back

KORANENS BUDSKABER

next

 

 

 

KORANENS BUDSKABER

BØN FRA DEN HELLIGE KORAN

VERS FRA DEN HELLIGE KORAN

 

 

 

 

Når Koranen reciteres, så lyt med opmærksomhed og hold jeres fred: at I må opnå barmhjertighed.

                                                                                                          (Den Hellige Koran 7:204)

KORANENS BUDSKABER.

 

I GUD DEN BARMHJERTIGES, DEN NÅDIGES NAVN.

 

OM AT ADLYDE DEN HELLIGE PROFET:

Oh I som tror, adlyd Gud og adlyd Sendebudet og dem, der har myndighed blandt jer og hvis I strides om nogen ting, så henvis den til Gud og Hans Sendebud, hvis I  tror på Gud og den yderste dag. Dette er det bedste og sluttelig det skønneste.                                         4:59                                                                               .                                                                                                                                           

Sig: Adlyd Gud og adlyd Sendebudet. Men hvis de vender sig bort, så (skal de vide), at ham påhviler kun det, han har ansvar for, og jer påhviler (ligeledes kun), hvad I har ansvar for. Hvis I adlyder ham vil I være retledede. Og der påhviler udelukkende Sendebudet en klar forkyndelse (af sit budskab).                                                                                           24: 54                                                                                                      

Oh I som tror! Adlyd Gud og adlyd profeten og gør ikke jeres gerninger forgæves.      18:33?

          

DEM DER GENERER PROFETEN:

 Sandelig, dem, som søger at skade Profeten (ved bagvaskelse), har Allah forbandet i denne verden og den kommende, og dem har Han beredt en nedværdigende straf.                    33:57                                                          .                     

OM PROFETENS AHL-UL-BAIT:

Sandelig, sandelig Allah ønsker kun at fjerne al urenhed fra jer, I Husets folk, og at rense jer fuldstændigt.                                                                                                                       33:33                                                                 

 

Oh I som tror! Frygt Gud og vær med dem som er sandfærdige (i ord og handlinger)     9:119

                                                                                                                                   

DØDSTIMEN:

Sandelig, hos Allah alene beror kundskaben om (domstimen). Han sender regnen ned og Han ved, hvad der er i moderlivene. Og ingen sjæl ved, hvad den vil erhverve sig i morgen.

Ej heller ved en sjæl i hvilket land den skal dø. Sandelig Allah er Alvidende og Han besidder kundskab (om alle ting).                                                                                                     31:34

                                                                                                      

Timen vil sandelig komme: om det er der ingen tvivl, alligevel tror de fleste ikke.        11:59?

           

Og tilbed din Herre, indtil den sikre  (død) kommer.                                                         15:99

                                                         

OM BØN:

Forelæs det, som er blevet dig åbenbaret (oh Muhammad) af Bogen, og oprethold bønnen. Thi bønnen holder visselig (mennesket) borte fra skændige tanker og uretfærdige gerninger. Og Guds ihukommelse er visselig stærkere (end alle andre tanker). Og Allah ved hvad I gør.

                                 29:45                                                                         

Ihukom derfor Mig, så vil Jeg ihukomme jer, og vær  taknemmelige overfor mig og vær ikke utaknemmelig overfor Mig (eller: vær ikke vantro).                                                         2:152

                                                           

Hvis I er taknemmelige (overfor Mine velsignelser), så vil Jeg visselig mangfoldiggøre dem for jer. Men hvis I er mig  utaknemmelige, så er Min straf sandelig frygtelig.                    14:7

                    

Påkald Mig og Jeg vil svare jer(es) bøn.

Sandelig, de, der er (for) arrogante til at tilbede Mig, vil foragtede indgå i helvedets ild.

  40:60

DE RETFÆRDIGE:

Det er retfærdighed at tro på Gud og den Sidste Dag, og Englene og Bogen og Profeterne, at give af jeres formue ud af kærlighed til Ham, til jeres slægtninge og til forældreløse og de fattige, den vejfarende, til de bedende og til løskøbelse af slaver. At opretholde bøn og give almisser, at opfylde de løfter I har afgivet, og at være udholdende i trængsler og nød og i krigstid. Sådanne er de, der er sande (troende), de retfærdige.                                          2:177

                                            

Se, de gudfrygtige er i haver og (ved) kilder, modtagende hvad deres Herre giver dem, se, de var tidligere de som handlede godt: om natten sov de kun lidt, i morgendæmringen bad de om tilgivelse og af deres gods var en rettighed forbeholdt den tiggende og den tilbageholdende.                                                                                                            51:15-19

 

OM VÆGT OG MÅL:

Giv fuldt mål, når i måler, og vej med en ret vægt. Dette er bedre og skønnere i (sidste) ende.

                                                         17:35                                                                           

Giv fuldt mål, og vær ikke af dem, der formindsker (målet) og vej med en ret vægt og formindsk ikke folk deres ting, og begå ikke synder på jorden, idet I skaber ufred.

                                                                                                                                (26:181-183)

OM DET MEST PÅLIDELIGE HÅNDTAG

Den der hengiver sig helt til Gud og gør gode gerninger, har sandelig grebet fat i et håndtag, der ikke knækker og hos Allah er alle tings ende (og afgørelse).                                      31:22

                                                                                                   

OM GUDS BARMHJERTIGHED:

Sig: ”Oh mine tjenere, som har syndet mod deres sjæle! Opgiv ikke håbet om Guds barmhjertighed, thi Gud tilgiver alle synder. Han er den Tilgivende, den Barmhjertige. Vend jer til jeres Herre og underkast jer Ham, førend straffen kommer til jer, for så vil I ikke få hjælp.                                                                                                                             39:53-54

 

OM FORÆLDRE:

Din Herre har forordnet jer, at I ikke skal tilbede nogen anden end Ham og at I er venlige overfor forældre. Hvad enten en af dem eller begge to opnår en høj alder. Tal aldrig nedsættende til dem og stød dem ikke bort,  men henvend jer til dem med respekt.

Og sænk for dem ydmyghedens vinge af barmhjertighed og sig: Min Herre! vis dem barmhjertighed, ligesom de opfostrede mig i min barndom.”                                      17:23-24

 

Vi har påbudt mennesket venlighed overfor forældre, men hvis de strides med dig, for at du skal sætte noget ved siden af Mig (i tilbedelse) som du ikke har nogen viden om, så adlyd dem ikke. I skal (alle vende tilbage til Mig) og Jeg vil meddele jer (sandheden) om hvad I plejede at øve.                                                                                                                       29:8

OM TÅLMODIGHED:

”Og adlyd Gud og Hans Sendebud og bestrid ikke (hinanden) indbyrdes så at I vakler og jeres kraft forlader (jer) og vær tålmodig og udholdende, for Gud er med dem som tålmodigt holder ud.”                                                                                                                            8:46

                                                                                                                                        

OM MAD:

Oh I mennesker! Spis af det, der er tilladt (og) godt på jorden, og følg ikke i Satans fodspor, thi han er jer en åbenbar fjende.                                                                                         2:168

                                                                                         

Oh I som tror! Spis af de gode ting Vi har forsynet jer med og vær taknemmelig overfor Allah, hvis det er Ham I tjener.                            

Han har kun forbudt jer det selvdøde og blod og svinekød og det hvorover et andet navn end Allahs er blevet påkaldt.

Men hvis I er tvunget (af sult) uden at begære (det) eller overtræde (mindstemålets) grænser – over denne kommer der ingen (straf for ) synd, thi Allah er Tilgivende, Barmhjertig.

                                                                                                                                     2:172-173                                                                                    

OM DEM DER BLIVER DRÆBT PÅ GUDS VEJ:

”Og sig ikke om dem, der bliver dræbt for Allahs sag, ”de er døde”. Nej, de lever, men I forstår det ikke.                                                                                                                   2:155                                                  

                                                                                                                    

”Anse ikke dem, der bliver dræbt for Guds sag, som døde. Nej, levende (er de) hos deres Herre og bliver forsørget (på alle måder).                                                                          3:169

                                                                                                                                                                               

DEM GUDS FORBANDELSE HVILER OVER:

”Sandelig, de der skjuler hvad Allah har åbenbaret af de tydelige tegn og retledningen, efter Vi har gjort det tydelig for Bogens Folk  - disse vil Allah forbande, og de med rettighed til at forbande vil forbande dem. Men de, som angrer og forbedrer sig og bekender sig åbent (til sandheden) – disse vender Jeg Mig til (i Min Nåde) og Jeg er Den, der vender Mig (i nåde), Den Barmhjertige.

Sandelig, de som er vantro og dør som vantro, over dem er Guds forbandelse og englenes forbandelse og hele menneskehedens.                                                                        2:159-161

 

OM AT TRÆDE IND I ANDRES HUSE:

”Oh I som tror! Træd ikke ind i andre huse end jeres egen, før end I har bedt om tilladelse og har hilst på dem, der er i dem. Det er det bedste for jer, at I er opmærksomme på (hvad der er anstændigt).

Hvis I ikke finder nogen i huset, så træd ikke ind i det, førend I er blevet givet tilladelse. Hvis I bliver bedt om at gå tilbage, så gå tilbage. Det er større renhed for jer. Allah ved hvad I foretager jer.                                                                                                                24:27-28                               

                                                                                                                              

OM DEM DER BAGTALER:

Sandelig, de, som ønsker, at skændighed skal sprede sig blandt de troende, vil få en pinefuld straf i denne verden og den kommende. Og Allah ved og I gør ikke.                                24:19                               

                                                                         

OM SLADDER OG MISTRO:

Oh I troende! Hvis en ondskabsfuld person kommer til jer med en nyhed, så foretag undersøgelser, så I ikke i uvidenhed rammer et folk  (som er uskyldig), så I derefter kommer til at angre, hvad I har gjort.                                                                                                 49:6                                                                                                                                        

                                                                                                   

Og bagvask ikke jeres eget folk og giv ikke hinanden øgenavne. Slet er et skændigt navn efter (antagelsen af) troen.                                                                                                  49:11

                                                                                                            

O I troende, undgå megen mistænksomhed, thi mistænksomhed er i nogle tilfælde en synd, og spionér ikke og bagvask ikke.                                                                                       49:12

                                                                                                                                                                                                      

OM SPIL OG BERUSENDE MIDLER:

Oh I som tror, vin, lykkespil og gudebilleder og pile (til lodkastning) er ikke andet end urenhed, et Satans værk. Undgå det da, for at I må blive fuldkomne.

Satan ønsker kun at optænde fjendskab og had imellem jer med vin og lykkespil og at vende jer fra Allahs ihukommelse og fra bønnen. Mon I vil afholde jer derfra?                      5:93-94

                                              

PROFETENS VELSIGNELSER:

Sandelig, Allah og Hans engle sender velsignelser over Profeten. O I troende, send (også I) velsignelser over ham og hils ham med fredshilsenen.                                                      33:56

                                                                                                                                   

 OM VELGØRENHED:

De, som giver ud af deres ejendom for Allahs sag, er ligesom et sædekorn, som sætter syv aks: i hvert aks er der hundrede sædekorn. Og Allah mangfoldiggør (det) for hvem Han vil, og Allah er overmåde Gavmild, Alvidende.

De, som giver ud af deres ejendom for Allahs sag, og som ikke følger deres gave op med rethaveriskhed og dadel – dem tilkommer deres løn hos deres Herre og ingen frygt skal komme over dem, og de skal ikke sørge. Sømmelig tale og tilgivelse er bedre end almisser, som følges op med dadel. Og Allah er Uafhængig (af gaver), langmodig.                2:261-263

 

Hvis I skjuler (handlinger af) velgørenhed, selv da er det godt, men hvis I skjuler dem, og lader dem nå dem som (virkelig) behøver, det er det bedste for jer. Det vil fjerne fra jer nogle af jeres (pletter af) ondskab.

Og Gud er bekendt med hvad I gør.

Hvad end I giver af godt, gavner jeres egne sjæle og I skal kun gøre således for at søge ”Guds Ansigt”. Hvad end I giver af godt, skal blive givet tilbage til jer, og I skal ikke blive behandlet uretfærdigt.

Og de bespiser, af kærlighed til Gud, de fattige, de forældreløse, og fangerne, (sigende), ”Vi bespiser jer for Guds skyld alene. Vi ønsker ingen belønning fra jer, ej heller tak”.      ??????

 

 

LIGNELSEN OM ET GODT ORD OG ET DÅRLIGT ORD:

Et godt ord er ligesom et godt træ, hvis rødder er plantet solidt og hvis grene når Himlene. Det frembringer frugt hele tiden, efter sin Herres tilladelse. Så Gud fremsætter lignelser for mennesker, for at de må få en advarsel. Lignelsen om det dårlige ord er ligesom et dårlig træ. Det rykkes op ved roden fra jordens overflade. Det er ikke stabilt. Gud vil oprette styrke i dem som tror, med Ordet som står fast i denne verden og i det Hinsidiges; Men Gud vil overlade, til vildfarelse, dem som handler forkert. Gud gør som Han vil.”                  12:24-27

 

LIGNELSEN OM EN BY SOM NØD SIKKERHED:

Allah fremsætter en lignelse: en by i sikkerhed og fred, som fik sit underhold rigeligt fra enhver side. Men den fornægtede Allahs nådegerninger, og derfor lod Allah den bære sultens og frygtens klædebon (som straf) for det de plejede at øve.                                            16:112

                                                                                                                                        

EN LIGNELSE OM DEM DER FORNÆGTER DERES HERRE:

En lignelse om dem, der fornægter deres Herre: deres gerninger er som aske, som vinden blæser voldsomt med på en stormfuld dag. De skal ikke have magt over noget af det, som de har erhvervet sig. Dette er sandelig den yderste vildfarelse.                                              14:18

                                              

LIGNELSEN OM LYSET:

Allah er himlenes og jordens lys. Hans lys’ billede er som en niche, i hvilken der er en lampe. Lampen er i et glas. Glasset er som en strålende stjerne, tændt af det velsignede oliventræ, som hverken er østligt eller vestligt; dets olie lyser næsten, selv om ilden ikke berører den. Lys over lys. Allah retleder til Sit lys, hvem Han vil (eller: hvem der vil) og Allah præger lignelserne for menneskene. Og Allah er vidende om alle ting. (Dette lys brænder) i de huse, som Allah har bestemt, at de skal ophøjes og Hans navn ihukommes i dem. I dem lovprises Ham såvel morgen som aften. Mænd, som hverken handel eller købslåen holder borte fra Allahs ihukommelse og bønnens opretholdelse og betalingen af Zakat. De frygter en dag, hvor hjerter og øjne skal blive fordrejet, (en dag som må indtræffe), for at Allah kan belønne dem for det bedste af det, de har øvet, og give dem mere end (belønningen) af Sin nåde, og Allah forsyner hvem Han vil uden mål.                       24: 35-38

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                          

LIGNELSEN OM SANDHED OG INTETHED:

Han sender vand ned fra himmelen, så dalene strømmer i overensstemmelse med deres mål, og strømmen bærer opstigende skum. Og fra det, som de smelter i ilden, for at frembringe smykker og nyttegenstande (kommer der) et lignende skum. Således fremstiller Allah (i lignelsens form) sandheden og løgnen. Hvad angår skummet, så forsvinder det som affald, og hvad angår det, som gavner mennesker, så forbliver det på jorden. Således fremstiller Allah lignelser. Det bedste bliver dem til del, som svarer deres Herre (og adlyder Ham) og de, der ikke svarer Ham, havde de end alt, hvad der er på jorden, og det samme dertil, så ville de visselig løskøbe sig dermed. Disse er det, som vil få en dårlig afregning og deres hjemsted vil være helvede, og et slemt hvilested er det.                                                              13:17-18

                                                                     

OM EJENDOM OG AFKOM:

Og vid, at jeres ejendom og jeres børn kun er en prøvelse, og at det er hos Allah den største belønning findes.                                                                                                                  8:28

                     

Oh I troende, lad ikke jeres ejendele, ej heller jeres børn aflede jer fra Allahs ihukommelse. Og de, der gør det, vil være taberne.                                                                                    63:9

                                                                                                                                                                                                              

OM UDSÆTTELSE :

Og brug noget (på velgørenhed) ud af det underhold som vi har skænket jer, før døden kommer til nogen af jer og I skal sige, ”O min Herre! Hvorfor gav du mig ikke respit for en kort tid? Da skulle jeg have givet (i stor udstrækning) i velgørenhed, og jeg skulle have været en af dem som gjorde godt”. Men til ingen sjæl vil Gud skænke respit når tidspunktet (for den) er kommet; og Gud er velkendt med (alt) hvad I gør.                                              6 : 10?

    

OM AT HILSE :

Og når I mødes med en hilsen, hils så igen med en bedre – eller gengæld den, thi Allah holder regnskab over alle ting.                                                                                             4:86

                                                                                                         

                                                                                                                           

OM FASTEN:

O I som tror, det er jer foreskrevet at faste – ligesom det var foreskrevet dem før jer, for at I må blive retfærdige.

Måneden Ramadan er den, i hvilken Qur’anen blev åbenbaret (som) retledning for menneskeheden og med klare beviser på retledningen og (som)  den (Bog), der sondrer (mellem sandt og falsk). Derfor skal den, der er vidne til denne måned, faste i den. Men den, som er syg eller på rejse, (skal faste) det (samme) antal andre dage. Allah ønsker at gøre det let for jer og ønsker ikke at gøre det besværligt for jer, og at I fuldender antallet (af fastedage) og at I lovpriser Allah, fordi Han har retledt jer, og at I må blive taknemmelige.

      2:183, 185                                                                                            

 

OM DOMMENS DAG:

Og der skal blæses i basunen, og alle i himlene og på jorden – undtagen dem Allah vil – skal blive afmægtige. Derpå skal der blæses i den en anden gang, og så vil de stå oprejst og se til.

Og jorden skal stråle med sin Herres lys, og Bogen skal anbringes (over for dem), og profeterne og vidnerne skal bringes hid, og der skal træffes afgørelse mellem dem i sandhed. Der skal ikke øves uret mod dem.

Og enhver sjæl skal gengældes med det, den har gjort. Og Han ved bedst, hvad de gør

Og de vantro skal drives til helvede i grupper, indtil dets porte, når de når til det, skal åbnes, og dets vogtere skal sige til dem: kom der ikke til jer sendebud fra jeres eget folk, som forelæste jer jeres Herres tegn og advarede jer mod mødet med denne jeres dag. De vil svare: jo! Men straffedomme vil med rette være fældet over de vantro.

Der skal siges til dem: gå ind ad helvedes porte for at forblive deri, og slet er de arrogantes bolig.

Men de, der frygtede deres Herre, skal føres til (paradisets) have i flokke, indtil dets porte, når de når til dem, skal åbnes og dens vogtere skal sige til dem: fred være med jer, I har handlet godt. Gå derfor ind for at forblive (der evigt).

Og de vil sige: al pris tilkommer Allah, som har opfyldt Sit løfte til os og givet os jorden til arv, så vi kan bygge i haven, hvor vi vil. Hvor udmærket er (ikke) de virkendes belønning?

Og du vil se englene omringe tronen, lovsyngende deres Herres ære. Der vil blive truffet afgørelse mellem dem med rette, og det skal siges: al Pris tilkommer Allah, alverdens Herre.

                                                                                                          39:68,69,70,71,72,73,74,75. 

 

OM LIVET I DENNE VERDEN SAMMENLIGNET MED LIVET I DEN NÆSTE :

”Vid at livet i denne verden kun er spøg og tidsfordriv og pynt og gensidig pral og stræben efter at få mest af rigdomme og børn”.

”I det kommende liv er der en streng straf, men (også) tilgivelse fra Allah og velbehag (fra Ham), men dette nærværende liv er kun nydelse af bedrageriske ting”.                            57:20                                                     

                            

Og den dag, de vantro skal stilles for ilden, (skal det siges): I fik jeres goder i jeres liv på denne jord, og I nød dem til fulde. I dag skal I da lønnes med fornedrelsens straf, fordi I plejede at være hovmodige på jorden uden nogen ret, og fordi I plejede at være oprørske.

46:20                                                 

Og blandt mennesker er der dem, der siger: vor Herre, giv os gode ting i denne verden, men de har ingen del i den kommende.

Og blandt dem er der nogle, der siger: vor Herre, giv os gode ting i denne verden og giv os gode ting i den kommende verden, og frels os fra ildens straf.

Disse skal have en (god) andel på grund af, hvad de har tjent sig, og Allah er hurtig til at afregne.                                                                                                                 2:200,201,202                                                                                                                   

                                                                                                                              

OM FAMILIERS GENFORENING I DEN KOMMENDE VERDEN:

”Og dem som tror og hvis familier følger dem i troen, til dem skal Vi forene deres familier, ej heller skal Vi berøve dem (frugten) af noget af deres arbejde: dog, skal ethvert individ stå inde for sine handlinger”.

”o I som tror, red jer selv og jeres familier fra en ild, hvis brændsel er mennesker og sten, over hvilken er (udpeget) barske og strenge engle, som ikke viger tilbage (fra at udøve) de budskaber de modtager fra Gud, og de gør (præcist) hvad de bliver befalet”.

 

 

HVEM OPNÅR DET ENDELIGE  BELØNNING:

Og de, som er udholdende i at søge deres Herres velbehag, og som holder bøn og giver ud af det, som vi har forsynet dem med, hemmeligt eller åbent, og som driver det onde bort med det gode – det er dem, som vil få den (endelig) boligs belønning…                                  13:22

                                       

Evighedens haver: de skal træde ind i dem og (også) de, der handlede retfærdigt af deres fædre og deres hustruer og deres børn. Og englene skal træde hen til dem fra enhver port, (idet de siger): fred være med jer, fordi I var udholdende. Hvor udmærket er nu ikke den (endelige) boligs løn.                                                                                                     13:23,24

                                                                                                                      

OM DØDEN:

Sig: døden, som I flygter fra, vil visselig møde jer, og så skal I sendes tilbage til Ham, som kender det usete og det åbenbare, og Han vil meddele jer, hvad I plejede at øve.               62:8

                                                      

OM FREDAGSBØNNEN:

Oh I som tror, når der kaldes til bøn på forsamlingsdagen (fredagen), så il til Allahs ihukommelse og lad alle forretninger ligge. Det er bedre for jer, om I (blot) vidste det. Og når bønnen er afsluttet, spred jer så i landet og søg Allahs nåde og ihukom Allah meget, for at I må blive fuldkomne.                                                                                                  62:9,10                      

                                                                                                         

DE SANDE TROENDE:

Og de troende mænd og de troende kvinder er hinandens venner: de påbyder det gode og forbyder det onde og holder bøn og betaler Zakat og adlyder Allah og Hans sendebud. Disse er det, som Allah vil vise sin barmhjertighed, thi Allah er Almægtig, Vis.                         9:71

                                                                                                  

 OM DEM SOM FORNÆGTER DE GUDDOMMELIGE TEGN:                      

Og de, som forkaster Vore tegn – dem vil vi gradvis (tilintetgøre) fra et sted, de ikke kender. Men giv dem udsættelse, thi min plan er urokkelig.                                                   7:182-183                                                                                                                                     

…. de har hjerter, som de ikke forstår med , og de har ører, som de ikke hører med. De er som kvæg – nej, de er endnu mere vildfarne. Disse er det, som ikke giver agt (på Guds retledning).                                                                                                                         7:179

                                                                                                                                             

Mon  den blinde og den sèende er lige? Eller mon mørket og lyset er lige?                      13:16

                                                                       

For den, som Allah dømmer som vildfarende, vil der ikke være nogen vejviser. Og Han efterlader dem blindt vandrende i deres overtrædelse.                                                       7:186

                                                                                                                                                                                                   

HVAD VIL DER SKE MED DEM DER FORNÆGTER ALLAH:

Når den dundrende ulykke indtræffer, på den dag, da en mand flygter fra sin broder. Og sin moder og sin fader. Og sin ægtefælle og sine sønner - på den dag vil enhver have nok at gøre med sig selv til at være ligeglad (med andre) – på den dag vil der være ansigter, som stråler (af glæde), leende og muntre. Og på den dag vil der være ansigter, der er (som) dækket af støv. Mørke vil dække dem. Det er de vantro, synderne.                                              80:35-42

 

Lad dem da tale forvrøvlet og drive skæmt, indtil de møder deres dag, som er forjættet dem.

 43:82

HVORNÅR VIL VORES TILSTAND ÆNDRE SIG:

Allah ændrer visselig ikke et folks skæbne, førend de (selv) ændrer det, som er i deres hjerter.                                                                                                                                 13:11

                                                                                                                                             

AT UNDGÅ SATAN:

Og hvis ond bagvaskelse fra Satan rammer dig, så søg tilflugt hos Allah, thi Han er Althørende, Alvidende. Når en ond skæbne fra Satan rammer de retfærdige, så ihukommer de (Gud) og begynder at se (klart).                                                                            7: 200, 201                                                                                                                         

 

HVEM SKAL MAN TILBEDE:

Kast jer ikke ned (i bøn) for solen og månen, men kast jer ned for Allah, som skabte dem, hvis det er Ham I tilbeder.                                                                                                  41:37                                                                                                                                                                                                                                    

ALLAHS VELVILJE OVERFOR OS:

Alle, som er på den(ne jord) vil forsvinde, og tilbage vil (kun) være din Herres ansigt, Majestætens og Ærens Herre. Hvilken af jeres Herres velgerninger erklærer I for løgn?

                               55: 26-28  

HVEM VIL ALLAH IKKE VEJLEDE:

Sandelig, de som ikke tror på Allahs tegn, dem vil Allah ikke retlede, og for dem vil der være en pinefuld straf.                                                                                                               16:104

                                                                                                               

Sådan  (skal det være), fordi de har foretrukket det nærværende liv fremfor det kommende…       

..Allah retleder ikke det vantro folk.                                                                                 16:107                                                                                                                                  

                                                                                

Hvis nogen farer vild, giver Den Nådige dem overflod, indtil, når de ser Guds advarsler (gå i opfyldelse), enten det er straffen eller (dommens) time. Da vil de vide hvem der havde den dårligste stilling og den svageste styrke.                                                                            19:75

                                                                             

HVEM VIL ALLAH VEJLEDE:

Men de som tror og handler retfærdigt, dem vil deres Herre lede i deres tro…                  10:9                            

                  

Men dem, som har antaget retledningen, skænker Han øget retledning og giver dem deres retfærdighed og gudsfrygt.                                                                                                 47:17                                                                                                

                                                                                                                               

JESUS BEVIDNER DEN HELLIGE PROFETS KOMME:

Og husk da Jesus, Marias søn sagde: oh Israels børn, jeg er visselig Allahs Sendebud til jer, som bekræfter og opfylder det, som er før mig, nemlig Toraen, og som bringer glædeligt budskab om et Sendebud, som skal komme efter mig, hvis navn skal være Ahmad. (Muhammad)                                                                                                                        61:6                                                                                                                        

OM JESU FØDSEL:

Og nævnt i Bogen (Koranen) er Maria, da hun trak sig tilbage fra sin familie til et sted mod øst. Da tog hun en skærm (der kunne skjule hende) for dem, og Vi sendte så en engel til hende og han tog skikkelse for hende som en fuldkommen mand. Hun sagde: jeg søger tilflugt hos den Nådige mod dig, hvis du er gudfrygtig. Han svarede: jeg er kun et sendebud fra din Herre, der skal give dig (nyheden om) en ren (og fuldkommen) søn. Hun sagde: hvordan kan jeg få en søn, når ingen mand har rørt mig og jeg ikke har været ukysk? Han svarede: således (skal det være). Din Herre siger: det er let for mig, og (Vi vil skabe ham) for at gøre ham til et tegn for menneskene og en barmhjertighed fra Os. Og (dette) er en (allerede) besluttet sag. Derpå blev hun svanger (med Jesus-barnet) og trak sig tilbage med ham til et fjernt sted. Da drev fødselsveerne hende hen til palmetræets stamme. Hun sagde: Gid jeg var død før dette og var fuldstændig glemt og gået af minde. Da kaldte (englen) hende fra (et sted) neden under hende: vær ikke bedrøvet. Din Herre har frembragt en strøm (her på det lavereliggende sted) under dig. Og ryst palmetræets stamme mod dig, så vil det lade friske, modne dadler falde over dig. Spis og drik og køl (dit forgrædte) øje, og hvis du ser nogen mand, så sig: jeg har lovet den Nådige (Gud) en faste, derfor vil jeg ikke tale til noget menneske i dag. Og hun bragte (Jesus) til sit folk, førende ham siddende på et (æsel). De sagde: o Maria, du har visselig bragt noget forunderligt. Oh Arons søster, din fader var ikke nogen slet mand, og din moder var ikke ukysk. Da pegede hun på ham (Jesus). De sagde: hvordan kan vi tale med en, der er (som) et barn i vuggen (i sammenligning med os). (Jesus) svarede: jeg er Allahs tjener. Han har givet mig Bogen (Toraen) og gjort mig til profet. Og Han har gjort mig velsignet, hvor jeg end er, og Han har befalet mig bøn og almisse, så længe jeg lever. Og pligtfuld optræden mod min moder, og Han har ikke gjort mig hovmodig (og) elendig. Og fred være med mig den dag, jeg blev født, og den dag jeg dør, og den dag jeg genopstår til nyt liv. Sådan var Jesus, Marias søn. (Dette er) en sand beretning om hvilken de (jøder og kristne) tvivler. Det er umuligt, at Allah kunne tage sig en søn. Han er (Selv) uden fejl og mangler (og behøver det derfor ikke). Hvis Han beslutter en sag, så siger Han blot om den: bliv til, og så bliver den til.                                          19:16-35

                                                                                                                  

JESUS BLEV IKKE KORSFÆSTET:

Og fordi de har sagt: sandelig, vi har myrdet Messias, Jesus, Marias søn, Guds sendebud! – De myrdede ham ikke, og de dræbte ham ikke ved korsfæstelsen, men han forekom dem (død). Og de, som var uenige derom, er visselig i tvivl derom. De har ingen (sikker) viden, men følger (kun) en formodning og de dræbte ham visselig ikke. Nej, men Allah har æret ham hos Sig, og Allah er Almægtig, Alviis.                                                               4:157,158                                

                                                                                                                                                                                                                      

OM LEDERE SOM VILDLEDER FOLK:

Han vil gå foran sit folk på opstandelsens dag og vil føre dem til ilden, og slet er drikkestedet, som de føres ned til. Og de vil blive fulgt af en forbandelse i denne (verden) og på opstandelsens dag, og slet er den støtte, de støttede sig til.                                     11: 98,99                                                                               

 

De har hjerter, som de ikke forstår med, øjne hvormed de ikke ser og de har ører, som de ikke hører med. De er som kvæg – nej, de er endnu mere vildfarne.                                 7:179

                                                                                                                                                                                                                                                                    

OM TILLID:

O I som tror, vær ikke utro mod Allah og Sendebudet, og vær ikke utro mod jeres troskabspagter, når I ved besked. Og vid, at jeres ejendom og børn kun er en prøvelse, og at det er hos Allah den største belønning findes.                                                               8: 27, 28

                                                                                                                      

..Og hvis  en betror den anden noget (som pant), så skal den, der har fået det betroet, give det betroede tilbage, og han skal frygte Allah, sin Herre. Og skjul ikke vidnesbyrdet. Og den, som skjuler det, hans hjerte er syndigt, og Allah ved, hvad I gør.                                     2:283

                                                                                                                                 

OM AT OPÆDE ARVEN:

Sandelig, de som opæder forældreløses ejendom med urette, de fylder kun deres buge med ild, og de skal brænde i den flammende (ild).                                                                      4:11

                                                                                                                                                                                

OM RETFÆRDIGHED:

 I som tror, vær I (sådanne, som er) opretholdere af retfærdigheden, vidner for Allah, om det så er mod jer selv eller jeres forældre eller jeres slægtninge. Om det er en rig eller en fattig, så (vid, at) Allah har større ret end dem begge. Og følg ikke (det onde) begær, så at I handler uretfærdigt. Og hvis I skjuler (sandheden) eller undviger (den), så er Allah sandelig vel vidende om, hvad I gør.                                                                                                      4:135                                                                                                      

DEM DER VIL VÆRE FOREST I DET HINSIDES:

Og de forudgående (i troen) er de forudgående, de, som er de nærmeststående (i forhold til Gud)                                                                                                                               56:10,11                                                                                                                                

 

HVEM VIL GUD TILGIVE:

Og kappes om at nå tilgivelse fra jeres Herre og en have, hvis vidde er himlen og jorden, beredt for de retfærdige. De, som giver ud i gode og dårlige tider, og de, som undertrykker deres vrede og tilgiver mennesker – Allah elsker dem, der gør godt. Og dem, som når de øver noget skændigt eller synder mod sig selv, ihukommer Allah og beder om tilgivelse for deres synder – hvem kan tilgive synder undtaget Allah?  - og som ikke fremturer i det, de gør, når de ved besked. Deres belønning er tilgivelse fra deres Herre…                                   3:133-36

                                                                                                                                  

PARTNERE I GODE OG DÅRLIGE ANLIGGENDER:

Den, der sætter noget ind i en god sag, skal have en andel deri, og den, der sætter noget ind i en slet sag, skal have en lige del deraf, og Allah er mægtig over alle ting.                         4:85

                                                                               

OM DEM DER ER GERRIGE:

Hør, I er dem, der inviteres til at give ud på Allahs vej. Men blandt jer er der dem, der er nærige, og de, som er nærige, er kun nærige mod deres egne sjæle, men I er de fattige, som har behov (for Ham). Hvis I vender jer bort, så vil Han bringe et andet folk, i stedet for jer, og så vil de ikke ligne jer.                                                                                                   47:38

                                                                                                        

HYKLERNE:

Og af mennesker er der den, der tjener Allah (så at sige) på grænsen (mellem tro og vantro). Og hvis der træffer ham noget godt, så er han tilfreds dermed. Men hvis en prøvelse rammer ham, så vender han tilbage til sin (tidligere) vej. Han har mistet dette liv og det kommende. Det er det åbenbare tab.                                                                                                     22:11

                                                                                                       

En del af Skriftens folk ønsker, at de måtte lede jer vild. Men de leder kun sig selv vild, og de forstår det ikke. O I Skriftens folk, hvorfor fornægter I Allahs tegn, når I dog er vidner (til dem)? Oh I skriftens folk, hvorfor forvirrer I sandheden med løgn og skjuler sandheden, når I dog kender den?                                                                                                              3:69-71

 

GUDS TEGN:

Det var Ham, som skabte solen som lyskilde og månen som lysgiver, og Han bestemte for den etaper, for at I kunne kende årenes inddeling og regnekunsten. Allah har kun skabt dette i (fuldkommen) visdom. Han gør tegnene tydelige for et folk, som har viden. Sandelig, i nattens og dagens veksel og i (alt), hvad Allah har skabt i himlene og på jorden, er der visselig tegn for folk, som frygter (Gud).                                                                          10:5,6

                                                                                        

NÅR MENNESKET RAMMES AF ULYKKE:

Og når et uheld rammer mennesket, så påkalder det Os, (hvadenten det ligger) på sin side, eller det sidder eller det står. Men når Vi har fjernet dets uheld fra det, så går det videre, som om det ikke havde påkaldt Os til (at fjerne) det uheld, som ramte det. Således er det, de plejer at øve, blevet forskønnet, for de umådeholdne.                                                                 10:12

                                                                                                                                                                                     

GENOPSTANDELSENS SIKKERHED:

O I mennesker, hvis I er i tvivl om opstandelsen, så (betænk, at) Vi visselig har skabt jer af støv, derefter af en dråbe, derpå af sammenløbet blod, og så af en klump kød, formet og uformet, for at Vi må gøre (den kommende skabelse) indlysende for jer. Og Vi anbringer i moderskødene, hvad Vi vil, (og lader det vokse der) til en bestemt tid, og så bringer Vi jer frem som børn. Derpå (lader Vi jer vokse), for at I kan nå jeres modenhed. Og blandt jer er der dem, der dør (unge), og blandt jer er der dem, der sendes tilbage til den værste del af livet (alderdommen), så at de efter (at have besiddet) viden intet ved, og du ser jorden uden liv, men når Vi sender vand over den, så røres den og svulmer og lader fremspire planter af enhver smuk art. Det skyldes, at Allah er den (Eneste) Virkelige, og at Han gør de døde levende, og at Han har magt over alle ting.                                                                       22:5,6

 

 

                                                                                                                                                                            

OM FORGÆVES TALE:

Og når du ser dem, der taler forvrøvlet om Vore tegn, så vend dig fra dem, indtil de hengiver sig til en anden tale end denne. Og hvis Satan lader dig glemme (dette), så sid ikke efter (at) erindringen (er kommet til dig) sammen med de uretfærdiges folk. Og der påhviler ikke de gudfrygtige noget ansvar for hine, men kun formaning, for at de må blive gudfrygtige.

                                                        6:68,69.

DEM, DER KUN ANSER DERES RELIGION SOM EN LEG:

Lad dem alene, som tager deres religion for spøg og skæmt, og hvem det nærværende liv har bedåret, og forman hermed, for at ingen sjæl skal fordærves af det, den erhverver sig. Den skal ikke have nogen beskytter eller fortaler undtaget Allah. Og selvom den også byder enhver løsesum, skal den ikke modtages af den. Sådanne er de, der fordærves af det, de fortjener. Deres del bliver en drik af kogende vand og en smertelig straf, fordi de var vantro.

         6:70        

DE OPRIGTIGE SAMMENLIGNET MED SYNDERNE:

(Husk) den dag, da Vi vil forsamle de retfærdige, som (ærede) gæster for den nådige. Og Vi vil drive synderne til helvede som en hjord (af tørstige kameler).                                19:85,86

                                                                                         

MOSKEEN:

Kun den, der tror på Allah og den yderste dag og holder bøn og betaler Zakat, kan forvalte Allahs moskeer (på rette vis). Og (den) som ikke frygter andre end Allah. Det er sådanne, som måske vil være blandt de retledede.                                                                             9:18

                                                                                                                                                                                                           

KORANEN:

Og for at de, som har modtaget kundskab, kan vide, at det er sandheden fra din Herre, så at de kan tro på Ham, og deres hjerter kan ydmyges for Ham. Og Allah er visselig Den, der retleder de troende til den rette vej.                                                                                    22:54

                                                                                                 

     

 

Bøn fra den Hellige Koran.

 

Vor Herre, giv os de gode ting i denne verden, og giv os gode ting i den kommende, og frels os fra ildens straf.                                                                                                               2:201

                                                                                                              

Vor Herre, lad udholdenhed strømme ned over os og styrk vore fødder og giv os hjælp mod det vantro folk.                                                                                                                   2:250

                                                                                                                   

Vor Herre, straf os ikke hvis vi glemmer eller fejler. Vor Herre, pålæg ikke os en byrde, som Du pålagde dem før os.                                                                                                       2:286                             

                                                                                                       

Vor Herre, læg ikke en byrde på os, som vi ikke har kræfter til at bære. Og rens os, og tilgiv os, og hav barmhjertighed med os. Du er vores Herre, hjælp os derfor mod det vantro folk.

          2:286

Vor Herre, lad ikke vores hjerter fordærves, efter at Du har retledt os, og skænk os barmhjertighed fra Dig, thi Du alene er Den, der skænker (alle ting).                                   3:8

                                   

Vor Herre, se vi tror. Tilgiv os derfor vore synder, og frels os fra ildens straf.                   3:16

                 

Vor Herre, overgyd os med udholdenhed og lad os dø som muslimer (idet vi har underkastet os Din vilje).                                                                                                                       7:126

                                                                                                                        

Vor Herre, Du ved, hvad vi skjuler, og hvad vi åbenbarer. Og intet er skjult for Allah på jorden, ej heller i himlen.                                                                                                    14:38

                                                                                                     

Vor Herre, tilgiv mig og mine forældre og de troende på den dag, da dommen vil finde sted.

   14:41

Vor Herre, giv os barmhjertighed fra Dig og skænk os retledning (og retfærdighed) i vores sag.                                                                                                                                      18:10                                                                                                                                       

 

Vor Herre, vi tror, tilgiv os derfor, og vis os barmhjertighed, thi Du er den Bedste af de barmhjertige. 23:109                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Vor Herre, afvend fra os helvedes straf; thi dens straf er såre tyngende.                           25:65

                            

Vor Herre, vi har sat vores lid til Dig, og til Dig vender vi tilbage. Til Dig er vort endelige mål.                                                                                                                                       60:4

 

Fuldkom vores lys for os og tilgiv os, thi Du har magt over alle ting.                                 66:8

                                  

Vor Herre, tilgiv os vore synder og tildæk vore forseelser for os, og lad os dø sammen med de retfærdige.                                                                                                                      3:193

                                                                                                                           

O himlenes og jordens Skaber, Du er min Beskytter i denne verden og den kommende. Lad mig dø som muslim og foren mig med de retfærdige.                                                     12:101

                                                      

O min Gud, Forøg min viden.                                                                                          20:114

                                                                                            

Alle de ovennævnte bønner kan reciteres på arabisk som qunut (inderlig bøn) i namaz (bøn).

                                                               

 

Vers fra den Hellige Koran.

 

INNA LILLAHAY WA INNA ILAIHAY RAAJAY-UN.

TIL Gud tilhører vi og til Ham vender vi tilbage.                                                             2:156                                                               

WA KAFA BILLAHAY WALIYA. WA KAFA BILLAHAY NASIRA.

Allah er tilstrækkelig som Beskytter, og Allah er tilstrækkelig som Hjælper.                   4:45                                                     

INNAL-LAHA SHAKAYRUN ALÎM:

Allah er visselig Taknemlig, den Alvidende.                                                                    2:158                                                    

INNAL –LAHA YOU-HIBBUL MUTTAQIN:

Gud elsker dem, der sætter sin lid (til Ham).                                                                     3:159                                                                      

WALLAHU MA-AS-SAABAYRIN:

Gud er med de udholdende.                                                                                                2:249                                                                                                 

ALLAH HO KHAIRUN HAAFAYZA: WA HUWA AR-HAMOR RAAHAYMIN:

Allah er Den bedste Vogter, og Han er den Barmhjertigste af alle barmhjertige.             12:64               

*denne dua reciteres i begge ører når en person tager afsted på en rejse.

NASRUM MINALLAHAY WA FATH-HUN QARIB:

Hjælp fra Allah er en nær sejr.                                                                                          61: 13

INNAL-LAHA YOU-HIBBUL MUQSAY-TIN:

Gud elsker de retfærdige                                                                                                      60:8

INNAL-LAHA GHAFURUR RAHIM:

Allah er tilgivende, Barmhjertig.                                                                                        60:12

INNAL-LAHA ALA KULLAY SHAI-IN QADIR:

Allah har magt over alle ting.                                                                                             2:259

ALLAH-HU RA-UFUM BIL AYBAD:

Allah er nådig mod tjenerne                                                                                                 3:30

INNAL-LAHA LA YOU-HIBBUL KAFAYRIN:

Allah elsker visselig ikke de vantro                                                                                    3:32

 

ALLAHU WALI-YAL MOMININ:

Allah er de troendes Beskytter                                                                                            3:68

 

TAWAKKAL ALAL-LAH:

Sæt din lid til Allah                                                                                                              33:3

 

ASTAGHFIRULLAHA INNAL-LAHA KANA GHAFURAR RAHIMA:

Og bed Allah om tilgivelse, thi Allah er Tilgivende, Barmhjertig.                                    4:106

 

HAZA MIN FAZLAY RABBI:

Dette er ved min Guds Nåde.                                                                                             27:40                                                                                        

 

AM-MAI YOUJIBUL MUZTARRA IZA DA-AA-HU WA YAKSHI FUSSU:

(Gud er den som) svarer den nødstedte, når han påkalder Ham, og fjerner dets lidelse.  27 :62

 

MASHA ALLAHU LA QUWATA ILLA BILLAH:

(det er) som Gud vil! Der er ingen magt hos andre end Gud.                                              8:39

 

 

 

Ka'baen

 

 

”Oh I som tjener Herren: opfyld de pligter der er pålagt jer, forsømmer I dem, ydmyges I. Jeres gode handlinger vil gøre vejen til døden og himlen nem. Husk hver synd øger gælden og gør lænken tungere. Det barmhjertige budskab er kommet og vejen til sandheden (Haq) er tydelig. Adlyd det påbud der er pålagt jer; lev i renhed og stræb efter at handle ædelt og bed Gud om at hjælpe jer i jeres anstrengelser og tilgive jeres tidligere overtrædelser. Udvikl ydmyghed og tålmodighed og trøst jer selv med den oprigtige sandhed.”

 

Hazrat 'Ali i ’Nahjul Balagha’.

 

Ka'baen.  

(Guds Hus)

 

”Sandelig, det første hus, som grundlagdes for menneskene, det var det i Mekka, velsignet og som en retledning for menneskene. I det er der tegn, klare beviser, Ibrahims stade, og den, som træder derind, er sikret. Og en valfart til Huset til(kommer) Allah fra menneskenes side – den, der formår en vej derhen. Men den, der er vantro – virkelig, Allah er rig i sig selv, foruden al verden!”                                                                                                         3:96-97

Helligdommen Kabat-ullah eller Bait-ullah (Guds Hus) blev bygget for umindelige tider siden. Kabaens alder er blevet indrømmet af Sir William Muir, som henviser til den universelle ærefrygt og respekt der er blevet rettet mod den fra de tidligste tider.

Udfra autentiske traditioner fra profeterne (S.A.) og citater fra Aale Muhammad (A.S.), er det tydeligt, at dér er Baitul Ma’mur, som er et sted man udfører tilbedelse i himlen. Hazrat 'Ali siger: ”det himmelske bedested (Baitul Ma’mur) besøges hver dag af engle i tusindtal”.

Gud bad englene, på grund af Sin uendelige Nåde, om at bygge et lignende bedested for Sine skabninger på jorden. Englene steg ned med et telt. Dette var Ka’baens første fase. Da Adam og Eva blev sendt ned på jorden, mødtes de på et sted i Mekka kaldet Arafat. De viste deres hyldest i dette telt. Derefter højagtede og respekterede Adam og alle de andre profeter dette hellige sted.

Guds første Hus blev genopbygget på Allahs befaling af profeten Abraham og hans søn Ismael under opsyn og vejledning af englen Gabriel. Koranen siger:

”Og dengang Ibrahim højnede fundamenterne på Huset sammen med Ismael (sagde de): Vor Herre, tag imod (det) af os, visselig er du den Hørende, den Alvidende.”                                                                      2:127

 Og Koranen siger:

”og da Vi gjorde Huset til et mødested for menneskene og et sikkert sted: I skal tage jer Ibrahims stade som bedested. Og Vi har pålagt Ibrahim og Ismael at de skulle rense mit Hus for dem, der kredser omkring (det) og opholder sig dér og bøjer sig og kaster sig tilbedende ned.”                 2:125

Disse vers viser tydeligt Husets formål, nemlig et sted beregnet til tilbedelse og det er rent og helligt, det var også derfor Ibrahim anbragte en af sine koner, Hagar, og en søn i Mekka nær Guds Hus. Koranen siger:

”Oh vor Herre! Sandelig har jeg anbragt en del af mine efterkommere i en uopdyrket dal nær Dit Hellige Hus, Vor Herre, at de må opretholde bønnen, så få Du nogle af disse folks hjerter til at længes! Og forsyn dem med frugter, så de er taknemmelige.”                                                            14:37

Den følgende hændelse illustrerer den guddommelige beskyttelser, der hviler over Ka'baen. Yemen var på den tid under det kristne Abysseniens styre, som havde fordrevet de jødiske Himjar herskere. Abraha Ashram var Abysseniens guvernør eller høvding. Beruset af magt og opildnet af religiøs fanatisme, anførte han en stor ekspedition imod Mekka, som indeholdt et stort antal elefanter, for at ødelægge Ka'baen. Hans vanhelligende intentioner blev dog afværget på mirakuløs vis. Ka'baens vogtere gjorde ingen modstand mod abyssenierne, da de var for stærke. Som svar på en bøn bedt af Abd al-Muttalib, kastede en stor flok fugle sten på de angribende styrker, som næsten ødelagde dem til sidste mand. Stenene gav sår og blæner på fjendens hud og det spredte sig. Denne hændelse omtaler Koranen i sura al-Fîl:

”Ser du ikke hvordan din Herre behandlede elefantens ledsagere? Tilintetgjorde Han ikke deres lumske planer? Og Han sendte skarer af fugle som kastede sten af ler. Derpå fik Han dem til at ligne en tom mark med stilke og strå (fra hvilke kornet) er blevet opædt.”  105: 1-5

Førhen forrettede muslimerne deres bøn mod Baitul Muqaddsas i Jerusalem. Så blev det efterfølgende ayat åbenbaret til den hellige Profet og lige siden dengang har muslimer bedt mod Mekka.

”Vi har jo set dig bevæge dit ansigt mod himlen, så vi vil vende dig hen mod en bederetning, som du kan være tilfreds med, så vend dit ansigt i retning af den hellige moské, og hvor I end er, så vend jeres ansigter i dens retning. Men se, de, der har fået Skriften, skal nok vide at den er Sandheden fra deres Herre, og Allah er ikke uagtpågivende med hvad de gør.                                                                                                         2:144

 

Ka'baen, Guds Hus er blevet helliget tilbedelse af Gud, som har fundet sted inde i det af profeter og deres efterkommere, der var specielt udvalgte til at beskytte det. Den sidste profet udvalgt til dette var Hazrat Muhammad Mustafa (S.A.), som sammen med sine efterkommere var vogtere for dette hus. Derfor vil den, som holder fast ved dem modtage frelse.

 

 

 

 

Profeterne

Englene

 

 

 

Blandt de største gaver fra Gud er Hans Åbenbaring, som angiver kriterier der gør os istand til at bedømme hvad der er rigtigt og forkert, sand og falsk tilbedelse, hvad der er Guds åbenbarede Budskab og hvad der er menneskers værk, hvad der virkeligt tilkommer os i den evige fremtid og de fantasier vi vildledes af. Guds udsendinge kom som mennesker, for at leve blandt mennesker og vejlede dem.

 

Profeterne

Hazrat Adam (A.S.) var den første profet og Muhammad Mustafa (S.A.) var den sidste og han blev sendt som en advarer til hele verden ’at han må lede jer fra mørkets dybder til lyset’. Han var ”profeternes segl”.

 

Blandt de andre profeter (A.S.) var:

1.                  Hazrat Nûh (Noah)

2.                  Hazrat Ibrahim (Abraham)

3.                  Hazrat Mûsa (Moses)

4.                  Hazrat 'Isa (Jesus)

5.                  Hazrat Dawûd (David)

6.                  Hazrat Hûd

7.                  Hazrat Sâlih

8.                  Hazrat Lût (Lot)

9.                  Hazrat Ismail (Ismael)

10.              Hazrat Ishâq (Isak)

11.              Hazrat Yaqûb (Jakob)

12.              Hazrat Yousuf (Josef)

13.              Hazrat Sulemân (Salomon)

14.              Hazrat Zakaria (Zakarias)

15.              Hazrat Yahya (Johannes)

 

 

25 profeter:

1.                                                 Adam

2.                                                 Noah

3.                                                 Ibrahim

4.                                                 Ismael

5.                                                 Isak

6.                                                 Jakob

7.                                                 Josef

8.                                                 Al-Yasa

9.                                                 Jonas

10.                                               Lot

11.                                               Sâlih

12.                                               Hûd

13.                                               Shu’aib

14.                                               David

15.                                               Salomon

16.                                               Dhul-Kifl

17.                                               Idris

18.                                               Elias

19.                                               Zakaria

20.                                               Johannes

21.                                               Job

22.                                               Moses

23.                                               Aaron

24.                                               Jesus

25.                                               Muhammad

 

De Hellige Bøger:

 

Taurat (Toraen) blev åbenbaret til Hazrat Mûsa

Zubûr (Salmerne) blev åbenbaret til Hazrat Dawûd

Injîl (Evangeliet) blev åbenbaret til Hazrat Îsa

Al-Ourân (Koranen) blev åbenbaret til profeten Muhammad Mustafa (S.A.)

 

 

 

Englene:

 

Selvom englene er usynlige, udfører de utallige pligter som Gud har pålagt dem. De forretter bønner til Gud og giver deres samtykke til Hans befalinger. Fire af de mest kendte engle er:

 

1.                                                 Jibrîl (Gabriel) – den engel som giver Guds befalinger til Hans profeter

2.                                                 Mikaîl             -  den engel som uddeler menneskets livsophold

3.                                                 Izraîl               -  den engel som tager den dødes sjæl ud af mennesker. Også kendt

4.                                                                            som Dødsenglen

5.                                                 Israfîl – den engel som skal blæse i trompeten på Dommedag, der vil forårsagede

6.                                                               enhver tings død. Derefter vil han blæse igen og derefter vil alle de døde

7.                                                               genopstå og modtage deres dom.

 

 

Moskéen

 

 

 

”Oh Herre, bevar mig trofast overfor Din religion så længe du lader mig leve. Og lad ikke mit hjerte fare vild efter Du har vejledt mig. Og giv mig Din nåde. Sandelig Du og Du alene er den, der giver.”

Moskéen.

Fredens hus på jorden

 

I den hellige Koran står der:

”Allahs Moske skal besøges og vedligeholdes af den, der tror på Allah og på den yderste Dag og som udfører bønnen og giver almisse og ikke frygter (nogen) undtagen Allah. Dette er de retledede.                                                                                                                           ( 9:18)

Guds Sendebud har sagt: ”Til de steder Gud elsker mest hører moskéen”.

Desuden har profeten sagt: ”Den, som udfører sin rituelle afvaskning med omhu og drager afsted mod moskéen øger sin status og sletter sine synder for hvert skridt han tager og i al den tid han befinder sig på bedetæppet, fortsætter engle med at sende deres velsignelser til Ham”.

Moskéen er det sted, hvor mennesket finder sig selv ansigt til ansigt med sin Skaber, samtidig med at det føler sig åndeligt opløftet og renset.

Atmosfæren der behøves for et sådant hus, skabes af fuldstændig jævnhed. De tilbedende er alle lige uanset deres fødsel, rigdom eller sociale position. Fattigdommens og elendighedens knibe, som plager hjertet, hver gang armod og rigdom støder sammen i det daglige, mister sin kraft her. Den fattige føler, at der i den endelige opgørelse vil blive taget hensyn til åndelige værdier, som de velhavende ikke har monopol på. Dette giver stedet en charme og tiltrækker mennesker. Ingen ønsker at deltage i en forsamling, hvor man er nødt til at erkende sin underlegenhed og føle sig kasseret og set ned på. I moskéen står den ringe lige med den ædle. For eksempel hvis den fattige er ankommet til bønnen først og har stillet sig i første række, er der ingen der har ret til at bede ham om at forlade sin plads. Disciplinen i moskéen, som blev håndhævet af profeten, fjerner de individuelle kontraster, som ville hindre de fattige i at deltage sammen  med de velhavende. De skal stå side om side, uden mellemrum. Den hellige profet har sagt ”Satan finder vej til jeres forsamlinger igennem mellemrummene”. Derfor bør manden i rækken bagved, ikke tøve med at træde frem for at udfylde mellemrummet i rækken foran, uanset hvem han skal stå skulder til skulder med.

 

For at bevare denne fredfyldte atmosfære, bør små børn ikke tillades adgang til moskéen under bønnen. Denne regel bliver desværre ignoreret, hvilket resulterer i at børnene  forstyrrer roen, som er så essentiel for bøn og meditation. Tilbedere skal have lov til at udføre deres bønner ugeneret af såvel ung som gammel. I øvrigt skal man huske på at moskéen er et hus, hvori der bedes til Gud og det skal derfor ikke betragtes som et sted for irrelevant snak.

 

Det er til et sådant sted vi træder ind, hvor klar åndelighed findes midt i livets tumult, til et akademi, hvor lektioner i  ydmyghed overfor Gud dagligt øves, når muezzinen kalder på os. Vi svarer ikke, måske på grund af uvidenhed om at det er pålagt os, eller måske fordi vi føler os forlegne over at blande os med forsamlingen. Hvad angår det sidstnævnte, er det tvivlsomt om vores bønner udført derhjemme bliver accepteret af Gud. Dem der deltager i moskéen skal forsikre sig selv om, at de ikke efterlader deres tro og gudsfrygt i moskéen, når de forlader den. 

 

Når man træder ind in en moske skal man træde ind med den højre fod først og sige det følgende:

”Jeg begynder med Allahs navn og jeg sætter min lid til Ham og der er ingen magt, undtaget Allahs”.

 

Når man forlader moskéen skal man træde ud med den venstre fod først og sige det følgende:

”I Allahs navn, Jeg søger Allahs beskyttelse fra Satan, den som stenes”.

 

 

 

  Ahl al-bait

 

 ”Jeg beder jer ikke om en belønning for dette, blot i elsker slægtninge”.         Koranen 62:23

 

”Oh Herre, begunstig profeten Muhammad og de hellige medlemmer fra hans familie, som Du har valgt til Din mission og som Du har givet af Din viden og gjort dem til vogtere over Din religion og Dine viceregenter på jorden og Dine argumenter til Dine skabninger. Du har med Din vilje renset dem fuldstændig for urenheder og besmittelse og Du har gjort dem til et middel igennem hvilket, det er muligt at nærme sig Dig. De er vejlederne til Dit paradis”.

 

”Dem, som er troende og udfører retskafne handlinger, de er de bedste skabninger”.

 Koranen 98:7

Ahl al-Bait.

 

Den hellige Koran siger: ”Oh I som tror! Frygt Gud og vær med dem der er sandfærdige (i ord og handling).                                                                                                                  9:19

                                                                                                                    

Sandelig Allah har til hensigt at afholde jer fra (enhver slags) urenheder.

”Oh I Husets Folk, og rens jer helt igennem”.                                                                   33:33

                                                                     

Dette Koran vers er kendt som ayat at-tahîr, og er grundlæggende for Hadis-e-Kissa, som peger på Ahl al-Bait.

Amir ibn abi Salma, som voksede op hos profeten, siger:

Ved åbenbaringen af dette vers samlede den hellige profet sin datter Fatima, hendes sønner Hasan og Husain og hendes mand 'Ali (som desuden var profetens fætter). Han dækkede dem og sig selv med en kåbe og henvendte sig til Allah, idet han sagde: Oh Allah, disse udgør min husstand! Hold dem væk fra enhver slags urenheder, fuldstændig rensede.”

Umm Salama, som var profetens kone og i hvis hus de opholdt sig under denne hændelse, henvendte sig ydmygt til profeten og sagde: Oh Allahs sendebud, må jeg forene mig med denne gruppe?” Hertil profeten svarede: ”Nej, bliv hvor du er”.

At de førnævnte personer virkelig var det hellige ahl-al-Bait, fremgår af en historisk hændelse kaldet Mubahala, da Allah havde beordret profeten til at tilkalde de kristne fra Najran til en åndelig strid, overværet af muslimer og ikkemuslimer. Koranen siger: ”Og om nogen vil strides med dig herom efter det, jeg er kommet med til dig af kundskab, da sig: ”Kom, lad os hidkalde vores sønner og jeres sønner og vore kvinder og jeres kvinder og os selv og jer selv, derpå vil vi anråbe (Allah) og nedkalde Allahs forbandelse over løgnerne”.

                        3:61

Som svar på dette kom profeten frem kun med sin datter Fatima, hendes sønner, Husain på armen og Hasan i hånden, efterfulgt af hendes mand 'Ali. Denne simple handling var så ærefrygtindgydende og storslået, at de kristne fra Najran overgav sig.

Ved en anden lejlighed sagde profeten:

”Min ahl al-Bait er lig med Noahs ark; dem, der gik ind i den blev reddet og dem, der vendte sig væk fra den var fortabte og druknede.”

At Allah har givet ahl al-Bait en ophøjet position kan ses i det følgende ayat fra den Hellige Koran:

 ”Ingen belønning beder jeg jer om, blot I elsker slægtningene.”                                      62:23                                      

Dette vers betyder helt tydeligt at profeten er blevet befalet at bede de troende om at elske hans slægtninge, det vil sige ahl al-Bait. Dette var den belønning den hellige profet bad sine tilhængere om, for at have vejledt dem på den rette vej hele sit liv.

Udover Koranens tydelige udtalelse angående ahl al-Baits status, er der også adskillige autentiske udtalelser fra profeten. Disse overleveringer fra forfatterne af ”Sihâh” og Masanîd” fra den Sunittiske skole, støtter de ovennævnte udtalelser om, at ingen udover disse fem personer samledes under ”shurût” (Kåben) og at den hellige profet pegede ud og sagde: Allahumma hâ’ulâí ahlu-baiti hâúlâi itrati” (”Oh Allah! Disse er mit hus’ folk og disse er min efterkommere”). I sin bog ” Muskilul Âthâr” siger Tahavi, at den hellige profet i seks eller ni måneder efter åbenbaringen af dette vers (33:33) stod i døren til Fatimas hus om morgenen og om aftenen og sagde: ”as-salâmu aleikum ja ahl al-Bait” og derefter recitere dette vers fra Tathir.

Allam Zamakshari og  Jalal ud–Dîn Sûjûti har noteret følgende tradition fra profeten: ”Den der dør, imens han elsker Muhammads Ahl vil blive ført til himlen, på samme vis som en brud føres til brudgommens hus. For den der dør idet han elsker Muhammads Ahl,, vil Allah åbne to døre til paradis i hans grav. For den, der dør idet han elsker Muhammads Ahl, vil Allah sørge for at barmhjertighedens engle besøger hans grav.”     

 

 

index