back

dvZgvi (Avt) weklZ

next

 

dvZgvi (Avt) weklZ

dvZgvi (Avt) RxebPwiZ

hw`b _K dvZgv (Avt) Avjx (Avt)-Gi Ni cuv ivLb mw`b _K knx` nevi AvMch cwZUv g~Z Zuvi Rb evwZgagx wQj| wVK weqi ivZB dvZgv (Avt) Zuvi weqi kvox wfyKK `vb Ki wbR cyibv kvox cib| ZLb Avjvn&i c _K enk&Zx kvox Zuvi Rb cvVvbv nq|

       evoxi mKj Kmv` KvRjv GKvB KiZb| GZ ewk hvZv Pvwjq Mg fvb hvi dj big nvZjv i iwZ nq hZ| Svo `qvi dj Mvqi Rvgv-Kvco NvjvU nq hZ| GZ ewk Svo w`qQb hvi dj Muvqi Pv`i I Rvgv a~mwiZ nq wMqwQj|

       mvb  nevi ci _K dvZgvK (Avt) Nii KvR Kg mnhvwMZv Kivi Rb wdv GmwQj| ZLb _K Nii KvR Kg Zv`i `yRbi gvS ewZ nq| KLbvB me KvR wdvi Dci AwcZ nq wb| Rxebi klw`K Zvui AmyZvq mvewYK cwiPhvi `iKvi nq| Avi ZvB D AvBgvb bvgi GK e gwnjv whwb Gnb cwiwwZZ dvZgv (Avt) ՇK mnhvwMZv Kieb ej ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg ՇK K_v w`qwQjb dvZgv (Avt)-Gi Ni Gm Zuvi mv_ mLZv Mo Zzjb|

       Kvco-Pvco -Gi w`K w`q dvZgv (Avt) LyeB mvaviY Rxebhvcb KiZb| Ggb wK Zuvi Mvqi Pv`i LRyi MvQi Avuk viv Zix wQj Ges Zvwjhy wQjv| dvZgv (Avt) I Zuvi mvb`i Lvevi wnme wQj mvaviY iwU hv wZwb wbRi nvZ Mg fvwq Lvwgi evwbq evbvZb| ek KqKevi `Lv MQ Zuvi Ni cvq wZb w`b  ch LvIqv wQj bv Ges mv-bvw`mn mevB y`v_ Aevq w`bvwZcvZ KiZb| Avevi KLbv Ggb nZv h, ay wk evPv`i Rb Lvevi _vKZv Ges Zviv bv Lq _vKZb| Aek KLbv KLbv Zv`i `viLvb enk&Z _K Lvevi AvmZ Ges hvn&iv (Avt) Zuvi wcZv, ^vgx I mvbvw`mn GK mLvevi Avnvi KiZb|

 

dvZgv (Avt) i weklZ

dvZgvi (Avt) AZwaK Yvejx iqQ Zvi KqKwU D`vniY ck Kiev:

1)     dvZgvi (Avt) gvag ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i eskaviv AevnZ  _vKe|

2)     cwe BgvgMY hviv cw_exZ Avjvn&i cwZwbwa wQjb Ges eZgvb hyMi Bgvg Avj gvn&`x (Avt)-Giv mevB dvZgvi eskai mvb Ze Avjx (Avt) Zuvi ^vgx wQjb|

3)   dvZgvi Rb Avjvn&i c _K 9Uv bvg wbavwiZ nqQ: dvZgv, wmwKv, gyevivKvn, Zvwnivn&, RvwKqvn&, ivwRqvn&, gviwRqvn&, gynvmvn&, hvniv BZvw`|

4)     GB bvgjvi cևZKwUi wekl KviY wbwnZ iqQ| D`vniYmic, wZwb I Zvui AbymvixMY Rvnvbvgi AvY _K `~i _vKeb ZvB Zvi bvg dvZgv Ges cwZw`b wZbevi Zuvi DjZv _K Avjvi SjK Avjx (Avt)-Gi Rb cwZZ nZv Ges Avmgvbevmx`i Bev`Z j Dj KiZv; m KviY Zuvi bvg ivLv nq Rvn&iv Ges Zuvi gvwmK FvZzmve nZ bv ZvB Zvi bvg wQj evZzj |

5)     gynv` mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i c~ei bex ivm~j`i wKZvemg~n dvZgv, h DcvwaZ f~wlZ nqQ Ges RxevBji gvag Avjvn&i c _K ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i K h bvg ZuvK WvKv nZv Zv njv mvBq`vZzbmv, mvBq`vZybmvDj Avjvwgb, mvBq`vZzbmvDj Avjvwgbv wgbvj AvDqvwjbv Iqvj AvwLwib, mvBq`vZzbmvDj Avnwjj Rvbvn, mvBq`vZzbmvwqj gywgwbb, mvBq`vZz wbmvwq nvwRwnj DvZ|

6)     AZwaKevi RxevBj (Avt) Avjvn&i c _K ivm~jyjvn&i gvag dvZgvK mvjvg RvbvZb, wVK hfve Lvw`RvK mvjvg w`Zb|

7)     wewfb iKg Dcnvi I DcUvKbmg~n Avjvn ZvAvjv RxevBji gvag A_ev mivmwi Zuvi Rb cvVvZb D`vniYmic: weqi w`b enk&Zx kvox, Bqv`x`i GK gRwjm hvevi Rb AjsKvi LwPZ GK cvlvK, nvmvb nvmvBb I Abvb mvb`i Rb C`i cvlvK Ges eevi cvVvbv enk&Zx Lvevi I djg~j BZvw`|

8)     bvMxbi AvswU hvi Dci امن المتوكلون LwPZ wQj hvi A_t ZvIqvzj KvixMY wbivc`|

9)     vi ix wnme wdvi Aevb|

10)                        nhiZ dvZgv hvn&ivi gvm&nvd: hv cwe Bgvg`i nvZ nq GLb Bgvg gvn`xi nvZ iwZ| GwU RxevBj (Avt) Avjvn&i c _K dvZgvi (Avt) Rb GbwQjb| cw_exi i _K kl ch me LeivLei GZ iqQ|

11)                        dvZgvi mv_ ezZ I mΓZv Abvb gvbyl`i gZ bq eis GUv xbi Dm~j I AvKx`v wekvmi g~j| A_vr dvZgvi mv_ ezZ nj ag I Bgvbi cwiPvqK, Avi Zuvi mv_ Amyw Kzd&i I wki&K| AvLivZ Zuvi cwZ fvjevmv I kΓZv wePvii gvb` wnme wbavwiZ ne|

12)                        dvZgvi (Avt) AvavwZK cwiwPwZ GZB Eש h, ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg I cwe BgvgMY evZxZ KDn GZUv eySZ cvie bv| wVK hgb, ZuvK jvBjvZzj K`i ejv nq _vK| Zuvi Av`kvejx AbymiY Kiv mKj gywgb`i Dci diR Kiv nqQ GgbwK dik&Zv MYi DciI|

13)                        Avjvn& I Zuvi ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i KvQ dvZgv (Avt)-Gi gvZv Lvw`RvI wekl ghv`vq f~wlZ wQj| Zuvi mv_ ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i Abvb x`i Kvb Zjbv nq bv| Lvw`Rv hZw`b euP wQjb ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg ZZw`b (Zuvi 25 ermii `vZ Rxeb) Ab Kvb x MnY Kib wb| wZwb Ggb GKRb gwnjv hvK Avjvn& ZvAvjv mvjvg w`qQb| wZwb GgbB GKRb gwnjv hv`i viv nvkii gq`vb Dv`b Kiv ne| wZwb `ywbqvZB enk&Zx i`i mv_ K_v ejQb| Bmjvg agi m~Pbvq Zuvi Ae`vb AZ iZc~Y wQj|

14)                        ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i eskaviv dvZgvi viv KqvgZ ch PjZ _vKe| (hw`I Qj bv nIqvi KviY ZZKvjxY wKQ~ Kvdi ZvuK AveZvi ej AewnZ KiwQj)| GKgv dvZgv (Avt)-Gi gvag ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i eskaviv GZB weZwZ jvf KiQ h, cvPI cvvZ mn mviv wek AvR mvBq` eski jvK AMwYZ I AmsLv| m hyM cw_exZ KvwU KvwU jvK wQj hviga dvZgv wQjv gv GKRb| AvR Zuvi _K KZ AmsLv mvBq` G aiYxZ weivR KiQ| A_P hviv ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg ՇK AveZvi ejZv Zv`i esk`avivB wbtkm nq MQ, hw`I ev _K _vK Zv`i eskaviv I cwiwPwZ wbw nqQ|

15)                        dvZgv (Avt) I Zuvi cwievi mK GZvewk AvqvZ bvwhj nqQ hv eYbv KiZ Mj GKwU mZ eB Zwi ne|

16)                Zuvi Rxebi cwZUv g~Z GKaiYi gy'Rhv wnme cwiMwYZ| GgbwK Zuvi Rbi AvMI Zuvi AmsL gy'Rhv cwijwZ nq|1 Ges Zv Zuvi `ywbqvi 18 ermi eqmi PqI ewk|

17)                        Zuvi mwKZ wewfb dwRjZ, wRqviZ, `i` kixd, `vqvi eBmg~n ewYZ nqQ| Zuvi wekl bvgvh I Zmexn LyeB iZc~Y| Ze Zmexn (34 evi Avjv AvKevi, 33 evi Avjnvg`ywjvn I 33 evi myenvbvjvn|) nvRvi ivKvZ bvgvhi PqI Dg|

18)                        dvZgv (Avt) gvbe Rwgb GKRb im`k| KviY Zuvi Rb Drm (sperm) enk&Zx Lvevi viv Drcb nqQ| Zuvi mw Avjvi RMZi PqI Eש| hnZz gvbyli mv_ Zuvi wKQyUv wgj iqQ ZvB ZuvK Avj& i AvjBbwmqvn ejv nq _vK|

19)                        dvZgv ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i `ni Ask| ZuvK K `qv ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg ՇK K `qvi mgZzj| Avi ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg ՇK K `qv Avjvn&K K `qvi mgZzj; Avi Avjvn&K AvNvZ `qv wki&K I wbdvK| GLvb _K cZxqgvb nq h, hviv dvZgvK AvNvZ w`qQb, hYv I K w`qQb  Zv`i Kx  wePvi nZ cvi|

20)                        Zuvi mK ay Avjvn ZvAvjv I Zuvi ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg KviAvb I nvw`m Kz`mxZB weklZ eYvbv Kib wb eis cwe BgvgMYI Zuvi mK e Y KxZY KiQb| GgbwK, Bmjvgi gnvcwZMY Ges AbmjvwgK eweMI Zuvi mwKZ bvejx  kvi mv_ Zv`i wbR^ wjLbxZ DjL KiQb|

GB RMZi ci dvZgv (Avt)

dvZgv (Avt) KqvgZi w`b Ggb GK DUi wcV AvivnY Kieb hvi Dci GK Dj AvjvK iwk cwZZ ne| Zuvi gv_vq gwY-gyv LwPZ Ggb GKwU ZvR (g~KzU) _vKe hLvb BqvKZ cv_i emvbv _vKe| m DUi Wvb w`K 70 nvRvi dik&Zv I evg w`K 70 nvRvi dik&Zv _vKe; DUi iwk aieb ^qs RxevBj (Avt)| Avi Gnb cwiwZ wZwb nvkii gvV DcwZ neb| RxevBj (Avt) DP K ejebt mKjB PvL e Kib, KviY gynv` mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i KYv dvZgv (Avt) G c_ AwZg Kieb| Avi ZLb mKjB PvL e I gv_v wbPz Kieb|

       dvZgv (Avt) Avjvn&i Aviki KvQ Gm mywePvi `vwe Kieb| Avjvn& ZvAvjv mw`b ejeb hvK BQv kvdvqvZ KiZ cviv Keyj Kiev| dvZgv  (Avt) mLvb ivm~jyjvn mvjvjv AvjvBwn Iqvwjwn Iqvmvjvg i mv_ mvvr Kieb| Zuvi  mvbiv Avme wK Bgvg nvmvBb Avmeb    gv_vwenxb `n wbq|

       dvZgv (Avt) nvmvBbi nZvKix`iK c_K Kieb, I `vhLi AvYK Av`k w`eb Zv`iK wewfb iKg kvwZ wbgwRZ KiZ| AZci Zuvi eskaii jvKRb, AbymvwiMY I wcq eweM Avmeb| Zv`i Pvwiw`K dik&Zviv wNi _vKeb| dvZgv (Avt) Gi cQb cQb m mg jvKRb PjZ  _vKeb| Zuvi mv_ mevB enk&Z cևek Kieb| KqvgZ w`emi wnmve-wKZve I kvdvqvZi ci c_g h ew enk&Z cևek Kieb, wZwb njb dvZgv (Avt)| wZwb enk&Zi gwnjv`i m`vibx (bx)| Avjvn& ZvAvjv dvZgv I Avjx (Avt)-Gi Rb enk&Z GKwU wekl vb wbgvb KiQb hvi bvg RvbvZzj Av`&b Avi  enk&Zevmx dyjmg~ni gv (dvZgv Avt) Zuvi MvQi dzj, dj I Kwj`i eyK Rwoq Zuvi wbR^ Ni Avkvq w`eb|

 


1| g~jZ dvZgv (Avt) -mn cvK cvb&RvZbi cvuvPRb m`m`i Rb Av`g (Avt) mwiI AvM|

 

index