wbvc Rbbx dvZgv (Avt)

jLK- BmgvBj AvbQvwi hvbRvbx Lywqbx

Abyev`K- nvwR gvnv` mvwgDj nK


 

 

 

 

mwi m~Pbv I dvZgv (Avt) i kkeKvj

dvZgv (Avt) i weevn I Zuvi  mvbvw`

weqi ci _K wcZvi gZy ch

dv`vK Rei `Lji w`bjvZ dvZgv

dvZgv (Avt) i kvnv`vZ

dvZgvi (Avt) weklZ

M֚m~

 

 

 


bvg t wbvc Rbbx dvZgv (Avt)

jLK t BmgvBj Avbmvwi hvbRvbx Lywqbx

Abyev`K t nvwR gvnv` mvwgDj nK

cKvkK t Bgvg Avjx (Avt) dvDkb

 

 

index books