back

MUHAMMAD(AZZAL ALLAHU FARAJAHUS SHARIF) 

 

 

14. MUHAMMAD(AZZAL ALLAHU FARAJAHUS SHARIF) 

 

     In pag-tawag kaniya: Al-Mahdi Al-Hujja, Al-Qa-em, Al-Basit, Baqiyatullah, BaqiyatulAnbiya’ Gawthul Fuqara’, Khatamal Awsiya’, Muntazar, Hujjatullah, Kha-Shiful Gummah, Al-Khalafus Salih, Khalifatullah, Imamul-Insi, Wal-Zan, Sahibuz-Zaman, Adda-e, Sahibul- Asri, Al-Farajul Ah-Zam iban Qa-tilul Kufra. 

In pag-guwal kaniya: Abul Qasem. 

Ama’ niya: Imam Hasan Al-Askari (AS).  

Ina’ niya : Nargis Khatun.

    Adlaw kapag-anak kaniya: Dum Juma’at, ha    Hangpu’tag-Lima (15) kasubangan sin bulan Sha’ban. 

Hula’ kiyapag-anakan kaniya: Samara Iraq. 

Tahun kapag-anak kaniya: Tahun 255 pu-as Hijrah.

 

     Adapun in ummul sin Imam Mahdi ha waktu nawapat in ama’ niya, ampa siya lima tahun. Pagka-wapat sin Ama’ niya, siya in gimanti’ khalifa ha ama’ niya bilang khalifa sin manga Muslimeen, pagpuas da-in ha ama’ niya, iban  nahinang na siya Imam biya’ na sin kahinang Imam ha YAHYA iban I-SA ha waktu in sila bata’-bata’ pa.  

   

     In Imam Mahdi buhi siya biha-un, nag-tatagad siya    ha kabaya-an sin Tuhan. Sahingga siya pala-hilunkarna in siya ini biyahaya-un giyaga-ib sin Tuhan. Ha waktu sin pag-guwa’ niya pasaplagun niya in kasanyangan iban kaadilan. Ha antara sin manusiya’ biya’ sin kasaplag sin kangi-an iban ka-anyayahan.  

     In Imam Mahdi (a.s.) nakaduwa siya giya-ib atawa  tiyapuk sin Tuhan da-ing ha pangatud sin manusiya’. In panagna-an pagga-ib kaniya amuna in pag nganan Ghaybatus-Sugra, in lugay niya 74 tahun. Timagnah daing ha kapag-anak kaniya sampay pa tahun 329 Hijrah. 

     Ha waktu ini upat tau amuin makajari niya da-hun   magkita iban sila ini in mag pasampay sin panghindu’ niya pa katan muslim.  

                                          

          In ngan sin Upat (4) ini hinda: 

1. Uthman bin Sa-id Al-Umari (Abu Umar)

2. Muhammad bin Uthman binSa-id (Abu Ja’afar) 

3. Husayn bin Ruh (Abul Qasem)

4. Alih bin Muhammad as-Sumari (Abul Hasan)

      

Pagka wapat ha-hika Upat (4) pinduwa niya (Ali bin Muhammad) ha tahun 329 Hijra’ timagna’ na in Gaybatul Kubra (tiyapuk na siya sin Tuhan sampay pa biha-un).

     In manga Nuwab sin Imam yadtu ka-upat kiya kubul ha Bagdad. Mapu-as da-ing ha Upat (4) kata-u Nuwab niya yadtu, a-un da isab Wakil ha katan Hula’piyanga-ngandulan niya sin pakaraja-an sin Muslimin.  

     Biya’ na kanda: Abul Husain Muhammad bin Ja’afar Al-Asadi, Ahmad bin Is-Haq Al-Qummi, Qasem bin Ula Al-Azerbayzani, Haziz bin Yazid Al-Wasah, Abe Hashim Dawud bin Qasem Al- Ja’afari, Ibrahim bin Mehzihar, iban anak niya hi Muhammad bin Ibrahim iban mata-ud da-in didtu.  

  


 

   Imam Ali foundation mag pasaplag sin kasabun-nalan sin Islam amu-in nakalikus ha Madzhab Ahlul-bayt, Siyulat sin manga Ulama’ halul akkal, manunjuki du-un ha culture sin Islam. Amu-in mag amu iban mamamassa Jaman bihaya-un, in foundation ini magtuyu’ mag pasampay pa manga Ta-u iyu-uhaw amu-in miyamagad du-un ha Limpa sin Nabi Muhammad (S.A.W.) iban na sin manga Anak Apu’ niya (Ahlul-bayt), in foundation ini huminang sarayaw rayaw in manga mag tarjuma’ sa-ingat-ingat amu-in tumup ha pikilan sin Ta-u mamamassa iban sin kalagihan sin tiyap-tiyap Hula’.  

       Mangayu’ kita niyu pa Tuhan sangat kawasa idihil niya in rida’ niya pa manga tau maghihinang marayaw. 

 

 

index