back

pebila

next

 

Dnnimiiri jan kodn ni cesiri ani ladegeli kan

1-An ka dusukunnasiri miirijan ni kodn na.

An ba siri an dusukun na ka f Ala a ka se krtalen do, tuma min na a ye miiri tofanga di an ma, ani waati min na a ye hakili nin an na, a yan yamaroya an kan miiri a ka danni na, an ka lajeli ke ni taasi ye a ka gilanni nw la, anan ka taasi a ka kodn na, ana ka dabali pali a ka kabakow la fan beelajelen fe anan yerekunw na, Ala ko a ka se krtalen do:

]سَنُرِيهم آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وفي أَنفُسِهم حتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُم أًنَّهُ الحَقُ[

An be na an ka kabakow yira aw la fan beelajelen na anaw yerekun na, fa ka bange aw ye ka f Alako in ye tipe ye.

I ka dn Ala ye maaw lagosi minu bu faw ladege, a ko a ka se krtalen do:

]قَـالُوا بَـل نَتَـبِعُ مَا أَلـفَينَا عَـلَيهِ آبـاءُنَا أَوَلَـو كَـانَ آبَـاؤُهُـم لا يـَعلَمُونَ شَـيئًا[.

U ko ftaw betoyi, an yan faw sr min kan an be tuku o nfe ali na ya sr u faw te foyi dn, nu te fyi kalama.

A bo cogo kelen na,a ye mg lagosi minu be tuku u ka bisikiyaw nfe, nu be bonni ke ko dogolenw na ka fen f u te min dn Ala ko:

]إِن يَـتَـبِعُـونَ إِلَا الـظَّـنَّ[.

U tukulen te foyi k f na kera u ka bisikiyaw ye.

Tipe yere la, an be min siri an dusukun na o ye ka f an hakili de ba faridaya an kan ka miiri a ka danfenw na, ani ka jipe danbaa pini, I na f a ya faridaya an kan ka lajeli miiri jan ke maa ka ko la min be nabipumaya weele a yere la, ana be kabako min ke an ka miiri o fana na -Muujiza- (kabako).

Wa te ben a ye a ka mg ladege o miiri jan in na ali no tiki kunkolo ye sankaba sr, ali no tiki jyr na lahurma bopana ka teme a dan bee kan.

I ka dn min nana kuranaba kn lasuli la ka ke miiri kan, a tukuli dnni ni kodn k, I ka dn o nana ka dancogo hrpa sinsin hakili la, o min ni hakilimaw hakilina benna o kan o la kurana nana ka lakununi ke fen na ninkun jla min kan a dancogo la, ka damine kodn laben ni miiri laben na, wa na hakiliw dayele ka pesin fen ma dancogo be sn min ma.

A mana ke cogo o cogo a te ben adamaden ka yere labila dusukunnasiri fenw na, walima a ki seme a lambaw ni mg were ladegeli la.

O toyi a be waajibiya a kan, a yere hakili dancogo hakeya la min ni kurana yo sn ji la, a ka pinini ni miiri jan ni lajeli ni taasili ke a ka dusukunnasiri fenw lasili dnni na(1) Minu tg weelela ko diine lasiliw minu nafama ye kelenbaatiya ni nabipumaya ni imaama ni lahara don ye.

Ni maa min ye faw nu pgnnaw ladege ni dusukunnasiri lasili nunu na I ka dn o tiki ye ko lankolo ke, wo tiki jegena ka b sira tilennen kan, wa haketo te ke o tiki ye abada.

Kuma lasuruya la fkan fila ban bolo:

A fl: miiri jan ni dnni waajibiyali dusukunasiri lasiliw la, a te ben mg were ka ladege o la.

A filana: o min file ni ye hakili ka waajibiyali do sani a ka ke sariya ka waajibiyali ye, o kr ye ko dnniya te ta ka b diine sariya kumakanw na ali na ya sr a be na sn ji la hakili dalilu kfe.

Hakili waajibiya kr te dwere ye f na kera hakili ka dnni ye ngya siratige la ani miiri sinsinni ani cesiri dusukunnasiri fenw lasiliw la.

2-An ka dusukunnasiri diine bolofaraw la

Diine bolofaraw ye sariya kitiw ye minu sirilen do baara la, miiri jan ni cesiri te waajibiya o la, o toyi a be waajibiya a la kosbe na ma ke diine kenekan fenw ye minu sabatilen do ni tigen kan ye, I na f seli ni sun ani jaka a bi suganti ni fen saba dlakelen ye: jijali cesiri ka daliluw laje kitiw la na ya sr a yo mg ye, walima a ki yere farati a ka baaraw la ihitiyaatu- na ya sr o sira ferelen do a ye, walima a ka dnni cesiribaa d ladege min ni cesiri sariya bee dafalen do a la, wa ka ke a be mg min ladege o ka ke hakilima ye, a ka ke a yerekun tangabaa ye ka b jurumi bee la, a ka ke a ka diine klsibaa ye ka b nakasi bee la, a ka ka nindign fngnbaa ye, a ka ka danbaa ka yamaroya labatobaa ye.

Ni maa min ma ke dnni cesiribaa ye wa ma ke farati dnni srbaa ye, o kfe a ma se ka dnni cesiribaa ladege min kelen do ka sariyaw bee fara pgn ka,sariyaw bee dafalen do min na o tigi ka batow bee ye bato lankolon ye u te mine a bolo, ali na selila ka sun ka jaka di a si kuntaala bee kn, f na ya sr a ka baara benna a ka dnni cesiribaa ka hakilina ma, a ye min ladege baara fl kelen kfe no dnnibaa ya jenpgnya ka f ka ka baara kela ni surupa ganipa ye ka taa Ala ma, a ka se krtalen do.

3- An ka dusukunnasiri dnni cesiri la

An ba siri an dusukun na ka f dnni cesiri diine kiti bolofaraw la o ye waajibi ye waajibiya dansiki la silaamaw bee kan, imaamu Mahadi untapa wati la, o kr ye ko cesiri be waajibiya silaama kelen kelen kan waati bee la, unka ni mg d srla ka wili na ye kaari ni wasa be se ka ke ni min ye a be bin ka b silaama tw kan, u bu wasa no tigi ye min ya yere segen o cesiri daraja srli la ko tigi ye sariyaw kafobaa ye pgn kan u ba ladege, u be segin ka na ma u ka diine bolo faraw la.

Waati bee la a be waajibiya silaamaw ka lajeli ke u yere cela, nu ye mg sr u yere cela maa min ya yerekun di ka dni cesiri daraja in sr min ni bee to sr f na kela maa garijigeba ye, wo ka sr sariyaw dafalen do a la min ba to mgw be se ka ladege, u bu yere wasa no tiki ye wu ba ladege u be segin ka na fe u ka diine kitiw dnni na, nu ye mg sr ni daraja in be mg min na, a be waajibiya u kelen kelen kan u ka dnni cesiri daraja pini, walima u ka mg laben u yere cela min be wili a pinini kama,sabu a be geleya u bee kan ka wili ka pini, wa te ben u ka mg ladege dnni cesiribaaw la min sara u cela.

Dnni cesiri ye silaamaya sariyaw lajeli ye ka diine kiti bolo faraw sr min ni cidenw kuntiki nana no ye, o te falen a te yalama waati mana yalama cogo o cogo.

(حَلالُ مُحمدٍ حَلالٌ إلى يومِ القيامةِ وحَرَامُهُ حَرَامٌ إِلى يَومِ القِيامَةِ)

Muhamadu ka halaala ye halaala ye f ka taa se alikiya-ama don ma, a ka haraamu ye haraamu ye f ka taa se alikiyaama don ma.

Silaamaya sariyaw be b gafe minu kn o ye kuranaba ni suna kira ka kumaw- ni dnnibaaw ka benkan ka b sariya kumakanw kn na be fo ma larabukan na ko (ijimaa-u) benkan ani hakili I na f a walanwalan na usuulu gafew kn cogo min na.

Dnni cesiri daraja mako be dnniya caama na, ani dnniya minu te laben f na kela jija ni cesiri ni yerekun di ani waati ferelen dili ye a srli kama.

4-An ka dusukunnasiri dnni cesiribaa kan

An ka dusukunnasiri dnni cesiribaa kan sariyaw bee dafalen be min na, o ye ka f imaamu Mahadi ka nnabila do kisi ba kan a tununi waati la, o cesiribaa in de ye kiti tiki ye, wa kuntiki kunkelen do, fusamatiya min be imaamu Mahadi bolo kw ni gwerenama boli cogo la mgw ni pgn ce o ba bolo, maa min banna a la, o tiki banna imaamu na, ni maa min banna imaamu na o tiki banna Ala la a ka se krtalen do, o tiki bI ba f filankafo Ala la, I na f a nana hadiisa kn cogo min na ka b sdiki la kisi ba kan.

Cesiribaa min ni saratiw dafalen do a la o te segin yr ye diine kitiw (fatuwa) dama na dee o toyi kuntigiya kun kelen ba bolo (wilaaya) segin be ka ma kitiw ni walanwalanniw ni kiti tigiw la, wo keren-kerennen do na ye a te ben maa si ye o ko kunko ta na te f na kela a ka jipe ye, I na f a te ben haduw ni hakew ka boli f na kela a ka yamaroya ye ana ka kiti.

Nafl minu ye imaamu taye o bee be segin ka na ma, ani hake minu kerenkerennen do imaamu tgla o bee fana be segin ka na ma.

Ni pilasi in ni kuntigiya kun kelen in imaamu de yo di cesiribaa in ma, sariyaw bee dafalen be min na., a ka ke a ka nnabila ye a ka tunu waati la, o de be weele ko (imaamu ka nnabila) walima arabu kan na u ba f ko (Naa-ibu imamu).

 


(1) fen minu be ni bataaki in kn o bee tedusu-kunnasirifew lasili ye, I ka dn dusukunnasirifen caama ba kn lajeli jan ni miiri jan te waajibi ye o la I na f latige ni hake, kadaru, ni segini) raja-a) o na pgnnaw dusukunnasiri te waajibiya o la segini be ben ka taa fen ma min dnnen te, no ye nabipumaw ni imaamuw ka kuma tipetigiyali ye, wa fen caama beni dusukunnasiri nunu na, o minena ka b imaamuw la ni sira kenema ye.

 

index