker som forsøker å bevise den Grønne Øyas eksistens på bakgrunn av dette såkalte bevismaterialet, bør ignoreres.

Når det gjelder det andre spørsmålet, tror vi at den siste gang noen (utenom noen få spesielle individer) så Imamen, var i kjelleren på sin fars hus i Samarrah, Irak. Uheldigvis har dette faktum ført til av mange Shi’ah tror at han fortsatt er der, og at hans Okkultasjon består i at han lever i en grotte. Shi’ah avviser et slikt syn kategorisk. Imamen kan være hvor som helst Allah (swt) ønsker, og han lever inkognito blant menneskene.

 

 

Spm. 23

Hvorfor gikk Imamen inn i Okkultasjonen? Hva var verdien av den Andre Okkultasjon?

 

Okkultasjon sett i et Islamsk historisk perspektiv går foran visse sosiale og politiske omstendigheter. Enhver Imam har opplevd disse vanskelige forholdene, og har blitt tvunget til å gå inn i en eller annen form for okkultasjon. Når de blir møtt med slike situasjoner prøver Imamen først å legge et gunstig grunnarbeid for Okkultasjonen. Han må lage et nettverk med representanter og underordnede som vil klare å ta over ansvaret til Imamen idet han går inn i Okkultasjonen. Med en gang dette nettverket er laget kan Imamen forsvinne fra senen.

Før han gikk inn i full Okkultasjon hadde Al-Mahdi (as) fire representanter. Hver hadde full og rik kunnskap om Islamsk rettsvitenskap. Med en gang Imamen hadde klart å lage et videre nettverk av religiøse lærde som kunne ta hånd om religiøse affærer, gikk han inn i Okkultasjonen etter Allahs (swt) vilje.

Under den Store Okkultasjonen (as- ghaybah Al-kurba) er Imamens representanter de "rette faqaha". Det betyr de fromme religiøse lærde som har full makt gjennom full ærbarhet i deres kunnskap, å tolke religiøs lov. Kunnskap, fromhet og styrke i karakteren er det som kreves av en mann for å bli Imamens representant. Imam Hassan Al-'Askari (as) sa: "I de hendelsene som kommer til å skje ( i vårt fravær) , vend deg til de som siterer våre tradisjoner".

 

 

 

 

 

Spm. 24

Hvilke logiske og Koraniske grunner kan du gi for Imamens Okkultasjon?

 

Når vi ser på Islams historie, ser vi at Muslimene konstant var uvillige til å stå opp og støtte rettferdighet under tyranni. Det var naivitet og uvirksomhet som førte til tragedien i Karbala. Majoriteten av de Muslimene som levde under Umayyadregimet visste at Yazeed hadde feil, og at Imam Husayn hadde rett. Allikevel underla de seg autoriteten til Yazeeds regime. Situasjonen var den samme under Al-Mahdis (as) tid. Under hans livstid latterliggjorde Abbasidene Islam gjennom deres despotiske styre. Allikevel manglet Muslimene mot til å stå imot dem, og lot de fortsette uhindret. Bare Imamen og noen av hans kompanjonger og betrodde, prøvde å motstå. Det despotiske Abbasidstyret kunne ikke tolerere dette, og ble brutalt mer undertrykkende mot Imamen. Dette tvang han til å gå inn i Okkultasjonen.

Ved siden av dette var Al-Mahdi (as) den siste av de Tolv Ufeilbarlige Imamene som var utpekt av Gud. Han er den sanne arvtager av den Koraniske tradisjon om amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Hans oppgave er å rense verden for ondskap, og å etablere et syre fra Gud basert på rettferdighet, likhet og redelighet. Allah (swt) Selv definerer Imamen i disse ordene:

 

Og med sikkerhet har vi skrevet i Boken (Koranen) flere ganger at (når det gjelder styre av jorden), skal Mine rettferdige arve den. (21; 105)

 

Det er vår klare tro at Al-Mahdi (as) vil vise seg igjen på en passende tid for å eliminere synd og ondskap og etablere et styre fra Den Allmektige Gud (swt). Imam Ja'far Al-Sadiq (as) har sagt om den Hellige Profetens autentiske overleveringer om Al-Mahdi (as) sin Okkultasjon disse ord: "Al-Mahdi (as) sin Okkultasjon er en realitet - og at det er Allahs (swt) sin måte å beskytte Al-Mahdi (as)".(62)

 

index