UDDITANDE  NEWINAADE


 

bullet

YOLLORDE

bullet

HUNORDE

bullet

YEWTERE FII ÑENTINGOL

bullet

YEWTERE FII PIIJI SOƁUƊI

bullet

YEWTREE FII LAAƁAL

bullet

YWETRER FII SOƁE

bullet

YEWTERE FII FIILAYAARU

bullet

YEWTERE FII ƁESUNGU

bullet

YEWTERE FII ISTIHAADA

bullet

YEWTERE FII MAYDE

bullet

YEWTERE FII SALLIGII

bullet

YEWTERE FII LONNGAL

bullet

YEWTERE FII TAAMAAMUYEE

bullet

YEWTERE FII JABIIRA

bullet

YEWTERE FII JULDE

bullet

YEWTERE FII JULDE ƊIƊABERE NDEN

bullet

YEWTERE FII KORKA

bullet

YEWTERE FII HAJJU

bullet

YEWTERE FII JAKKA

bullet

YEWTERE FII KHUMUSU

bullet

YEWTERE FII NGEYGU E KO YOWITII E MU’UN

bullet

YEWTERE FII KIRSE E WAAÑO

bullet

YEWTERE FII DEWGAL

bullet

YEWTERE FII CERGAL

bullet

YEWTERE FII TAKKE E AHADI E WOONDOORE

bullet

YEWTERE FII WASUYEE

bullet

YEWTERE FII NDONNDI

bullet

YEWTERE FII WAGHFU

bullet

YEWTERE FII YAMIRGOL KO MOƴƴI E HAƊUGOL KO AÑAA 

bullet

YEWTERE HUUƁUNDE ARANERE NDEN

bullet

YEWTERE HUUƁUNDE ƊIƊAƁERE

 


Firuɗo nde e ɗenngal pular:           Muhammadu Barry

SENNDITUƊO NDE :                     FONDATION DE L’IMAM ALI (A S)

MUULIRDE :                                    SETOORE

MUULAAƊE :                                3000

HITAANDE MUULAANDE E MU’UN NDEN :     1422 FERGU 2001 JIBINEEDE ANNABI IISAA.

 

index