KO FII  HONƊUN  WAƊI  SI TAWII KO MEN SII’A ?


 

 

bullet

Ko an yo jangoowo dimo!

bullet

ko rambol on ho Ganndal assayiidu

bullet

1-Ko ɗun waɗi si o eɓɓindiɓe e ńaawoore deftere nden

bullet

jalbannde immorde e dalilji yonayɗi

bullet

Hujjaaji deftere nden

bullet

Jaabawol al’Allaahuamatu sayku muhammadu alkaalisii

bullet

fillayeeji

 

 


 

BALLAFUYEE :            ALLAAMAL KABIR  SEYYID ABDUL HUSSEYNU SARAFU DIIN AL MUUSAWII AL AAMILII

WAYLUƊO

NDEE ƊENNGAL

PULAR:                    IBRAAHIMA BAH

SENNDITUƁE:           FONDASIYON IMAAMU ALII (A)

MUULIRDE:              SETOORE

MUULANNDE:          ARANERE

EMMBERE:               3000

 

index